• Tartalom

3/2017. (IV. 18.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról1

2017.05.19.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2017. (IV. 18.) MEKH rendelethez

    1.    Az R. 1. melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) Földgázellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1.

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)

2.

Engedély kiadása iránti kérelem elbírálása

3.

a) szállítási rendszerüzemeltetésre

6 000

4.

b) földgázelosztásra

5.

ba) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében

1 000

6.

bb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében

5 000

7.

c) földgáztárolásra

6 000

8.

d) földgáz-kereskedelemre

4 000

9.

e) korlátozott földgáz-kereskedelemre

2 000

10.

f) egyetemes szolgáltatásra

11.

fa) 100 000-nél kevesebb felhasználó esetében

1 000

12.

fb) 100 000 vagy annál több felhasználó esetében

5 000

13.

g) szervezett földgázpiac működtetésére

15 000

14.

h) vezetékes PB-gáz szolgáltatásra

1 000

15.

i) egyablakos kapacitásértékesítésre

6 000

16.

j) telephelyi szolgáltatásra

1 000

17.

Engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

18.

a) ha a módosítás tárgya település kijelölése

100

19.

b) ha a módosítás tárgya településrész vagy terület kijelölése

10

20.

c) ha a módosítás tárgya település, településrész vagy terület törlése vagy
bekapcsolási időpontjának módosítása

10

21.

d) ha a módosítás tárgya kézbesítési megbízott személyében beállt változás, illetve
ebből következő adatváltozás

10

22.

e) ha a módosítás tárgya korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély módosítása
földgáz-kereskedelmi engedéllyé

2 000

23.

f) ha a módosítás tárgya földgáz-kereskedelmi engedély módosítása korlátozott
földgáz-kereskedelmi engedéllyé

100

24.

g) egyéb esetben

az adott engedély kiadása díjának 10%-a

25.

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

26.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

27.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

5 000

28.

Üzletszabályzat

29.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

30.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

300

31.

Kereskedési Platform Szabályzat

32.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

33.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

34.

Kapacitás Lekötési Platform Szabályzat

35.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

36.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

37.

Szervezett földgázpiaci szabályzat

38.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

39.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

500

40.

Belső kiválasztási szabályzat

41.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

42.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

200

43.

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli megszűnéséhez;
alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti kérelem elbírálása;
engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához
történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

44.

a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető esetében

5 000

45.

b) földgáztároló esetében

5 000

46.

c) földgázelosztó esetében

47.

ca) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező

100

48.

cb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező

5 000

49.

d) földgázkereskedő esetében

1 000

50.

e) egyetemes szolgáltató esetében

51.

ea) 100 000-nél kevesebb felhasználóval rendelkező

100

52.

eb) 100 000 vagy annál több felhasználóval rendelkező

5 000

53.

f) szervezett földgázpiaci engedélyes esetében

1 000

54.

g) vezetékes PB-gáz szolgáltató esetében

100

55.

Engedélyesben történő befolyásszerzés bejelentésének tudomásulvétele iránti
kérelem elbírálása

10

56.

Szállítási rendszerüzemeltetőben vagy annak irányító részvényesében irányítást
biztosító részesedésszerzéshez vagy ezt eredményező jogügylet létrejöttéhez
történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

5 000

57.

Engedélyhez kötött tevékenység egyes elemeinek más személy általi végzéséhez
(kiszervezéshez) történő hozzájárulás iránti kérelem elbírálása, és hozzájárulás
esetében ennek engedélyben történő rögzítése

2 000

58.

Működési engedélyben meghatározott alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok
más személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához,
egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való
lekötéséhez (alapvető eszközökkel való rendelkezéshez) történő hozzájárulás iránti
kérelem, és hozzájárulás esetében ennek engedélyben történő rögzítése

59.

a) földgázszállító, szállítási rendszerüzemeltető, földgáztároló, 100 000 vagy annál
több felhasználóval rendelkező földgázelosztó esetében

5 000

60.

b) egyéb engedélyes esetében

1 000

61.

Fogyasztói korlátozási sorrend

62.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

63.

b) besorolások módosítása iránti kérelem elbírálása

100

64.

A kapacitás-felülvizsgálat eredményének és az infrastruktúra-fejlesztési javaslat
(10 éves fejlesztési terv) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

10 000

65.

Rendszerüzemeltetői fejlesztések elvégzésére vagy új földgáztároló létrehozására
irányuló pályázat eredményeképpen történő beruházás megvalósításához
szükséges pénzügyi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

66.

Célvezeték létesítéséhez, vezeték célvezetékké minősítéséhez történő hozzájárulás
iránti kérelem elbírálása

1 000

67.

Új határkeresztező földgázvezetékre, cseppfolyós földgáz tárolására
szolgáló létesítményre vagy földgáztárolóra vonatkozóan az együttműködő
földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, a hozzáférési
kötelezettségek vagy a szétválasztási követelmények

68.

a) teljesítése alóli felmentés iránti kérelem elbírálása

5 000

69.

b) teljesítése alóli felmentés módosítása iránti kérelem elbírálása

2 000

70.

Szállítási rendszerüzemeltető tanúsítása iránti kérelem elbírálása

6 000

71.

A szállítási rendszerüzemeltető által a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
részére nyújtott szolgáltatás feltételeinek jóváhagyása iránti kérelem elbírálása, ha
nem más igazgatási szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

200

72.

A szállítási rendszerüzemeltető és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
közötti pénzügyi, kereskedelmi megállapodás, amennyiben nem más igazgatási
szolgáltatási díj-köteles eljárás keretében kerül elbírálásra

73.

a) a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

200

74.

b) a módosítása iránti kérelem elbírálása

100

75.

A szállítási rendszerüzemeltetői megfelelési ellenőr megbízatásának, alkalmazása
feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása időtartamának, valamint kinevezésének
jóváhagyása, kinevezésének megszüntetése iránti kérelem elbírálása

200

76.

Megfelelési program

77.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

2 000

78.

b) módosítása iránti kérelem elbírálása

1 000

79.

Megfelelési jelentés jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

80.

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés
megszűnését követő egy éven belül más engedélyesnél történő munkaviszony,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy kinevezés létesítéséhez történő
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása a GET 120/A. § (3) bekezdés f) pontja alapján

50

81.

Jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára előírt értékesítési kötelezettség
alapján az értékesítésre kerülő földgáz mennyiségének, az értékesítés feltételeinek
és az aukciós szabályzatnak a jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

100

82.

Egyetemes szolgáltatóként és földgázkereskedőként vásárolni kívánt földgáz
elkülönített elszámolására és nyilvántartására kidolgozott részletes szabályok

83.

a) jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

1 000

84.

b) módosításának jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

500

85.

Hatósági ár alkalmazásának ellenőrzésére benyújtott kérelem elbírálása

100

86.

Szakhatósági közreműködés területrendezési eljárásban (az energiaellátás
biztonságának biztosításához való szükségesség megítélése)

500

87.

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása:

88.

a) földgáz-kereskedelmi engedély esetén

50

89.

b) korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély esetén

50

90.

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség iránti kérelem
benyújtása

50

    2.    Hatályát veszti az R. 1. melléklet G) pontja szerinti táblázat 3. sorában a „regisztráló” szövegrész.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére