• Tartalom

334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és f) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 11/A. §-sal és 11/B. §-sal egészül ki:

11/A. § (1) A területrendezésért felelős miniszter vagy az általa meghatalmazott Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a területrendezési terv készítése, módosítása előtt írásban megkeresi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (4), (7) és (8) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 12. melléklet szerinti adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell
a) a területrendezési tervek kidolgozásáért felelős szerv területrendezési terv készítésére, módosítására irányuló döntését és
b) a területrendezési tervek kidolgozásáért felelős szerv és – amennyiben a feladatok kidolgozásában érintett – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdés szerinti kérelmező az adatbázisokat és az adatokat kizárólag az a) pontban meghatározott feladathoz használja fel.
(3) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti kérelmező részére a hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át a 12. melléklet szerinti legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(4) A területrendezési terv monitorozásához a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a (3) bekezdés szerint szolgáltatott
a) a 12. mellékletében foglalt táblázat 2–4. soraiban szereplő adatbázisokat, adatokat negyedévente frissítve,
b) a 12. mellékletében foglalt táblázat 5–9. soraiban szereplő adatbázisokat, adatokat évente frissítve
elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át az (1) bekezdés szerinti megkereső részére.
(5) A (3) és (4) bekezdések szerint szolgáltatott adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon fel kell tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint azt, hogy az állami alapadatbázisok felhasználásával készült.
(6) Hálózati adatszolgáltatás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.
11/B. § (1) A megyei területrendezési terv kidolgozásáért felelős megyei önkormányzat a megyei területrendezési terv készítése, illetve módosítása előtt írásban megkeresi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (5) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 13. melléklet szerinti adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell
a) a megyei önkormányzat területrendezési terv készítésére, módosítására irányuló döntését és
b) a megyei önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az adatbázisokat és az adatokat kizárólag az a) pontban szereplő feladathoz használja fel.
(3) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a megyei önkormányzat részére a hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus adatszolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át a 13. melléklet szerinti legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(4) A megyei önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendelkezésére álló adatbázisokat és adatokat kizárólag a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat kidolgozására szerződött félnek adhatja át, az adatbázisok és adatok felhasználására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. Az adatbázisok és adatok felhasználására vonatkozó szerződés tartalmazza a felhasználásra átadott adatbázisok, adatok megnevezését, átadásuk módját, felhasználásuk tárgyát, felhasználóit, a felhasználás feltételeit, módját, továbbá azt, hogy az adatok, adatbázisok harmadik fél számára tovább nem adhatók.
(5) A (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon fel kell tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint azt, hogy az állami alapadatbázisok felhasználásával készült.
(6) Hálózati adatszolgáltatás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.”

2. § Az R1.

a) az 1. melléklet szerinti 12. melléklettel és

egészül ki.

2. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Nyilvántartás, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság írásban megkeresi a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a 2. melléklet szerinti adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.
(7) A (6) bekezdés szerinti megkeresés az igényelt adatok megnevezése mellett tartalmazza a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilatkozatát arról, hogy az adatbázisokat és az adatokat kizárólag a Nyilvántartás és a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez használja fel.
(8) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a (6) bekezdés szerinti hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki feltételek nem adottak – a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított digitális adathordozón adja át a 2. melléklet szerinti legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(9) A (8) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázis és adat felhasználásával készült termékeken fel kell tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint azt, hogy az állami alapadatbázisok felhasználásával készült.
(10) Hálózati adatszolgáltatás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (8) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.”

4. § Az R2. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 20. alcíme a következő 28/A. §-sal egészül ki:

28/A. § (1) A polgármester a településrendezési eszköz, a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése, illetve módosítása előtt írásban kérelmezheti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél az Étv. 13/A. §-a, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (6) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 13. melléklet szerinti adatbázisok és adatok szolgáltatását.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékeli az önkormányzat
a) településrendezési eszköz, koncepció, stratégia, kézikönyv és településképi rendelet készítésére, illetve módosítására irányuló döntését és
b) nyilatkozatát arról, hogy az átvett adatbázisokat és az adatokat kizárólag az a) pont szerinti döntésben meghatározott dokumentumok elkészítéséhez használja fel.
(3) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a hiánytalan megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át a polgármester részére a 12. melléklet szerinti legfrissebb Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(4) Az önkormányzat (a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) a (3) bekezdés szerint rendelkezésére álló adatbázisokat és adatokat kizárólag a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat kidolgozására szerződött félnek adhatja át, az adatbázisok és adatok felhasználására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. Az adatbázisok és adatok felhasználására vonatkozó szerződés tartalmazza a felhasználásra átadott adatbázisok, adatok megnevezését, átadásuk módját, felhasználásuk tárgyát, felhasználóit, a felhasználás feltételeit, módját, továbbá azt, hogy az adatok, adatbázisok harmadik fél számára tovább nem adhatók.
(5) A (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázis és adat felhasználásával készült dokumentumokon fel kell tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint azt, hogy az állami alapadatbázisok felhasználásával készült.
(6) Hálózati adatszolgáltatás esetén a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.”

6. § Az R3. a 4. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

1. melléklet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az országos és kiemelt térségi területrendezési tervek készítéséhez szükséges adatbázisok és adatok

 

A

B

C

D

E

1.

Adatbázis

Réteg

Attribútum

Formátum

Egyéb

2.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Földrészlet

településazonosító, fekvés, helyrajzi szám (hrsz.),
közterület/nem közterület,
szektoradat,
tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán),
művelés alól kivett terület esetén megnevezés

SHP shape, poligon

Budapest Főváros Kormányhivatala
Téradat-tárházban rendelkezésre álló verzió

3.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Művelési ág

településazonosító, művelési ág, minőségi osztály,
AK érték

SHP shape, poligon

Budapest Főváros Kormányhivatala
Téradat-tárházban rendelkezésre álló verzió

4.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Épület

rendeltetés, tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán)

SHP shape, poligon

Budapest Főváros Kormányhivatala
Téradat-tárházban rendelkezésre álló verzió

5.

Az ország 1:10 000 méretarányú digitális szintvonalrajza

Szintvonalak

tengerszint feletti magasság

SHP shape, vonal

 

6.

Digitális domborzatmodell

Digitális domborzatmodell

tengerszint feletti magasság

geotiff

DDM5

7.

Ortofotó

 

 

RGB sávkiosztású geotiff

Állami alapadat ortofotó – az elérhető legfrissebb verzió és legnagyobb felbontásban

8.

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)

Felszínborítás

összevont MePAR kategóriák:
a) szántó,
b) gyep,
c) állandó kultúra (ültetvények),
d) természetes növényzettel borított terület, természetes, illetve természetközeli élőhelyek,
e) infrastruktúra, épített környezet, mesterséges felszín,
f) nyílt vízfelület,
g) energiaültetvény,
h) elsősorban nem mezőgazdasági hasznosítású, kistáblás területek, amelyen belül jellemzően nincs 2500 m2-t elérő nagyságú mezőgazdasági parcella

SHP shape

 

9.

MePAR

HMKÁ védett tájképi elemek

a) kiterjedéssel rendelkező HMKÁ védett tájelemek,
b) pontszerű HMKÁ védett tájelemek

SHP shape

 

2. melléklet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

A megyei területrendezési tervek készítéséhez szükséges adatbázisok és adatok

 

A

B

C

D

E

1.

Adatbázis

Réteg

Attribútum

Formátum

Egyéb

2.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Földrészlet

településazonosító, fekvés, helyrajzi szám (hrsz.),
közterület/nem közterület,
szektoradat,
tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán),
művelés alól kivett terület esetén megnevezés

SHP shape, poligon

Budapest Főváros Kormányhivatala
Téradat-tárházban rendelkezésre álló verzió

3.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Művelési ág

településazonosító, művelési ág, minőségi osztály,
AK érték

SHP shape, poligon

Budapest Főváros Kormányhivatala
Téradat-tárházban rendelkezésre álló verzió

4.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Épület

rendeltetés, tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán)

SHP shape, poligon

Budapest Főváros Kormányhivatala
Téradat-tárházban rendelkezésre álló verzió

5.

Az ország 1:10 000 méretarányú digitális szintvonalrajza

Szintvonalak

tengerszint feletti magasság

SHP shape, vonal

 

6.

Digitális domborzatmodell

Digitális domborzatmodell

tengerszint feletti magasság

geotiff

DDM5

7.

Ortofotó

 

 

RGB sávkiosztású
geotiff

Állami alapadat ortofotó – az elérhető legfrissebb verzió és legnagyobb felbontásban

8.

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)

Felszínborítás

összevont MePAR kategóriák:
a) szántó,
b) gyep,
c) állandó kultúra (ültetvények),
d) természetes növényzettel borított terület, természetes, illetve természetközeli élőhelyek,
e) infrastruktúra, épített környezet, mesterséges felszín,
f) nyílt vízfelület,
g) energiaültetvény,
h) elsősorban nem mezőgazdasági hasznosítású, kistáblás területek, amelyen belül jellemzően nincs 2500 m2-t elérő nagyságú mezőgazdasági parcella

SHP shape, poligon

 

9.

MePAR

HMKÁ védett tájképi elemek

a) kiterjedéssel rendelkező HMKÁ védett tájelemek,
b) pontszerű HMKÁ védett tájelemek

SHP shape

 

3. melléklet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

A területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatok

 

A

B

C

D

1.

Adatbázis

Réteg

Attribútum

Formátum

2.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Földrészlet

településazonosító, fekvés, helyrajzi szám (hrsz.),
közterület/nem közterület,
szektoradat,
tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán),
művelés alól kivett terület esetén megnevezés

DAT vagy SHP shape, poligon

3.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Művelési ág

településazonosító, művelési ág, minőségi osztály, AK érték

DAT vagy SHP shape, poligon

4.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Épület

rendeltetés, tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán)

DAT vagy SHP shape, poligon

4. melléklet a 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelethez

A településrendezési eszköz készítéséhez szükséges, és koncepciót, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez felhasználható adatbázisok és adatok

 

A

B

C

D

1.

Adatbázis

Réteg

Attribútum

Formátum

2.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Földrészlet

településazonosító, fekvés, helyrajzi szám (hrsz.),
közterület/nem közterület,
szektoradat,
tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán),
művelés alól kivett terület esetén megnevezés, utcanév

DAT vagy SHP shape, poligon

3.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Művelési ág

településazonosító, helyrajzi szám (hrsz.), művelési ág, minőségi osztály, AK érték

DAT vagy SHP shape, poligon

4.

Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

Épület

településazonosító, helyrajzi szám (hrsz.), rendeltetés, tulajdonos típusa (állami/önkormányzati/magán), házszám

DAT vagy SHP shape, poligon

5.

Az ország 1:10 000 méretarányú digitális szintvonalrajza

Szintvonalak

tengerszint feletti magasság

SHP shape, vonal

6.

Digitális domborzatmodell

Digitális domborzatmodell

tengerszint feletti magasság

geotiff

7.

Ortofotó

 

 

RGB sávkiosztású geotiff

8.

Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR)

Felszínborítás

összevont MePAR kategóriák:
a) szántó,
b) gyep,
c) állandó kultúra (ültetvények),
d) természetes növényzettel borított terület, természetes, illetve természetközeli élőhelyek,
e) infrastruktúra, épített környezet, mesterséges felszín,
f) nyílt vízfelület,
g) energiaültetvény,
h) elsősorban nem mezőgazdasági hasznosítású, kistáblás területek, amelyen belül jellemzően nincs 2500 m2-t elérő nagyságú mezőgazdasági parcella

SHP shape, poligon

9.

MePAR

HMKÁ védett tájelemek

a) kiterjedéssel rendelkező HMKÁ védett tájelemek,
b) pontszerű HMKÁ védett tájelemek

SHP shape

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére