• Tartalom

349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról

2018.01.02.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 15/C. §-a szerinti, 2018. január – 2018. november hónapra számfejtésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan

a) a helyi önkormányzat,

b) a szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állami támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: egyházi és nem állami szociális fenntartó)

részére [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: fenntartó].

(2) A fenntartó a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjt. vhr. 15/C. §-a szerinti egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult, és aki után a fenntartó szociális ágazati összevont pótlék kifizetésére tekintettel támogatást vesz igénybe.

(3) A fenntartó a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a Kjt. vhr. 15/C. §-a szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

(4) Nem nyújtható támogatás a kiegészítő pótléknak a Kjt. vhr. 7. számú mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összegre és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

(5) A támogatás kizárólag a 2018. január – 2018. november havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlékra, továbbá az ezzel összefüggésben ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(6) A támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.

2. A helyi önkormányzatok támogatása

2. § (1) A támogatást a helyi önkormányzat részére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a tárgyhónap 12-éig történő – utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) tárgyhónap 15-éig folyósítja. A támogatás mértéke a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi egészségügyi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege.

(2) A támogatás utalványozásához a kincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) a kifizetés hónapjának 10-éig – önkormányzatonkénti bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal – a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

3. § A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2018. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.

3. Az egyházi és nem állami szociális fenntartók támogatása

4. § (1) Az egyházi és nem állami szociális fenntartó támogatási igényét, pótigényét, lemondását és elszámolását a kincstár által elkészített, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott és a kincstár honlapján közzétett – az egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosultak átlaglétszáma adattartalmú – adatlapokon nyújthatja be az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) szerint illetékes igazgatósága (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) részére.

(2) Az igazgatóság

a) az egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosultakra vonatkozóan az (1) bekezdés szerint benyújtott adatok és

b) az egészségügyi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege

alapulvételével az egyházi és nem állami fenntartónak járó egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 2018. évi támogatásról az Átr. szerinti, a 2018. évre vonatkozó támogatásról szóló határozat keretében dönt.

(3) Az igazgatóság az egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézmények működési engedélyére vonatkozó adatokat az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartásából szerzi be.

(4) A támogatás igénylésére, pótigénylésére, lemondására, folyósítására, elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Átr. 1–26. §-át kell alkalmazni. Az Átr. alkalmazása során az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó 2018. évi támogatás a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított támogatásnak minősül.

(5) Az egyházi és nem állami fenntartó a ténylegesen számfejtett és kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlék meghaladja a támogatás folyósított összegét, a fenntartó a különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, a 4. § (2)–(5) bekezdése, a 6. § és az 1. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. §1

1. melléklet a 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez

MEGYEI ÖSSZESÍTŐ az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás utalványozásához

Megye kódja/sorszám:

/

neve:

Önkormányzat

A támogatás 2. § (1) bekezdése szerint
meghatározott mértéke

Sorszám

KSH kódja

PIR szám

Neve

Megye összesen:

..............................., ...... év .............hó ....... nap
P. H.
..............................................
igazgató
1

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére