• Tartalom

2017. évi XXXI. törvény

2017. évi XXXI. törvény

egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról1

2017.05.28.

1. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Geszt, József Attila u. 21. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás szerint Geszt 240/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az állam tulajdonában lévő Tisza-kastélyt (a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen – a Nemzeti Kastélyprogram keretében megvalósított fejlesztés lezárását követően – oktatási, illetve továbbképzési központ céljára, kulturális és hitéleti feladatainak elősegítése érdekében a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adja, azzal a feltétellel, hogy a Magyarországi Református Egyház az ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdésben foglalt szerződés szerint a birtokbavételt követően teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított értéket kell megjelölni.

2. § Az 1. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. § A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

5–6. §2

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. április 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. április 27.

2

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére