• Tartalom

29/2017. (XI. 30.) BM–NGM együttes utasítás

29/2017. (XI. 30.) BM–NGM együttes utasítás

az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM–NGM együttes utasítás módosításáról1

2017.12.05.

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak egységes és kötelező használata, a jogosultsági szintek meghatározása, a kapcsolódó felelősségi rendszer szabályozása, valamint a rendszer használatával összefüggő nyílt és minősített adatkezelés adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleltetése érdekében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 3. és 26. pontjában, valamint 90. § 14. pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következő utasítást adjuk ki:

1. § Az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM–NGM együttes utasítás (a továbbiakban: 23/2016. BM–NGM együttes utasítás) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Az együttműködő szerv az Europoltól vagy a más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától a postafiókjába érkezett megkeresést saját hatáskörben feldolgozza, vagy azt az annak feldolgozására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező együttműködő szervhez továbbítja.”

2. § A 23/2016. BM–NGM együttes utasítás 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § A továbbított információk felhasználhatóságára vonatkozó Europol kezelési és a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i, (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikk (1)–(2) bekezdése szerinti forrásértékelési és adatértékelési kódokat minden esetben fel kell tüntetni. Az információk felhasználhatóságára vonatkozó Europol kezelési kódokat a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § A 23/2016. BM–NGM együttes utasítás 1. §-ában az „az Európai Rendőrségi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége” szöveg lép.

4. § A 23/2016. BM–NGM együttes utasítás 1. melléklete a Melléklet szerint módosul.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő 5. napon lép hatályba.

Melléklet a 29/2017. (XI. 30.) BM–NGM együttes utasításhoz

A 23/2016. (IX. 15.) BM–NGM együttes utasítás 1. mellékletében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda” szöveg lép.
1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére