• Tartalom

333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2023.12.13.

A Kormány a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. évi LXXII. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § és 14. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikke (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.1 ingázó vendégoktató: az a vendégoktató, aki feladatait magyarországi állandó tartózkodási helyéről a külföldi felsőoktatási intézményhez vagy külföldi magyar intézethez meghatározott időközönként történő ideiglenes kiutazás keretében látja el,

2. külföldi magyar intézet: a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.) 3. § (3) bekezdése szerinti külföldi magyar kulturális intézet vagy kulturális szolgálat,

3.2 lektor: a külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban álló személy, aki kormányközi vagy a minisztérium által a külföldi állam oktatásért felelős minisztériummal vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel (a továbbiakban: fogadóintézmény) kötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján fogadóintézményben vagy külföldi magyar intézetben magyar nyelvi oktatási, magyarságismereti és a magyar kultúrát népszerűsítő tevékenységet lát el,

4. ösztöndíjas: a vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban álló személy,

5. vendégoktató: a lektor és a vendégtanár,

6.3 Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programsorozat: a minisztérium által létrehozott és finanszírozott, a vendégoktatók által megszervezett és lebonyolított programsorozat, melynek célja a magyar kultúra és tudomány külföldi népszerűsítése,

7.4 vendégtanár: a minisztériummal vendégoktatói ösztöndíjprogram keretében vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban álló személy, aki megállapodás alapján külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben saját szakterületének megfelelő, tudományos igénnyel bemutató oktatási és a magyar kultúrát népszerűsítő tevékenységet lát el.

2. § (1)5 A Kormány által alapított vendégoktatói ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) célja

a) a magyar nyelv és kultúra megállapodás alapján a fogadóintézményben vagy külföldi magyar intézetben történő oktatásának, megismertetésének és terjesztésének, valamint

b) a fogadóintézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai, illetve a közép-európai térséget illető kutatási és oktatási tevékenységeknek

az elősegítése és támogatása.

(2) A vendégoktató az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása keretében jogosult a Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programsorozatban részt venni, illetve a minisztérium felé a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonya alatt programpályázatot benyújtani.

(3) Az ösztöndíjprogram működtetéséért a miniszter felel. Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a minisztérium látja el.

(4) Az ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetésében kell tervezni és biztosítani.

3. § A miniszter

a) közzéteszi az ösztöndíjprogramra és annak keretében az egyes ösztöndíjakra vonatkozó pályázati felhívást,

b)6 kijelöli az ösztöndíjprogram keretében közzétett pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatokat elbíráló bírálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnökét és tagjait,

c) visszavonja a Bizottság elnökének vagy tagjainak a kijelölését,

d) dönt – a Bizottság javaslata alapján – az ösztöndíjprogram keretében benyújtott pályázatok eredményéről és az ösztöndíjak odaítéléséről,

e) jóváhagyja

ea) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát és

eb) az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolót,

f) elkészíti

fa) a pályázati felhívást és

fb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,

g) gondoskodik a pályázati felhívás, illetve az ösztöndíjprogram működési szabályzat közzétételéről,

h) lefolytatja a pályázati eljárást,

i) formailag és tartalmilag ellenőrzi a határidőben beérkezett pályázatokat,

j) ellenőrzi az ösztöndíjas által elkészített havi jelentést és éves beszámolót,

k) évente beszámolót készít az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,

l) ellátja az ösztöndíjasok tevékenységével kapcsolatos koordinációs feladatokat,

m) ellátja az ösztöndíjszerződés megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

n) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,

o) kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel.

4. § Az ösztöndíjprogram működési szabályzata meghatározza

a) a Bizottság működésének részletes szabályait,

b) a Bizottságnak a minisztériummal jogviszonyban nem álló tagja (a továbbiakban: külső szakértő tag) díjazására vonatkozó részletes szabályokat,

c) az ösztöndíjas és a külképviselet együttműködési kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat és annak feltételeit,

d) az ösztöndíjszerződés megkötésekor alkalmazandó szerződésmintát,

e) az ösztöndíjas teljesítményértékelési rendszerét,

f) az ösztöndíjas feladatai szerződésszerű ellátásának feltételeit (teljesítés igazolása).

5. § (1)7 A héttagú Bizottság egy elnökből és hat tagból áll. A Bizottságot, a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló elnök és három tag (a továbbiakban: belső tag), továbbá három külső szakértő tag alkotja. A Bizottság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki három évre. A minisztert megilleti a bizottsági tagság egyoldalú, indokolási kötelezettség nélküli visszavonásának joga.

(2)8 A belső tag bizottsági tagsága megszűnik a minisztériummal fennálló kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnésével, illetve megszüntetésével.

(3) A bizottsági tagság részletes feltételeit és követelményeit az ösztöndíjprogram működési szabályzata határozza meg.

(4) A Bizottság működési feltételeinek biztosításáról, valamint titkársági és adminisztratív feladatainak ellátásáról a minisztérium gondoskodik.

(5) A Bizottság

a) javaslatot tesz a miniszternek

aa) az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozóan és

ab) a pályázati felhívás tartalmára vonatkozóan,

b) megállapítja és elfogadja az ügyrendjét.

(6) A Bizottság elnöke

a) megállapítja a Bizottság üléseinek napirendjét, valamint

b) összehívja és vezeti a Bizottság üléseit.

(7) A Bizottság külső szakértő tagja az ösztöndíjprogram működési szabályzatában foglaltak szerint díjazásra jogosult.

6. § (1)9 A miniszter minden év november 30. napjáig nyilvános pályázati felhívást tesz közzé az ösztöndíjprogram keretében fogadóintézményben vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítésére.

(2) A miniszter indokolt esetben dönthet pályázati felhívásnak az (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérő pályázati felhívás közzétételéről is (rendkívüli pályázati felhívás).

(3) A pályázati felhívást és az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a minisztérium hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(4) A pályázati felhívás tartalmazza

a) a pályázati feltételeket,

b) a pályázat benyújtásának határidejét,

c) az értékelés szempontjait,

d) az ösztöndíjasnak biztosítandó ösztöndíj, költségtérítés mértékét, valamint

e) a pályázati és kiválasztási eljárással, továbbá az ösztöndíjjal összefüggő egyéb követelményeket.

(5)10 Pályázat benyújtására az a cselekvőképes, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

a) lektori tevékenység esetén vagy mesterfokozatú magyar nyelv és irodalom tanára szakképzettséggel, vagy mesterfokozatú magyar mint idegen nyelv tanára szakképzettséggel rendelkezik,

b) vendégtanári tevékenység esetén a fogadóintézmény által meghatározott szakirányú szakképzettséggel és mesterfokozattal vagy doktori fokozattal rendelkezik,

c) megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,

d) megfelel a fogadóintézmény által meghatározott feltételeknek, valamint

e) vállalja, hogy sikeres kiválasztás esetén a minisztériummal ösztöndíjszerződést köt.

(6)11 Az (5) bekezdésben foglaltakon túli további feltétel, hogy ugyanazon fogadóintézménybe egymást követően legfeljebb két ösztöndíj nyerhető el, összességében legfeljebb hat év időtartamra.

(7)12 A (6) bekezdésben foglaltak alól a miniszter a Bizottság javaslatára mentesítést adhat.

(8)13 Az (5) és (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a pályázati eljárás folyamán a miniszter ellenőrzi.

(9)14 A miniszter a pályázat elbírálásáról a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül elektronikus úton értesíti a pályázót.

7. § (1) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás keretében a Bizottság személyes meghallgatást (a továbbiakban: meghallgatás) folytat le.

(2) A pályázót a meghallgatás helyéről és időpontjáról a miniszter a meghallgatás időpontját megelőzően legalább öt munkanappal korábban, elektronikus úton értesíti.

(3) A kiválasztási eljárásban nem vehet részt a Bizottság azon tagja,

a) aki a pályázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója,

b) aki a pályázóval közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatban áll, vagy

c)15 akitől az elfogulatlan eljárás egyéb okból nem várható el.

(4)16 A Bizottság tagja, illetve elnöke a (3) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok fennállását az arról történő tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul bejelenteni az elnöknek, illetve az elnök esetében a miniszternek. Ha az összeférhetetlenségi ok fennállását a Bizottság tagja vagy elnöke bejelentette, vagy a bizottsági tag az összeférhetetlenségi ok fennállására figyelemmel kizárásra került, a miniszter az ösztöndíjprogram működési szabályzata szerint másik tagot jelöl ki az érintett pályázó meghallgatására.

(5) A Bizottság

a) a meghallgatáson elért eredménye alapján dönt arról, hogy megfelelt-e a pályázó a kiválasztási eljáráson, és

b) rangsorolási listát állít össze a kiválasztási eljáráson megfelelt pályázókról.

(6)17 A Bizottság a kiválasztási eljárás eredménye alapján összeállított rangsorolási listát véleményezésre megküldi a fogadóintézmény részére.

(7)18 Az ösztöndíjat a fogadóintézmény hozzájárulása alapján a miniszter adományozza azzal a feltétellel, hogy az ösztöndíjasnak a fogadó intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt kell létesítenie és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt azt fenn kell tartania.

(8)19 A (7) bekezdésben foglalt kötelezettség alól a miniszter indokolt esetben mentesítést adhat, amennyiben a fogadóintézmény nem biztosítja a foglalkoztatási jogviszony létrehozását. A mentesítés részletes szabályait az ösztöndíjprogram működési szabályzata határozza meg.

8. § (1)20 A miniszter a pályázóval az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a 4. § d) pontja szerinti ösztöndíjszerződést köt. A miniszter a nyertes pályázók névsorát az (5) bekezdés e) pontja alapján adott hozzájárulásuk alapján a minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi.

(2)21 Ha a pályázó az ösztöndíj odaítéléséről szóló értesítésben megjelölt határidőn belül az (1) bekezdés szerinti szerződést nem köti meg, a pályázó helyébe a 7. § (5) bekezdés b) pontja szerinti rangsorolási listán soron következő – a fogadóintézmény által is támogatott – pályázó lép.

(3) Ha a pályázó rajta kívül álló okból nem tudja az értesítésben megjelölt határidőn belül megkötni az (1) bekezdés szerinti szerződést, akkor erre a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonynak ösztöndíjszerződés szerinti tervezett kezdőnapját megelőző legkésőbb tizenötödik napig lehetőséget kell biztosítani számára.

(4) Az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony egyéb feltételeit az ösztöndíjszerződésben kell meghatározni.

(5) Az ösztöndíjszerződés tartalmazza

a) a felek nevét, illetve megnevezését és a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony szempontjából lényeges adataikat,

b) a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontját,

c) az ösztöndíj és költségtérítés havi összegét, azok kifizetésének határidejét, módját,

d)22 a fogadóintézményben a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tevékenység folytatásának helyszínét, feltételeit, valamint az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket,

e) a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást,

f)23 a nyilatkozatot, amelyben az ösztöndíjas vállalja, hogy a fogadóintézménnyel – amennyiben azt az oktatóhely megköveteli – a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony fennállta alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít és tart fenn, valamint

g) a szerződésszegés jogkövetkezményeit.

9. § (1) Az ösztöndíjassal a miniszter az ösztöndíjprogram keretében legfeljebb négy tanév időtartamára szóló határozott idejű ösztöndíjszerződést köthet.

(2)24 Az (1) bekezdés szerinti időtartamot indokolt esetben – a fogadóintézmény javaslatára – a miniszter legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb két tanév időtartamával meghosszabbíthatja.

(3)25 Az ösztöndíjas az ösztöndíjszerződés időtartama alatt a minisztérium által meghatározott rendezvényeken köteles részt venni.

(4) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartama alatt együttműködési kötelezettség terheli a külképviselettel, melynek részletes szabályait az ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza.

(5) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartama alatt a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonya alapján szabadság nem illeti meg.

(6)26 Az ösztöndíjas – a miniszter előzetes engedélye alapján – a fogadóintézmény szorgalmi és vizsgaidőszakát figyelembe véve – indokolt esetben jogosult tevékenysége ellátásának ideiglenes megszakítására (a továbbiakban: távollét). A távollét maximális egybefüggő időtartama – az ösztöndíjast fogadó intézmény oktatási szünetei tartamának kivételével – 10 munkanap. A távollét időtartamát, ide nem értve a rendkívüli, előre nem látható eseteket, az ösztöndíjas köteles a távollét tervezett megkezdése előtt legalább öt munkanappal bejelenteni. Nem minősül távollétnek az állomáshely oktatói tevékenységgel összefüggő és a fogadóintézmény engedélyével történő ideiglenes elhagyása, valamint ingázó vendégoktató esetében az ideiglenes kiutazások közötti időtartam.

(7)27 Az ösztöndíjas további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével –, a miniszter engedélyével létesíthet.

(8)28 Az ösztöndíjas a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszony, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt a létesítését megelőzően köteles írásban bejelenteni a miniszter részére.

(9)29 A (7) és (8) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének szándékos vagy súlyos gondatlanságból történő elmulasztása esetén a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony a 11. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint megszüntethető.

10. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjprogram keretében a vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint ösztöndíjban és költségtérítésben részesül.

(2)30 Az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíj és költségtérítés mértékének és számítási módjának megállapítása, számfejtése és folyósítása a Külszoltv.-nek és a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletnek (a továbbiakban: miniszteri rendelet) a devizailletményre és átalány-költségtérítésre vonatkozó megfelelő rendelkezései alapulvételével, a (3)–(5) bekezdés figyelembevételével a mindenkori pályázati felhívásban foglaltak szerint kerül meghatározásra.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ösztöndíjat a Külszoltv.-nek a devizailletményre és a deviza-illetménypótlékra vonatkozó szabályai alapulvételével kell megállapítani, figyelemmel a (4) bekezdésben foglaltakra. Az (1) bekezdés szerinti költségtérítést a Külszoltv. átalány-költségtérítésre vonatkozó szabályai alapulvételével kell megállapítani.

(4)31 A (3) bekezdés alapján megállapított ösztöndíj – a Külszoltv. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a miniszteri rendelet szerint a fogadóintézmény székhelye vagy a székhelytől eltérő működési hely esetén a működési helyét képező település szerinti vagy a (7) bekezdésében foglaltak szerint megállapított állomáshelyre irányadó deviza-alapilletmény alapulvételével

a) 1,0 szorzóval, illetve

b)32 az ingázó vendégoktató esetében 0,6 szorzóval

kerül megállapításra.

(5) Az ingázó vendégoktató a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti házastársa után nem jogosult a Külszoltv. 24. § (7) bekezdésében meghatározott deviza-illetménypótlék szabályai alapulvételével megállapított ösztöndíjrészre, valamint a Külszoltv. 25. § (2) bekezdésében foglalt átalány-költségtérítés szabályai alapulvételével megállapított ösztöndíjrész meghatározása során kizárólag a Külszoltv. 25. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott vegyes költségtérítést kell a részére megállapítani.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíj és költségtérítés folyósításának feltétele az ösztöndíjszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése és annak az ösztöndíjprogram működési szabályzatában, valamint az ösztöndíjszerződésben foglaltak szerinti igazolása.

(7)33 Ha azon a településen, ahol a fogadóintézmény székhelye vagy a székhelytől eltérő működési hely esetén a működési helye található, nem működik külképviselet, akkor a (3) bekezdés szerinti ösztöndíjrészt a fogadóállam illetékes konzuli kerülete szerinti magyar külképviseletre megállapított deviza-alapilletmény figyelembevételével a (4) és (5) bekezdésben foglaltak alapján kell megállapítani.

(8) Keresőképtelenség esetén az (1) bekezdésben meghatározott ösztöndíj és költségtérítés a Külszoltv. 33. § (2)–(4) bekezdése figyelembevételével kerül megállapításra.

(9)34 A nem ingázó ösztöndíjas esetében az állomáshelynek az ösztöndíjszerződés megszűnésének vagy megszüntetésének időpontja előtti végleges elhagyása esetén a fennmaradó időszakban átalány-költségtérítésre, valamint a fogadóintézmény oktatási szüneteinek ideje alatt a 21 munkanapot meghaladó távollét esetén vegyes költségtérítésre nem jogosult.

(10)35 Az ösztöndíjas jogviszonyból származó igény három év alatt évül el. A jogalap nélkül kifizetett ösztöndíjat, illetve költségtérítést az ösztöndíjas köteles azonnal, legkésőbb a tudomásszerzést követő 10 munkanapon belül visszafizetni.

11. § (1) A vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony megszűnik

a) az ösztöndíjas halálával,

b) az ösztöndíjszerződésben meghatározott időpontban.

(2) A vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony megszüntethető

a) a felek közös megegyezésével,

b) harminc napos felmondási idő mellett bármelyik fél részéről történő indokolás nélküli felmondással (rendes felmondás),

c) azonnali hatályú felmondással,

ca) a miniszter által, ha az ösztöndíjas önhibájából nem teljesíti az ösztöndíjszerződésben foglalt feltételeket vagy teljesítménye nem éri el az ösztöndíjprogram teljesítményértékelési rendszerében meghatározott szintet,

cb) bármely fél által, ha a miniszter, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíjszerződésben foglalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal olyan jelentős mértékben megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

(3) Az ösztöndíjas az (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában meghatározott esetben köteles a részére folyósított ösztöndíj és költségtérítés utolsó havi teljes összegét 30 napon belül visszafizetni.

(4) A miniszter az ösztöndíjas azonnali hatályú felmondása esetén az aktuális hónapra járó ösztöndíjat és költségtérítést egy összegben megfizeti az ösztöndíjas részére.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §36

14. §37

1

Az 1. § 1. pontja a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § 3. pontja az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 6. pontja az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § 7. pontja az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § b) pontja a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § d) pontja és a 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdése a 307/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (5) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (6) bekezdése az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (7) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 6. § (8) bekezdését a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

14

A 6. § (9) bekezdését a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

15

A 7. § (3) bekezdés c) pontja az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (4) bekezdése az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (6) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (7) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (8) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 8. § (1) bekezdése az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 8. § (2) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 8. § (5) bekezdés d) pontja a 307/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 8. § (5) bekezdés f) pontja a 307/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 9. § (2) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § b) pontja, az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 9. § (3) bekezdése az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

26

A 9. § (6) bekezdése az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

27

A 9. § (7) bekezdését az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

28

A 9. § (8) bekezdését az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

29

A 9. § (9) bekezdését az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

30

A 10. § (2) bekezdése a 307/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 10. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § b) és h) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 10. § (4) bekezdés b) pontja a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § a) pontja, az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 10. § (7) bekezdése a 307/2019. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

34

A 10. § (9) bekezdését az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

35

A 10. § (10) bekezdését az 553/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

36

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére