• Tartalom
Oldalmenü

282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–7. §2

8. § Az R. 8. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:)

f) a felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének és megszűnésének rendjét.”

9–10. §3

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.