• Tartalom

29/2017. (XI. 6.) BM rendelet

29/2017. (XI. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról1

2017.11.07.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) és c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 14/2016. (V. 10.) BM rendelet] 2. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„10a. megengedett öltözet: azon egyenruházati termék és felszerelési cikk, melynek rendszeresítése megtörtént, de az igényjogosult ruházati ellátási normájába nem került be, vagy új termék fejlesztését követően kiváltással kikerült onnan;”

2. § (1) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a ruházati ellátási normában a termék természetbeni kiadása helyett annak beszerzésére költségtérítés kerül biztosításra, az igényjogosult az (1) bekezdésben meghatározottak mellett a költségtérítésből beszerzett termékeket is viselheti. Ha a terméket az igényjogosult látható felületen viseli, a termék külső megjelenésének a ruházati ellátási normában meghatározott külső megjelenésnek meg kell felelnie. A viselés során nem látható termék esetében a termék külső megjelenése nem kerül meghatározásra.”

(2) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Más rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez történő áthelyezéskor az igényjogosultat azon ékítményekkel és termékekkel, amelyek cseréje e rendelkezésre tekintettel szükséges, a 15. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásával el kell látni.”

3. § A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Nemzeti Védelmi Szolgálat tekintetében a ruházati szakszolgálat feladatait az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv látja el.”

4. § A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 8. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A végrehajtó szervezeti egység)

f) a ruházati nyilvántartó programban
fa) a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig rögzíti a miniszter által a ruházati utánpótlási ellátmány terhére az igényjogosult vonatkozásában természetben kiadni rendelt ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, továbbá az önálló szerv vezetője vagy az állományilletékes parancsnok által az állomány egésze vagy egyes állománycsoportok részére kiadni rendelt ruházati termékeket és felszerelési cikkeket,
fb) a ruházati szemle végrehajtását követő 15 napon belül rögzíti a ruházati szemlén meghatározott, az igényjogosult által pótlandó ruházati termékeket és felszerelési cikkeket, továbbá
fc) végrehajtja a számára előírt egyéb feladatokat,”

5. § A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 9. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az igényjogosult)

e) köteles a ruházati nyilvántartó programban
ea) a ruházati méretállást és az abban bekövetkező változást haladéktalanul rögzíteni,
eb) a tárgyévet megelőző év október 15. napjáig rögzíteni a tárgyévi ruházati természetbeni ellátás cikkösszetételére vonatkozó igényeit, ha a miniszter a természetbeni ellátás cikkösszetételét nem, csak a ruházati utánpótlási ellátmány terhére kiadandó természetbeni ellátás kötelező mértékét határozza meg,
ec) rögzíteni a ruházati utánpótlási ellátmány terhére saját döntésénél fogva beszerezni kívánt ruházati termékeket és felszerelési cikkeket,”

6. § A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha az igényjogosult szolgálati beosztásból történő felfüggesztésének megszüntetésére a fegyelmi vagy büntetőeljárás jogerős befejezését megelőzően, a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés Hszt. 199. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott időtartamának leteltére tekintettel kerül sor, az igényjogosult
a) a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés megszüntetését követő időszakra a ruházati utánpótlási ellátmány részére ismételten jogosulttá válik,
b) részére a visszatartott ruházati utánpótlási ellátmányt csak a fegyelmi vagy büntetőeljárás jogerős befejezését követően, a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával lehet kiadni.”

7. § (1) A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az az igényjogosult, aki a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni, vagy a ruházati termékek és felszerelési cikkek állapota szolgálati feladatellátásra alkalmatlan, ezek tárgyévi forintértékének 50%-át köteles visszafizetni. Ettől eltérően a (2) bekezdés szerinti igényjogosult a ruházati termékek és felszerelési cikkek tárgyévi forintértékének 100%-át köteles visszafizetni, ha a leadásra kötelezett ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel nem tud elszámolni.”
„(7a) Ha az igényjogosult részére a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésének évére valamely ruházati termék és felszerelési cikk beszerzésére tekintettel túlellátást jegyeztek elő, a leadásra kötelezett ruházati termék és felszerelési cikk vonatkozásában a túlellátás visszafizetése helyett a (7) bekezdés szerint kell eljárni. A túlellátás visszafizetésének csak a leadásra nem kötelezett egyenruházati és polgári ruházati termékek beszerzésére fordított összeg esetében lehet helye.”

8. § A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ha e rendelet szerint a hivatásos állomány tagja formaruházatban látja el szolgálati feladatait, őt formaruházattal kell ellátni. Egyebekben a formaruházattal való ellátásra a munkaruházattal való ellátás szabályait kell alkalmazni.”

9. § A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a hallgató hivatásos állományba történő kinevezésekor a hallgatói jogviszony alatt részére kiadott ruházati termékek és felszerelési cikkek – ha a ruházati termék és felszerelési cikk a hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában szerepel – az alapfelszerelésének részét képezik. A hivatásos állomány tagjaként őt megillető ruházati ellátási normában nem szereplő termékekkel az (1) bekezdés szerint kell elszámolnia.”

10. § A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet a következő 58. és 59. §-sal egészül ki:

58. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 29/2017. (XI. 6.) BM rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 8. § (3) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontjában meghatározott adatokat a végrehajtó szervezeti egység az ott meghatározott határidő helyett a 2017. évben a Mód.r. hatálybalépését követő 15 napon belül köteles rögzíteni a ruházati nyilvántartó programban.
(2) Az igényjogosult a Mód.r.-rel megállapított 9. § e) pont ea) alpontjában meghatározott adatokat a Mód.r. hatálybalépését követő 30 napon belül köteles rögzíteni a ruházati nyilvántartó programban.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2018. évben kiadandó társasági egyenruházat beszerzésének végrehajtásához szükséges méretállást a ruházati szakszolgálat erre irányuló felhívására kell rögzíteni a ruházati nyilvántartó programban.
59. § Ha az igényjogosult a 21. § (1) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségét a 2017. évben 2017. november 1. és 15. napja között teljesíti, vele szemben a 21. § (7) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény nem alkalmazható.”

a) 2. § 9. és 17. pontjában, 21. alcímének címében, valamint 39. § (1) bekezdésében a „szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumok” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „rendszeresített” szövegrész helyébe a „rendszeresített, illetve megengedett öltözetként szabályozott” szöveg,

c) 12. § (3) bekezdés d) pontjában a „gyakorlóruházatot és” szövegrész helyébe a „gyakorló- és társasági ruházatot, valamint” szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében az „az ellátási jogosultság kezdetét követően egy alkalommal” szövegrész helyébe az „a webáruház használatának elrendeléséig évente egy alkalommal” szöveg,

e) 21. § (1) bekezdésében a „november 15.” szövegrész helyébe az „október 31.” szöveg,

f) 31. § (1) bekezdésében az „átrendelés” szövegrész helyébe az „átrendelés, megbízás helyettesítésre” szöveg,

g) V. Fejezetének címében a „SZAKKÖZÉPISKOLÁK” szövegrész helyébe a „SZAKGIMNÁZIUMOK” szöveg,

h) 38. § (3) bekezdésében az „ellátmányra a” szövegrész helyébe az „ellátmányra – a 37. § (1) bekezdése szerinti személyek kivételével – a” szöveg,

i) 39. § (1) bekezdésében a „szakközépiskolai” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumi” szöveg,

j) 1. melléklet B:1 mezőjében az „(év/db)” szövegrész helyébe az „(év/db vagy év/pár)” szöveg

lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

    1.    A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

5

 

Gyakorló póló, sötétkék

db

4

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

    2.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:8 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(H)

 

(8)

1*****

    3.    A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 19a–19c sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

19a

 

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve*/17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve*

db

 

1

1

1

1

 

 

 

 

19b

 

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék*/17M társasági pantalló, női, sötétkék*

db

 

1

1

1

1

 

 

 

 

19c

 

17M társasági szoknya, sötétkék*

db

 

1

1

1

1

 

 

 

 

    4.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:20 és H:21 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

 

(H)

 

(20)

1*

 

(21)

1*

    5.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 28a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

28a

 

kötött sapka, sötétkék *

db

1

1

1

1

1

1

1

 

 

    6.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 30a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

30a

 

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve*/17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve*

db

 

1

1

1

1

 

 

 

 

    7.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 32a és 32b sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

32a

 

17M társasági nadrágszíj*

db

 

1

1

1

1

 

 

1

1

32b

 

17M társasági nyakkendő*

db

 

1

1

1

1

 

 

1

1

    8.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 36 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

36

 

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék

db

1****

1****

1****

 

1***

1***

 

1

1

    9.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:42 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(H)

 

(42)

1*

    10.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:43 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(D)

 

(43)

1

    11.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat H:45 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(H)

 

(45)

2*

    12.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 52 sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

52

 

Lábbeli
költség-
térítés*****

db

 

1

1

1

1

 

 

1

1

    13.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. Más igényjogosultak esetében a normában előírt mennyiséget a korábban rendszeresített hasonló termék – mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.
** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre, összege 10 000 Ft.
A csapatszolgálati feladatokat ellátó állomány (csapatszolgálati századok, a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály és a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály) részére további bruttó 8000 Ft egyszeri juttatást kell biztosítani alsóruházat-kiegészítési költségtérítés címen, a plusz egy-egy darab téli ing, téli alsó beszerzésére. Az alsóruházati költségtérítés és az alsóruházat-kiegészítési költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és a téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés csak a felszerelő állomány részére biztosítható.
*** A polgári ruhás- és a senior alapellátási normába sorolt állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani.
**** Ezen terméket az 1a. pont alapján 16M csapadék ellen védő kabáttal és 16M csapadék ellen védő nadrággal 2017. évben ellátott állomány – ellátását követően – legkésőbb 2017. november 30-ig köteles leadni, valamint ezen terméket az 1a. pont alapján 16M csapadék ellen védő kabátra és 16M csapadék ellen védő nadrágra jogosult állomány részére alapellátásként és alapellátás-kiegészítésként nem kell kiadni.
***** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány a lábbeli költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 8. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”
    14.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv – ide nem értve a Készenléti Rendőrséget – egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának – a bűnügyi, az igazgatásrendészeti és a kommunikációs szolgálati ágnál, az ügyeleti és a védelmi igazgatási szolgálatnál, az ellenőrzési, a gazdasági és a humánigazgatási szakszolgálatnál szolgálatot teljesítő állomány, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság állománya kivételével – ruházati ellátási normájának az alábbi termékek is részét képezik:

 

 

A

B

C

D

E

 

1

termék megnevezése

menny. egység

csökkentett
alapellátási norma
CS

egyenruhás alapellátási norma
E1

egyenruhás alapellátási norma
E2

 

2

16M csapadék ellen védő kabát*

db

1

1

1

 

3

16M csapadék ellen védő nadrág*

db

1

1

1

    15.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 5a sorral egészül ki:

 

 

(A)

(B)

 

5a

Szolgálati téli sapka, fekete

    16.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 16 sorral egészül ki:

 

 

(A)

(B)

 

16

Nyakkendőtű

    17.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 6a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

6a

 

Gyakorló póló, sötétkék*

db

 

1

1

 

1

1

    18.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 7 és 8 sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

7

 

KR köznapi teniszing, sötétkék

db

4*

4*

4*

4*

4*

4*

8

KR ünnepi teniszing, fehér

db

2

2

2*

2*

2*

2*

    19.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(B)

 

(13)

12M e. r. szolgálati félcipő*****

    20.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat E:13–G:13 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

 

(E)

(F)

(G)

 

(13)

1

1

1

    21.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 15a–15c sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

15a

 

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve*/
17M társasági
kosztümkabát, sötétkék, szerelve*

db

 

1

1

1

 

 

15b

 

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék*/
17M társasági pantalló, női, sötétkék*

db

 

1

1

1

 

 

15c

 

17M társasági szoknya, sötétkék*

db

 

1

1

1

 

 

    22.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat E:16–G:16 és E:17–G:17 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

 

(E)

(F)

(G)

 

(16)

1*

1*

1*

 

(17)

1*

1*

1*

    23.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 24a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

24a

 

Kötött sapka, bordó *

db

1

1

1

1

 

 

    24.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 25a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

Ñ

25a

 

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve*/17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve*

db

 

1

1

1

 

 

    25.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 27a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

27a

 

17M társasági nadrágszíj*

db

 

1

1

1

 

 

    26.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 28 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

28

 

17M társasági nyakkendő*

db

 

1

1

1

1

1

    27.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 31 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

31

 

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék

db

1****

1****

1***

1

1

    28.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat E:37–G:37 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

 

 

(E)

(F)

(G)

 

(37)

1*

1*

1*

    29.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 40 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

40

 

Hímzett váll-
lap, sötétkék

pár

2*

2*

2*

2*

2*

2*

    30.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 47 sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

47

 

Lábbeli
költség-
térítés*****

db

 

1

1

1

1

1

    31.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet 7. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A normában előírt mennyiséget a korábban rendszeresített hasonló termék
– mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.
** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre, összege 10 000 Ft. A csapatszolgálati feladatokat ellátó állomány (Rendészeti Igazgatóság, Határrendészeti Igazgatóság, Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály, Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Szállító Osztálya) részére további bruttó 8000 Ft egyszeri juttatást kell biztosítani alsóruházat-kiegészítési költségtérítés címen a plusz egy-egy darab téli ing, téli alsó beszerzésére. Az alsóruházati költségtérítés és az alsóruházat-kiegészítési költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és a téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés csak a felszerelő állomány részére biztosítható.
*** A polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az alegységkészletből kell biztosítani.
**** Ezen terméket a 7a. pont alapján 16M csapadék ellen védő kabáttal és 16M csapadék ellen védő nadrággal 2017. évben ellátott állomány – ellátását követően – legkésőbb 2017. november 30-ig köteles leadni, valamint ezen terméket a 7a. pont alapján 16M csapadék ellen védő kabátra és 16M csapadék ellen védő nadrágra jogosult állomány részére alapellátásként és alapellátás-kiegészítésként nem kell kiadni.
***** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány a lábbeli költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 13. sora szerint kiadott 12M e. r.
szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”
    32.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklete a következő 7a. ponttal egészül ki:
„7a. A Készenléti Rendőrség egyenruhás alapellátási normába sorolt állományának – a bűnügyi, az igazgatásrendészeti és a kommunikációs szolgálati ágnál, az ügyeleti és a védelmi igazgatási szolgálatnál, az ellenőrzési, a gazdasági és a humánigazgatási szakszolgálatnál szolgálatot teljesítő állomány kivételével – ruházati ellátási normájának az alábbi termékek is részét képezik:

 

 

A

B

C

D

 

1

termék megnevezése

menny. egység

csökkentett
alapellátási norma

egyenruhás alapellátási norma

 

2

16M csapadék ellen védő kabát*

db

1

1

 

3

16M csapadék ellen védő nadrág*

db

1

1

a)    1. pontjában foglalt táblázat B:22 és B:23 mezőjében, valamint 7. pontjában foglalt táblázat B:18 és B:19 mezőjében a „világoskék, szerelve” szövegrész helyébe a „világoskék” szöveg,
b)    1. pontjában foglalt táblázat B:24 mezőjében, valamint 7. pontjában foglalt táblázat B:20 mezőjében a „fehér, szerelve” szövegrész helyébe a „fehér” szöveg,
c)    2. pontjában a „taktikai övvel” szövegrész helyébe a „taktikai öv készlettel” szöveg,
d)    4. pont 4.1. alpontjában foglalt táblázat A:6 mezőjében, 4.2. pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében, valamint 5. pontjában foglalt táblázat A:2 mezőjében a „teniszing” szövegrész helyébe a „teniszing, fehér” szöveg,
e)    5. pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében a „nyári” szövegrész helyébe a „nyári, felirattal” szöveg,
f)    5. pontjában foglalt táblázat A:13 mezőjében a „Derékszíj” szövegrész helyébe a „Szolgálati derékszíj” szöveg
lép.
    34.     Hatályát veszti a 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 2. melléklet
a)    1. pontjában foglalt táblázat B:17, C:17, K:17 és L:17 mezője,
b)    1. pontjában foglalt táblázat 25. sora,
c)    1. pontjában foglalt táblázat G:28–J:28 mezője,
d)    1. pontjában foglalt táblázat K:33 és L:33 mezője,
e)    4. pont 4.5. alpontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében a „*” szövegrész,
f)    4. pont 4.5. alpont a) alpontja,
g)    7. pontjában foglalt táblázat 21. sora.

2. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

    1.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

10

2. szolgálati ruházat

12M e. r. szolgálati félcipő

pár

1

1***

1***

1***

1***

1***

1***

    2.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 31a–31e sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

31a


3a. társasági/ünnepi ruházat

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve*/17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve*

db

1

1

1

1

1

1

1

31b

 

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék*/17M társasági pantalló, női, sötétkék*

db

1

1

1

1

1

1

1

31c

17M társasági szoknya, sötétkék*

db

1

1

1

1

1

1

1

31d

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér*

db

1

1

1

1

1

1

1

31e

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér*

db

1

1

1

1

1

1

1

    3.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 51a–51d sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

51a

 

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve*/ 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve*

db

1

1

1

1

1

1

1

51b

17M társasági nadrágszíj*

db

1

1

1

1

1

1

1

51c

17M társasági nyakkendő*

db

1

1

1

1

1

1

1

51d

Névkitűző, fém*

db

1

1

1

1

1

1

1

    4.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 54a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

54a

 

Hímzett váll-lap, sötétkék*

db

1

1

1

1

1

1

1

    5.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 59 sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

59

7. Költségtérítés

Lábbeli-költségtérítés***

db

1

1

1

1

1

1

1

    6.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. Más igényjogosultak esetében a normában előírt mennyiséget a korábban rendszeresített hasonló termék – mindaddig, amíg megengedett öltözetként viselhető – kiváltja.
** A Személyvédelmi Igazgatóság lakásbiztosítási feladatokat ellátó állományának kivételével.
*** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány a lábbeli-költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 10. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett
(a ruházati ellátási normától függően) lábbeli-költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli-költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú bőrlábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”
    7.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 3. melléklet 2. pont 2.7. alpontjában foglalt táblázat A:3 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(A)

 

(3)

Póló, galléros fehér, silver tan/TEK

3. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

    1.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12–14 sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

12

 

12M e. r. szolgálati
ing/blúz, rövid ujjú, világoskék

db

2

2

1

1

1

1

1

1

13

12M e. r. szolgálati
ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék

db

2

2

1

1

1

1

1

1

14

12M e. r. szolgálati pulóver

db

2


2

1

1


1


1

1

1

    2.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 18–21 sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

18

3. társasági/ünnepi ruházat

17M társasági zubbony,
sötétkék, szerelve

db

 

 

1

 

1

 

1

 

1

19

17M társasági kosztümkabát,
sötétkék, szerelve

db

 

1

 

1

 

1

 

1

 

20

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék/17M társasági pantalló, női, sötétkék

db

 

1

1

1

1

1

1

1

1

21

17M társasági szoknya, sötétkék

db

 

1

 

1

 

1

 

1

 

    3.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 33 és 34 sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

33

 

Tányérsapka, sötétkék, szerelve, szolgálati öltözethez

db

1

1

1

1

1

1

 

 

34

 

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve

db

 

 

1

 

1

 

1

 

1

    4.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:35 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(B)

 

(35)

17M társasági nadrágszíj

    5.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 34a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

34a

 

17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

db

 

1

 

1

 

1

 

1

 

    6.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 40 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

40

 

17M társasági nyakkendő

db

 

1

1

1

1

1

1

1

1

    7.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

46

 

Szolgálati zokni**

pár

4

4

4

4

4

4

4

4

4

    8.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 59 sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

59

 

Lábbeli
költség-
térítés***

db

 

1

1

1

1

1

1

1

1

    9.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* Kizárólag a raktári készlet erejéig a 14M e. r. gyakorló bakancs helyett 10M e. r. gyakorló bakancs is kiadható, illetve a normában szereplő társasági/szolgálati nyakkendő, sötétkék megnevezésű termék mellett 1 db szolgálati nyakkendő, sötétkék (szövet) megnevezésű termék is kiadandó.
** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. Összege
10 000 Ft, elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. Az alsóruházati költségtérítést csak a felszerelő állomány részére kell biztosítani. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg.
*** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány a lábbeli-költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 9. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfiállomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli-költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú bőrlábbeli, nem megfelelő a velúr-, nubuk- vagy lakkcipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr-, nubuk- vagy lakkcipő.”
    10.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 12–19 sorral egészül ki:

 

 

(A)

(B)

 

12

Társasági kalap, sötétkék, szerelve

 

13

Társasági férfi félcipő/női cipő, fekete

 

14

Kistársasági zubbony/kosztümkabát szürke, szerelve

 

15

Kistársasági pantalló, férfi/szoknya, női, fekete

 

16

Kistársasági felöltő, fekete

 

17

Kistársasági tányérsapka/kalap, sötétkék, szerelve

 

18

Selyem nyakkendő, fekete

 

19

Nyaksál, fekete

a)    1. pontjában foglalt táblázat E:1, G:1, valamint K:1 mezőjében a „norma” szövegrész helyébe a „norma (női)” szöveg,
b)    1. pontjában foglalt táblázat F:1, H:1, valamint L:1 mezőjében a „norma” szövegrész helyébe a „norma (férfi)” szöveg,
c)    1. pontjában foglalt táblázat I:1 mezőjében a „norma” szövegrész helyébe a „norma (vezetői, női)” szöveg,
d)    1. pontjában foglalt táblázat J:1 mezőjében a „norma” szövegrész helyébe a „norma (vezetői, férfi)” szöveg,
e)    1. pontjában foglalt táblázat B:32 mezőjében a „szerelve” szövegrész helyébe a „szerelve, tűzzománcos jelvénnyel” szöveg,
f)    1. pontjában foglalt táblázat B:39 mezőjében a „Társasági/szolgálati” szövegrész helyébe a „Szolgálati” szöveg
lép.
    12.     Hatályát veszti a 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 4. melléklet
a)    1. pontjában foglalt táblázat 22. sora,
b)    1. pontjában foglalt táblázat 28. sora,
c)    1. pontjában foglalt táblázat 30. sora,
d)    1. pontjában foglalt táblázat 43. sora,
e)    1. pontjában foglalt táblázat 47. sora,
f)    2. pontjában foglalt táblázat 8. sora,
g)    3. pontjában az „ , a rendszeresítést követően” szövegrész.

4. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

    1.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat G:9 mezője helyébe a következő mező lép:

 

 

(G)

 

(9)

1****

    2.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 17–19 sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

17

3. társasági/
ünnepi ruházat

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve/17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db

 

1

1

1

1

1

 

 

18

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék/17M társasági pantalló, női, sötétkék

db

 

1

1

1

1

1

 

 

19

17M társasági szoknya, sötétkék

db

 

 

1

 

 

1

 

 

    3.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

21

 

Tábornoki társasági pantalló, férfi/női, sötétkék

db

 

 

 

 

 

 

2

1

    4.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 21a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

21a

 

Tábornoki társasági női szoknya, sötétkék

db

 

 

 

 

 

 

 

1

    5.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 32 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

32

 

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve/17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

db

 

1

1

1

1

1

 

 

    6.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 37a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

37a

 

17M társasági nyakkendő, sötétkék

db

 

1

1

1

1

1

1

1

    7.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 42 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

42

 

Hímzett névkitűző

db

3

3

3

3

3

3

3

3

    8.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 43a sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

43a

 

Szolgálati, csapadék ellen védő kabát, sötétkék

db

 

1

1

1

1

1

1

1

    9.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 45 és 46 sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

45


5. ékítmények

Hímzett tépőzáras rendfokozati jelzés, piros

db

3

3

3

3

3

3

3

3

46

Hímzett váll-lap, piros

pár

3

3

1

3

3

2

2

    10.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 48 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

48

 

Karjelvény

db

3

3

3

3

3

3

3

3

    11.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 51 sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

51

 

Lábbeli- költség-
térítés****

db

 

1

1

1

1

1

1

1

    12.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Megjegyzés:
* A tűzoltási, mentési tevékenységet végző, beavatkozó állomány részére adható ki.
** Az ellátást csak a tiszti és a főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó állomány részére kell biztosítani.
*** A termékek természetbeni biztosítása helyett alsóruházati költségtérítés kerül kifizetésre. Összege 3000 Ft,
elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A zokni esetében a beszerzendő termékek színe sötétkék vagy fekete. A téli ing és a téli alsó alkalmasságát a funkciónak való megfelelés határozza meg. Az alsóruházati költségtérítés csak a felszerelő állomány részére biztosítható.
**** Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány a lábbeli költségtérítésre nem jogosult, ők a ruházati ellátási norma 9. sora szerint kiadott 12M e. r. szolgálati félcipőt használják társasági cipőként. A női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett vagy mellett (a ruházati ellátási normától függően) lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”
    13.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 13 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

(A)

(B)

 

13

Társasági pantalló, férfi, sötétkék

    14.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 14–19 sorral egészül ki:

 

 

(A)

(B)

 

14

Társasági pantalló, női, sötétkék

 

15

Társasági szoknya, sötétkék

 

16

Társasági zubbony, sötétkék, szerelve

 

17

Társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

 

18

Kistársasági tányérsapka/kalap, sötétkék, szerelve

 

19

Nyakkendőtű (katasztrófavédelmi)

    15.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:35 mezőjében a „Társasági” szövegrész helyébe a „17M társasági” szöveg lép.
    16.     Hatályát veszti a 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 5. melléklet
a)    1. pontjában foglalt táblázat G:22, G:23, G:35, valamint E:43–I:43 mezőjében a „**” szövegrész,
b)    1. pontjában foglalt táblázat 29. sora,
c)    1. pontjában foglalt táblázat 47. sora,
d)    2. pontjában foglalt táblázat 2. sora,
e)    2. pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében a „*” szövegrész,
f)    2. pont a) alpontja.

5. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

1.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 6. melléklete a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. A Nemzeti Védelmi Szolgálathoz vezényelt hivatásos állomány főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettes rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjának ruházati normabesorolása minden esetben polgári ruhás alapellátási norma, amely norma polgári ruhapénzt, valamint társasági egyenruházatot tartalmaz, az alábbi ruházati ellátási normával:

 

 

A

B

C

 

 

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

 

1

12M e. r. szolgálati félcipő*

pár

1

 

2

17M társasági zubbony, sötétkék, szerelve / 17M társasági kosztümkabát, sötétkék, szerelve

db

1

 

3

17M társasági pantalló, férfi, sötétkék / 17M társasági pantalló, női, sötétkék

db

1

 

4

17M társasági szoknya, sötétkék

db

1

 

5

12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, fehér

db

1

 

6

12M e. r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér

db

1

 

7

17M társasági tányérsapka, sötétkék, szerelve / 17M társasági női kalap, sötétkék, szerelve

db

1

 

8

17M társasági nadrágszíj

db

1

 

9

17M társasági nyakkendő

db

1

 

10

Névkitűző, fém

db

1

 

11

Hímzett váll-lap, sötétkék

db

1

 

12

Lábbeli költségtérítés*

db

1

a) Megjegyzés:
* Alapfelszerelésként és alapellátás-kiegészítésként a felszerelők és azok részére kell kiadni, akiknek a ruházati normabesorolása megváltozik. A tiszthelyettes vagy zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a társasági cipőként történő használatra 12M e. r. szolgálati félcipőt kell kiadni. A termék természetbeni biztosítása helyett a női állomány részére, valamint a tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó férfi állomány részére a termék természetbeni biztosítása helyett lábbeli költségtérítés kerül kifizetésre, amelynek összege a 12M e. r. szolgálati félcipő mindenkori beszerzési értéke. A lábbeli költségtérítés elszámolási rendje megegyezik a ruházati utánpótlási ellátmány elszámolási rendjével. A beszerzendő termékre vonatkozó paraméterek nők esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, maximum 7 cm sarokmagasságú, bőr lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő, férfiak esetében: fekete színű, díszítőelemektől mentes, klasszikus fazonú, fekete bőr, fűzős lábbeli, nem megfelelő a velúr, nubuk vagy lakk cipő.”
2.     A 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 6. melléklet 3. pontjában a „formaruhában” szövegrész helyébe a „formaruházatban” szöveg lép.
3.     Hatályát veszti a 14/2016. (V. 10.) BM rendelet 6. melléklet 2. pontjában az „és a Nemzeti Védelmi Szolgálat” szövegrész.

6. melléklet a 29/2017. (XI. 6.) BM rendelethez

a) 1. pontját megelőző bevezető szövegében a „szakközépiskolákra” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumokra” szöveg,
b) 1., 2. és 4. pontjában a „szakközépiskolák” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumok” szöveg,
c) 2. pontjában a „láthatósági átvetőt” szövegrész helyébe a „láthatósági mellényt” szöveg,
d) 4. pontjában foglalt táblázat B:2–B:11 mezőjében a „–” szövegrész helyébe a „2018. március 31.” szöveg
lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 8. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére