• Tartalom

33/2017. (XII. 20.) BM rendelet

33/2017. (XII. 20.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés

a) a) pontjában a „feladatokat – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész helyébe a „feladatokat – a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti megrendelés esetén is –, a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel,”,

b) b) pontjában a „feladatokat négyévente” szövegrész helyébe a „feladatokat – a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti megrendelés esetén is – négyévente”

szöveg lép.

(2) Az R. 3. § (2) bekezdésében az „esetében – kivéve a társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanokat – négyévente” szövegrész helyébe az „esetében, kivéve a társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanokat, – a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti megrendelés esetén is – négyévente” szöveg lép.

(3) Az R. 3. § (3) bekezdésében az „elvégezni annál” szövegrész helyébe az „elvégezni – a Kstv. 2. § (5) bekezdés h) pontja szerinti megrendelés esetén is – annál” szöveg lép.

(4) Az R. 7. § (9) bekezdésében az „a 7. § (1) és (7) bekezdése” szövegrész helyébe az „az (1) és (7) bekezdés” szöveg lép.

(5) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó
a) a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, valamint
ingatlanok esetében a Kstv. 2. § (4) bekezdés szerinti feladatokat az ingatlan használójának megrendelése alapján, a megrendelővel közösen megállapított időpontban, de legkésőbb a megrendelést követő kilencven napon belül végzi el.”

2. § Az R. 2. és 4. mellékletében az „Égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatbavétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!” szövegrészek helyébe az „Égéstermék-elvezető átalakítása, újbóli használatbavétele, új égéstermék-elvezető létesítése, valamint a bekötött tüzelőberendezés cseréje az égéstermék-elvezető megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

4. § Hatályát veszti az R.

a) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a „–g)” szövegrész,

c) 1. melléklet I. cím 2. pont 2.6. alpontjának 2.6.1. pontja,

d) 2. melléklet Tüzelőberendezés sorában a „Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: Igen/Nem „Nem” esetén pótolni kell!” szövegrész,

e) 7. mellékletében a

„Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése

 

db

 

munkaráfordítás

 

db

 

munkaráfordítás”

szövegrész,

fa) 2. pontjában a

„Gáztüzelő-berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata meglétének ellenőrzése

0,05/db”

szövegrész,

fb) 8. pontja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére