• Tartalom

30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet

30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról1

2017.11.22.

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A miniszter által elismerés, díj, emlékérem, cím (a továbbiakban együtt: díj) és a Miniszter Elismerő Oklevele adományozható.”

2. § Az R. 2. § (6) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki:

(A miniszter által adományozandó egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következők:)

„3. Művészeti életpálya elismerés,”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Miniszteri elismerés adományozását – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással bárki – különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – kezdeményezheti a miniszternél. A kezdeményezés formanyomtatványát a 3. melléklet tartalmazza. Miniszteri elismerés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – senki nem kezdeményezheti.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az elismeréssel járó pénzjutalom az 1. mellékletben meghatározott esetben, az ott meghatározott mértékben járadék formájában is nyújtható.”

4. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismerések – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – posztumusz nem adományozhatóak. Posztumusz adományozásnak minősül az is, amikor az elismerésre jelölt a döntés-előkészítési eljárás során, illetve a miniszteri döntést követően, az elismerés átadása előtt elhalálozik.”

5. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Az R. 5. § (1) bekezdésében az „ide nem értve a Pro Cultura Hungarica díjat” szövegrész helyébe az „ide nem értve a Pro Cultura Hungarica díjat, valamint a Művészeti életpálya elismerést” szöveg lép.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Művészeti életpálya elismeréssel járó járadék 2017. évben egy összegben kerül folyósításra.

1. melléklet a 30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelethez

„31/A. Művészeti életpálya elismerés
31/A.1. A díj a kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával rendelkező művészek elismerésére adományozható.
31/A.2. A díjban nem részesülhet az, aki a Nemzet Színésze, a Magyar Mozgókép Mestere, a Nemzet Művésze, a Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím alapján folyósított havi juttatásban vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagjait megillető életjáradékban részesül.
31/A.3. A díj egy országos szakmai szervezet ajánlásával kezdeményezhető.
31/A.4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a díj saját maga vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.
31/A.5. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.
31/A.6. A díj adományozásáról a miniszter a kezdeményezés beérkezésétől számított 3 naptári hónapon belül dönt.
31/A.7. A díjra és az azzal járó járadékra egyidejűleg legfeljebb száztíz fő jogosult.
31/A.8. A díjban részesített adományozást igazoló oklevelet kap.
31/A.9. A díjhoz egy naptári év teljes időtartamára szóló, havonta folyósított járadék kapcsolódik, amelynek mértéke havonta az illetményalap háromszorosának megfelelő összeg. A tárgyévi járadék adományozási alkalomkor időarányosan esedékes része egy összegben kerül folyósításra.
31/A.10. A járadék nyújtása időtartamának elteltét követően a miniszter a jogosultság felülvizsgálatát követően dönthet az időtartam további egy évvel történő meghosszabbításáról. Meghosszabbítás esetén a járadék folyósítására a 31/A. pont 9. alpontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.
31/A.11. A díj posztumusz is adományozható, amely esetben a díj és a díjjal járó járadék átvételére az elhunyt díjazott házastársa, annak hiányában a miniszter döntése szerinti leszármazója jogosult.”
2. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 53. pont 53.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„53.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, három részből áll, a külső bronzgyűrű átmérője 80 mm, magassága 12 mm, ezen látható a felirat: „MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ”. A bronzgyűrűbe egy gőzölt akácfa korong kerül belefoglalásra, jól látszó, koncentrikusan elhelyezkedő évgyűrűkkel, melynek közepén a fa erezetét egyedileg lekövető kontúrvonalú ezüstintarzia szerepel. Az emlékérem tervezői és készítői Gelley Kristóf és Mátyás Zoltán ötvösművészek.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére