• Tartalom

33/2017. (XII. 27.) IM rendelet

33/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról1

2018.02.01.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet [a továbbiakban: 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet] 30/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, valamint az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés (ideértve a megelőlegező kölcsönszerződéseket is) közokiratba foglalásáért a közjegyzőt – az eljárás lefolytatásának helye figyelembevételével – a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti díj és költségátalány illeti meg. A közjegyző irodájában lefolytatott eljárás esetében a közjegyző ezen felül összesen 15 000 Ft-ot, helyszíni eljárás esetén pedig 20 000 Ft-ot számít fel az okirat készítésével egyidejűleg az okiratról készített, az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges két darab, és felenként további egy darab kiadmány elkészítésének és hitelesítésének díjaként, valamint költségtérítés fejében.”

(2) A 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a következő 30/J. §-sal egészül ki:

30/J. § A közjegyzőt a közjegyző előtti egyezségi eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztéséért a 9. § szerinti munkadíj, ha pedig az ügyérték nem állapítható meg, a 12. § (2) bekezdés d) pont szerinti munkadíjjal azonos mértékű munkadíj illeti meg. Az egyezségi eljárás lefolytatása esetén a 7. § nem alkalmazható.”

2. § Ez a rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére