• Tartalom

269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.14.

A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) „Irattározás” alcíme a következő 63/A. és 63/B. §-sal egészül ki:

63/A. § (1) A 3. mellékletben meghatározott államigazgatási szervek központi irattározásával kapcsolatos, a 4. mellékletben meghatározott feladatokat – a 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi szolgáltató) látja el.
(2) A 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel
a) a 3. mellékletben meghatározott szervek számára a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat kizárólag a központi szolgáltató nyújtja, és
b) a 3. mellékletben meghatározott szervek az a) pont szerinti szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól veszik igénybe.
(3) A központi szolgáltató a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján nyújtja, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét, a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános szakmai követelményeket.
(4) A közszolgáltatási szerződésben foglalt követelmények meghatározását, tervezését és ellenőrzését a miniszter végzi.
(5) A közszolgáltatási szerződés rögzíti a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatások igénybevételére kötelezett szerv részvételének módját és feltételeit a közszolgáltatási szerződésben foglalt követelmények teljesülésének tervezésében és ellenőrzésében.
(6) A miniszter – a miniszter és a 3. mellékletben meghatározott szervek költségvetési fejezetét irányító miniszterek közötti megállapodás alapján történő előirányzat-átcsoportosítást követően – biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét, amely kizárólag a közszolgáltatási szerződés alapján a 3. mellékletben meghatározott szervek részére a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatások központi szolgáltató általi ellátásának finanszírozására szolgál. A közszolgáltatási szerződésben nem rögzített egyedi igények kielégítésére a 3. mellékletben meghatározott szervek egyedi szolgáltatási megállapodást kötnek a központi szolgáltatóval.
(7) Az egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét a megállapodást kötő szerv biztosítja.
(8) A közszolgáltatási szerződésben és az egyedi szolgáltatási megállapodásban meghatározott szolgáltatási díjak nem haladhatják meg a központi szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerült igazolható költségeit, valamint egy észszerű nyereséghányadot. E követelmény teljesüléséről a miniszter gondoskodik.
63/B. § (1) A miniszter egyedi kérelemre felmentést adhat a központi szolgáltató igénybevételének kötelezettsége alól, ha
a) a 3. mellékletben meghatározott szerv az iratok állagának védelme tekintetében, valamint adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból megfelelő irattárral és elégséges irattári kapacitással rendelkezik,
b) a központi szolgáltató igénybevétele a jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését veszélyezteti, vagy
c) a 3. mellékletben meghatározott szerv jogszabály szerinti közfeladatának ellátásához szükséges speciális szolgáltatási szint az egyedi esetben más módon hatékonyabban biztosítható.
(2) A 3. mellékletben meghatározott szerv a központi szolgáltató 4. mellékletben meghatározott szolgáltatását
a) nem veheti igénybe a minősített irat;
b) nem köteles igénybe venni
ba) a személyügyi nyilvántartásának körébe tartozó irat,
bb) a gazdálkodásával összefüggésben keletkezett irat,
bc) az ellenőrzésével kapcsolatos irat,
bd) a diplomáciai és konzuli küldemény,
be) a protokollirat,
bf) a közhiteles nyilvántartások alapiratai,
bg) az európai uniós támogatásokkal és a pályázatkezelési feladatokat törvény alapján közfeladatként ellátó szerv által kezelt, hazai közfinanszírozású programok és projektek támogatásával kapcsolatos irat
tekintetében.
(3) A 3. mellékletben meghatározott szerv a kezelésében lévő papíralapú iratok mennyiségéről, évköréről és ügyköréről az iratkezelési szoftverben nyilvántartást vezet.
(4) A 3. mellékletben meghatározott szerv a tárgyév március 31-ig tájékoztatja a minisztert a következő évben a központi szolgáltató részére központi irattározásra átadni tervezett, 5 évnél régebbi, 5 éven túl megőrzendő iratok mennyiségéről.
(5) A 3. mellékletben meghatározott szerv a központi szolgáltató számára kizárólag az előre tervezett és a miniszter által jóváhagyott mennyiségű iratot adhatja át.”

2. § Az R. 67/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításával összefüggésben a 3. mellékletben meghatározott szerveknél ellenőrzi az iratkezelési szabályok betartását, különösen
a) a köziratok megőrzéséhez szükséges megfelelő irattári férőhely rendelkezésre állását,
b) az iratrendezési, selejtezési feladatok ütemezett végrehajtását,
c) az elektronikus belső ügymenetre vonatkozó előírások betartását.
(1b) Ha a miniszter ellenőrzési feladatkörében észleli, hogy a köziratok biztonságos megőrzéséhez szükséges irattári férőhely a 3. mellékletben meghatározott szervnél nem biztosított, az iratkezelő szerv vezetőjét felhívja a központi szolgáltató szolgáltatásának igénybevételére.”

3. § Az R. a következő 71. §-sal egészül ki:

71. § A 3. melléklet szerinti szerv által iratkezelési és irattározási szolgáltatás igénybevételére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szerződés megszűnését követően a 4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokra új szerződés – a 63/B. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel – kizárólag a központi szolgáltatóval köthető.”

4. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

5. § Az R.

a) 67/A. § (1) bekezdésében a „köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe a „miniszter”,

b) 67/A. § (3) és (5) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter”,

c) 67/B. § (2) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium”

szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelethez

A központosított irattári szolgáltatásokat igénybe vevő szervek
1. Miniszterelnökség
2. Nemzetstratégiai Kutatóintézet
3. Információs Hivatal
4. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
5. Központi Statisztikai Hivatal
6. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
7. Nemzeti Örökség Intézete
8. Magyar Nyelvstratégiai Intézet
9. Nemzeti Kommunikációs Hivatal
10. Miniszterelnöki Kabinetiroda
11. Belügyminisztérium
12. Alkotmányvédelmi Hivatal
13. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
15. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
16. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
17. Nemzeti Védelmi Szolgálat
18. Országos Rendőr-főkapitányság
19. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
20. Terrorelhárítási Központ
21. Emberi Erőforrások Minisztériuma
22. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
23. Állami Egészségügyi Ellátó Központ
24. Klebelsberg Központ
25. Oktatási Hivatal
26. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
27. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
28. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
29. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
30. Földművelésügyi Minisztérium
31. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
32. Országos Meteorológiai Szolgálat
33. Külgazdasági és Külügyminisztérium
34. Nemzeti Befektetési Ügynökség
35. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
36. Magyar Államkincstár
37. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
38. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
39. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
40. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
41. Nemzetgazdasági Minisztérium
42. Igazságügyi Minisztérium
43. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
44. Budapest Főváros Kormányhivatala
45. Pest Megyei Kormányhivatal”

2. melléklet a 269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelethez

Kötelezően biztosítandó központosított irattári szolgáltatások
1. Középszintű iratrendezés (dobozolás, jegyzékelés), selejtezés a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter által meghatározott irategyüttesek tekintetében
2. Iratmegsemmisítés
3. Iratok beszállítása
4. 5 évnél régebbi, 5 éven túl megőrzendő iratok központi irattári tárolása
5. Adatszolgáltatás: dobozok kikérése, iratok helyszíni megtekintése (betekintés)
6. Irattároláshoz, iratrendezéshez, a selejtezés és levéltári átadás előkészítéséhez, az irat- és adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges iratkezelési metaadatok kezelése
7. Doboz visszatárolása
8. Adatszolgáltatás: irat kikérése, iratok helyszíni megtekintése (betekintés)
9. Helyszíni betekintés során fénymásolat készítése
10. Betekintési kérelem alapján irat kikeresése, fénymásolása és kiszállítása
11. Elektronikus adatszolgáltatás (e-mailen keresztül), irat kikérése és visszatárolása (e-betekintés)
12. E-betekintés során szkennelt digitális másolat készítése
13. Iratkölcsönzés: doboz kikérése
14. Iratkölcsönzés: doboz visszatárolása
15. Iratkölcsönzés: irat kikérése
16. Iratkölcsönzés: irat visszatárolása
17. Doboz/irat gépkocsival történő ki- és visszaszállítása
18. Irattáros szakember biztosítása (pl. iratkezelési tanácsadás, iratszállítás előkészítése stb.)
19. Irattári szoftverszolgáltatások, irattári helpdesk
20. E-betekintés során szkennelt digitális másolat készítése és továbbítása
21. Iratselejtezés előkészítése
22. Levéltári átadás előkészítése”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére