• Tartalom

307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.04.01.

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c), h), j), k), l), n), p) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés b és g) pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g), t) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. §4

4. § Az R2. 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„8. Az esélyegyenlőségi intézkedési terv
21. § (1) A tankerületi központ a települési önkormányzat – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészített – helyi esélyegyenlőségi programját is figyelembe véve megalkotja a tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet az állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában, melyet megküld a Klebelsberg Központnak (a továbbiakban: oktatási központ), valamint a Hivatalnak.
(2) Ha a tankerületi központ a települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap tájékoztatást, az (1) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi intézkedési tervét harminc napon belül – de tájékoztatás hiányában is legalább háromévente – felülvizsgálja. Ha a tankerületi központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a módosított intézkedési tervét tizenöt napon belül megküldi a települési önkormányzatnak, az oktatási központnak, valamint a Hivatalnak.”

5–7. §5

8. § Az R2. a következő 55. §-sal egészül ki:

55. § A tankerületi központ 2018. április 30-ig megküldi esélyegyenlőségi intézkedési tervét a 21. § (1) bekezdésben meghatározott szerveknek.”

9. §6

10. § (1) Hatályát veszti az R2. 1. § (2) bekezdés 6. pontjában az „a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt: köznevelés-fejlesztési terv),” szövegrész.

(2)7

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. §8

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

12. §9

13. §10

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14–19. §11

20. §12

21–25. §13

26. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 13. §, valamint a 20. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. §, a 8. § és a 10. § (1) bekezdése 2018. április 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 21–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére