• Tartalom

312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről1

2017.11.01.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3)–(5) bekezdése alapján a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről szóló 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet szerint megemelt (a továbbiakban: januári emelés)

1. öregségi nyugdíjban,

2. özvegyi nyugdíjban,

3. szülői nyugdíjban,

4. árvaellátásban,

5. baleseti hozzátartozói nyugellátásban,

6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban,

7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában,

8. korhatár előtti ellátásban,

9. szolgálati járandóságban,

10. átmeneti bányászjáradékban,

11. táncművészeti életjáradékban,

12. rokkantsági ellátásban,

13. rehabilitációs ellátásban,

14. baleseti járadékban,

15. bányászok egészségkárosodási járadékában,

16. fogyatékossági támogatásban,

17. vakok személyi járadékában,

18. rokkantsági járadékban,

19. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

20. polgármesterek közszolgálati járadékában,

21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

23. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

24. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben vagy

25. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban

részesülő személy részére egyösszegű kifizetést kell folyósítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyösszegű kifizetés megilleti a 2016. december 31-ét követő időponttól

a) megállapított vagy folyósított, az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –,

b) megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha az ellátását 2017. január 1-jét megelőzően megállapított rokkantsági járadékának vagy januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg,

c) megállapított, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában részesülő személyt is, ha a támogatás kiszámításának alapját 2017. január 1-jét megelőzően megállapított árvaellátás képezte.

(3) A (2) bekezdés szerinti ellátások után az egyösszegű kifizetésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.

(4) Az egyösszegű kifizetés időarányos része illeti meg

a) a januári emelésre nem jogosító özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, árvaellátásban vagy baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyt, ha az elhunyt jogszerző 2017. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy táncművészeti életjáradékban részesült,

b) azt a személyt, akinek esetében az (1) bekezdés szerinti ellátás folyósítása a 2017. évben szünetel vagy szünetelt,

c) a megszűnt ellátás jogosultját, illetve a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személyt, ha az (1)–(3) bekezdés szerinti ellátásra való jogosultság a 2017. évben megszűnt vagy megszűnik.

2. § (1) Az egyösszegű kifizetés összege – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – megegyezik a jogosult részére folyósításra kerülő, 1. § szerinti ellátások 2017. november havi összegének 9,6 százalékával.

(2) Az egyösszegű kifizetés megállapítása során a 2017. novemberi ellátásoknak az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az 1. §-ban nem említett egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli összegét kell figyelembe venni.

(3) Az egyösszegű kifizetésnek az 1. § (4) bekezdésében meghatározott arányos részét úgy kell kiszámítani, hogy a hozzátartozói nyugellátás 2017. november havi összegének, a szünetelő vagy szüneteltetett ellátás 2017. november havi összegének, illetve a megszűnt ellátás utolsó havi összegének 0,8 százalékát meg kell szorozni a hozzátartozói nyugellátás, a szünetelő vagy szüneteltetett ellátás, illetve a megszűnt ellátás 2017. évi folyósítási hónapjainak számával.

(4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított egyösszegű kifizetés illeti meg.

(5) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat kell az egyösszegű kifizetés megállapítása során figyelembe venni.

3. § (1) Az egyösszegű kifizetést – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2017. november havi ellátással egyidejűleg, hivatalból kell folyósítani.

(2) Ha az 1. § szerinti ellátás e rendelet hatálybalépését megelőzően szűnt meg, az egyösszegű kifizetésnek az 1. § (4) bekezdés c) pontja alapján járó időarányos részét a jogosult kérelmére kell folyósítani.

4. § A központi költségvetés a Magyar Államkincstárnak megtéríti az 1. § (1) bekezdés 6–11. és 16–25. pontja szerinti ellátások után járó egyösszegű kifizetés fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2019. október 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére