• Tartalom

35/2017. (XII. 21.) BM rendelet

35/2017. (XII. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet és más kapcsolódó BM rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont b), d) és e) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont e) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1. bejelentés-köteles továbbképzési program: minősítési eljáráshoz nem kötött, az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás során nyilvántartásba vett, továbbképzési pontértékkel bíró szakmai belső továbbképzési program vagy rendészeti továbbképzési program;”

(2) Az R. 1. § 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

belügyi szerv:)

a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a minisztériumhoz vezényelt állomány vonatkozásában, valamint”

(3) Az R. 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„7. központi továbbképzés: a miniszter által elrendelt olyan rendészeti továbbképzési program, amely egyidejűleg egy vagy több belügyi szerv – ideértve a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is – hivatásos állományának vagy meghatározott rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjainak biztosítja az egységes felkészítést;”

(4) Az R. 1. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„10a. rendészeti továbbképzési program: a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége által fejlesztett és lebonyolított bejelentés-köteles továbbképzési program, amely széles körű szakmai ismereteket közvetít, és amely továbbképzési program a miniszter erre irányuló döntése esetén központi továbbképzésként elrendelhető;”

(5) Az R. 1. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„11. szakmai belső továbbképzési program: a belügyi szerv által fejlesztett és lebonyolított, az adott belügyi szerv feladatkörét érintő bejelentés-köteles továbbképzési program, amely szakmai ismereteket vagy kompetencia-fejlesztéseket tartalmaz;”

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A belügyi szerv hivatásos állományának továbbképzését
a) a központi továbbképzési programokkal,
b) a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége által szervezett és lebonyolított rendészeti továbbképzési programokkal és vezetői továbbképzési programokkal,
c) a belügyi szerv által a saját állománya számára szervezett szakmai belső továbbképzési programokkal, valamint
d) a nyilvántartásba vett képzőintézmények által szervezett minősített továbbképzési programokkal
kell megvalósítani.
(2) A nyilvántartásba vett képzőintézmények által szervezett továbbképzésnek meg kell felelnie az e rendelet szerinti minősítési eljárásban meghatározott követelményeknek. A rendészeti továbbképzési program és a belügyi szerv által szervezett és lebonyolított továbbképzés bejelentés-köteles.
(3) Vezetői továbbképzés szervezésére kizárólag a minisztérium jogosult, a vezetői továbbképzés végrehajtásába ugyanakkor más szerveket, szervezeteket is bevonhat. A belügyi szerv vezetőjének és helyettesének vezetői továbbképzése az NKE bevonásával kerül végrehajtásra.
(4) A rendészeti továbbképzési programok és vezetői továbbképzések megszervezésében és lebonyolításában a belügyi szervek együttműködnek a minisztériummal.
(5) A belügyi szerv által benyújtott és nyilvántartásba vett bejelentés-köteles továbbképzési programon a belügyi szerv beleegyezésével más belügyi szerv – ideértve a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is – hivatásos állományának tagja is részt vehet, ha a belső továbbképzési program a hivatásos állomány tagjának egyéni továbbképzési tervében szereplő képzési igényhez illeszkedik.
(6) A minisztériumba vezényelt hivatásos állomány a minisztérium bejelentés-köteles továbbképzései mellett a vezénylő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv bejelentés-köteles továbbképzésében is jogosult részt venni. A minisztériumon kívüli más, nem rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez vezényelt hivatásos állomány a vezénylő rendvédelmi feladatokat ellátó szerv továbbképzésében vesz részt.”

3. § Az R. 4. § (5) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kollégium)

d) a miniszter által előterjesztett minősítési javaslat alapján dönt a továbbképzési program minősítéséről, a megfelelőnek minősített továbbképzési program programjegyzékbe való nyilvántartásba vételéről, továbbá a programjegyzékről való törlésről,
e) az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás keretében dönt a minisztérium továbbképzési programjainak programjegyzékbe való nyilvántartásba vételéről vagy törléséről, valamint”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:

(A miniszter a továbbképzési rendszer minőségirányításáért és módszertani irányításáért való feladatkörében

a továbbképzési programokkal összefüggésben)

ae) az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás keretében dönt a minisztérium továbbképzési programjain kívüli továbbképzési programok programjegyzékbe való nyilvántartásba vételéről vagy törléséről;”

(2) Az R. 5. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó számára a rendfokozati vizsga teljesítése 8 továbbképzési pontot ér.”

(3) Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége a továbbképzések és az éves továbbképzési tervek végrehajtása és értékelése alapján éves összefoglaló jelentést készít, amelyet a 4. § (5) bekezdés f) pontjában meghatározottak szerint a Kollégium útján felterjeszt a miniszternek.”

5. § Az R. 6. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belügyi szerv a továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében)

d) az általa megvalósított továbbképzésekről éves összefoglaló jelentést készít, amelyet a miniszter részére a tárgyévet követő év március 1-jéig megküld.”

6. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állomány továbbképzési kötelezettsége a 3. § (1) bekezdése szerinti továbbképzéseken való részvétellel, valamint az (1a)–(1c) bekezdésben meghatározott beszámítással teljesíthető.”

(2) Az R. 7. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A továbbképzési kötelezettség teljesítésébe a rendészeti szakvizsga és a rendfokozati vizsga teljesítése – az 5. § (1a) és (1b) bekezdésében meghatározott továbbképzési pontértékkel – beszámít, a (4b) bekezdésben meghatározott korlátozással. A rendészeti szakvizsga és a rendfokozati vizsga teljesítésének a továbbképzési kötelezettség teljesítésébe történő beszámítása a központi továbbképzéseken történő részvétel alól nem mentesít.
(1b) A hivatásos állomány azon tagja esetében, aki munkaköre vagy szolgálati feladatai ellátásához e rendelet hatálya alá nem tartozó, de más jogszabály vagy közjogi szervezetszabályzó eszköz által előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette, az ott szerzett továbbképzési pontok az e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésébe – a hivatásos állomány tagjának kérelmére – beszámításra kerülnek, a (4b) bekezdésben meghatározott korlátozással.
(1c) Az (1b) bekezdésben meghatározott esetben a hivatásos állomány tagja a belügyi szerv humánigazgatási szakszolgálatán keresztül benyújtott kérelemben köteles megjelölni azt a normatív hivatkozást, amely a beszámítani kért képzés teljesítését számára előírta, továbbá a képzéssel megszerzett továbbképzési pontértéket. A továbbképzési pontértéknek az RVTV-n történő rögzítéséről a miniszter gondoskodik.”

(3) Az R. 7. § (4)–(4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Évente a hivatásos állomány
a) vezetői beosztást betöltő tagjának legalább 8,
b) tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának legalább 6,
c) tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának legalább 4
továbbképzési pont értékben rendel el központi továbbképzést a miniszter. A részére meghatározott központi továbbképzésen a hivatásos állomány tagja köteles részt venni.
(4a) A (3) bekezdésben meghatározott mértékű továbbképzési pontot a hivatásos állomány tagjának úgy kell megszereznie a továbbképzési időszak alatt, hogy a központi továbbképzések teljesítésével járó továbbképzési pontértéken felül még szükséges továbbképzési pontok
a) legfeljebb 25%-át a belügyi szerv vezetője által kötelezően előírt minősített vagy bejelentés-köteles,
b) legfeljebb 20%-át a területi szerv vezetője vagy a szervezeti egység vezetője által kötelezően előírt bejelentés-köteles,
c) az a) és b) pont szerinti képzéseken szerzett pontértéken felül fennmaradó részét a továbbképzésre kötelezett által – szolgálati elöljárója beleegyezésével – önállóan választott
ca) minősített vagy bejelentés-köteles, vagy
cb) a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet szerinti
továbbképzésen történő részvétellel szerzi meg.
(4b) Az (1a)–(1c) bekezdés szerint beszámított pontértékek a (4a) bekezdés c) pontja szerinti önállóan választott képzésbe számíthatóak be.”

(4) Az R. 7. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4c) A hivatásos állomány tagjának a továbbképzési időszak egyes éveiben kötelező megszereznie a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 15%-át úgy, hogy a továbbképzési időszak harmadik éve végére a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 75%-át elérje.”

7. § Az R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A hivatásos állomány tagja által teljesített továbbképzésről a továbbképzést végrehajtó belügyi szerv, nyilvántartásba vett képzőintézmény vagy – belügyi szervként, valamint rendészeti továbbképzési program vagy vezetői továbbképzés esetében – a minisztérium tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány az RVTV-ről letölthető elektronikus formában kerül kiállításra.
(2) A tanúsítványnak tartalmaznia kell
a) a továbbképzést teljesítő nevét, születési nevét, születési idejét és helyét,
b) a továbbképzési program megnevezését,
c) a megszerzett továbbképzési pontok számát,
d) a kiállítás dátumát,
e) a kiállító megnevezését,
f) a továbbképzési program nyilvántartásba vételi kódját, valamint
g) a képzés számát.”

8. § Az R. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. Vezetői továbbképzés
8/A. § (1) A hivatásos állomány vezetői beosztást betöltő tagja évente vezetői továbbképzésen köteles részt venni.
(2) A vezetői továbbképzés olyan rendészeti továbbképzési program, amely a vezetői készségek továbbfejlesztésére irányul.
(3) A vezetői továbbképzés beszámít a 7. § (3) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésébe.”

9. § (1) Az R. 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a hivatásos állomány rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult tagja csökkentett szolgálatteljesítési időben teljesít szolgálatot, az általa teljesítendő továbbképzési pontok számát a csökkentéssel arányosan kell megállapítani.”

(2) Az R. 9. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a belügyi szerv alapvető feladatainak vagy a hivatásos állomány tagja munkaköri feladatainak év közben bekövetkező változása azt indokolja, az országos parancsnok vagy az állományilletékes parancsnok a (6) bekezdésben foglalt korlátozástól eltérően is előírhat továbbképzést a hivatásos állomány tagja számára.
(8) A hivatásos állomány tagjának egyéni továbbképzési tervében szereplő, jelenléti kötelezettséggel járó továbbképzésen való részvételhez szükséges időre – beleértve a vizsga időtartamát is – a hivatásos állomány tagja számára szolgálatmentességet kell biztosítani.”

10. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A továbbképzési időszak időtartama a hivatásos állomány nem vezetői beosztást betöltő tagja esetében az e §-ban és a 10/A. §-ban foglalt kivétellel négy év.
(2) Ha a hivatásos állomány nem vezetői beosztást betöltő tagjának fizetési várakozási ideje négy évnél hosszabb vagy rövidebb, a továbbképzési időszak a fizetési várakozási idő várható leteltéhez igazodóan kerül megállapításra, a továbbképzési időszak utolsó napja a fizetési várakozási idő leteltének napja. Ha a fizetési várakozási idő leteltének napja megváltozik, a belügyi szerv humánigazgatási szakszolgálata a továbbképzési időszak időtartamát felülvizsgálja és a változást az RVTV-n rögzíti.
(3) A hivatásos állomány tagjának nem vezetői beosztásból vezetői beosztásba történő kinevezéskor a folyamatban lévő továbbképzési időszak időtartama nem változik. A kinevezéskor folyamatban lévő továbbképzési időszak leteltét követően az e §-ban és a 10/A. §-ban foglalt kivétellel a hivatásos állomány vezetői beosztást betöltő tagja esetében a továbbképzési időszak időtartama négy év.
(4) A továbbképzési időszak befejeződik, ha a továbbképzésre kötelezett szolgálati viszonya megszűnik. A hivatásos állomány tagjának a miniszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek közötti, a Hszt. 97. §-án alapuló áthelyezése esetén az áthelyezés előtt megkezdett továbbképzési időszak nem szakad meg, és az áthelyezést megelőzően megszerzett továbbképzési pontokat az új jogviszonyban is figyelembe kell venni.
(5) A hivatásos állomány tagjának megszűnik a továbbképzési kötelezettsége, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra, vagy ha könnyített szolgálatot lát el.”

11. § Az R. 4. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának továbbképzési időszaka négy évtől eltérő időtartamú, a 7. § (3) bekezdésében – a négyéves időtartamhoz viszonyítva – meghatározott továbbképzési pontokat időarányosan kell teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdéstől foglaltaktól eltérően ha a hivatásos állomány tagjának fizetési fokozatban való előresorolására a Hszt. 121. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel hiányában nem kerül sor, a továbbképzési időszak időtartama a hivatásos állomány tagjának fizetési fokozatban való előresorolásának napjáig meghosszabbodik, azzal, hogy a hivatásos állomány tagja által a továbbképzési időszakban megszerzendő továbbképzési pontok mennyisége nem emelkedik a 7. § (3) bekezdésében meghatározott pontmennyiséghez képest.
(3) A hivatásos állomány tagjának
a) szülési szabadsága,
b) három hónapot meghaladó külföldre vezénylése,
c) rendelkezési állományba nem helyezett, de három hónapot meghaladó egészségügyi szabadságon lévő tagja
esetén a továbbképzési időszakban szerzendő továbbképzési pontokat az a)–c) pont szerinti időszakon kívüli időtartammal időarányosan kell teljesíteni, azonban a továbbképzési időszak tartama nem változik.
(4) A Hszt. 117. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel – a (3) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel – a hivatásos állomány Hszt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő tagja esetében a rendelkezési állományba helyezés a továbbképzési időszakot nem szakítja meg.
(5) A Hszt. 117. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a hivatásos állomány Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy h)–k) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő tagja esetében a rendelkezési állományba helyezéssel a továbbképzési időszak megszakad és kizárólag a fizetési várakozási időhöz igazodóan folytatódik. A megszerzendő továbbképzési pontok mennyisége nem változik.
(6) A Hszt. 117. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel a hivatásos állomány Hszt. 77. § (1) bekezdés c)–g) pontja szerinti rendelkezési állományban lévő tagja esetében a rendelkezési állományba helyezéssel – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a továbbképzési időszak megszakad és kizárólag a fizetési várakozási időhöz igazodóan folytatódik. A megszerzendő továbbképzési pontok mennyisége nem változik.
(7) A Hszt. 117. § (6) bekezdés d) pontjára figyelemmel a fizetési várakozási időbe a továbbképzési kötelezettség teljesítése nélkül figyelembe veendő időtartammal időarányosan a megszerzendő továbbképzési pontok számát csökkenteni kell, azonban a továbbképzési időszak csak a Hszt.-ben meghatározott összesen négy év elteltekor szakad meg.
(8) A Hszt. 281. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamra a továbbképzési időszak megszakad és kizárólag ezen időtartam befejeződését követően folytatódik. A megszerzendő pontok mennyisége nem változik.”

12. § (1) Az R. 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A belügyi szerv a minisztériumnak a hivatásos állomány létszáma alapján továbbképzési hozzájárulást (a továbbiakban: normatív hozzájárulás) fizet. A belügyi szerv a normatív hozzájárulás útján fizeti meg az e rendelet szerinti továbbképzések díját, továbbá a rendészeti szakvizsgával és a rendfokozati vizsgával kapcsolatos költségeket, a rendészeti szakvizsga felkészítési díját és első alkalommal a vizsgadíjat. A normatív hozzájárulás alapja a rendvédelmi illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 60%-a, amelyet minden év január 31-ig, a belügyi szervnél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott hivatásos állomány létszáma 70%-ának alapulvételével, a belügyi szerv előirányzat-átadással teljesít. A fennmaradó 30% létszámarányos maradvány, a 7. § (4a) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet szerinti, illetve más jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz által előírt továbbképzési kötelezettség szerinti továbbképzéseken történő részvétel költségfedezeteként a belügyi szervnél marad.
(3) Ha a belügyi szerv a normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a továbbképzésre kötelezettek nem vesznek részt a továbbképzésben, a minisztérium a továbbképzésekre fel nem használt normatív hozzájárulás összegét a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel. A továbbképzési rendszer működtetésére fel nem használt többlet a belügyi szerv befizetésének arányában előirányzat-átadással visszaadásra kerül.”

(2) Az R. 11. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A hivatásos állomány továbbképzési kötelezettségeinek teljesítését biztosító forrás kizárólag a programjegyzékben szereplő továbbképzési programok útján, valamint a továbbképzési rendszer működtetésére és fejlesztésére használható fel.
(7) A miniszter részére készítendő éves összefoglaló jelentés előkészítésével egyidejűleg a minisztérium tájékoztatást készít, amely részletes kimutatást tartalmaz a belügyi szerv által megfizetett normatív hozzájárulás összegének felhasználásáról és a belügyi szerv hivatásos állománya által igénybe vett továbbképzésekről. A tájékoztatást a belügyi szerv legkésőbb a tárgyévet követő év április 30-ig tájékoztatásul megkapja.”

13. § Az R. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A továbbképzési programminősítésre benyújtott továbbképzési programot a minisztérium továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége a kérelem benyújtását követő harminc napon belül megvizsgálja. A határidő egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A miniszter a lefolytatott vizsgálat eredményeként megfelelő vagy nem megfelelő minősítést javasol a Kollégiumnak.”

14. § (1) Az R. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárást a miniszter folytatja le. A nyilvántartásba vételről a minisztérium továbbképzési programjai esetében a miniszter előterjesztése alapján a Kollégium, más továbbképzési programok esetében a miniszter dönt.”

(2) Az R. 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha a bejelentés-köteles továbbképzési program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás során a miniszter megállapítja, hogy az nem minősül továbbképzésnek, a nyilvántartásba vételt elutasítja.”

15. § Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyéni továbbképzési tervek elkészítéséhez szükséges útmutatót a miniszter adja ki és az RVTV-n keresztül közzéteszi.”

16. § (1) Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vezetőkiválasztási eljárás során a hivatásos állomány tagja az egységes belügyi vezetői kompetenciák komplex módon történő felmérése érdekében kompetenciafelmérésen (a továbbiakban: kompetenciafelmérés) vesz részt.”

(2) Az R. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A miniszter jelöli ki a kompetenciafelmérés részét képező
a) tesztek kitöltését felügyelő személyt,
b) szituációs gyakorlatokat értékelő bizottság
ba) vezetőjét, a minisztérium vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységének állományából,
bb) további három tagját úgy, hogy közülük legalább egy személy minősített tréner, egy további személy kiválasztási szakember legyen,
c) interjút készítő pszichológus személyét.”

(3) Az R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kompetenciafelmérés során megállapított adatokat – az érintettnek a vezetőkiválasztási eljárás megkezdése előtt tett írásbeli hozzájárulása alapján – a minisztérium tartja nyilván, és azokat harmadik személynek kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával adhatja ki. A vezetőkiválasztási eljárás eredményéről a minisztérium vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége a Hszt. 279. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adatok rögzítése érdekében a belügyi szerv humánigazgatási szakszolgálatát tájékoztatja.”

(4) Az R. 28. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vezetőkiválasztási eljáráshoz használt informatikai rendszerben, a Komplett Vezetőkiválasztási Rendszerben (a továbbiakban: KVR) kezelt adatokkal kizárólag a miniszter rendelkezik.
(5) A KVR-ben tárolt adatokhoz való hozzáférés kizárólag a minisztérium vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységének munkatársai számára engedélyezhető.
(6) A vezetőkiválasztási eljárásban részt vevő személy számára a kompetenciafelmérés alapján megállapított kompetenciaprofil az általa megadott elektronikus elérhetőségre megküldés útján vagy az interjút követő visszajelzés keretében történő személyes elbeszélgetés során átadásra kerül.
(7) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamot vezető tréner a KVR tréneri felületén ismeri meg azt, hogy a hivatásos állomány tagja vonatkozásában mely kompetenciák fejlesztése szükséges a vezetővé képző tanfolyamon. A tréner kizárólag a fejlesztendő kompetenciák felsorolását kapja meg, a kompetenciafelmérés eredményéhez nem fér hozzá.”

17. § Az R. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § (1) A miniszter a hivatásos állomány vezetőkiválasztási eljárásban résztvevő tagja számára igazolást állít ki a vezetőkiválasztási eljárás eredményes teljesítéséről.
(2) A vezetőkiválasztási eljárás eredményéről a belügyi szerv humánigazgatási szakszolgálata útján az érintett személy állományilletékes parancsnokát is tájékoztatni kell.”

18. § Az R. 36. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamon történő részvételre
a) az állományilletékes parancsnok kezdeményezése, vagy
b) önkéntes jelentkezés
alapján kerülhet sor.
(2) A rendészeti vezetővé képző tanfolyamon a hivatásos állomány azon tagja vehet részt, aki
a) valamely belügyi szerv által vezetett adatbankban szerepel,
b) rendészeti szakvizsgával rendelkezik vagy mentesül annak letétele alól és
c) a vezetőkiválasztási eljárást eredményesen teljesítette.”

19. § Az R. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

45. § (1) A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon történő részvételre
a) az állományilletékes parancsnok kezdeményezése alapján, vagy
b) önkéntes jelentkezés alapján
kerülhet sor.
(2) A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon a hivatásos állomány azon tagja vehet részt, aki a rendészeti vezetővé képző tanfolyam követelményeinek eleget tett vagy annak teljesítése alól mentesül.”

20. § Az R. 47. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A hivatásos állomány tagja a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam és a záró felmérés idejére mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.”

21. § (1) Az R. 16. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. A vezetőkiválasztási eljárással és a vezetőképzéssel kapcsolatos költségek”

(2) Az R. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vezetőkiválasztási eljárással és a vezetőképzéssel kapcsolatos költségeket a minisztérium költségvetésében külön szakfeladati számon kell tervezni és biztosítani.”

(3) Az R. 53. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A vezetőkiválasztási eljárásban történő részvétel egy főre eső díja az illetményalap szociális hozzájárulási adóval növelt összegének 35%-a.”

(4) Az R. 53. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az adatbankban szereplők vezetőkiválasztási eljárásban történő részvételével és vezetőképzésével kapcsolatban felmerülő utazási, étkezési és szállásköltséget a foglalkoztató szerv költségvetéséből kell fedezni.
(6) A vezetőkiválasztási eljárásra, a rendészeti vezetővé képző tanfolyamra, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamra történő önkéntes jelentkezés esetén az (1a)–(3) bekezdésben meghatározott díj az önként jelentkezőt terheli.
(7) A vezetőkiválasztási eljárás, a rendészeti vezetővé képző tanfolyam, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam díjának legfeljebb 50%-át – az önként jelentkező kérelmére – a belügyi szerv saját költségvetése terhére átvállalhatja.”

22. § Az R. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter által felkért, a vezetőkiválasztási eljárásban és a vezetőképzésben közreműködő előadót és trénert, a vizsgáztató bizottság elnökét, tagjait és jegyzőjét – ha az nem a szolgálati beosztásával járó, munkaköri leírásban rögzített feladata – vizsgáztatási díj illeti meg.”

23. § Az R. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

55. § (1) A minősített trénerek képzésére irányuló minősített-tréner-képző tanfolyamot a miniszter szervezi és hajtja végre.
(2) A minősített-tréner-képző tanfolyam elvégzésével a résztvevő jogosulttá válik – a miniszter előzetes hozzájárulását követően és felügyelete mellett – a meghatározott képzési program szerint a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon részt vevő állomány felkészítését ellátni, illetve abban közreműködni.
(3) A minősített tréner a (2) bekezdésben feltüntetett jogosultsága fenntartása érdekében a minisztérium által évente lebonyolított tréneri továbbképzésen vesz részt.”

24. § Az R. 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

57. § (1) A minősített-tréner-képző tanfolyamon a képzés a miniszter által meghatározott képzési program szerint történik.
(2) A minősített-tréner-képző tanfolyam végén a résztvevő záró felmérésen vesz részt.
(3) A minősített-tréner-képző tanfolyam eredményes teljesítéséről a minisztérium tanúsítványt állít ki. A kiállított tanúsítványok nyilvántartását a minisztérium végzi.”

25. § Az R. 61. és 62. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

61. § (1) A vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyamon a képzés a miniszter által jóváhagyott képzési program alapján történik.
(2) A vezetőifejlesztő-képzés (coachképzés) végén a résztvevő záró felmérésen vesz részt.
(3) A vezetőifejlesztő-képzés (coachképzés) eredményes teljesítéséről a minisztérium tanúsítványt állít ki. A kiállított tanúsítványok nyilvántartását a minisztérium végzi.
62. § A minisztérium vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi a vezetői fejlesztők (coachok) továbbképzését, valamint tevékenységük minőségellenőrzését.”

26. § Az R. 65. és 66. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

65. § (1) A hivatásos állomány azon tagjának, akinek az első továbbképzési időszaka 2017. december 31-ig tartott és 2018. január 1-jén fizetési fokozatban történő előresorolására sor kerül, az új továbbképzési időszaka 2018. január 1-jén megkezdődik.
(2) A hivatásos állomány azon tagjának, akinek az első továbbképzési időszaka 2017. december 31-ig tartott volna, azonban fizetési fokozatban történő előresorolása 2018. január 1-jét követően válik esedékessé, és a továbbképzési időszaka a Hszt. 359. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a fizetési várakozási időből még hátralévő időtartammal meghosszabbodik, a továbbképzési időszak felülvizsgált időtartamát az RVTV-n a belügyi szerv humánigazgatási szakszolgálata 2018. március 15-ig rögzíti.
(3) A (2) bekezdés szerint meghosszabbított időtartammal időarányosan – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a megszerzendő továbbképzési pontok mennyisége is megnövekszik.
(4) A hivatásos állomány (2) bekezdés szerinti azon tagja esetében, akinek a fizetési fokozatban történő előresorolása 2018. május 31-ig válik esedékessé, a megszerzendő továbbképzési pontok mennyisége nem változik.
(5) A hivatásos állomány
a) (2) bekezdés szerinti tagja esetében, valamint
b) azon tagja esetében, akinek az első továbbképzési időszaka 2014. január 2. és 2017. december 31. között indult,
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet és más kapcsolódó BM rendeletek módosításáról szóló 35/2017. (XII. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.) rendelkezéseit a folyamatban lévő továbbképzési időszakban a 2018. január 1-jét követő időszakban – a továbbképzési időszakból még hátralévő idővel – arányosan kell alkalmazni.
(6) A Hszt. 358. § (5) bekezdésére tekintettel a 2015. július 1. és 2017. december 31. közötti időszakban gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadságon tartózkodók vonatkozásában a Módr.-rel megállapított 10/A. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével a továbbképzési időszak időtartamát és a megszerzendő továbbképzési pontok számát 2018. március 15-ig felül kell vizsgálni.
(7) Az RVTV-nek a Módr.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelő fejlesztését 2018. február 15-ig kell elvégezni.
66. § (1) A belügyminiszternek az irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről szóló utasítása (a továbbiakban: Utasítás) szabályai szerint elvégzett vezetőkiválasztási eljárás megfelel az e rendelet szerint elvégzett vezetőkiválasztási eljárásnak.
(2) Az Utasítás szabályai szerint teljesített rendészeti vezetővé képző tanfolyam egyenértékű az e rendelet alapján teljesített rendészeti vezetővé képző tanfolyammal.
(3) Az Utasítás szabályai szerint teljesített rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam egyenértékű az e rendelet alapján teljesített rendészeti mestervezetővé képző tanfolyammal.”

27. § Az R.

1. 1. § 3. pont b) alpontjában az „(1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a)–e) pontjában” szöveg,

2. 1. § 9. pontjában a „képzési” szövegrész helyébe a „képzési vagy kompetenciafejlesztésre irányuló” szöveg,

3. 1. § 12. pontjában az „az akkreditált” szövegrész helyébe az „a nyilvántartásba vett” szöveg, az „intézményi akkreditációval rendelkező” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vett” szöveg,

4. 5. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „(1a)” szövegrész helyébe az „(1a) és (1b)” szöveg,

5. 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „Vizsgaportált” szövegrész helyébe a „Vizsgaportált (a továbbiakban: RVTV)” szöveg,

6. 5. § (2) bekezdés c) pontjában és 6. § (4) bekezdés b) pontjában az „igazolást” szövegrész helyébe a „tanúsítványt” szöveg,

7. 7. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „alatt” szövegrész helyébe az „alatt – a 9. § (3) és (3a) bekezdésében, valamint a 10/A. § (1), (3) és (7) bekezdésében meghatározott kivétellel –” szöveg,

8. 7. § (3) bekezdés b) pontjában az „állomány I.” szövegrész helyébe az „állomány tiszti” szöveg,

9. 7. § (3) bekezdés b) és c) pontjában a „tagjának” szövegrész helyébe a „szolgálati beosztást betöltő tagjának” szöveg,

10. 7. § (3) bekezdés c) pontjában az „állomány II.” szövegrész helyébe az „állomány tiszthelyettesi” szöveg,

11. 8. § (4) bekezdésében az „a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál” szövegrész helyébe az „az RVTV” szöveg,

12. 9. § (1) bekezdésében a „kinevezést követő nappal” szövegrész helyébe a „hivatásos szolgálati jogviszonyba történő kinevezés napján” szöveg,

13. 9. § (4) bekezdésében a „tagja magasabb végzettséget szerez” szövegrész helyébe a „tagjának besorolási osztálya megváltozik” szöveg, a „végzettség megszerzése,” szövegrész helyébe a „besorolási osztály megváltozása, illetve” szöveg,

14. 11. § (8) bekezdésében a „(4) bekezdés a)–c) pontja” szövegrész helyébe a „(4) bekezdése vagy (4a) bekezdés a) és b) pontja” szöveg, a „(4) bekezdés d)–e)” szövegrész helyébe a „(4a) bekezdés c)” szöveg,

15. 13. § (1) bekezdésében az „Az intézményi akkreditációval rendelkező” szövegrész helyébe az „A nyilvántartásba vett” szöveg,

16. 15. § (1) bekezdésében a „program minősítésére” szövegrész helyébe a „programminősítésre” szöveg,

17. 16. § (1) bekezdésében a „minősítésre” szövegrész helyébe a „továbbképzési programminősítésre” szöveg,

18. 18. § (1) bekezdésében a „minősítési” szövegrész helyébe a „továbbképzési programminősítési” szöveg,

19. 19. § (4) bekezdés a) pontjában a „belügyi szerv” szövegrész helyébe az „a minisztérium rendészeti továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egysége vagy belügyi szerv” szöveg,

20. 23. § (3) bekezdésében a „tanulmányi” szövegrész helyébe a „továbbképzési” szöveg,

21. 25. §-ában a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „március 31-ig” szöveg,

22. III. Fejezet címében a „VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI RENDSZER” szövegrész helyébe a „VEZETŐKIVÁLASZTÁS ÉS VEZETŐKÉPZÉS” szöveg,

23. 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint (3) bekezdésében a „Rendészeti Vezetőképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe” szövegrész helyébe a „vezetőkiválasztási eljárásban való részvételre” szöveg,

24. 9. alcím címében, 27. § (2), (3) és (4) bekezdésében a „vezető-kiválasztási” szövegrész helyébe a „vezetőkiválasztási” szöveg,

25. 27. § (1) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,

26. 27. § (1) bekezdésében a „vezető-kiválasztási” szövegrészek helyébe a „vezetőkiválasztási” szöveg,

27. 27. § (1) bekezdésében a „Rendészeti Vezetőképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe” szövegrész helyébe a „rendészeti vezetőképzésbe” szöveg,

28. 27. § (2) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter saját hatáskörben, illetve” szöveg,

29. 27. § (3) bekezdésében a „Rendészeti Vezetőképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe” szövegrész helyébe a „vezetőkiválasztási eljárásra” szöveg,

30. 28. § (2) bekezdésében a „felmérés” szövegrész helyébe a „kompetenciafelmérés” szöveg,

31. 29. §-ában a „felmérést” szövegrész helyébe a „kompetenciafelmérést” szöveg, az „adatbank” szövegrész helyébe az „adatbank (a továbbiakban: adatbank)” szöveg,

32. 30. § (1) és (2) bekezdésében, 34. § a) pontjában a „kiválasztási” szövegrész helyébe a „vezetőkiválasztási” szöveg,

33. 30. § (2) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „kettő” szöveg,

34. 33. §-ában a „vezető kiválasztási” szövegrész helyébe a „vezetőkiválasztási” szöveg,

35. 35. § (1) bekezdésében a „középvezetői” szövegrész helyébe az „az alapvető vezetői” szöveg,

36. 38. § (3) bekezdésében és 47. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrészek helyébe a „minisztérium” szöveg,

37. 44. § (1) bekezdésében a „főosztályvezetői, vagy annál magasabb vezetői besorolású beosztások” szövegrész helyébe a „középvezetői és kiemelt vezetői besorolású, vezetői beosztásnak minősülő szolgálati beosztások” szöveg,

38. 47. § (1) bekezdésében az „egyéni és csoportos” szövegrész helyébe a „záró” szöveg,

39. 53. § (9) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,

40. 54. § (2) és (3) bekezdésében az „óradíja” szövegrész helyébe az „óradíja legfeljebb” szöveg,

41. 54. § (4) bekezdésében a „díja” szövegrészek helyébe a „díja legfeljebb” szöveg,

42. 54. § (5) bekezdésében a „díja” szövegrész helyébe a „díja legfeljebb” szöveg,

43. 17. alcím címében a „vezetőképzési és tehetséggondozási rendszer” szövegrész helyébe a „vezetőképzés” szöveg,

44. 56. § (1) bekezdésében a „minősítő tréner-képző” szövegrész helyébe a „minősített-tréner-képző” szöveg,

45. 56. § (2) bekezdésében a „minősítő tréner-képzésre” szövegrész helyébe a „minősített-tréner-képző tanfolyamra” szöveg,

46. 58. §-ában a „minisztérium tréner beosztású munkatársa” szövegrész helyébe a „minisztérium azon tréner beosztású munkatársa, aki a megelőző három évben részt vett a minősített trénerek képzésében” szöveg,

47. 59. § (1) bekezdésében a „minősítő tanácsadó (coach) képző” szövegrész helyébe a „vezetőifejlesztő-képző (coachképző)” szöveg,

48. 59. § (2) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében a „minősítő tanácsadóképző” szövegrész helyébe a „vezetőifejlesztő-képző (coachképző)” szöveg,

49. 59. § (2) bekezdésében a „tanácsadói tevékenységet” szövegrész helyébe a „vezetői fejlesztői tevékenységet” szöveg,

50. 60. § (1) bekezdésében a „hivatásos állomány minősített trénere vagy igazolt tréneri gyakorlattal rendelkező tagja” szövegrész helyébe a „belügyi szerv személyi állományának tagja” szöveg,

51. 60. § (2) bekezdésében a „minősítő tanácsadóképzésre” szövegrész helyébe a „vezetőifejlesztő-képzésre (coachképzésre)” szöveg

lép.

28. § (1) Hatályát veszti az R.

a) 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „vagy munkakört” szövegrész,

b) 9. § (2) bekezdésében az „A továbbképzési időszak időtartama négy év.” szövegrész,

c) 9. § (3) bekezdésében a „részmunkaidőben vagy” szövegrész,

d) 9. § (4) bekezdésében a „ , munkakörbe” szövegrész,

e) 20. § (1) bekezdésében a „belügyi szervet irányító” szövegrész,

f) 28. § (2) bekezdésében a „legalább 55%-osan” szövegrész,

g) 32. § a) pontjában a „vagy” szövegrész,

h) 38. § (1) bekezdésében az „és vizsgagyakorlaton” szövegrész,

i) 58. §-ában az „– az állományilletékes parancsnok előzetes tájékoztatása mellett –” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R.

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

29. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 26. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendészeti vezetővé képző tanfolyamot megelőző, a vezető-kiválasztási eljárás első szakasza során elvégzett felmérés, valamint a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot megelőző mestervezetői kompetencia-megfelelést mérő felmérés” szövegrész helyébe a „rendészeti vezetőképzésbe bekerülést megelőző vezetőkiválasztási eljárás” szöveg,

b) 26. § (3) bekezdésében a „28. § (1) bekezdése szerinti felmérést” szövegrész helyébe a „szerinti vagy a belügyminiszternek az irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről szóló utasítása (a továbbiakban: BM utasítás) szerinti komeptenciafelmérést” szöveg,

c) 26. § (4) bekezdésében a „28. § (1) bekezdése szerinti felmérést” szövegrész helyébe a „szerinti vagy a BM utasítás szerinti kompetenciafelmérést” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 26. § (3) bekezdés a) pontjában az „a rendészeti vezetővé képző tanfolyam és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam teljesítésének kötelezettsége alóli mentesítés következtében” szövegrész.

3. A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet módosítása

30. § Hatályát veszti a rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésében az „A rendfokozati vizsga teljesítése 8 továbbképzési pontot ér.” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére