• Tartalom

345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet

345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet

az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.12.01.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba vétel útján akkor engedélyezi, ha)

e) a kérelmező szerepel az állami adóhatóság által vezetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

2. § Az R1. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vagyoni biztosíték mértéke)

b) kölcsönzési tevékenység folytatása esetén tízmillió forint.”

3. § Az R1. 8. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányhivatalnak a kölcsönbeadókról, illetve magán-munkaközvetítőkről vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:)

b) a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyét, adószámát,”

4. § Az R1. 16. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kormányhivatal)

c) törli a nyilvántartásból a kölcsönbeadót, ha az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból.”

5. § Az R1. 18. §-a a következő (1b)–(1f) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) E rendeletnek az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.)
a nyilvántartásba vett kölcsönbeadók és folyamatban lévő nyilvántartásba vételi eljárások esetében is alkalmazni kell.
(1c) A módosításoknak való megfelelést a nyilvántartásba vett és módosítással érintett vállalkozásoknak a Módr. 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontot követő három hónapon belül kell a nyilvántartó kormányhivatal felé igazolniuk. A kormányhivatal az igazolást elmulasztó munkaerő-kölcsönzőt törli a nyilvántartásból.
(1d) A nyilvántartásba vett és módosítással érintett vállalkozás az általa befizetett vagyoni biztosítéknak az e rendelet – Módr. 2. §-ával megállapított – 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összegre történő kiegészítését a letéti szerződés módosításával igazolja.
(1e) A nyilvántartásba vett és a módosítással érintett vállalkozás az adószámát a Módr. 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontot követő 15 napon belül jelenti be a nyilvántartó kormányhivatal részére.
(1f) A nyilvántartó kormányhivatal a – Módr. 1. §-ával megállapított – 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feltétel fennállását hivatalból ellenőrzi.”

6. § (1) Az R1. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása

7–10. §2

3. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 3. pontjában az „öt százalékát” szövegrész helyébe a „tíz százalékát” szöveg lép.

4. A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Igazgatóság ellenőrzi az apát megillető pótszabadság alapján járó, kifizetett és elszámolt távolléti díj és közterhei nyilvántartását, annak jogszerűségét és elszámolását. Az ellenőrzés a kifizetést megelőzően a munkáltató által benyújtott, erre a célra rendszeresített nyomtatvány vagy elektronikus űrlap adatainak formai, tartalmi és összegszerű ellenőrzése alapján, továbbá szükség esetén a helyszínen, kifizetett költségtérítés tekintetében utólagos helyszíni ellenőrzés keretében történik.”

(2) Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon – március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott – negyedéven belül összesített – összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított három évig számolhatóak el.”

5. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

13. §3

6. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

14–15. §4

7. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 3–4. alcím, valamint az 1. és 2. melléklet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A bejelentő neve, székhelye, adószáma, cégszerű aláírása.”

2. melléklet a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelethez

1.    Az R1. 3. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. A kérelmező adatai:
1. A kérelmező neve, címe, telefonszáma:
...................................................................................................................................................
2. A szervezet formája:
...................................................................................................................................................
3. A kérelmező székhelye, címe:
...................................................................................................................................................
4. A kérelmező telephelye(i), címe:
...................................................................................................................................................
5. A kérelmező adószáma:
...................................................................................................................................................
6. A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe:
...................................................................................................................................................
7. Közhasznú munkaerő-kölcsönzési tevékenységet kíván végezni: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 2. napjával.

2

A 7–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére