• Tartalom

27/2017. (V. 30.) FM rendelet

27/2017. (V. 30.) FM rendelet

a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelet módosításáról1

2017.05.31.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 49. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

d) GMO-mentes termelésben felhasználható takarmány: olyan takarmány, amelyet mint GMO-t tartalmazó, GMO-ból álló, GMO-ból előállított vagy GMO-ból előállított összetevőket tartalmazó terméket az 1829/2003/EK rendelet és a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1830/2003/EK rendelet) alapján nem szükséges jelöléssel ellátni;”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) GMO-mentességre utaló jelölés kizárólag GMO-mentes termelésből származó élelmiszerek vagy ilyen összetevőt tartalmazó élelmiszerek esetén alkalmazható. A GMO-mentességre utaló jelölés egyetlen összetevőből álló növényi eredetű termék esetén akkor alkalmazható, ha az Európai Unióban az adott növényfaj géntechnológiával módosított fajtája termesztési vagy forgalombahozatali engedély tárgyát képezte vagy képezi.”

3. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állatnak
a) emlősállatok esetében legalább az elválasztást követően,
b) szárnyasok esetében háromnapos kortól kezdve,
c) minden más esetben az állat születésétől vagy kelésétől kezdve
kizárólag GMO-mentes termelésben felhasználható takarmány adható.”

4. § Az R. 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Méhészeti terméken GMO-mentességre utaló jelölés abban az esetben használható, ha a méhészeti termék olyan kaptárból származik, amely a méhészeti termék kinyerését megelőző legalább egy éven át megfelelt az alábbi feltételeknek:)

b) a méheket GMO-mentes termelésben felhasználható takarmánnyal takarmányozták.”

5. § Az R. 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Több összetevőből álló élelmiszer esetén a GMO-mentességre utaló szöveg – a (4)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor tüntethető fel az élelmiszer megnevezésében vagy a csomagoláson, címkén, kísérő okmányon vagy a végső fogyasztó számára elérhetővé tett dokumentumban, ha az élelmiszer
a) kizárólag GMO-mentes termelésből származó összetevőket tartalmaz, vagy
b) kizárólag olyan, az 1. § a) pont aa)–ae) alpontja szerinti állati eredetű összetevőt tartalmaz, amely GMO-mentes termelésből származik, és legalább egy ilyen állati eredetű összetevő kiteszi az élelmiszer tömegének legalább 10%-át, továbbá az élelmiszerben található növényi eredetű összetevőnek nincsen olyan géntechnológiával módosított fajtája, amely termesztési vagy forgalombahozatali engedély tárgyát képezte vagy képezi az Európai Unióban.
(4) Amennyiben egy több összetevőből álló élelmiszer esetén a (3) bekezdés szerinti GMO-mentességre utaló jelölést alkalmazzák, és az élelmiszer tartalmaz olyan növényi eredetű összetevőt, amelynek nincsen olyan géntechnológiával módosított fajtája, amely termesztési vagy forgalombahozatali engedély tárgyát képezte vagy képezi az Európai Unióban, az (1) bekezdés szerinti jelölést az összetevők listájában közvetlenül az érintett GMO-mentes termelésből származó összetevő neve után vagy az összetevők listája után megjegyzésben is fel kell tüntetni.
(4a) Amennyiben egy több összetevőből álló élelmiszernél a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn, a GMO-mentességre utaló jelölés kizárólag az összetevők listájában közvetlenül az érintett összetevő neve után vagy az összetevők listája után megjegyzésben tüntethető fel, abban az esetben, ha az adott GMO-mentes termelésből származó összetevő az élelmiszer – (5) bekezdésben felsorolt összetevők nélkül számított – tömegének legalább 10%-át kiteszi.”

6. § Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § E rendeletnek a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelet módosításáról szóló 27/2017. (V. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: MódR.) hatálybalépésének napját megelőzően hatályos előírásainak megfelelően GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott takarmány a MódR. hatálybalépésétől számított két hónapig előállítható, és az etethetőségi vagy fogyaszthatósági ideje lejártáig forgalomba hozható.”

7. § Az R.

a) 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „az 1830/2003/EK rendelet” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében az „a takarmányban vagy élelmiszerben” szövegrész helyébe az „az élelmiszerben” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a „3. § (5) bekezdésében és a 4. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő takarmányozása nem kezdődött meg a (2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés szerinti takarmányozása nem kezdődött meg az ott” szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében a „takarmánnyal” szövegrészek helyébe a „termelésben felhasználható takarmánnyal” szöveg,

e) 7. § (5) bekezdésében a „sót” szövegrész helyébe a „sót, fűszereket” szöveg,

f) 7. alcím címében az „A takarmány- és” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

g) 9. § (1) bekezdésében a „takamányok” szövegrész helyébe a „termelésben felhasználható takarmányok” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R.

a) 1. § a) pont záró szövegrészében a „ , valamint” szövegrész,

d) 3. § (5) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdés záró szövegrészében, 9. § (2) bekezdésében a „takarmány vagy” szövegrész,

f) 3. alcím címében a „takarmányra és” szövegrész,

g) 7. § (5) bekezdésében az „a takarmány vagy” szövegrész,

h) 8. § (1) bekezdésében a „GMO-mentes takarmányt vagy” szövegrész,

i) 8. § (2) bekezdésében az „a takarmány- vagy” szövegrészek.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére