• Tartalom

290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet

290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.02.01.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Diákhitel szervezet nem folyósítja a hallgatói hitelt a hitelfelvevő részére a 45. életéve betöltésének időpontját soron követő tanulmányi félévtől.”

2. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hitelfelvevő által igénybe vehető hallgatói hitel legmagasabb összegei hitelcélok szerint:
a) szabad felhasználású hitel esetében tanulmányi hónaponként 70 000 forint,
b) kötött felhasználású hitel esetében tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére igazoltan fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg, illetve az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismeretek nem magyar nyelven történő oktatásáért fizetendő térítési díj összege.”

(2)2

3 § A Rendelet 16. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A hitelfelvevő – a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat be a Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási díjra és a gyermekgondozást segítő ellátásra (a továbbiakban: gyes), a rehabilitációs ellátásra, a rokkantsági ellátásra, a rokkantsági járadékra, a rehabilitációs járadékra való jogosultság időszakának (3)–(4) bekezdés szerint meghatározott részére.
(2a) A hitelfelvevő – a Diákhitel szervezet által e célra rendszeresített nyomtatványon – kérelmet nyújthat be a Diákhitel szervezethez törlesztési kötelezettsége szüneteltetése iránt akkor is, ha egészségi állapota 60%-os vagy kisebb mértékű, a (2) bekezdés szerinti pénzbeli ellátásokra azonban azért nem vált jogosulttá, mert a társadalombiztosítás ellátásait meghatározó jogszabály alapján az ezen pénzbeli ellátások megállapításához feltételként szabott időtartamban nem volt biztosított. Ebben az esetben a Diákhitel szervezet az egészségkárosodást igazoló jogerős határozat időpontjától – de legfeljebb a kérelem benyújtása évének első napjától – a következő orvosi felülvizsgálat időpontjáig biztosítja a törlesztési kötelezettség szüneteltetését.”

4. § A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § A hallgatói hitel EGT felsőoktatási intézményekben oklevél megszerzésére irányuló képzésben folytatott tanulmányok, illetve a hitelfelvevő tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok alapján történő igénybevételének külön feltételeire az e rendeletben foglaltakat a 21–23. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.”

5. § (1) A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelre, az ott meghatározott összeghatár kétszereséig – egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül – jogosult a 3. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személy, aki EGT felsőoktatási intézménnyel fennálló vendéghallgatói jogviszonyban a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat, és a hallgatói hitel igénybevételének a 3. § (2) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott feltételeit teljesíti, valamint nem esik a 3. § (3) bekezdése szerinti kizáró ok alá.”

(2) A Rendelet 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján folyósított hallgatói hitelt a hitelfelvevő tanulmányi félévenként kizárólag egy összegben veheti fel.”

6–7. §3

8. § A Rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében és (5) bekezdés b) pontjában a „40. életév” szövegrész helyébe a „45. életév” szöveg,

lép.

9. § (1)5

(2) Hatályát veszti a Rendelet 34/C. § (2) bekezdése.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § (1) bekezdése, a 3–5. §, a 8. §, valamint a 9. § (2) bekezdése 2018. február 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 2. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § c) pontja a 408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

5

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére