• Tartalom
Oldalmenü

27/2017. (IX. 12.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról1

2017.09.13.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az 1. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.

(2) A Rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 27/2017. (IX. 12.) NGM rendelethez

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támo-
gatás bizto-
sításának módja

Támo-
gatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza-
fizetés határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

355851

 

 

Tőkeemelések

Az előirányzat célja a nemzetgazdasági miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok részére nyújtandó tőkeemelés biztosítása.

gazdasági társaságok

 

 

Egy összegben és/vagy részletekben történő kifizetéssel

 

 

 

 

 

2. melléklet a 27/2017. (IX. 12.) NGM rendelethez

A Rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 39a–39b. sorral egészül ki:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támo- gatás bizto- sításának módja

Támo- gatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Vissza- fizetés határ- ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan- szírozott költség- vetési támoga- tás közre- működő szervezete

„39a.

 

Nyugdíjbiztosítási Alap Támogatása

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

39b.

368317

 

 

Kiadások támogatására pénzeszköz- átadás

Az előirányzat a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeként szolgál.

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár a Kvtv. 33. §-ában meghatározottak szerint végzi.

 

 

Kincstár”

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 14. napjával.