• Tartalom
Oldalmenü

335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.11.10.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével biztosítható hétszázezer eurót meghaladó összegű megelőlegezés.
(7) A (6) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a megelőlegezés teljes összege a megelőlegezési szerződés módosítása következtében haladná meg a (6) bekezdés szerinti összeget.”

2. § A 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a következő 73/B. §-sal egészül ki:

73/B. § E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) módosított 9. § (6) bekezdését a Módr.2 hatálybalépése előtt megkötött megelőlegezési szerződésekre is alkalmazni kell.”

a) a) pontjában az „50%-át” szövegrész helyébe a „megelőlegezéssel nem érintett részét” szöveg,

b) b) pontjában a „támogatás terhére” szövegrész helyébe a „támogatás megelőlegezéssel nem érintett részét meghaladó uniós támogatás terhére” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 11. napjával.