• Tartalom

2017. évi XXXIII. törvény

2017. évi XXXIII. törvény

egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról1

2018.01.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

3. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

4. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

26. §27

27. §28

5. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló

1997. évi CLIX. törvény módosítása

28. §29

6. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

7. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

39. §40

40. §41

41. §42

8. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

9. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

46. §47

10. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

47. §48

48. §49

11. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

49. §50

50. §51

12. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. CVI. törvény módosítása

51. §52

13. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása

52. §53

53. §54

14. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. §68

15. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

68. §69

69. §70

16. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

70. §71

71. §72

17. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

72. §73

73. §74

74. §75

75. §76

76. §77

77. §78

78. §79

79. §80

80. § (1)81

(2) Hatályát veszti a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény

a)82

b)83

18. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

81. §84

82. §85

83. §86

84. §87

85. §88

19. Az arcképelemzési nyilvántartásból és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

86. §89

87. §90

88. §91

89. §92

90. §93

20. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

91. §94

92. §95

93. §96

94. §97

95. §98

96. §99

97. §100

98. §101

99. §102

100. §103

101. §104

21. Az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról szóló 2016. évi XCVII. törvény módosítása

102. § Az egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról szóló 2016. évi XCVII. törvény 9. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

9. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Az adatkezelő szerv a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény szerinti szervező részére a természetes személy által megadott, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és az úti okmány érvényességének tényéről adatszolgáltatást teljesít a természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából.”

22. Záró rendelkezések

103. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 70. §, a 71. §, valamint a 73. § az e törvény kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

(3) Az 5. § és a 7. § 2017. június 1-jén lép hatályba.

(4) A 81–83. § és a 85. § 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(5) A 4. §, a 44. §, a 46. §, a 72. §, a 74. §, a 75. §, a 78. §, a 79. § és a 80. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés a) pontja 2017. december 1-jén lép hatályba.

(6) A 26. §, a 37. §, a 41. §, a 92. §, a 94. §, a 95. § és a 98. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

104. § A 9–14. §, a 17. § a)–c) pontja, a 22. § és a 23. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

105. § (1) A 3. alcím az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló 2016. április 27-i 2016/681/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 15. §-a, 16. §-a, 17. § b) és c) pontja, 47. §-a, valamint 84. §-a az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. szeptember 14-i 2016/1624/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. április 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. április 27. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 46. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 103. § (5) bekezdése alapján 2017. december 1-jén lép hatályba.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 9–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 19–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 19–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 19–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 29–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 42–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 47–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 52–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 54–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 76–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 76–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 80. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 80. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 80. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 81–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 81–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 81–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 86–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 86–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 86–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 86–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 86–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 96–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 96–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 99–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 99–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 99–101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére