• Tartalom

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

2023.07.23.

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. értékpapír: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti értékpapír,

2. vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő vagy társas vállalkozás tagja.

2. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány

2. § Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott támogatások iránti kérelem benyújtására rendszeresített, e rendelet szerinti adattartalmú nyomtatványokat díjmentesen, kitölthető és letölthető formában közzéteszi a honlapján.

3. § (1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) szerinti támogatások iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján kiutasított külföldi fél esetében alkalmazandó nyomtatvány adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon elegendő hely álljon rendelkezésre a nyilatkozatok megtételéhez és azon az aláírások és a bélyegzőlenyomat helyét is ki kell alakítani.

(2) Ha a nyomtatványban nincs elegendő hely a szükséges nyilatkozatok megtételéhez, vagy a nyomtatvány rovatainak száma nem elegendő, a fél a nyomtatvány szerinti tartalommal pótlapot csatolhat a nyomtatványhoz. Erre a nyomtatvány közlemény rovatában utalni kell.

3. A nyomtatvány kitöltésének részletes szabályai

5. § A nyomtatványt a fél tölti ki és írja alá büntetőjogi felelőssége mellett. Ha a fél nem jogosult személyes eljárásra, a nyomtatványt törvényes képviselője írja alá.

6. § (1)1 A nyomtatványon minden, a kérelem előterjesztésekor fennálló munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szolgálati és közalkalmazotti jogviszony, egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért jövedelemről és társadalombiztosítási vagy egyéb jogviszonyon alapuló járandóságról, munkanélküli-ellátásról (a továbbiakban együtt: jövedelem) nyilatkozni kell.

(2)2 A kérelem előterjesztésekor fennálló jövedelem igazolásakor a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, társadalombiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj, egyéb járulékok levonása után fennmaradó) jövedelemről kell nyilatkozni.

7. § (1) A félnek a nyomtatvány személyi és jövedelmi adatokra vonatkozó részét mind magára, mind a vele közös háztartásban élő személyekre vonatkozóan ki kell töltenie.

(2) A féllel közös háztartásban élő nagykorú, cselekvőképes vagy e körben cselekvőképességében nem korlátozott személynek – kivéve, ha a jogvitában vagy a bírósági, hatósági eljárásban ellenérdekű fél – a nyomtatvány rá vonatkozó részét alá kell írnia. Ha az aláírásnak akadálya van, ennek okát a nyomtatvány közlemény rovatában fel kell tüntetni.

8. § (1) A vállalkozónak a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben elért jövedelme alapján kell nyilatkoznia a havi nettó jövedelméről, melyet igazolnia kell. Havi jövedelemként az éves adózott jövedelem tizenketted részét kell feltüntetni a nyomtatványon. Ez a rendelkezés nem mentesíti a felet a 6. § szerinti egyéb jövedelmének igazolása alól.

(2) Ha a mezőgazdasági őstermelő fél a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben adóbevallásra és egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére sem volt köteles, ennek tényét jeleznie kell a nyomtatvány megfelelő rovatában. Ebben az esetben a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben megszerzett jövedelem tizenketted részét kell – külön igazolás csatolása nélkül – a nyomtatványon havi nettó jövedelemként feltüntetni.

9. § (1) A félnek minden vagyonáról – így különösen: készpénz, pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelés, értékpapír, ingó vagyontárgy, követelés, vagyoni értékű jog – nyilatkoznia kell, kivéve a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakat, valamint az olyan összegű készpénzt vagy pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelést, amely a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint mentes a végrehajtás alól.

(2) Szokásos életszükségleti és berendezési tárgynak kell tekinteni a gépjármű kivételével különösen azt az ingóságot, amely a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint mentes a végrehajtás alól.

10. § A félnek a nyomtatvány közlemény rovatában nyilatkoznia kell arról, ha

a) a Jst. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll,

b) a feltüntetett vagyontárgy a fél és a vele közös háztartásban élő személyek nyomtatványban feltüntetett jövedelmének megszerzéséhez nélkülözhetetlen,

c) korábban engedélyezett támogatásból eredő, lejárt határidejű, de meg nem fizetett tartozása van az állam felé, és a Jst. 10. § (3) bekezdése alapján kéri újabb támogatás engedélyezését amiatt, mert jövedelmi, vagyoni helyzetének megromlása nem teszi lehetővé a korábbi tartozás megfizetését,

d) a Jst. 3. § (1) bekezdésének i) pontja alá tartozó fél korábban átmeneti vagy tartós nevelés alatt állt,

e)3 büntetőeljárásban egyéb érdekelt, és a pártfogó ügyvédi képviseletre milyen igényének érvényesítése céljából van szüksége.

11. § (1)4 Ha az elismerést vagy végrehajtást kérő fél

a) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 44/2001/EK tanácsi rendelet) 50. cikke alapján,

b) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2201/2003/EK tanácsi rendelet) 50. cikke alapján,

c) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 4/2009/EK tanácsi rendelet) 47. cikk (2)–(3) bekezdése alapján,

d) a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény 17. cikk b) pontja alapján vagy

e) a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (a továbbiakban: (EU) 2019/1111 rendelet) 74. cikke alapján

csak arra tekintettel kéri támogatás engedélyezését, hogy az elismerést vagy végrehajtást megelőző, másik tagállam hatósága előtti eljárásban költségkedvezményben vagy illetékmentességben részesült, e ténynek a nyomtatvány vonatkozó részén történő megjelölése mellett csupán a nyomtatvány személyi adatokra vonatkozó részét kell kitöltenie.

(2)5 Az (1) bekezdés szerinti kérelemben az elismerés és végrehajtás alapjául szolgáló határozatot a 44/2001/EK tanácsi rendelet V. Melléklete, a 2201/2003/EK tanácsi rendelet I., II., III. vagy IV. Melléklete, a 4/2009/EK tanácsi rendelet I., II., III. vagy IV. Melléklete vagy az (EU) 2019/1111 rendelet II., III., IV., V., VI., VIII. vagy IX. Melléklete szerint igazolni kell.

(3) A félnek az (1) bekezdés szerint kell eljárnia, ha a per során már részesült támogatásban és ennek további engedélyezését kéri a végrehajtási vagy a rendkívüli jogorvoslati eljárásra. A félnek jövedelmi és vagyoni helyzetét ebben az esetben is igazolnia kell, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a korábbi nyomtatványon feltüntetett adatok közül melyekben következett be változás.

12. §6 Ha a végrehajtást kérő vagy rendkívüli jogorvoslati eljárást kezdeményező fél a per során már részesült támogatásban és ennek további engedélyezését kéri a végrehajtási vagy a rendkívüli jogorvoslati eljárásra, a nyomtatványon meg kell jelölnie a támogatás engedélyezése ügyében jogi segítségnyújtó szolgálatként eljárt fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi hivatal) és a támogatást engedélyező határozat számát.

13. § A bíróság által költségmentességben részesített vagy tárgyi költségmentes ügyben – ideértve a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikke szerinti ügyeket is – érintett félnek, a Jst. 15. § c) és d) pontja, valamint 19. § (3) bekezdése alapján rászorultnak tekintendő félnek a nyomtatvány jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozó részét nem kell kitöltenie, de a nyomtatványon jeleznie kell ennek tényét.

14. § (1) Ha a felperes fél a keresetlevelét már benyújtotta bírósághoz, ezt kérelmében igazolnia kell.

(2) A felperesnek nem kell igazolnia az (1) bekezdésben meghatározott körülményt, ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a központi hatóság a per megindítása előtt keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot támogatás engedélyezése érdekében.

15. § Ha a magánvádló már feljelentést tett, ezt kérelmében igazolnia kell. Ha a fél még nem tett feljelentést, a kérelemben meg kell jelölnie az eljárás lefolytatásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság megnevezését, az eljárás alapjául szolgáló bűncselekményt, ha ismert a feljelenteni kívánt személy, annak nevét és lakó- vagy tartózkodási helyét. A bírósági ügyszám ismertté válásával pedig azt be kell jelentenie a területi hivatalhoz.

16. § (1) Ha a bűncselekmény sértettje ugyanazon bűncselekménnyel összefüggésben kéri újabb támogatás engedélyezését, az első kérelme előterjesztésétől számított hat hónapon belül előterjesztett újabb kérelmében a nyomtatvány személyes adatokra, jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó részét nem kell ismételten kitöltenie.

(2) Az (1) bekezdés szerint kell eljárni, ha a sértett azon bűncselekménnyel összefüggésben kíván pótmagánvádlóként fellépni, amelyben korábban már támogatásban részesült.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a félnek kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a korábban megjelölt adataiban milyen változás következett be, és a jövedelmi, vagyoni helyzetét igazolnia kell.

4. A jogi szolgáltatás igénybevétele

17. § (1) A jogi segítőnél a támogatást engedélyező határozatban a jogi szolgáltatás igénybevételének megkezdésére megállapított határidőben megjelent fél a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles a jogi segítő számára átadni a véglegessé vált támogatást engedélyező határozatnak a teljesítés igazolására szolgáló, e célra rendszeresített, 3. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatvánnyal (a továbbiakban: teljesítésigazolás) ellátott példányát, és személyazonosító okmánnyal igazolni magát.

(2) Ha az engedélyezett támogatás szerződés készítésére irányul, ez a jogi szolgáltatás – a Jst. 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott eset kivételével – akkor vehető igénybe, ha valamennyi szerződő fél rendelkezik a támogatást engedélyező határozat kiadmányával és azokat az (1) bekezdés szerint átadták ugyanannak a jogi segítőnek.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha az engedélyezett támogatás olyan szerződés készítésére irányul, amely lakás vagy építési telek családi otthonteremtési kedvezménnyel történő vásárlásához szükséges, akkor a jogi szolgáltatás igénybevételéhez elegendő, ha a vevő fél rendelkezik a támogatást engedélyező határozat kiadmányával, és adja azt át a jogi segítőnek.

(4) Ha a jogi segítő előtt a támogatásban részesült fél meghatalmazottja vagy törvényes képviselője jelenik meg, személyét az (1) bekezdés szerint igazolnia kell, és a meghatalmazást tartalmazó okiratot is át kell adnia a jogi segítőnek.

18. § (1) Nem vállalhatja el a jogi segítő a jogi szolgáltatás nyújtását, ha a fél annak érdekében a Jst. 42. §-ában meghatározott határidő lejártát követően keresi fel.

(2) A jogi segítőnek meg kell tagadnia a szolgáltatás teljesítését vagy a teljesítés folytatását, ha az iratok áttanulmányozása, a fél nyilatkozata vagy egyéb körülmény alapján megállapítja, hogy a fél nem a támogatást engedélyező határozatban megjelölt ügyben kéri a jogi szolgáltatást vagy a határozatban meghatározottól eltérő szolgáltatást kíván igénybe venni.

(3) Ha a jogi segítő a jogi szolgáltatás nyújtását a Jst. 70. § (1) bekezdésében foglalt valamely okból megtagadja, ezt – a megtagadás okának megjelölésével – haladéktalanul be kell jelentenie a támogatást engedélyező területi hivatalnak. E bejelentési kötelezettség az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben nem terheli a jogi segítőt.

5. Bejelentés a jogi segítői névjegyzékbe

19. § (1) A jogi segítő a jogi szolgáltatás megkezdését követően az ügy elvállalása hónapjának megjelölésével haladéktalanul értesítést küld a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: központi hivatal) arról, hogy a jogi segítségnyújtás keretébe tartozó ügyet vállalt el.

(2) Ha a jogi szolgáltatás szerződés készítésére irányult, a jogi segítőnek azt a szerződő felek számától függetlenül egy ügyként kell bejelentenie a központi hivatalnak.

6. A jogi szolgáltatás nyújtásának igazolása

20. § (1) A jogi segítő a jogi szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az általa aláírt és bélyegzőjének lenyomatával ellátott, valamint a fél által is aláírt teljesítésigazolás megküldésével igazolja a támogatást engedélyező területi hivatalnak azt, hogy a jogi szolgáltatás nyújtását elvégezte.

(2) Ha a jogi szolgáltatás szerződés készítésére irányult, a teljesítést minden, a jogi segítő részére átadott támogatást engedélyező határozaton igazolni kell. Ebben az esetben a teljesítésigazolás közlemény rovatában – a támogatást engedélyező határozat számára történő utalással – meg kell jelölni azt, hogy a jogi szolgáltatás nyújtásáról a másik szerződő fél ügyében is megtörtént a teljesítés igazolása.

21. § (1) A támogatás utólagos engedélyezése mellett nyújtott jogi szolgáltatás igénybevétele előtt a fél köteles a jogi segítőnek nyilatkozni arról, hogy az ügyben más jogi segítő közreműködését nem vette igénybe.

(2) A teljesítés igazolása a támogatás utólagos engedélyezése esetén a teljesítésigazolás tartalmának megfelelő nyilatkozat területi hivatalnak történő megküldésével történik.

(3) A jogi segítőnek a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatában kifejezetten jeleznie kell, ha a jogi szolgáltatást a támogatás utólagos engedélyezése mellett az ügy sürgőssége miatt nyújtotta és e körülményt igazolnia kell.

7. Pártfogó ügyvédi képviselet igénybevétele

22. § (1) A pártfogó ügyvédi képviselet igénybevétele érdekében a fél meghatalmazását az e célra rendszeresített, 4. mellékletben meghatározott adattartalmú meghatalmazás nyomtatványon (a továbbiakban: meghatalmazás) adhatja meg.

(2) A fél a 17. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a meghatalmazás két példányát adja át a pártfogó ügyvéd részére.

(3) A meghatalmazást a félnek és a meghatalmazott pártfogó ügyvédnek, illetve a jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvédnek vagy a kirendelt ügyvédnek (a továbbiakban együtt: pártfogó ügyvédnek) alá kell írnia, valamint a pártfogó ügyvédnek bélyegzője lenyomatával is el kell látnia, valamint tartalmaznia kell a megbízott elfogadó nyilatkozatát és a megbízás terjedelmét.

23. § (1) Ha a pártfogó ügyvédi képviseletre a fél a felkeresett pártfogó ügyvédnek meghatalmazást adott, ugyanezen ügyben másik párfogó ügyvéd meghatalmazására akkor jogosult, ha

a) a párfogó ügyvéd a fél képviseletét a Jst. 70. § (1) bekezdés a), c) vagy d) pontjában foglalt körülményre hivatkozással felmondja, vagy

b) a fél képviseletének pártfogó ügyvéd által történő ellátása az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 36. § (6) bekezdésében meghatározott valamely okból nem lehetséges.

(2) A fél a pártfogó ügyvéd felmondását tartalmazó irat másolatának csatolásával vagy az egyéb körülmény fennállásának valószínűsítésével kérheti másik pártfogó ügyvéd meghatalmazásának engedélyezését.

(3) A területi hivatal – szükség esetén a bejelentett adatoknak a pártfogó ügyvéddel vagy az illetékes ügyvédi kamarával rövid úton történő egyeztetését követően – a fél részére ismételten kiadja a támogatást engedélyező határozat egy kiadmányát és a meghatalmazás nyomtatvány három példányát.

24. § Ha a fél a 23. § (1) bekezdésében nem szereplő okból kéri másik pártfogó ügyvéd meghatalmazásának engedélyezését, a kérelme csak akkor teljesíthető, ha a pártfogó ügyvédi képviselet ellátásának elháríthatatlan akadálya van.

25. § Büntetőeljárásban a pártfogó ügyvéd a felet a nyomozó hatóság és az ügyészség előtt is képviselheti.

8. Intézkedés a jogi segítői díj megfizetése és visszatérítése iránt

26. § Ha a fél a támogatás engedélyezésével arra szerzett jogosultságot, hogy helyette a jogi szolgáltatás díját az állam viselje, a területi hivatal a jogi segítő díjigényének ellenőrzését követően a központi hivatalt keresi meg a jogi segítői díj kifizetése érdekében.

27. § (1) Ha a jogi szolgáltatás díjáról kiállított számla ellenőrzése alapján a jogi segítői díj kifizetése, illetve a díj visszatérítésére irányuló követelés előírása teljesíthető, a területi hivatal – a számla és az annak kiállítására alapul szolgáló dokumentumon felül – hetente egy alkalommal megküldi a kifizetendő összegek listáját a központi hivatalnak, amely – ügyenkénti bontásban – legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a kifizetendő összeget,

b) a jogi segítő nevét,

c) a számla sorszámát,

d) a jogi segítő fizetési számlájának számát,

e) a támogatás engedélyezése iránti eljárás ügyszámát.

(2) Ha a fél a jogi segítő díjának visszatérítésére köteles, a kifizetendő összegek listája az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazza

a) a visszatérítésre köteles fél nevét,

b) a visszatérítendő összeget,

c) a teljesítési határidőt.

(3) A központi hivatal a kifizetendő összegek listáján szereplő összeget a jogi segítő részére a lista kézhezvételét követően, a jogi segítő által kiállított számlán szereplő teljesítési határidőn belül a „Jogi segítségnyújtás” elnevezésű célelőirányzat terhére utalja át. Ha a lista kézhezvételekor a számlán szereplő teljesítési határidőből tizenöt napnál kevesebb van hátra, akkor az átutalásról a központi hivatal legkésőbb a lista kézhezvételétől számított tizenöt napon belül gondoskodik.

28. § (1) A visszatérítésre kötelezést követően engedélyezett halasztásról és részletfizetési kedvezményről a területi hivatal a döntés egy példányának megküldésével értesíti a központi hivatalt, egyúttal a változásokat bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.

(2) Az (1) bekezdés szerint jár el a területi hivatal akkor is, ha a támogatás visszatérítésére köteles fél személyében jogutódlás folytán történő változásról határozott.

9. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

30. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

31. § Ez a rendelet

a) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvnek,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK irányelvnek,

d)7

e) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 28/2017. (XII. 27.) IM rendelethez8

A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott támogatások iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai

1.1. név

1.2. születési név

1.3. születési hely és idő

1.4. anyja születési neve

1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma

1.6. lakóhely

1.7. tartózkodási hely

1.8. állampolgárság

1.9. elérhetőség

1.10. foglalkozás

1.11. vállalkozó kérelmező

1.11.1. vállalkozói tevékenységének típusa

1.11.2. adóbevallásra és egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére sem köteles mezőgazdasági őstermelő

1.12. a kérelmező rendelkezik-e jogi szakvizsgával

1.13. a rászorultság vizsgálatát kizáró, törvényben meghatározott körülmény fennállása

1.14. nem magyar állampolgár esetén Magyarország területén tartózkodásának jogcíme

2. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek 1.1–1.4. és 1.10–1.11. pontban meghatározott személyi adatai

3. A kérelmező jövedelmére vonatkozó adatok

3.1. a munkáltató

3.1.1. neve

3.1.2. címe

3.1.3. által a fél részére kifizetett havi nettó jövedelem

3.2. a kérelmező havi összes nettó jövedelme

4. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek 3. pontban meghatározott jövedelmi adatai

5.9 A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmére vonatkozó összesített adatok

5.1. havi összes nettó jövedelem

5.2. a havi összes nettó jövedelemből levonható általuk fizetett tartásdíj vagy járadék

5.2.1. összege

5.2.2. jogosultjának neve

5.2.3. fizetését elrendelő szerv neve

5.2.4. fizetését elrendelő határozat száma

5.3. havi összes nettó jövedelemből levonható általuk fizetett lakáshitel

5.3.1. havi törlesztőrészletének összege

5.3.2. folyósítását végző hitelintézet

5.3.2.1. neve

5.3.2.2. címe

5.4. a havi összes nettó jövedelemből levonható általuk fizetett, lakhatással kapcsolatos költségek

5.4.1. közüzemi díjak (villamosenergia-szolgáltatás, földgázszolgáltatás, távhőszolgáltatás, egyéb fűtési költségek, víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodási szolgáltatás, közcélú távbeszélő-szolgáltatás, otthoni internetszolgáltatás) összege

5.4.2. lakbér összege

5.4.3. közös költség összege

5.5. a létfenntartásukat veszélyeztető egyéb kiadások összege

5.6. a levonások után fennmaradó összeg

5.7. a közös háztartásban élő személyek száma összesen

5.8. az egy főre eső havi nettó jövedelem

6. A kérelmező vagyonára vonatkozó adatok

6.1. a lakhatást szolgáló ingatlan

6.1.1. címe

6.1.2. művelési ága

6.1.3. tulajdoni hányad

6.1.4. alapterülete

6.1.5. terhek

6.2. az egyéb ingatlanra vonatkozó, a 6.1.1–6.1.5. pontban meghatározott adatok

6.3. a fizetési számla

6.3.1. vezetését végző pénzforgalmi szolgáltató

6.3.1.1. neve

6.3.1.2. címe

6.3.2. egyenlege

6.4. gépjármű

6.4.1. típusa

6.4.2. rendszáma

6.4.3. évjárata

6.4.4. becsült forgalmi értéke

6.5. egyéb vagyonra vonatkozó adatok

6.5.1. megnevezés

6.5.2. becsült forgalmi érték

7. Különös méltánylást érdemlő körülmények

8. Az igényelt támogatásra vonatkozó adatok

8.1. peren kívüli jogi segítségnyújtás

8.1.1. tájékoztatás, tanácsadás

8.1.1.1. szolgáltatás alapjául szolgáló eljárás vagy körülmény

8.1.1.1.1. megnevezése

8.1.1.1.2. tárgya

8.1.1.1.3. rövid leírása

8.1.1.2. mely kérdés tekintetében kéri a szolgáltatás nyújtását

8.1.2. Okiratszerkesztés

8.1.2.1. okirat típusa

8.1.2.2. okirattal érintett ügy

8.1.2.2.1. megnevezése

8.1.2.2.2. tárgya

8.1.2.2.3. rövid leírása

8.1.2.2.4. érintett bíróság vagy hatóság

8.1.2.2.5. érintett felek

8.2. Pártfogó ügyvédi képviselet

8.2.1. polgári és közigazgatási ügyben

8.2.1.1. eljáró bíróság

8.2.1.2. per

8.2.1.2.1. ügyszáma

8.2.1.2.2. tárgya

8.2.1.3. annak megjelölése, ha per még nem indult

8.2.1.4. nyilatkozat arról, hogy a fél korábban részesült-e támogatásban

8.2.1.5. fél perbeli jogállása

8.2.1.6. ellenérdekű fél

8.2.1.6.1. név

8.2.1.6.2. cím

8.2.1.7. eljáró bíróság költségkedvezményre vonatkozó döntése

8.2.1.8. tárgyi költségmentes per esetén ennek megjelölése

8.2.1.9. fél a per melyik szakaszában kéri a támogatást

8.2.1.10. egyéb

8.2.2. büntetőeljárásban

8.2.2.1. eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság

8.2.2.2. a büntetőügy

8.2.2.2.1. száma

8.2.2.2.2. tárgya

8.2.2.3. nyilatkozat arról, hogy a fél korábban részesült-e támogatásban

8.2.2.4. fél eljárásbeli jogállása

8.2.2.5. fél az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást

8.2.2.6. igényelt támogatás pontos megnevezése

8.3. Terhelt részére biztosított költségkedvezmény

8.3.1. eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság

8.3.2. a büntetőügy

8.3.2.1. száma

8.3.2.2. tárgya

8.3.3. nyilatkozat arról, hogy a fél korábban részesült-e támogatásban

9. Mellékletek felsorolása

10. Közlemény, benne nyilatkozat

10.1. jogi segítő felmentése a titoktartás alól a jogi segítségnyújtó támogatás engedélyezése és a jogi segítő díjának megállapítása iránti eljárásban tekintettel

10.2. egyéb

11. Tájékoztató

11.1. a fél tájékoztatása arról, hogy az 1.9., 6.1., 6.2. és 6.5. pont szerinti adatokat nem köteles feltüntetni kérelmén

2. melléklet a 28/2017. (XII. 27.) IM rendelethez

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján kiutasított külföldi fél kérelmének benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A kérelmező személyi adatai

1.1. név

1.2. születési név

1.3. születési hely és idő

1.4. anyja születési neve

1.5. személyazonosító okmányának típusa és száma

1.6. lakóhely

1.7. (kijelölt) tartózkodási hely

1.8. állampolgárság

1.9. magyarországi elérhetőség

1.10. a kérelmező által beszélt nyelv(ek)

2. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező tolmácsot kíván-e igénybe venni

2.1. tolmács igénybevétele esetén a tolmácsolás kérelmező által megjelölt nyelve

3. A kiutasítási ügy adatai

3.1. a véglegessé vált kiutasító határozat száma

3.2. az eljárt idegenrendészeti hatóság megjelölése

4. Mellékletek felsorolása

5. Közlemény, benne nyilatkozat

5.1. jogi segítő felmentése a titoktartás alól a jogi segítségnyújtó támogatás engedélyezése és a jogi segítő díjának megállapítása iránti eljárásban tekintettel

5.2. magyarországi elérhetőségi adatok hiányában a jogi segítségnyújtó szolgálat támogatás engedélyezése iránti eljárás megszüntetésére vonatkozó döntésének tudomásulvételéről

5.3. arról, hogy a kérelmet az idegenrendészeti hatóság munkatársa töltötte-e ki a fél jelenlétében, és a fél általi aláírása előtt annak tartalmát ismertette a féllel

5.4. egyéb

6. Tájékoztató

3. melléklet a 28/2017. (XII. 27.) IM rendelethez

A jogi szolgáltatás teljesítésének igazolására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A jogi segítségnyújtó támogatás engedélyezésére vonatkozó adatok

1.1. a támogatás engedélyezése során eljárt szerv neve

1.2. a támogatást engedélyező, véglegessé vált határozat száma

2. A jogi segítő, jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvéd, pártfogó ügyvéd, kirendelt ügyvéd adatai

2.1. név

2.2. elérhetőségi cím

2.3. általános forgalmi adó fizetési kötelezettség

3. A jogi szolgáltatás nyújtására vonatkozó adatok

3.1. jogi szolgáltatás nyújtása elvállalásának időpontja

3.2. jogi szolgáltatás nyújtására fordított időtartam (órákban)

4. Mellékletek felsorolása

5. Közlemény, benne nyilatkozat

5.1. jogi szolgáltatás nyújtásának megtörténtéről

5.2. arról, hogy a fél más jogi segítő, jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvéd, pártfogó ügyvéd, kirendelt ügyvéd közreműködését igénybe vette-e

5.3. egyéb

6. Tájékoztató

4. melléklet a 28/2017. (XII. 27.) IM rendelethez

A pártfogó ügyvéd meghatalmazására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A párfogó ügyvédi képviselet engedélyezésére vonatkozó adatok

1.1. a támogatás engedélyezése során eljárt szerv neve

1.2. a támogatást engedélyező, véglegessé vált határozat száma

1.3. a támogatásban részesülő fél személyi adatai

1.3.1. név

1.3.2. születési név

1.3.3. születési hely és idő

1.3.4. anyja születési neve

1.3.5. személyazonosító okmányának típusa és száma

1.3.6. lakó- vagy tartózkodási hely

1.4. az engedélyezett támogatás formája, pártfogó ügyvéd díjának

1.4.1. állam általi viselése

1.4.2. állam általi előlegezése

2. Az ügyben eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság

2.1. megnevezése

2.2. eljárásának száma

3. A meghatalmazott pártfogó ügyvéd, jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvéd, kirendelt ügyvéd adatai

3.1. név

3.2. irodájának címe

4. Meghatalmazás

4.1. meghatalmazott elfogadó nyilatkozata

4.2. meghatalmazás korlátozása

5. Tájékoztató

1

A 6. § (1) bekezdése a 12/2019. (IV. 12.) IM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (2) bekezdése a 13/2020. (VIII. 30.) IM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 10. § e) pontja a 16/2018. (VI. 22.) IM rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 11. § (1) bekezdése a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 11. § (2) bekezdése a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 12. § a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 31. § d) pontját a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. melléklet 5. pontja a 10/2023. (VII. 20.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére