• Tartalom
Oldalmenü

313/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról1

2017.11.01.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni.

(2) Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani.

(3) Ha a nyugdíjprémiumra jogosult személy 2017 novemberében meghal, a nyugdíjprémium a nyugellátásokra vonatkozó szabályok szerint, kérelemre vehető fel.

2. § A Tny. 101. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szorzószám 2017. évben 0,6.

3. § (1) 2017 novemberében egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki a 2016. év legalább egy napján, valamint 2017 novemberében

a) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül öregségi nyugdíjban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,

b) ideiglenes özvegyi nyugdíjban,

c) korhatár előtti ellátásban,

d) szolgálati járandóságban,

e) átmeneti bányászjáradékban,

f) balettművészeti, illetve táncművészeti életjáradékban,

g) rokkantsági ellátásban,

h) rehabilitációs ellátásban,

i) baleseti járadékban,

j) bányászok egészségkárosodási járadékában,

k) fogyatékossági támogatásban,

l) vakok személyi járadékában,

m) rokkantsági járadékban,

n) Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

o) polgármesterek közszolgálati járadékában,

p) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

q) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

r) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

s) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben vagy

t) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban

részesül.

(2) Az egyszeri juttatás megilleti

a) a 2017 novemberében az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy olyan, az (1) bekezdés szerinti ellátásának megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, amelyben a 2016. év legalább egy napján részesült,

b) a 2017 novemberében rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben a 2016. év legalább egy napján részesült,

c) a 2017 novemberében a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában részesülő személyt is, ha a támogatás kiszámításának alapját olyan árvaellátás képezte, amelyben a 2016. év legalább egy napján részesült.

(3) A (2) bekezdés szerinti ellátások után az egyszeri juttatásra való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a (2) bekezdés szerinti változás következett be.

4. § (1) Az egyszeri juttatásra – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az egyszeri juttatás meghatározásakor valamennyi, a jogosultnak járó, nyugdíjprémiumra vagy egyszeri juttatásra jogosító ellátás összegét össze kell adni, ezen együttes összegre kell a nyugdíjprémium kiszámítására vonatkozó szabályok szerinti számítást elvégezni, majd ennek végeredményéből le kell vonni a jogosultnak járó nyugdíjprémium összegét, és a különbséget kell egyszeri juttatásként folyósítani.

(3) Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2017 novemberében folyósított 2017. október havi ellátás után kell kiszámítani.

5. § A központi költségvetés a Magyar Államkincstárnak megtéríti a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból nem finanszírozható egyszeri juttatás fedezetét és azok végrehajtási költségeit.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2018. október 9. napjával.