• Tartalom

332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

2018.01.01.

A Kormány a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

PROJEKTMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS

1. A projektminősítés iránti kérelem

1. § (1) A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektminősítési eljárás (a továbbiakban: projektminősítés) iránti kérelemnek (a továbbiakban: projektminősítés iránti kérelem) tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és székhelyét, valamint a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait és adószámát,

b) ha a kérelmező képviselővel jár el, a képviselő nevét és a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, mellékelve a képviseleti jogosultság igazolását,

c) a projektminősítés iránti kérelem tárgyát képező projekt vagy – projektrész minősítése esetén – a minősített projektrész (a továbbiakban együtt: projekt) címét,

d) a projekt tudományági besorolását,

e) a projekt megkezdésének és várható befejezésének időpontját (hónap pontossággal) azzal, hogy a projekt megkezdésének megjelölt időpontja nem lehet későbbi, mint a kérelem benyújtását követő egy év,

f) a projekt összefoglalását, ideértve – ahol értelmezhető – a projekttel kapcsolatos, világviszonylatban mértékadó technika állásának ismertetését, valamint a kutatás-fejlesztési célkitűzések, a kutatási módszertan és a projekt mérföldköveit és munkaszakaszait leíró ütemezés bemutatását,

g) megállapodás alapján, közös tevékenység keretében megvalósított projekt esetén a felek által elvégezni tervezett feladatok megnevezését, azok projektbeli arányával és tervezett költségével,

h) annak megjelölését, hogy a kérelmező kéri-e a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési arányainak meghatározását (a továbbiakban: aránymeghatározás) is, és ha igen, a projekt ennek elvégzéséhez szükséges kiegészítő jellemzését, különösen a projektben nevesített egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségek bemutatását,

i) annak megjelölését, hogy a kérelmező kéri-e annak megállapítását is, hogy a projekt keretében megvalósítandó, meghatározott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) értelmében saját tevékenységi körben végzi-e, és ha igen, az adott tevékenység ennek elvégzéséhez szükséges kiegészítő jellemzését, ideértve a kérelmező által végezni kívánt tevékenység megjelölését, leírását, a kapcsolódó költségek bemutatását, valamint minden olyan iratot, amely alátámasztja, hogy az adózó a tevékenységet a saját eszközeivel és alkalmazottaival a saját eredményére és kockázatára, saját eszközeivel és alkalmazottaival más megrendelésére vagy kutatás-fejlesztési megállapodás alapján közösen fogja végezni,

j) a kérelmező vállalkozás méretbeli besorolására, iparjogvédelmi aktivitására és korábbi kutatás-fejlesztési tevékenységére vonatkozó – a formanyomtatvány vagy az elektronikus űrlap szerinti – nyilatkozatokat,

k) a vezető kutató megnevezését, munkaköri leírását és kutatási szakterületét, valamint a projekthez rendelt személyi állomány létszámát, iskolai végzettség szerinti bontásban,

l) a projekt költségeinek besorolását költségkategóriák szerint,

m) a kérelem mellékleteinek felsorolását,

n) a projektminősítés iránti kérelemért, továbbá az aránymeghatározás és a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti kérelemért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,

o) a kérelmező vagy a képviselő aláírását.

(2) A projektminősítés iránti kérelem tartalmazhatja:

a) a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési arányainak kérelmező általi meghatározását,

b) a vezető kutatón kívül a projektben részt vevő, további meghatározó személyek bemutatását.

(3) A projektminősítés iránti kérelemhez benyújtott mellékletek – a képviseleti jogosultság és a díjfizetés igazolásán kívül – csupán a kérelemben foglaltak értelmezését szolgálják.

(4) Az aránymeghatározás és a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti kérelem csak a projektminősítés iránti kérelemben terjeszthető elő.

(5) A projektminősítés iránti kérelemben a kérelmező egy projekt minősítését igényelheti. Egy projektnek minősül egy adott kutatás-fejlesztési cél elérésére irányuló módszeres tevékenység, amely egy tudományos problémával vagy olyan tudományos problémák csoportjával foglalkozik, amelyeket egyetlen általános kutatási gondolat köt össze.

(6) A projektminősítés iránti kérelemben csak olyan projekt minősítését lehet igényelni, amelyben a kérelmező részt vesz. A projektminősítés iránti kérelmet csak egy kérelmező nyújthatja be, együttes kérelem benyújtásának nincs helye. Kutatás-fejlesztési megállapodás alapján, közös tevékenység keretében megvalósított projekt esetén a minősítés kérdésében hozott döntés hatálya csak a kérelmezőre, valamint a kérelemben leírt, általa végzett tevékenységre terjed ki.

(7) A projektminősítés iránti kérelem – a hiánypótlás kivételével – nem módosítható. A projektminősítés iránti kérelem a hiánypótlás során sem módosítható úgy, hogy a módosított kérelemben foglalt projekt a benyújtott kérelemben foglaltaktól lényeges elemeiben eltérjen.

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában nem lényeges elemekben való eltérésnek minősül, ha az (1) bekezdés b), j), k) és l) pontjában, valamint a (2) bekezdés b) pontjában foglalt adatokban a hiánypótlás során változás következik be.

2. Alaki vizsgálat

2. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektminősítés iránti kérelmet – a következő sorrendben – megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) megfizették-e az igazgatási szolgáltatási díjat,

b) a kérelem kielégíti-e az 1. §-ban, valamint – elektronikus benyújtás esetén – a 16–19. §-ban meghatározott alaki követelményeket.

(2) Ha a projektminősítési eljárásban nem fizették meg az igazgatási szolgáltatási díjat, a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiány nyolc napon belül történő pótlására és ennek igazolására. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat nem kezdhető meg addig, amíg az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelmező nem igazolta.

(3) Ha a projektminősítés iránti kérelem nem felel meg az (1) bekezdés b) pontja alapján vizsgált követelményeknek, a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiányok nyolc napon belül történő pótlására vagy – ha a projektminősítés iránti kérelem az 1. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek nem felel meg – arra, hogy jelölje meg azt a projektet, amelynek a minősítését kéri. A projektminősítés iránti kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a kérelmező nyilatkozata ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket. Ha – erre vonatkozó felhívás esetén – a kérelmező megjelöli a kérelemben foglalt egyik projektet, a 3. § szerinti érdemi vizsgálat csak erre a projektre terjed ki.

3. Érdemi vizsgálat

3. § (1) Ha a projektminősítés iránti kérelem megfelel a 2. § alapján vizsgált feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektminősítés iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) nem kell-e elutasítani a 14. § alapján,

b) a projekt a KFItv. 36. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthető-e,

c) nem került-e sor a kérelemnek az 1. § (7)–(8) bekezdésébe ütköző módosítására, valamint

d) a projekt megkezdésének időpontja – a KFItv. 37. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – nem korábbi-e, mint a kérelem benyújtásának időpontja.

(2) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megállapítja, hogy a kérelem alapján a projekt megkezdésének időpontja korábbi, mint a kérelem benyújtásának a napja, a kérelmet visszautasítja.

(3) Ha a projektminősítés iránti kérelem tartalma alapján a minősítés nem végezhető el, a kérelmezőt fel kell hívni – a kérelem tartalmi hiányossága szerint, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a hiányok nyolc napon belül való pótlására vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre. A projektminősítés iránti kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem alkalmas a minősítés elvégzésére.

(4) Ha a kérelmező hiánypótlásában vagy nyilatkozatával a kérelmet az 1. § (7)–(8) bekezdésébe ütköző módon módosította, a projektminősítés iránti kérelmet el kell utasítani. Erre a jogkövetkezményre a hiánypótlási vagy a nyilatkozattételi felhívásban a kérelmezőt figyelmeztetni kell.

4. § Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül, és a kérelmező a projektminősítés iránti kérelemben aránymeghatározást is kért, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – a projektminősítés iránti kérelemben foglaltak alapján – megvizsgálja, hogy a projekt vagy a kutatás-fejlesztésnek minősített projektrész milyen arányban tekinthető alapkutatásnak, alkalmazott kutatásnak, illetve kísérleti fejlesztésnek.

5. § (1) Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül, és a kérelmező a projektminősítés iránti kérelemben meghatározott tevékenység tekintetében kérte annak megállapítását is, hogy az saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektminősítés iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból is, hogy a kérelmező az adott tevékenységet a Tao. tv. alapján saját tevékenységi körében végzi-e.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala úgy ítéli meg, hogy a projektminősítés iránti kérelemben foglaltak alapján a kérdés nem ítélhető meg, felhívja a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a hiányok nyolc napon belül való pótlására vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre. Ha a kérelmező a felhívásra nem válaszol, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csupán a saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti kérelem tárgyában szüntetheti meg az eljárást. A saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenység megállapítása iránti kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem alkalmas a minősítés elvégzésére.

4. Projektminősítés

6. § (1) Ha a projektminősítés iránti kérelem megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektet határozatban minősíti abból a szempontból, hogy a KFItv. 36. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthető-e. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala határozatában kizárja a kutatás-fejlesztési tevékenységek köréből a projekthez kapcsolódó azon tevékenységeket,

a) amelyek nem minősülnek kutatás-fejlesztésnek,

b) amelyek elsődlegesen nem a projekt céljait szolgálják, és emiatt a projekt végrehajtásához nem nélkülözhetetlenek, vagy

c) amelyeket nem a projekt elősegítése érdekében végeznek.

(2) Ha a projekt részben vagy egészben kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül, és a kérelmező a projektminősítés iránti kérelemben aránymeghatározást is kért, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – a projektminősítés iránti kérelemben foglaltak alapján – a projektminősítésről szóló határozatában meghatározza, hogy a projekt vagy a kutatás-fejlesztésnek minősített projektrész milyen arányban tekinthető alapkutatásnak, alkalmazott kutatásnak, illetve kísérleti fejlesztésnek.

(3) A KFItv. 38. § (6) bekezdésének alkalmazásában a projekt változatlan megvalósításának minősül, ha az 1. § (1) bekezdés b), e), j), k) és l) pontjában, valamint az 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt adatokban a projekt megvalósítása során változás következik be, azzal, hogy – az 1. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában – a projekt megkezdésének valós időpontja és a projektminősítés iránti kérelemben megjelölt időpontja közötti eltérés nem lehet több 6 hónapnál.

II. Fejezet

PROJEKTCSOPORT-MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS

5. Regisztráció

7. § (1) A KFItv. 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektcsoport-minősítési eljárás regisztrációs kérelemmel (a továbbiakban: regisztrációs kérelem) indul.

(2) A regisztrációs kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és székhelyét, valamint a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait és adószámát,

b) ha a kérelmező képviselővel jár el, a képviselő nevét és a kapcsolattartást lehetővé tevő adatait, mellékelve a képviseleti jogosultság igazolását,

c) a regisztrációs kérelem igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére vonatkozó igazolást,

d) a kérelmező nyilatkozatát, hogy naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózónak minősül-e, valamint a naptári évtől eltérő üzleti év esetén az üzleti év kezdő napját, továbbá

e) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel a (3) bekezdés szerinti jogosultsági feltételeknek.

(3) A kérelmező akkor jogosult a regisztrációs kérelem benyújtására, ha:

a) a regisztrációs kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott adóévben (a továbbiakban: adóév) az éves beszámolója alapján a kutatás-fejlesztési tevékenységre vonatkozó közvetlen ráfordítás mértéke a kérelmezőnél önállóan vagy a Tao. tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásaival együtt elérte az 500 millió forintot, vagy a kérelmező nyilatkozik, hogy ezt a ráfordítást a projektcsoport-minősítéssel érintett adóévben eléri, azzal, hogy ha az adóév a 12 hónapot nem éri el, akkor a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összeget kell figyelembe venni, és

b) a kérelmezőnél önállóan vagy a Tao. tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásaival együtt foglalkoztatott kutató-fejlesztők Tao. tv. szerint meghatározott átlagos állományi létszáma legalább 50 fő, vagy ezt a létszámot a projektcsoport-minősítéssel érintett adóévben eléri, és

c) nyilatkozik, hogy rendelkezésre áll a kutatás-fejlesztési tevékenység végzését lehetővé tevő infrastruktúra, vagy annak kialakítását tervezi.

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek nem teljesítése esetén is jogosult a kérelmező a regisztrációs kérelem benyújtására, amennyiben a kérelmező kutatás-fejlesztési projektjéhez a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint nyújtható támogatást igényel.

(5) A (4) bekezdés alapján a kérelmező csak az R. szerint nyújtott támogatás időtartama alatt jogosult a regisztrációs kérelem benyújtására.

8. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a regisztrációs kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy:

a) megfizették-e a regisztrációs kérelem igazgatási szolgáltatási díját, valamint

b) a regisztrációs kérelem tartalmazza-e a 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat.

(2) Ha nem fizették meg az igazgatási szolgáltatási díjat, a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiány nyolc napon belül történő pótlására és ennek igazolására. A regisztrációs kérelmet el kell utasítani, ha a felszólítás ellenére a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül a kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizeti meg.

(3) Ha a regisztrációs kérelem nem tartalmazza a 7. § (2) bekezdése szerinti adatokat, igazolásokat és nyilatkozatokat, a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiány nyolc napon belül történő pótlására.

(4) A regisztrációs kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező nem felel meg a 7. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek.

(5) A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje legkésőbb a projektcsoport-minősítéssel érintett adóév megkezdését követő 60 nap.

(6) A regisztráció tudomásulvételéről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a regisztrációs kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül végzéssel dönt.

(7) Amennyiben a kérelmező az R. szerinti támogatási kérelmet nyújt be az R. 5. §-a szerinti kezelő szervnél, akkor a kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott határidőt követően jogosult benyújtani a regisztrációs kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

6. Projektcsoportok jóváhagyása

9. § (1) A kérelmező a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által történt, 7. § szerinti regisztrációt követően projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelmet (a továbbiakban: projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelem) nyújt be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

(2) A projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az adóévben – vagy ha a kérelmező kutatás-fejlesztési projektjeihez az R. szerinti támogatási kérelmet nyújt be, akkor döntése szerint a támogatási időszakban – megvalósított vagy folyamatban lévő projektcsoportok címét és azok kialakításának szempontrendszerét,

b) az egyes projektcsoportokba sorolt, adóévben megvalósított vagy elkezdett projektek várható számát, továbbá

c) a projektek címét és rövid leírását.

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy a projektcsoportok kialakítása a KFItv. 37. § (3) bekezdésében meghatározott módszertani útmutató figyelembevételével történt-e.

(4) Ha a projektcsoportok kialakítása nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint történt, a kérelmezőt fel kell hívni – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a projektcsoportok kialakításának a KFItv. 37. § (3) bekezdésében meghatározott módszertani útmutató figyelembevételével történő átdolgozására és az átdolgozott kérelem 15 napon belüli benyújtására. A projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelmet el kell utasítani, ha az a felhívás ellenére sem felel meg a (3) bekezdés szerinti szempontrendszernek.

(5) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelemről a benyújtását követő 21 napon belül végzésben dönt.

7. Projektkiválasztás

10. § (1) A projektcsoportok 9. § szerinti jóváhagyását követően a kérelmező a projektcsoportokba sorolt egyes projekteket tartalmazó felsorolást nyújt be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, és kéri az egyes projektek minősítésre történő kiválasztását (a továbbiakban: projektkiválasztási kérelem).

(2) Az (1) bekezdés szerinti felsorolás a projektkiválasztási kérelem benyújtását követően nem módosítható.

(3) A projektkiválasztási kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező által a jóváhagyott projektcsoportokba sorolt egyes projektek azonosításra alkalmas címét, rövid leírását, megkezdésének és befejezésének vagy várható befejezésének időpontját,

b) azon projektek megjelölését, ahol a kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása harmadik fél vagy kapcsolt vállalkozás közreműködésével történik, továbbá a harmadik fél vagy kapcsolt vállalkozás által a kérelmezőnek nyújtott szolgáltatások tartalmának rövid leírását,

c) a b) pont alapján megjelölt projektek esetén a közreműködő felek megnevezését,

d) a kérelmező nyilatkozatát, hogy álláspontja szerint a b) pont alapján megjelölt projektek megvalósítása a Tao. tv. szerint saját tevékenységi körben történik-e, valamint

e) a kérelmező nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy ugyanazon projekt minősítését csak egyetlen alkalommal lehet a projektkiválasztási kérelem alapján kérni.

(4) Ha a projektkiválasztási kérelem nem felel meg a (3) bekezdés szerinti követelményeknek, a kérelmezőt fel kell hívni – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a hiányok nyolc napon belül való pótlására vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre. A projektkiválasztási kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem felel meg a (3) bekezdés szerinti feltételeknek.

11. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektkiválasztási kérelem alapján, annak benyújtását követő 21 napon belül a 10. § (1) bekezdése szerinti felsorolásból meghatározott számú projektet választ ki annak megállapítása érdekében, hogy a kiválasztott projektek:

a) a tartalmuk szerint a KFItv. szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e, valamint

b) megvalósítása a Tao. tv. szerint saját tevékenységi körben történik-e.

(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által minősítésre kiválasztott projektek között arányosan kell szerepelnie olyan, a 10. § (3) bekezdés b) pontja szerinti projekteknek is, ahol a kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása harmadik fél vagy kapcsolt vállalkozás közreműködésével történik.

(3) Ha a 9. § (1) bekezdése szerinti kérelem tartalmazza a 10. § (3) bekezdése szerinti adatokat és nyilatkozatokat is, továbbá a kérelmező a kérelemben nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a projektcsoportokba sorolt egyes projektek felsorolása a 10. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban nem módosítható, akkor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 9. § (5) bekezdése szerinti végzésben dönt a projektcsoportok jóváhagyásáról, és egyidejűleg elvégzi a projektek (1) és (2) bekezdés szerinti kiválasztását. Ebben az esetben a kérelmezőnek a 10. § (1) bekezdése szerinti projektkiválasztási kérelmet külön nem kell benyújtania.

(4) Ha a kérelmező az R. szerinti támogatási kérelmet nyújtott be, és a 8. § szerinti regisztrációs kérelem benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátja a 9. § és 10. § szerinti kérelmek során benyújtandó adatokat, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala egy végzésben dönt a projektcsoportok jóváhagyásáról, és egyidejűleg elvégzi a projektek (1) és (2) bekezdés szerinti kiválasztását. Ebben az esetben kérelmezőnek a 9. § (1) bekezdése szerinti projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelmet és a 10. § (1) bekezdése szerinti projektkiválasztási kérelmet külön nem kell benyújtania.

(5) Ha a kérelmező a projektkiválasztási kérelemben olyan projektet tüntet fel, amelynek minősítését már korábban kérte, vagy a projektet egy korábbi projektkiválasztási kérelemben a kérelmező már megjelölte, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektkiválasztási kérelmet elutasítja.

8. Projektcsoport-minősítés

12. § (1) A kérelmező a 11. § szerint kiválasztott projektekre vonatkozó projektcsoport-minősítési kérelmet (a továbbiakban: projektcsoport-minősítési kérelem) nyújt be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

(2) A projektcsoport-minősítési kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az egyes kiválasztott projektek vonatkozásában az 1. § (1) bekezdés c), d), f), k), m), valamint o) pontjában meghatározott szempontokat,

b) a Tao. tv. szerinti saját tevékenységi kör vizsgálatához annak részletes bemutatását, hogy az ebből a célból kiválasztott projekteket a kérelmező hogyan és milyen harmadik fél vagy kapcsolt vállalkozás bevonásával vagy közreműködésével hajtja végre, ideértve a kérelmező által végzett és a harmadik fél vagy kapcsolt vállalkozás által végzett tevékenységek elkülönítését és leírását, a kapcsolódó költségek bemutatását, valamint minden olyan adatot, amely alátámasztja, hogy a kérelmező a tevékenységet saját tevékenységi körben végzi, valamint

c) a projektcsoport-minősítési kérelem igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére vonatkozó igazolást.

(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projektcsoport-minősítési kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy

a) megfizették-e a projektcsoport-minősítési kérelem igazgatási szolgáltatási díját,

b) a kérelem megfelel-e a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek.

(4) Ha nem fizették meg az igazgatási szolgáltatási díjat, a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiány nyolc napon belül történő pótlására és ennek igazolására. Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat nem kezdhető meg addig, amíg az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelmező nem igazolta.

(5) Ha a kérelem nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, a kérelmezőt – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – fel kell hívni a hiányok nyolc napon belül történő pótlására vagy nyolc napon belüli nyilatkozattételre. A projektcsoport-minősítési kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a kérelmező nyilatkozata ellenére sem elégíti ki a vizsgált követelményeket.

(6) Ha a projektcsoport-minősítési kérelem megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a kérelmet megvizsgálja abból a szempontból, hogy:

a) nem kell-e elutasítani a 14. § alapján,

b) a kérelem szerinti projektek tartalmát képező tevékenységek kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e, valamint

c) az ebből a célból kiválasztott projektek szerinti tevékenységek a Tao. tv. szerinti saját tevékenységi körben végzett tevékenységnek tekinthetők-e.

(7) Ha a projektcsoport-minősítési kérelem tartalma alapján a (6) bekezdés szerinti vizsgálat nem végezhető el, a kérelmezőt fel kell hívni – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – a hiányok 21 napon belül történő pótlására vagy 21 napon belüli nyilatkozattételre. A projektcsoport-minősítési kérelmet el kell utasítani, ha az a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat ellenére sem alkalmas a minősítés elvégzésére.

13. § (1) Ha a projektcsoport-minősítési kérelem szerinti projektek tartalmát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősíti, határozata alapján a 10. § (1) bekezdése vagy a 11. § (3) bekezdése szerinti felsorolásban feltüntetett valamennyi projektet kutatás-fejlesztési tevékenységnek kell tekinteni. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala határozatában megállapítja azt is, hogy a projektcsoport-minősítési kérelemben az ebből a célból kijelölt projektek szerinti tevékenységeket a kérelmező a 10. § (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatára tekintettel a Tao. tv. szerinti saját tevékenységi körben végzi-e.

(2) Ha a projektcsoport-minősítési kérelem szerinti projektek közül több projekt tartalma sem tekinthető kutatás-fejlesztési tevékenységnek, vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala álláspontja szerint több projekt tekintetében nem megalapozott a kérelmező 10. § (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozata, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala határozatában a projektcsoport-minősítési kérelmet elutasítja. Az elutasító határozat nem érinti a kiválasztott projektek közül kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektek megítélését, ezeket kutatás-fejlesztési tevékenységnek kell tekinteni.

(3) Ha a projektcsoport-minősítési kérelem szerinti projektek közül legfeljebb egy projekt nem tekinthető kutatás-fejlesztési tevékenységnek, vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala álláspontja szerint egy projekt tekintetében nem megalapozott a kérelmező 10. § (3) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozata, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 10. § (1) bekezdése vagy a 11. § (3) bekezdése szerinti felsorolásából egy további projektet választ ki, és felhívja a kérelmezőt, hogy 15 napon belül nyújtsa be a projekt 12. § (2) bekezdése szerinti szempontok alapján történő bemutatását.

(4) A (3) bekezdés szerinti projekt minősítéséről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 21 napon belül dönt. Ha a (3) bekezdés szerinti projekt tartalmát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősíti, akkor az (1) bekezdés szerinti határozatot hoz.

(5) Ha a (3) bekezdés szerinti projekt tartalmát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem minősíti kutatás-fejlesztési tevékenységnek, akkor a (2) bekezdés szerinti határozatot hoz.

(6) Ha a kérelmező a 7. § (3) bekezdése alapján úgy nyilatkozik, hogy az érintett adóévben éri el a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti ráfordítást, valamint a 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti létszámot, akkor az érintett adóévre vonatkozó éves beszámoló rendelkezésre állását követő 15 napon belül nyilatkozatot kell benyújtania a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához arról, hogy ezek a feltételek megvalósultak-e.

(7) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettség esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak a nyilatkozat benyújtását követően hozhat határozatot.

(8) Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti ráfordítás és 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti létszám közül valamelyiket nem érte el a minősítéssel érintett adóévben, akkor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala határozatában a projektcsoport-minősítési kérelmet elutasítja. Az elutasító határozat nem érinti a kiválasztott projektek közül kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektek megítélését, ezeket kutatás-fejlesztési tevékenységnek kell tekinteni.

III. Fejezet

A MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

14. § A minősítési eljárások során benyújtott kérelmeket el kell utasítani, ha a projekt tárgya, célkitűzése vagy megvalósításának módja a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik.

15. § A minősítési eljárásokban – ha szakértő kirendelésére kerül sor – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a projekt által érintett tudományterületen jártas, független szakértőt vesz igénybe.

16. § (1) A minősítési eljárások során a beadványok elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap használatával nyújthatók be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés lehetősége az egységes, személyre szabott ügyintézési felületen keresztül vagy közvetlenül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren érhető el.

17. § A minősítés iránti, elektronikus úton benyújtott űrlaphoz kizárólag az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eürkr.) 17. § (1) bekezdésében említett, kötelezően elfogadandó formátumú, valamint az Eürkr. 17. § (2) bekezdése alapján közzétett, továbbá az Eürkr. 17. § (3) bekezdése alapján kötött megállapodásban foglalt formátumú mellékletek csatolhatók.

18. § Az elektronikus úton benyújtott kérelmeknek tartalmaznia kell az 1., 7., 9., 10. és 12. §-ban előírt kellékeket, és meg kell felelnie az 1., 7., 9., 10. és 13. §-ban meghatározott követelményeknek.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. § (1) A projektcsoport-minősítési eljárásban a 7. §-ban meghatározott regisztrációs kérelmet első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül lehet benyújtani.

(2) A projektcsoport-minősítési eljárást első alkalommal a 2017. december 31-ét követően kezdődő adóév vonatkozásában, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évvel rendelkező kérelmezők esetében az e rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő adóév vonatkozásában lehet kezdeményezni, feltéve, hogy a folyamatban lévő adóévből 6 hónap még nem telt el.

(3) Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. §1

1

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére