• Tartalom

3/2017. (III. 7.) NMHH rendelet

3/2017. (III. 7.) NMHH rendelet

a rádióberendezések tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és tevékenységük részletes szabályairól

2017.03.15.

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott rádióberendezés (a továbbiakban: rádióberendezés) megfelelőségértékelési vizsgálatát, ellenőrzését és tanúsítását végző szervezetek kijelölésére, működésére és ezen szervezetek kijelölést követő ellenőrzésére terjed ki.

2. A kijelölés iránti kérelem

2. § (1) A kérelmező szervezet a kijelölés iránti kérelmet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. §-ában meghatározott tartalommal nyújtja be a kijelölő hatósághoz.

(2) E rendelet alkalmazásában a kijelölő hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: kijelölő hatóság).

(3) A kijelölés iránti kérelemhez a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben csatolja az akkreditálási határozat mellett az alábbi dokumentumokat is:

a) a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység pontos leírását,

b) a megfelelőségértékelési eljárás alá vont rádióberendezés típusok meghatározását és

c) a kérelmező által kiállítandó megfelelőséget igazoló dokumentumok mintáit.

(4) A kijelölés iránti kérelemhez a kérelmező szervezet az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kr. 12. § (2) bekezdésében meghatározott okiratok mellett – ha rendelkezésre állnak – csatolja:

a) a nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismeréseket és

b) a nemzeti szabványként ki nem hirdetett szabványokat, döntvényeket és műszaki előírásokat.

3. A kérelmezővel szemben támasztott követelmények

3. § (1) Az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben, a kérelmező szervezet alkalmasságának és felkészültségének megítélésére, a kijelölő hatóság megvizsgálja a kérelmező szervezet

a) szervezeti felépítését;

b) minőségbiztosítási rendszerét és működését;

c) megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzete tekintetében

ca) az adott megfelelőségértékelési tevékenység elvégzéséhez szükséges szakirányú műszaki végzettség és szakmai gyakorlat meglétét,

cb) a felelősségvállalás rendjét,

cc) a Kr. 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározottak ismeretét,

cd) a vizsgálati eredmények értékelése során alkalmazott módszertant és a vizsgálati eredmények dokumentálását, ha a vizsgálati eredmények értékelése a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési tevékenységének része,

ce) a tanúsítványok elkészítéséhez szükséges ismeret meglétét, amennyiben a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési tanúsítást is végez és

cf) az értékelés által érintett termékekre vonatkozó gyártástechnológia ismeretét; és

d) a megfelelőségértékeléshez szükséges műszaki és adminisztratív feltételek meglétét, így különösen:

da) a kérelmezett megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos belső eljárási rendjének a szabályozottságát, azaz a működési és eljárási szabályzatát,

db) a Kr. 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feltételek teljesülését,

dc) a vizsgálólaboratóriumok, vizsgáló- és mérőeszközök, berendezések rendelkezésre állását, ha a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési vizsgálatot végez,

dd) az adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközök meglétét,

de) a nyilvántartások, jelentések, tanúsítványok megőrzésére vonatkozó szabályzatát és

df) a Kr. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel vagy tájékoztatás biztosítottságát.

(2) Ha a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez közreműködőt vesz igénybe, a közreműködés terjedelmének megfelelő körben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat kiterjed a közreműködőre is. A közreműködő vizsgálatához szükséges, az (1) bekezdésben megjelölt tényeket igazoló dokumentációt a kérelmező szervezet a kijelölő hatóság rendelkezésére bocsátja.

4. § (1) A kérelmező szervezet szakmai vezetőjének a szervezet munkavállalójának kell lennie, és rendelkeznie kell

a) szakirányú felsőfokú műszaki végzettséggel,

b) legalább 10 éves szakmai gyakorlattal a rádióberendezésekhez kapcsolódó gyártási, megfelelőségértékelési vizsgálati, ellenőrzési vagy tanúsítási területen, és

c) a kijelölés területére – különösen a rádióberendezésekre vonatkozó tervezésre, valamint a gyártási és a technológiai folyamatokra, tesztelési, vizsgálati módszerekre – vonatkozó hazai és nemzetközi szabványok, előírások megfelelő ismeretével.

(2) A kérelmező szervezet személyzetének rendelkeznie kell

a) szakirányú felsőfokú műszaki végzettséggel,

b) legalább 5 éves szakmai gyakorlattal a rádióberendezésekhez kapcsolódó gyártási, megfelelőségértékelési vizsgálati, ellenőrzési vagy tanúsítási területen,

c) a kijelölés területére vonatkozó hazai és nemzetközi szabványok, előírások – különösen a megfelelőségértékelési előírások – megfelelő ismeretével,

d) a rádióberendezésekre vonatkozó gyártási és technológiai folyamatok ismeretével és

e) a megfelelőségértékelés elvégzését igazoló tanúsítványok, nyilvántartások és jelentések elkészítéséhez szükséges ismeretekkel.

(3) A kérelmező szervezet a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott területek mindegyike tekintetében kell, hogy rendelkezzen olyan személyzettel, amely rendelkezik legalább 5 éves szakmai gyakorlattal.

(4) Közreműködő igénybevétele esetén, a közreműködővel való együttműködés rendjét a kérelmező szervezet minőségirányítási kézikönyve tartalmazza. A közreműködő tevékenysége nem befolyásolhatja a megfelelőségértékelési tevékenysége objektivitását és pártatlanságát.

(5) Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület uniós harmonizációs jogszabály hatálya alá tartozik, a kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell

a) angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkező megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzettel,

b) a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok – így különösen a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyv, tanúsítvány – angol, német vagy francia nyelvű fordításával, és

c) a megfelelőségértékelési tevékenységével összefüggő eljárásának bemutatására, a gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló dokumentumok angol, német vagy francia nyelvű fordításával.

(6) A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó, legalább 10 millió forintnak megfelelő biztosítási összegre kötött érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel.

4. Kijelölés

5. § (1) Ha a kérelmező szervezet megfelel az Msztv.-ben, a Kr.-ben, valamint az e rendeletben szereplő feltételeknek, a kijelölő hatóság a kérelmezett megfelelőségértékelési feladat ellátására kijelöli.

(2) A kijelölés hatálya legfeljebb öt év, amely alkalmanként legfeljebb öt évvel meghosszabbítható. A kérelmező szervezet a meghosszabbítás iránti kérelmet a kijelölés hatályának lejárati évében, legkésőbb a kijelölés időbeli hatályának lejárta előtt fél évvel nyújthatja be a kijelölő hatósághoz. A meghosszabbításra egyebekben a kijelölésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A kijelölő hatóság a kijelölési kérelmet elutasítja, ha a kérelem vagy a kérelmező szervezet a hiánypótlást követően sem felel meg a kérelemmel, vagy a kérelmező szervezettel szemben az Msztv.-ben, a Kr.-ben vagy az e rendeletben foglalt követelményeknek.

6. § (1) E rendelet alkalmazásában csak a Kr. 17. § (3) bekezdés szerint kijelölt megfelelőségértékelő szervezet tekinthető bejelentett megfelelőségértékelő szervezetnek (a továbbiakban: bejelentett szervezet).

(2) A kijelölő hatóság értesíti a Bizottságot és az EGT államokat a bejelentést érintő minden későbbi változásról.

5. A bejelentett szervezet működése

7. § (1) A bejelentett szervezet a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletben (a továbbiakban: NMHH rendelet) meghatározott megfelelőségértékelési eljárásokkal összhangban végzi a megfelelőségértékelési tevékenységet.

(2) A megfelelőségértékelési tevékenységet az arányosság elvére tekintettel, a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével kell végezni. A bejelentett szervezet eljárásának kialakítása és végrehajtása során figyelembe veszi a gyártó vállalkozás méretét, azt az ágazatot, amelyben a gyártó tevékenykedik, az adott rádióberendezés-technológia összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozat jellegét. A bejelentett szervezet a megfelelőségértékelési eljárásokat úgy alakítja ki, hogy azok az NMHH rendeletben meghatározott követelmények teljesülésének biztosítására alkalmasak legyenek.

(3) Ha a bejelentett szervezet közreműködőt vesz igénybe, köteles megőrizni és felhívásra a kijelölő hatóság rendelkezésére bocsátani a közreműködő által elvégzett megfelelőségértékelési tevékenységre vonatkozó dokumentumokat.

(4) A bejelentett szervezetnek a panaszok és vitás kérdések kezelésére olyan eljárásrenddel kell rendelkeznie, amely alkalmas a panasz tényszerűségének feltárására és gyors orvoslására.

(5) Az érintettek panaszt nyújthatnak be a bejelentett szervezetek döntése ellen. A panaszt annál a bejelentett szervezetnél kell benyújtani, amely a sérelmezett döntést hozta. A panaszos ügy kivizsgálását az érintett bejelentett szervezet soron kívül elvégzi és annak eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost. A gazdasági szereplők panaszának kivizsgálása kapcsán keletkezett iratokat a bejelentett szervezet köteles 10 évig megőrizni és a kijelölő hatóság által lefolytatott ellenőrzés során az ellenőrzést végző részére bemutatni.

6. Éves jelentés

8. § (1) A bejelentett szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelő tevékenységéről készített jelentését minden évben január 31-ig elektronikus vagy postai úton megküldi a kijelölő hatóságnak.

(2) Az éves jelentés a következőket tartalmazza:

a) rövid összefoglalást azokról az esetekről, amikor a bejelentett szervezet a rádióberendezésekre kiadott EU-típusvizsgálati tanúsítványt korlátozta, felfüggesztette vagy visszavonta, vagy a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyását elutasította, ideértve a kapcsolódó dokumentumok felsorolását is;

b) azoknak a körülményeknek a felsorolását, amelyek érinthetik a bejelentés hatályát vagy a kijelölés feltételeinek való megfelelést;

c) a piacfelügyeleti hatóságtól a megfelelőségértékelési tevékenységek kapcsán beérkezett valamennyi információkérés felsorolását, és

d) a bejelentett szervezet kijelölésének hatálya alá tartozó megfelelőségértékelési tevékenységek, valamint minden más elvégzett tevékenység felsorolását, külön kitérve a határon átnyúló tevékenységekre és a közreműködő igénybevételére.

(3) Az e rendelet szerint bejelentett szervezetek tájékoztatják az ugyanazokkal a rádióberendezésekkel foglalkozó más szervezeteket a negatív és – kérésre – a pozitív megfelelőségértékelési eredményekről.

7. A bejelentett szervezetek kijelölést követő ellenőrzése

9. § A kijelölő hatóság évente ellenőrzi a kijelölés feltételeinek meglétét és folyamatos betartását.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

11. § A 8. § (1) bekezdés szerinti éves jelentést a bejelentett szervezet első alkalommal – a 2017. évre vonatkozóan – 2018. január 31-éig küldi meg a kijelölő hatóságnak.

12. § Ez a rendelet – az Msztv.-vel és a Kr.-rel együtt – a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 25–30. cikkének, 32. cikkének és 34–36. cikkének való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére