• Tartalom

342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.11.22.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § (1) A közösségek és egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása, továbbá a megelőzési feladatok megvalósítása céljából az egészséges életmódot népszerűsítő egészségfejlesztési és népegészségügyi szemléletformáló tevékenység országos szintű szakmai és szakmai támogató feladatait a Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. végzi, ennek keretében
a) felhívja a figyelmet az egészségfejlesztő öngondoskodásra,
b) elősegíti az egészséges életmód kialakítását, és
c) az a) és b) pont szerinti országos egészségkommunikációs és programkoordinátori feladatokat lát el egyes európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetében is.
(2) A Nemzeti Egészségmegőrző Központ Nonprofit Kft. koordinálja, összehangolja, ösztönzi, szakmailag segíti és támogatja a lakosság felé irányuló egészségfejlesztési egészségkommunikációs tevékenységek ellátását.”

2. § Az R. 6. § 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országos Közegészségügyi Intézet)

„39. végzi a felnőtt és gyermek lakosság számára a közegészségügyi kommunikációt, felkészíti a lakosságot az egészséget veszélyeztető ártalmakra,”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére