• Tartalom

31/2017. (VI. 9.) FM rendelet

31/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról

2021.05.21.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) alapján a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez (a továbbiakban: program) pályázat útján európai uniós támogatás igényelhető.

2. § (1) A pályázónak a programot végrehajtó szervezet kiválasztása céljából lefolytatott versenyeztetési eljárás keretében – ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá – legalább három ajánlatot kell bekérnie.

(2)1 A pályázónak a végrehajtó szervezetre és annak kiválasztására vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (2) bekezdése szerinti, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végrehajtási jogi aktusáról való értesítés napjától számított negyvenöt naptári napon belül kell benyújtania a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület), ügyfélkapus azonosítást követően.

3. § (1)2 Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. október 7-i 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendelet) meghatározott tagállami feladatokat a Kincstár látja el.

(1a)3 A kifizetési kérelem elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdése szerinti, a 11. cikkben foglaltak alapján kiválasztott egyszerű programok keretében benyújtott pályázatok elfogadásáról, és a Bizottság végrehajtási jogi aktusába foglalt európai uniós forrásból történő támogatásról szóló tájékoztatást követően a Kincstár a program végrehajtására és annak finanszírozására szerződést köt a pályázóval. Előleg igénylése esetén a pályázó legkésőbb az előlegfizetés iránti kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával egyidejűleg – a 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendelet 13. cikkében foglaltakra figyelemmel – a Kincstár javára szóló biztosítékot köteles nyújtani.

(3) Az Európai Bizottság által elfogadott, (2) bekezdés szerinti pályázatok listáját a Kincstár a honlapján közzéteszi.

(4)4 Az eljárás során minden dokumentumot, így különösen a program bejelentőket, a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5)5 Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(6)6 Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra – kivéve kamarai meghatalmazásra – vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(7)7 A kifizetési kérelem a benyújtását követő naptól számított öt napon belül, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napjáig. Módosítás esetén a legkésőbbi dátummal benyújtott kérelmet kell elbírálni. A kifizetési kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2015. április 23-i 2015/1829/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. október 7-i 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. §8

1

A 2. § (2) bekezdése a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (1a) bekezdését a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (4) bekezdését a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § (5) bekezdését a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (6) bekezdését a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 3. § (7) bekezdését a 21/2021. (V. 20.) AM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére