• Tartalom

3/2017. (IV. 20.) HM rendelet

3/2017. (IV. 20.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról1

2017.04.21.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 12. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3/A. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat G:14 mezője szerinti költségvetési támogatás – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerződésben foglalt célra és feltételekkel – e rendelet és a támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelő harmadik személy által is felhasználható.
(2) Amennyiben a költségvetési támogatás végső felhasználója az (1) bekezdés szerinti harmadik személy, a kedvezményezett köteles őt a költségvetési támogatásról az Ávr. 92–94. §-a szerinti szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással elszámoltatni és annak eredményéről a támogatót tájékoztatni.”

2. § A Rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § E rendelet
a) 3. § (1) bekezdése az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) sz. bizottsági határozat és
b) 3. § (2) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A Rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „19. pontja” szövegrész helyébe a „18. pontja” és

b) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „G:8” szövegrész helyébe a „G:12”

szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a Rendelet 5. §-a.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2017. (IV. 20.) HM rendelethez

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azono-
sító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím-
csoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításá-
nak módja

Támo-
gatási előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

272578

 

 

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU)

Az alegységek felkészülése és alkalmazása során felmerülő költségek fedezetének biztosítása

a készenléti alegységként kijelölt honvédelmi szervezet

 

 

működési vagy felhalmozási célú támogatás állam-
háztartáson belül történő átadása

 

 

HM Védelem-
gazdasági Hivatal
(a továbbiak-
ban: HM VGH)

 

 

5

 

 

 

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

264378

 

 

 

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása

A honvédelemmel összefüggő kulturális, sport és hagyományőrző tevékenységet és egyéb, honvédelmi feladatokat segítő civil szervezetek támogatása.

pályázatot elnyert civil szervezetek

pályázat útján

nyújtható

egy összegben vagy részletekben

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

7

302724

 

 

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviseleti szervek támogatása

Katonai hagyományőrző, honvédelmet népszerűsítő vagy katonai érdekképviseleti tevékenységet végző civil szervezetek támogatása


1. Magyar Hadtudományi Társaság
2. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége
3. Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
4. Magyar Tartalékosok Szövetsége

5. Magyar Cserkészszövetség

6. Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség

7. Budapesti Honvéd Sportegyesület

8. Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége
9. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
10. Vak Hadigondozottak Országos Egyesülete
11. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége
12. Honvéd Kulturális Egyesület
13. Magyar Atlanti Tanács
14. Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
15. Honvéd-szakszervezet
16. Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége
17. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
18. Batthyány Lovas Bandérium Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
19. Magyarországi Jogsértettek Egyesülete
20. Honvéd Kerékpáros Hagyományőrző Egyesület
21. Asociatia Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület (Szentegyházi Hagyományőrző Huszár Egyesület)
22. Skultéty László Katonai Lovas Hagyományokat Támogató Egyesület
23. Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
24. Honvéd Hagyományőrző Egyesület,
25. Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

26. Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző- és Sportegyesület

27. Kapunyitás Közhasznú Alapítvány

28. Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete

egyedi döntéssel

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben.

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat, vagy külföldi illetőségű kedvezmé-
nyezettnél zálogjog, óvadék, bankgarancia vagy kezesség.

 

 

 

8

 

 

 

Hadisírgondozás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

360651

 

 

 

I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása

Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisír- és katonai hősi emlékmű felújítási feladatokat végző önkormányzatok és egyházak támogatása

pályázatot elnyert önkormányzatok és egyházak

pályázat útján

nyújtható

egy összegben vagy részletekben

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
(a továbbiak-ban: HM HIM)

 

 

10

360662

 

 

 

Civil szervezetek hadisírgondozással kapcsolatos tevékenységének pályázati támogatása

Hadisírgondozással kapcsolatos feladatokat végző civil szervezetek támogatása

pályázatot elnyert civil szervezetek

pályázat útján

nyújtható

egy összegben vagy részletekben

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

HM HIM

 

 

11

360673

 

 

 

Civil szervezetek
hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása

Hadisírgondozással , hadisírkutatással kapcsolatos feladatokat végző civil szervezetek támogatása

1. Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület
2. Občianské zdru¤enie Gloria Victis (Gloria Victis Polgári Társulás)
3. Asociatia Exploratori Transilvaneni (Erdélyi Kutatócsoport Egyesület)
4. Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
5. Magyar Hadisírgondozó Szövetség
6. Eötvös József Börtönügyi Egyesület
7. Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány

egyedi döntéssel

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben.

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat, vagy külföldi illetőségű kedvezmé-
nyezettnél zálogjog, óvadék, bankgarancia vagy kezesség.

HM HIM

 

 

12

241189

 

 

Nonprofit korlátolt felelősségű
társaságok támogatása


A nonprofit korlátolt felelősségű társaságok általános működésének elősegítése, valamint a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében a térképészeti, a nyomdai és egyéb sokszorosítással, toborzással, a kommunikációval, a kutatásokkal, az elemzésekkel, a kiadványokkal, hagyományápolással, honvédelmi neveléssel, kulturális, szabadidős és tömegsporttal, valamint
a Nyitott Égbolttal kapcsolatos feladatok,
a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Pákozdi Katonai Emlékhely) esetében az emlékhely fenntartásának és a katonai hagyományápolás támogatása.

1. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Pákozdi Katonai Emlékhely)

egyedi döntéssel

nyújtható

teljesítésarányosan.

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat.

 

 

 

13

 

 

 

Honvédelmi Sportszövetség támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

367084

 

 

 

Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása

A Honvédelmi Sportszövetség általános működésének elősegítése és az általa ellátott feladatok támogatása

Honvédelmi Sportszövetség

egyedi döntéssel

nyújtható

egy összegben vagy részletekben

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat.

 

 

 

15

032706

 

 

Nemzetközi kártérítés


A Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az MH feladatával összefüggésben a Magyarország területén tartózkodó külföldi fegyveres erők által magyar harmadik félnek okozott károk, valamint az MH által külföldi harmadik félnek vagy külföldi harmadik fél által az MH-nak külföldön okozott károk megtérítése fedezetének biztosítása.

károsultak

 

 

közvetlen kifizetés

 

 

 

 

 

16

220459

 

 

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához


Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében megvalósuló beruházásokhoz Magyarország által nyújtott hozzájárulások pénzügyi fedezetének biztosítása

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében megvalósuló beruházási programok

 

 

közvetlen kifizetés

 

 

HM VGH

 

 

17

 

 

 

Alapítványok, közalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

277589

 

 

 

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása

A Magyar Futball Akadémia Alapítvány által ellátott feladatok támogatása

Magyar Futball Akadémia Alapítvány

egyedi döntéssel

nyújtható

teljesítésarányosan.

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

19

249756

 

 

 

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által adott juttatások, a feladattervében szereplő ellátási feladatok támogatása

MH Szociálpolitikai Közalapítvány

egyedi döntéssel

nyújtható

tejesítésarányosan.

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

 

 

 

20

014881

 

 

 

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz


A hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány működésének és az általa biztosított juttatások támogatása, továbbá az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak egyösszegű kárpótlásának fedezetének biztosítása

a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány

a hadigondozásról szóló törvény alapján

nyújtható

tejesítésarányosan.

 

az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat.

 

 

 

21

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

220448

 

 

 

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

A NATO, a NATO szervezetei, egyes feladatai és ügynökségei költségeihez történő magyar hozzájárulás fedezetének biztosítása


a NATO katonai költségvetése, a NATO nyugdíjrendszere, a Béketámogató Műveletek, az NSPA AC/135 és NMCLR alap- és adminisztrációs költségvetése, az új NATO székház felépítése, a NATO NBC, az NSCC, a CAOC, az RFAS-JAPCC és a Multinational CIMIC Group működése, a NAMSA által kezelt SALIS és SEALIFT programok, az MASE és a CSISC programok, a NAPMA költségvetése, az NAEW&C parancsnokság és AWACS gépek működtetése, az NSPA OLS projekt adminisztrációja, a SAC program, a SHAPE Nemzetközi Iskola fenntartása, a GRF NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO-orosz Hadszíntéri Rakétavédelmi Tanulmány

 

 

közvetlen kifizetés

 

 

HM VGH

 

 

23

249745

 

 

 

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

Az EU védelmi célú közös finanszírozású alapjaihoz történő hozzájárulás.


az EU ATHENA és az EDA pénzügyi alapjához kapcsolódó, valamint az EU ATHENA műveletek során felmerülő, válságkezelő és békefenntartó műveletekben résztvevő magyar katonai szervezetek és személyek részére az EU által biztosított logisztikai és infrastrukturális ellátás

 

 

közvetlen kifizetés

 

 

HM VGH

 

 

24

352117

 

Fejezeti stabilitási tartalék

 

a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 19. § (6) bekezdése szerinti kormányhatározatban meghatározott cél

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 19. § (6) bekezdése szerinti előirányzat-
átcsoportosítás kedvezményezettje

 

 

előirányzat-
átcsoportosítás

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére