• Tartalom

30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.02.21.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 5a–5d. ponttal egészül ki:

„5a. könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;
5b. műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 5. pontja értelmében vett polimer, amely alkalmas a műanyag zacskók fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, és amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak;
5c. műanyag zacskó: olyan fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült hordozható zacskó, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;
5d. nagyon könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 15 mikronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az élelmiszer-pazarlást;”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:

„9. oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó: olyan, az áruk vagy termékek értékesítési pontján a fogyasztók részére biztosított, adalékanyagokat tartalmazó, műanyagból készült zacskó, amely elősegíti a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre történő széttöredezését.”

(3) Az R. 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 25. pontja szerinti hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy hordtáskának minősül az e rendelet szerinti műanyag zacskó, a könnyű műanyag zacskó, valamint az oxidatív úton aprózódó műanyag zacskó.
(6) Nem minősül a Ktdt. 2. § 25. pontja szerinti hajlékonyfalú műanyag hordtasaknak vagy hordtáskának az e rendelet szerinti nagyon könnyű műanyag zacskó.”

2. § Az R. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az a gyártó, akit a Ktdt. szerint a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer tekintetében termékdíj-kötelezettség vagy termékdíj-fizetési kötelezettség nem terhel, a (2) bekezdés szerinti nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer jellege, fajtája és mennyisége (kg);
b) a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyisége (kg);
c) az átvett és a gyűjtött csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg);
d) az alapanyagként, anyagában, energetikailag vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg).”

3. § Az R. 17. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

f) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

4. § Az R.

a) 13. § (3) bekezdésében az „a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú” szövegrész helyébe az „a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2.” szöveg,

b) 1. melléklet 2. pont 2.2.5. alpontjában az „ütemény” szövegrész helyébe a „Sütemény” szöveg

lép.

5. § (1) Hatályát veszti az R.

c) 4. mellékletének 3. pontja és 3. táblázata.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 6. § (1) bekezdésében a „(hasznosítási kötelezettség)” szövegrész,

b) 12. § (1) bekezdésében az „ , a forgalmazó, a kereskedő, a közvetítő, valamint hulladékkezelő” szövegrész,

c) 12. § (3) bekezdésében az „ , a forgalmazó” szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 29-i 2015/720/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. február 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére