• Tartalom

34/2017. (XII. 27.) IM rendelet

34/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről

2018.01.02.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés i) pontjában,
a 2. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Ha a bíróság a perköltség viseléséről döntő határozatában az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok helyett az államot kötelezi a perköltség annak egy része vagy hányada (a továbbiakban: perköltség) megfizetésére, a perköltséget az ügyben első fokon eljárt bíróság székhelye szerint illetékes bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: gazdasági hivatal) fizeti ki a jogosultnak.

(2) Az első fokon eljárt bíróság tizenöt napon belül megküldi a gazdasági hivatalnak az állam perköltségviseléséről döntő jogerős határozatot és

a) – ha ilyen rendelkezésre áll – a jogosultnak a fizetési számla számát és a számlatulajdonos nevét is tartalmazó nyilatkozatát arról, hogy a perköltség megfizetését átutalással kéri, vagy

b) – ha ilyen rendelkezésre áll – a jogosult által tett nyilatkozatot az összeg átvételére meghatalmazott nevéről és postai címéről.

(3) A gazdasági hivatal a perköltséget a kifizetéshez szükséges iratok kézhezvételétől számított tizenöt napon belül fizeti meg

a) átutalással vagy

b) kiutalással a jogosult részére a bírósági határozatban lévő, vagy a (2) bekezdés b) pontja szerint meghatalmazottnak a nyilatkozatban szereplő címére.

(4) Ha a perköltség kifizetése a jogosult által megadott adatok téves volta miatt eredménytelen, vagy a jogosult az összeget nem veszi át, a kifizetés – ha annak akadálya elhárul – az elévülési időn belül kérelemre teljesítendő.

(5) Ha a jogerős határozat végrehajthatóságát felfüggesztették, csak ennek megszüntetését követően van helye a kifizetés iránti intézkedésnek. Erről a bíróság szükség esetén soron kívül értesíti a gazdasági hivatalt.

2. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 93. § (3) bekezdése alapján a bíróság az államot kötelezi bármelyik fél, beavatkozó vagy érdekelt (a továbbiakban együtt: fél) perköltsége azon részének a megfizetésére, amely a bírósági szervezet érdekkörében felmerült – egyébként elhárítható – ok következtében merült fel.

(2) A fél személyes eljárása miatt felmerült, az (1) bekezdés szerinti perköltségrész összegének a meghatározása során a tanúk költségtérítéséről szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A perköltségrész kifizetésére az 1. § (2)–(5) bekezdését kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

4. §1

1

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére