• Tartalom

295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.10.11.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. §, a 4. § és az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében megállapított, Modern Városok Program elnevezésű, e célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalásra a miniszter vagy az általa írásban felhatalmazott, a Miniszterelnökség alkalmazásában álló személy jogosult.”

2. § Az R. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Bizottság titkársági feladatait a miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egység látja el.”

3. § Az R. 16. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendeletnek)

c) a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2017. (X. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor”

(folyamatban levő MVP támogatási ügyekben is alkalmazni kell.)

4. § Az R. 2. § (2) bekezdésében a „kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R. 5. § (4) bekezdése.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére