• Tartalom

33/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.07.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (2) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában, meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –,

a 8. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1–3. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. §2

2. Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosítása

2. § Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A versenyre kizárólag
a) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti adóraktár engedélyese,
b) a Jöt. 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti jövedéki engedélyes kereskedő és a Jöt. 3. § (1) bekezdés 28. pontja szerinti jövedéki kiskereskedő
nevezhet terméket.”

3. § A 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A versenyre benevezni kizárólag a Jöt. szerinti okmánnyal rendelkező terméket lehet. Az okmány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.”

4. § A 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § Sajátmárkás pálinka díjazásakor az eredményhirdetés során, valamint az oklevélen meg kell nevezni a főzést végző adóraktárat is.”

5. § A 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet 9. § (2) bekezdésében a „kereskedő” szövegrész helyébe a „jövedéki engedélyes kereskedő és a jövedéki kiskereskedő” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet

b) 2. §-ában az „ , amelynek lebonyolítására pályázni lehet” szövegrész,

3. A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet módosítása

7. § A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosítása

8. § A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet] 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell a következőket:)

b) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) 1. melléklete szerinti adóraktári nyilvántartás másolatát azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben az adott borászati melléktermékeket lepárolták,”

a) 17. § (5) bekezdésében az „a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól törvény (a továbbiakban: Jöt.)” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)” szöveg,

b) 20. § (2) bekezdésében az „a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló miniszteri rendelet” szövegrész helyébe az „a jövedéki vhr.” szöveg

lép.

5. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

11. §3

12. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

d) támogatási kérelem: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: jövedéki törvény) 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves, b) pontja szerinti negyedik negyedévre vonatkozó, valamint c) pontja szerinti tizenkettedik hónapra vonatkozó adóbevallási nyomtatvány részeként benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem;”

13. §4

14. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelem kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer,
a) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként,
b) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés b) pontja szerinti negyedik negyedéves adóbevallási nyomtatvány részeként vagy
c) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tizenkettedik havi adóbevallási nyomtatvány részeként
nyújtható be.”

15. §5

16. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

a) 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves és a b) pontja szerinti negyedik negyedéves bevallás részeként benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 2016. tárgyévtől kezdődően,
b) 82. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tizenkettedik havi bevallás részeként benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 2017. tárgyévtől kezdődően
kell alkalmazni.”

17. §6

19. §7

c) 5. § (3) bekezdés e) pontjában a „341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) 79. §” szöveg,

lép.

21. §8

6. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

22–23. §9

7. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló
7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

24–25. §10

8. Az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet módosítása

26. §11

9. Záró rendelkezés

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–10., 12., 14., 16., 18., 20. §-a 2017. július 1-jén lép hatályba.

1–3. melléklet a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelethez12

4. melléklet a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelethez

A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklet 5–6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező számlaadatok (a jövedéki törvény 117. §-a szerinti, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylés alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a szőlő- és gyümölcsös ágazatban felhasznált számlák alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve által igazolt):
a) a számla száma;
b) a számla kelte;
c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;
d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;
e) a visszatérítés alapját képző gázolaj mennyisége literben.
6. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár).”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 24–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére