• Tartalom

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

2024.04.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében és 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti pénzforgalmi szolgáltatás nyújtását végző szervezetre,

b) az a) pontban megjelölt pénzforgalmi szolgáltatások igénybevevőjére

terjed ki.

(2) E rendelet hatálya a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB) – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag a monetáris politika megvalósításán, valamint a kincstári egységes számla vezetésén kívül végzett pénzforgalmi szolgáltatása tekintetében terjed ki.

(3) E rendeletnek kizárólag a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás lebonyolítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni az MNB által

a) az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére vezetett pénzforgalmi számla, valamint

b) jogszabály előírása alapján vezetett számla

tekintetében.

(4) E rendelet hatálya a kincstárra az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kincstári körben végzett pénzforgalmi szolgáltatása tekintetében kizárólag a hatósági átutalási megbízás, az átutalási végzés alapján történő átutalás, a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás és a határidős beszedési megbízás lebonyolítására vonatkozó szabályok tekintetében terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. adatbeviteli megoldás: olyan dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi azonnali átutalási megbízás benyújtásához szükséges adatok vagy azok egy részének egy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz történő automatizált eljuttatását,

1a.1 azonnali átutalás kiegészítő adatai: a fizetési művelet azonosítását lehetővé tévő alapadatokon túl az azonnali átutalás kezdeményezésének módjára, teljesítésére, illetve a fizetési helyzetre vonatkozó, a 4. mellékletben meghatározott adatok, függetlenül attól, hogy a fizető fél, a kedvezményezett, az átutalás lebonyolításában részt vevő pénzforgalmi szolgáltató vagy egyéb személy adta meg az adatokat,

2. belföldi fizetési forgalom: azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarország határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását,

3. EGT-állam pénzneme: az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről (a továbbiakban: EGT) szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban együtt: EGT-állam) pénzneme,

4. EGT-n belüli fizetési művelet: az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását,

5.2 fizetési kérelem: a kedvezményezett által a fizető félnek címzett fizetés kezdeményezésére vonatkozó, az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerben szabványosított üzenet, amely legalább az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges valamennyi adatot tartalmazza,

6. hitelesítő tábla: az MNB által a belföldi fizetési rendszerek közvetlen és közvetett résztvevőiről vezetett, a belföldi fizetési forgalomban adott fizetési megbízások megfelelő címzésének biztosítása céljából a pénzforgalmi szolgáltatók és a belföldi fizetési rendszereket működtetők részére közzétett nyilvántartás,

6a.3 hordozható többfunkciós eszköz: többfunkciós eszköz, amely lehetővé teszi fizikai jelenléttel járó vásárlási helyzetben is fizetési művelet kezdeményezését és jóváhagyását, így különösen a táblagép, az okostelefon, -óra és -karkötő, ide nem értve a hordozható személyi számítógépet (a továbbiakban: laptop),

7. IBAN: a fizetési számlák jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, amely a fizetési számla nemzetközi azonosítására szolgál,

7a.4 jóváírás: a pénzforgalmi szolgáltató által a fizetési műveletek teljesítésére alkalmazott informatikai rendszertől függetlenül a fizetési művelet összegének a kedvezményezett rendelkezésére bocsátása akként, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési műveletet értéknappal (jóváírási értéknap) látja el, valamint a kedvezményezettnek a pénzforgalmi szolgáltatóval szembeni követelését véglegesen és visszavonhatatlanul megemeli a fizetési művelet összegével oly módon, hogy azzal a kedvezményezett ezt követően azonnal, teljeskörűen rendelkezni tudjon,

8. konverzió: különböző pénznemek közötti átváltás,

8a.5 kötegelt fizetési kérelem: minden olyan, egynél több fizetési kérelem, amely a kedvezményezettől a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójához egyidejűleg érkezik be, vagy amelyet a kedvezményezett egyidejűleg nyújt be,

9.6 kötegelt megbízás: az azonnali átutalás szempontjából kötegelt fizetési megbízásnak minősül minden olyan átutalási megbízás, amikor a fizető féltől a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához egyidejűleg egynél több fizetési megbízás érkezik be, vagy a fizető fél egyidejűleg egynél több fizetési megbízást hagy jóvá,

10. központi adatbázis: a számlatulajdonos nevének, az IBAN-nak és a rendelkezésre jogosult rendelkezése szerinti másodlagos számlaazonosítónak a nyilvántartása,

11. közvetítő pénzforgalmi szolgáltató: egy másik pénzforgalmi szolgáltató részére, annak ügyfelei fizetési műveleteinek teljesítése érdekében számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató,

12. másodlagos számlaazonosító: a rendelkezésre jogosult által a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján a központi adatbázist működtető szervezet részére megadott egyedi azonosító, amely a számlatulajdonos fizetési számlája egyértelmű azonosítására szolgál,

13. munkanap záró időpontja: e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott azon időpont, ameddig a fizetési megbízást, valamint a beérkező fizetési műveletet átveszi,

14. papíralapú fizetési megbízás: olyan, írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá,

15. pénzforgalmi jelzőszám: olyan, az 1. melléklet szerint képzett egyedi azonosító, amely egy adott pénznemben vezetett fizetési számla egyértelmű azonosítására szolgál,

16. rendelkezésre jogosult: a számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, valamint a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy,

17. számlatulajdonos: a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval számlaszerződést kötő fél,

18. terhelési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti.

19.7 többfunkciós eszköz: az ügyfél birtokában lévő szöveges, beszéd-, képi, videó- vagy adatátvitelt lehetővé tévő eszköz, amely pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételén kívül egyéb szolgáltatások igénybevételére is alkalmas, így különösen a laptop és a hordozható többfunkciós eszköz.

(2) Az (1) bekezdésben nem meghatározott fogalmakra a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény (a továbbiakban: Pft.) és a Hpt. rendelkezései alkalmazandók.

II. Fejezet

A FIZETÉSI SZÁMLA AZONOSÍTÁSA ÉS A HITELESÍTŐ TÁBLA

3. Pénzforgalmi jelzőszám

3. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató az általa, adott pénznemben vezetett fizetési számlát az egyedi pénzforgalmi jelzőszám és a számlatulajdonos teljes vagy rövidített neve (a továbbiakban együtt: név) alapján tartja nyilván.

(2) A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi jelzőszámot az 1. mellékletben részletezett szabályok figyelembevételével alakítja ki.

(3) A belföldi forint fizetési forgalomban a pénzforgalmi jelzőszám 16 (2×8) vagy 24 (3×8) numerikus karaktert tartalmazó számsor, amelyet a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató az 1. melléklet 1. pontjában előírt szabályok szerint alakít ki.

(4) A pénzforgalmi szolgáltató által használható, az 1. melléklet 1. a) pontja szerinti azonosító kódot a pénzforgalmi szolgáltató kérésére az MNB adja ki.

(5) Az IBAN 28 alfanumerikus karaktert tartalmazó számsor, amelyet a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató az 1. melléklet 2. pontjában előírt szabályok szerint alakít ki.

4.8 Másodlagos számlaazonosító

4. § (1) A számlatulajdonos fizetési számlájának azonosítására a rendelkezésre jogosult – amennyiben a számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – másodlagos számlaazonosítóként valamely EGT-államra mint földrajzi területre utaló országkódot tartalmazó mobiltelefonszámot, továbbá elektronikus levelezési címet, az állami adó- és vámhatóság által megállapított adóazonosító jelet vagy adószámot határozhat meg a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál tett bejelentés útján (másodlagos számlaazonosító hozzárendelése).

(2) A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben lehetővé teheti, hogy a fizetési számla azonosítására a számlatulajdonos eltérő rendelkezése hiányában a rendelkezésre jogosult másodlagos számlaazonosítóként egyéb azonosítót határozzon meg.

(3) A rendelkezésre jogosult egy fizetési számlához több másodlagos számlaazonosítót is hozzárendelhet, azonban egy adott másodlagos számlaazonosítót kizárólag egy fizetési számlához rendelhet hozzá.

(4) A rendelkezésre jogosult a másodlagos számlaazonosító hozzárendelését, annak módosítását vagy törlését a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató által a bejelentésre meghatározott időtartam alatt teheti meg, amely időtartamról az ügyfeleket tájékoztatja.

(5) A rendelkezésre jogosult – amennyiben a számlatulajdonos másképpen nem rendelkezik – a (4) bekezdés szerinti időtartamon belül bármikor kérheti a bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítását vagy törlését a számlatulajdonos fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően másodlagos számlaazonosító a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet alapján megnyitott fizetési számlához, valamint a kizárólag a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök elhelyezésére szolgáló fizetési számlához, a számlatulajdonos és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megállapodása alapján rendelhető hozzá.

(7) A pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére, törlésére, módosítására vonatkozó bejelentésnek a (4) bekezdésben meghatározott időtartamon belüli, általa való kézhezvételének időpontját legalább év, hónap, nap, óra, perc részletezésben rögzíti és tárolja.

(8) A pénzforgalmi szolgáltató legkésőbb a (7) bekezdés szerinti időpontot követő egy órán belül meggyőződik arról, hogy a rendelkezésre jogosult a másodlagos számlaazonosító ilyenként való használatára vagy egy bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítására, törlésére jogosult-e.

(9) A (8) bekezdés szerinti eljárás sikertelensége esetén a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító hozzárendelést vagy a bejelentett másodlagos azonosító módosítása, törlése iránti kérést visszautasítja.

4/A. § (1) Akár a számlatulajdonos, akár egyéb rendelkezésre jogosult teszi meg a másodlagos számlaazonosító hozzárendelést, legkésőbb a 4. § (7) bekezdése szerinti időpontot követő egy órán belül a pénzforgalmi szolgáltató részére meg kell adni a természetes személy számlatulajdonos hozzájárulását ahhoz, hogy

a) neve, a bejelentésben foglalt fizetési számla IBAN-ja és a hozzárendelt másodlagos számlaazonosító a központi adatbázist működtető szervezet részére átadásra kerüljön, amely ezen adatokat kezeli mindaddig, amíg a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásra nem kerül, vagy a pénzforgalmi szolgáltató által lefolytatott rendszeres éves adatellenőrzés sikertelenül zárul,

b) az a) pontban meghatározott adatait a központi adatbázist működtető szervezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a fizetési műveletek, valamint annak kezdeményezésére irányuló kérelmek feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése, valamint a fizetési kérelem továbbítása céljából a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére továbbítsa.

(2) Amennyiben nem a természetes személy számlatulajdonos jogosult a másodlagos számlaazonosító kapcsán az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására, akkor a számlatulajdonos beszerzi a jogosult (1) bekezdés szerinti, a másodlagos számlaazonosítóval kapcsolatos hozzájárulását.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti határidőn belül nem áll rendelkezésre az (1) vagy (2) bekezdés szerinti hozzájárulás, a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító hozzárendelését elutasítja.

(4) A pénzforgalmi szolgáltató a rendelkezésre jogosult másodlagos számlaazonosító hozzárendelésének adattartalmát a 4. § (8) bekezdésében foglaltak teljesítésétől, természetes személy esetében az (1) vagy (2) bekezdés szerinti hozzájárulás pénzforgalmi szolgáltatónál való rendelkezésre állásától számított legfeljebb egy órán belül továbbítja a központi adatbázist kezelő szervezetnek, amely azt haladéktalanul rögzíti a központi adatbázisban.

(5) A bejelentett másodlagos számlaazonosító módosítására irányuló kérést a pénzforgalmi szolgáltató a másodlagos számlaazonosító bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kezeli.

(6) A bejelentett másodlagos számlaazonosító törlésére irányuló kérésről a pénzforgalmi szolgáltató a 4. § (8) bekezdésében foglaltak teljesítésétől számított egy órán belül értesíti a központi adatbázist kezelő szervezetet, amely azt haladéktalanul törli a központi adatbázisból.

(7) A pénzforgalmi szolgáltató a 4. § (7) bekezdése szerinti időponttól számítva évente egyeztet a számlatulajdonossal vagy az általa az egyeztetés lefolytatására felhatalmazott egyéb rendelkezésre jogosulttal a fizetési számlához rendelt másodlagos számlaazonosítók érvényességéről akként, hogy a rendelkezésre jogosultnak a másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére vonatkozó korábbi bejelentésének a megerősítését a bejelentés kézhezvétele napjának számánál fogva megfelelő napig beszerzi. A pénzforgalmi szolgáltató az évenkénti egyeztetésre előírt határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően közvetlenül értesíti a számlatulajdonost az adategyeztetésről, valamint az adategyeztetés elmaradásának a (8) bekezdésben foglalt következményéről.

(8) Amennyiben az adategyeztetés a pénzforgalmi szolgáltató (7) bekezdés szerinti értesítése ellenére az ott meghatározott határidőben nem történik meg, a másodlagos számlaazonosító a határidő lejártát követő napon 0 órakor érvényét veszti, amely tényt a pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul jelzi a központi adatbázis működtetését végző szervezetnek, amely azt haladéktalanul törli a központi adatbázisból.

(9) A pénzforgalmi szolgáltató a számlatulajdonos azon fizetési számlájának megszűnését, amelyhez másodlagos számlaazonosítót rendelt, haladéktalanul bejelenti a központi adatbázis működtetését végző szervezetnek, amely azt a bejelentés átvételét követően haladéktalanul törli a központi adatbázisból.

5. A hitelesítő tábla

5. § (1) Az MNB a hitelesítő táblában a következő adatokat tartja nyilván a pénzforgalmi szolgáltatóról:

a) a fiókoknak vagy a számlavezető egységeknek (a továbbiakban együtt: fiók) az 1. melléklet 1. a) pontjában meghatározott irányító kódját,

b) a fiók nevét,

c) a fiók címét,

d) a fiók által használt pénzforgalmi jelzőszámok hosszát,

e) a fizetési üzeneteknek az egyes belföldi fizetési rendszerekben történő továbbításához szükséges adatokat.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató a hitelesítő tábla (1) bekezdés szerinti adatainak megváltozásáról az MNB-t a változást megelőző hónap 4. munkanapjáig értesíti.

III. Fejezet

A FIZETÉSI MŰVELET LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

6. A munkanap kezdő és záró időpontja, valamint a végső benyújtási határidő

6. § (1) A pénzforgalmi szolgáltató meghatározza, és az ügyfelek számára elérhető módon közzéteszi a munkanapon belül azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a fizetési megbízásokat, valamint a beérkező fizetési műveleteket átveszi; ezen belül meghatározza azt a végső benyújtási határidőt, ameddig az átvett fizetési megbízások, valamint azt a végső beérkezési határidőt, ameddig az átvett fizetési műveletek teljesítéséből rá háruló feladatokat – ha az ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg vagy törvény és e rendelet eltérően nem rendelkezik – a tárgynapon teljesíti.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az azonnali átutalás teljesítéséből rá háruló feladatok teljesítésére, beleértve a fizetési művelet összegének terhelési vagy jóváírási értéknappal való ellátását is, – törvény vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – folyamatosan, minden naptári napon 0 órától 24 óráig tartó munkanapot tart.

(3)9

(4) A végső benyújtási vagy végső beérkezési határidő és a záró időpont között a pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezett fizetési megbízásokat és fizetési műveleteket, valamint a nem munkanapon beérkezett fizetési megbízásokat és fizetési műveleteket a következő munkanapon átvettnek kell tekinteni, az ezek teljesítéséből rá háruló feladatokat – ha az ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg, vagy e rendelet eltérően nem rendelkezik – a pénzforgalmi szolgáltató legkésőbb ezen a következő munkanapon teljesíti.

(5) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az (1) bekezdésben meghatározott végső benyújtási határidőt úgy határozza meg, hogy az legfeljebb kettő órával előzze meg a munkanap záró időpontját.

(6) Azonnali átutalási megbízás esetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a munkanap záró időpontjától eltérő végső benyújtási határidőt nem állapíthat meg.

(7)10 A pénzforgalmi szolgáltató – a (8) és (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a munkanap kezdő és záró időpontjaként a fizetési megbízás, illetve a beérkezett fizetési művelet átvételére és a jóváírására eltérő időpontokat jelölhet meg, és ezen belül a munkanap záró időpontját a keretszerződésben meghatározott szempontok – így különösen a fizetési mód altípusa, a devizanem, a konverzió szükségessége – alapján eltérően is meghatározhatja.

(8) Azonnali átutalás teljesítésére a munkanap záró időpontja minden naptári napon 24:00 óra.

(9) Azonnali átutaláson kívüli egyéb fizetési műveletek teljesítésére a pénzforgalmi szolgáltató a (8) bekezdés szerinti időpontnál

a) korábbi időpontot a következő munkanap kezdő időpontjaként,

b) későbbi időpontot a munkanap záró időpontjaként

nem határozhat meg.

7. A fizetési megbízás átvétele, azonosítása

7. § (1) Az e rendeletben meghatározott teljesítési határidők számítása szempontjából a fizetési megbízás átvételének időpontja – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – az az időpont, amikor a fizetési megbízás a 6. § (1) és (4) bekezdése szerinti munkanapon a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett.

(2) Amennyiben a fizetési megbízást kezdeményező ügyfél és a pénzforgalmi szolgáltatója megállapodnak, hogy a fizetési megbízás teljesítését a pénzforgalmi szolgáltató

a) egy meghatározott napon,

b) egy meghatározott időszak eltelte után,

c) azon a napon kezdi meg, amikor a fizető fél a pénzforgalmi szolgáltatója rendelkezésére bocsátotta a teljesítéshez szükséges fedezetet,

az átvétel időpontjának ezt a megállapodásban meghatározott napot kell tekinteni. Amennyiben ez a megállapodásban meghatározott nap a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójánál nem munkanap, az átvétel időpontjának a következő munkanapot kell tekinteni.

(2a)11 Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla egyenlegéről többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján ad tájékoztatást az ügyfélnek, ekként legalább a szabad rendelkezésére álló, fizetési műveletek teljesítésének céljából felhasználható összeget jeleníti meg, amely összeget a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési művelet teljesítését követően haladéktalanul − az ügyfél közreműködése nélkül – módosítani köteles.

(3)12 Ha törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást sorba állítja, a fizetési megbízás átvételének időpontja – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – az az időpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a 6. § (1) bekezdése szerinti munkanapon a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll. Amennyiben a fedezet rendelkezésre állása a 6. § (4) bekezdése szerinti időszakban következik be, a fizetési megbízás átvételének időpontja – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel – a 6. § (4) bekezdése szerinti munkanap kezdő időpontja.

(3a)13 Sorban álló felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés átvételének időpontja az az időpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll, és az a belföldi fizetési rendszer, amelynek útján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást, a hatósági átutalást vagy az átutalási végzés alapján történő átutalást teljesíti, üzemel.

(4) Az azonnali átutalási megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához a fizetési megbízás beérkezett, és a hitelesítés megtörtént.

(5) Az átutalási végzés átvételének időpontja az az időpont, amikor az átutalási végzés alapján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának az átutalási vagy kifizetési kötelezettsége beáll.

(6)14 A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízás (1)–(5) bekezdés szerinti átvételi időpontját megelőzően

a) a fizető fél fizetési számláját a fizetési megbízás összegével nem terhelheti meg, és

b)15 a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetési megbízás, a sorban álló felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás, hatósági átutalási megbízás, valamint az átutalási végzés kivételével a fizetési számláján a fizetési megbízás összegét nem különítheti el.

(7) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás beérkezésekor a megbízás adatai mellett a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) is rögzíti és tárolja.

(8) A pénzforgalmi szolgáltató a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően azonnali átutalási megbízás esetében a megbízás adatai mellett az átvétel (4) bekezdésben meghatározott időpontját év, hónap, nap, óra, perc, másodperc, ezredmásodperc részletezésben rögzíti és tárolja.

(9) Azonnali átutalási megbízás esetében a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás átvételének (8) bekezdés szerinti adatait a fizetési megbízás adattartalmával együtt továbbítja a fizetési művelet teljesítésében közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.

(10) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást a beérkezés sorrendjében veszi át. A fizetési megbízást munkanapon a kezdő időpont és a végső benyújtási határidő között haladéktalanul át kell venni. A pénzforgalmi szolgáltató a hozzá fizetési megbízások átvétele céljából alkalmazott gyűjtőláda útján a munkanap kezdő és záró időpontja között benyújtott fizetési megbízást a benyújtástól számított 60 percen belül köteles átvenni.

(11) A fizetési megbízás kötegelten is benyújtható, ha az egyes fizetési megbízások összetartozása egyértelműen megállapítható.

(12)16 A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla megterhelésére vonatkozó fizetési megbízásokat – törvény vagy a számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában – az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére a pénzforgalmi szolgáltató nyilvántartása az irányadó. Jelen bekezdés alkalmazásában az azonnali átutalási megbízás benyújtása a számlatulajdonos eltérő rendelkezésének minősül.

8. A fizetési megbízás, fizetési művelet teljesítésének pénzforgalmi szolgáltatók közötti visszautasítása

8. §17 Ha a pénzforgalmi szolgáltató a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által elektronikus úton továbbított fizetési megbízás, fizetési művelet teljesítését az azon szereplő, a terhelést vagy a jóváírást azonosító adatok hibája, hiánya vagy egyéb ok miatt nem tudja elvégezni, erről a visszautasítás okának közlésével – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – legkésőbb a fizetési megbízás átvételét, illetve a fizetési művelet beérkezését követő munkanapon

a) belföldi forint fizetési forgalomban a fizetési megbízás, fizetési művelet teljesítésének visszautasításával,

b) egyéb fizetési megbízás, fizetési művelet esetén a fizetési megbízás, fizetési művelet teljesítésének visszautasításával vagy más módon

értesíti a fizetési megbízást részére továbbító, illetve a fizetési műveletet felé kezdeményező pénzforgalmi szolgáltatót.

9. A fizetési megbízás visszautasítása

9. § (1) Ha a fizetési megbízás a jogszabályokban előírt követelményeknek nem felel meg, a pénzforgalmi szolgáltató – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja.

(2) A 2. mellékletben meghatározott, a fizetési megbízások kiállítására vonatkozó szabályoknak meg nem felelő adattartalommal kiállított fizetési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást benyújtó saját ügyfele számára teljesítheti, ha a fizetési megbízás kiállítására (adattartalmára) vonatkozó szabályoknak való megfelelést a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás visszautasítása nélkül is biztosítani tudja.

(3) A pénzforgalmi szolgáltató – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában vagy, ha a számlatulajdonossal a fizetési megbízás sorba állításában nem állapodik meg – a fizetési számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízásokat visszautasítja.

(4)18 A pénzforgalmi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti visszautasítást belföldi forint fizetési forgalomban – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – legkorábban a fizetési megbízás szerinti terhelési munkanapon 16 óra, illetve munkanapnak minősülő szombati napon 13 óra után teheti meg.

(5) Jogszabály vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorba állított fizetési megbízást a sorba állítás időtartamának eredménytelen elteltét követően a pénzforgalmi szolgáltató visszautasítja.

(6) A pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben vagy az ügyféllel kötött más megállapodásban foglalt feltételeknek meg nem felelő módon kiállított és benyújtott fizetési megbízást visszautasíthatja.

(7) Ha a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja – törvény eltérő rendelkezése hiányában –, értesíti az ügyfelet a visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról.

(8) A pénzforgalmi szolgáltató a (7) bekezdés szerinti értesítést e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a keretszerződésben meghatározott módon

a) haladéktalanul, de legkésőbb a fizetési megbízás 6. § (1) és (4) bekezdése szerinti átvételét,

b) terhelési nap megjelölése esetén legkésőbb a terhelési napot,

c) a sorba állítás időtartamának lejárta esetén legkésőbb a sorba állítás utolsó napját

követő munkanapon küldi meg vagy teszi elérhetővé az ügyfél számára. A pénzforgalmi szolgáltató a jogszabály rendelkezésén vagy megállapodáson alapuló ellenjegyzéssel ellátott, valamint csatolt okiratot tartalmazó papíralapú fizetési megbízások teljesítésének visszautasítása esetén a fizetési megbízást és az okiratot visszaküldi az ügyfélnek.

(9) A nem teljesíthető azonnali átutalási megbízást a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul visszautasítja és az erről szóló, (7) bekezdés szerinti értesítést a (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően haladéktalanul küldi meg vagy teszi elérhetővé a fizető fél részére a keretszerződésben meghatározott módon.

(10) Beszedés visszautasítása esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezett felé a (7) és (8) bekezdésben foglaltaknak a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján, a beszedési megbízás hozzá történt beérkezésével azonos módon tesz eleget.

(11)19 Beszedés visszautasítása esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél felé a (7) bekezdésben foglaltaknak legkésőbb a Pft. szerinti utólagos tájékoztatással egyidejűleg tesz eleget.

(12) A (7) bekezdés szerint indokolt visszautasítás esetén a keretszerződés alapján a tényleges és közvetlenül felmerült költséggel arányos díj számítható fel.

(13) Ha a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató és a fizető fél közötti keretszerződésben foglalt összes feltétel teljesül, a fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem utasíthatja vissza a jóváhagyott fizetési megbízás teljesítését, függetlenül attól, hogy azt a fizető fél közvetlenül a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál, vagy fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül kezdeményezte, vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték.

(14) A visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek kell tekinteni.

10. A fizetési megbízás sorba állítása, részteljesítés

10. § (1) A fedezethiány miatt nem teljesíthető, törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján vissza nem utasított átutalási és beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató a megállapodásban meghatározott időtartamra sorba állítja. A sorba állítás megállapodás szerinti időtartama – törvény vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – legfeljebb harmincöt nap lehet. A sorba állítás időtartamának számítása a fizetési megbízás átvételét követő napon kezdődik.

(2) A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízás a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján legfeljebb a terhelési naptól számított négy munkanap időtartamra állítható sorba.

(3) A fedezethiány miatt nem teljesíthető azonnali átutalási megbízás nem állítható sorba.

(4) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató – a csoportos beszedési megbízás kivételével – a fizetési számlán fedezet hiányában nem teljesíthető beszedési megbízások sorba állításáról a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet. Az értesítés az eredeti beszedési megbízás adatait és a sorba állítás utolsó napját tartalmazza.

(5) A pénzforgalmi szolgáltató törvény előírása vagy a számlatulajdonossal kötött megállapodás alapján – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a fedezethiányos fizetési megbízásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít.

(6)20 Azonnali átutalási, csoportos átutalási és csoportos beszedési megbízásra részfizetés nem teljesíthető.

11. A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés külön szabályai

11. § (1) A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás teljesítésének visszautasítása esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a 9. § (10) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

(2) Az átutalási végzés, valamint a kedvezményezett által közvetlenül a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz benyújtott hatósági átutalási megbízás teljesítésének a visszautasításáról a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a 9. § (7) bekezdésében és – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 9. § (8) bekezdésében foglaltak szerint eljárva közvetlenül értesíti az átutalási végzés benyújtóját, illetve a kedvezményezettet.

(3) A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlán fedezet hiányában nem teljesíthető hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés sorba állításáról legkésőbb a sorba állítás első munkanapján értesíti a kedvezményezettet, illetve az átutalási végzés benyújtóját. Az értesítés az eredeti fizetési megbízás adatait és a sorba állítás utolsó napját tartalmazza.

(4) A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás sorba állítása esetén a (3) bekezdés szerinti értesítést a fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója útján küldi meg.

(5) A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az értesítéseket a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés hozzá történő beérkezésével azonos módon küldi meg.

12. A fizetési megbízás teljesülésének időpontja

12. § (1) Törvény, e rendelet vagy a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírják.

(2) A fizetési számláról történő készpénzkifizetés és a készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a készpénzt a kedvezményezett részére kifizetik vagy a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a kifizetést teljesítő pénzforgalmi szolgáltató biztosítja.

13. A fedezetigazolás

13. § (1) Fedezetigazolást a számlatulajdonos megbízásából a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató állít ki. A fedezetigazolás tartalmazza különösen a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, fedezetként elkülönített összeget, az elkülönítés célját, a kedvezményezett megjelölését, a fedezet elkülönítésének időtartamát és felhasználásának módját.

(2) A fedezetigazolásban megjelölt összeget a pénzforgalmi szolgáltató elkülönítetten kezeli.

(3) A felek a fedezetigazoláshoz kapcsolódóan a fizetési módban is megállapodnak.

14. A pénzforgalmi nyomtatványok, a fizetési megbízás formája, adattartalma

14. § (1) Az ügyfél a fizetési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatóval kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása keretei között belföldi fizetési forgalomban nem tagadhatja meg a papír alapon benyújtott fizetési megbízás átvételét arra hivatkozással, hogy az ügyfél

a) a forintban teljesítendő átutalási megbízást, hatósági átutalási megbízást, beszedési megbízást és határidős beszedési megbízást a 3. melléklet szerinti PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 kódú pénzforgalmi nyomtatványokon,

b) a devizaösszegre szóló beszedési megbízást a 3. melléklet szerinti PFNY 41 kódú pénzforgalmi nyomtatványon

nyújtotta be.

(3)21 Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben lehetővé teheti – a (6) bekezdésben foglaltakat nem érintve – az átutalási megbízás oly módon való benyújtását, hogy abban a kedvezményezett neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a kedvezményezett fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosító szerepel.

(4)22 A (2) bekezdésben felsorolt pénzforgalmi nyomtatványok technikai jellemzőit és azok mintáját a 3. melléklet I. pontja és a II.1–3. és 7. pontja tartalmazza.

(5)23 A 3. melléklet II.1–4. és II.7. pontjában foglalt mintától eltérő pénzforgalmi nyomtatvány vagy elektronikus úton továbbított fizetési megbízás akkor alkalmazható, ha legalább a PFNY 11, PFNY 71, PFNY 41 és PFNY 51 kódú pénzforgalmi nyomtatvány, valamint a felhatalmazólevél-minta adatait és legalább az abban megadott hosszúságú mezőket tartalmazza.

(6)24 A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg az azonnali átutalási megbízás átvételét arra való hivatkozással, hogy abban a fizető fél a kedvezményezett neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a 4. § (1) bekezdés első mondata szerint hozzárendelhető másodlagos számlaazonosítót tüntetett fel.

(6a)25 A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem tagadhatja meg a 4. § (2) bekezdése szerinti másodlagos számlaazonosítóval ellátott azonnali átutalási megbízás átvételét arra való hivatkozással, hogy abban a fizető fél a kedvezményezett neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett ilyen másodlagos számlaazonosítót tüntetett fel, az adott típusú másodlagos számlaazonosító központi adatbázisban történő rögzíthetőségének kezdetétől számított 6 hónap elteltét követően.

(7) A 3. melléklet II.5. pontjában foglalt mintától eltérő pénzforgalmi nyomtatvány akkor alkalmazható, ha az legalább a PFNY 31 kódú pénzforgalmi nyomtatvány 1–6. pontja szerinti adattartalmat és a kitöltési útmutatót tartalmazza. A PFNY 31 kódú pénzforgalmi nyomtatványnak nem kell tartalmaznia a kitöltési útmutatót, ha annak tartalmáról a pénzforgalmi nyomtatvány kitöltésében közreműködő, ennek hiányában a pénzforgalmi nyomtatványt a fizető féltől átvevő pénzforgalmi szolgáltató vagy kedvezményezett hitelt érdemlő módon tájékoztatta a fizető felet.

(8) A 3. melléklet II.6. pontjában foglalt mintától eltérő pénzforgalmi nyomtatvány akkor alkalmazható, ha az legalább a PFNY 31/A kódú pénzforgalmi nyomtatvány adattartalmát – beleértve a pénzforgalmi szolgáltató igazolását és a számlatulajdonos nyilatkozatát –, valamint a kitöltési útmutatót tartalmazza.

(9) A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás megadására szolgáló nyomtatványt, valamint a fizetési megbízás elektronikus úton történő benyújtása esetén a fizetési megbízás formáját az e rendeletben foglalt korlátozásokkal szabadon alakítja ki.

(10) A pénzforgalmi szolgáltató és a csoportos beszedésre felhatalmazó nyomtatványt alkalmazó kedvezményezett a csoportos beszedési megbízás teljesítésére, módosítására, megszüntetésére felhatalmazó pénzforgalmi nyomtatványt, továbbá a pénzforgalmi szolgáltató a csoportos beszedési megbízásra vonatkozó érvényes felhatalmazásokról szóló igazolást a (7) és (8) bekezdésben foglalt korlátozással szabadon alakítja ki.

(11) A fizetési megbízások, valamint a 3. melléklet szerinti pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

(12) A pénzforgalmi szolgáltató az azonnali átutalási megbízás megadása céljából csak olyan adatbeviteli megoldást alkalmazhat, amellyel az azonnali átutalási megbízáshoz szükséges adatokat bárki képes beolvasni, értelmezni és kezelni.

IV. Fejezet

ÁTUTALT ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT ÖSSZEGEK, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS ÉRTÉKNAP

15. Az EGT-állam pénznemében teljesítendő EGT-n belüli fizetési művelet összegének védelme

15. § (1)26 EGT-állam pénznemében teljesítendő, EGT-n belüli fizetési művelet esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési művelet teljes összege, bármiféle levonás – így különösen jutalék, díj vagy költség – nélkül a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által igénybe vett közvetítő pénzforgalmi szolgáltató részére rendelkezésre bocsátásra kerüljön.

(2)27 A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – biztosítja, hogy az EGT-állam pénznemében teljesítendő, EGT-n belüli fizetési művelet hozzá vagy az általa igénybe vett közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezett összege bármiféle levonás – így különösen jutalék, díj vagy költség – nélkül a kedvezményezett részére rendelkezésre bocsátásra kerüljön.

(3) A kedvezményezett és a pénzforgalmi szolgáltatója megállapodhatnak, hogy a pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett javára történő jóváírás előtt a saját jutalékát, díját vagy költségét levonja az átutalt összegből. Ebben az esetben a kedvezményezett részére adott tájékoztatás külön feltüntetve tartalmazza a fizetési művelet teljes összegét és az abból levont jutalékot, díjat vagy költséget.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltakon kívül az átutalt összegből bármilyen jutalék, díj vagy költség levonásra került, a fizető fél által kezdeményezett fizetési művelet esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, a kedvezményezett által, vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési művelet esetében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a kedvezményezett részére a fizetési művelet teljes összege rendelkezésre bocsátásra kerüljön.

16. Az EGT-állam pénznemében teljesítendő EGT-n belüli, nem EGT-államba irányuló vagy nem EGT-államból érkező fizetési műveletek lebonyolításának különös szabályai

16. § (1) A 17. §-ban foglalt rendelkezéseket

a) a forintban történő, konverziót nem igénylő belföldi fizetési műveletre,

b) az euróban történő, konverziót nem igénylő, belföldi és EGT-államok közötti fizetési műveletre,

c) az egyetlen, euró és forint közötti átváltást igénylő belföldi fizetési műveletre,

d) olyan, EGT-államok közötti fizetési műveletre, amelynek során egyetlen, belföldön végrehajtott euró és forint közötti átváltásra kerül sor, és maga az EGT-államok közötti teljesítés euróban történik

kötelezően kell alkalmazni.

(2) A 24. §-ban foglalt rendelkezéseket

a) a forintban történő belföldi fizetési műveletre,

b) az euróban történő fizetési műveletre

kötelezően kell alkalmazni.

(3) A 25. §-ban foglalt rendelkezéseket

a) a forintban történő, konverziót nem igénylő belföldi fizetési műveletre,

b) az euróban történő, konverziót nem igénylő fizetési műveletre,

c) az egyetlen, euró és forint közötti átváltást igénylő belföldi fizetési műveletre,

d) az olyan fizetési műveletre, amelynek során egyetlen, belföldön végrehajtott euró és forint közötti átváltásra kerül sor, és maga a teljesítés euróban történik

kötelezően kell alkalmazni.

(4) A 18. § keretei között az (1)–(3) bekezdésben nem nevesített egyéb, valamely EGT-állam pénznemében teljesítendő EGT-n belüli fizetési művelet esetében a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató és ügyfele a 17., 24. és 25. §-ban foglaltaktól eltérően is megállapodhat.

(5) A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató és ügyfele a (3) és (4) bekezdésben nem nevesített egyéb, EGT-állam pénznemében nem EGT-államból érkező fizetési művelet esetében a 25. §-ban foglaltaktól eltérően is megállapodhat.

(6) EGT-állam pénznemében nem EGT-államba irányuló fizetési művelet esetében a 26. § (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

17. § (1) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – biztosítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás 7. § szerinti átvételét követő munkanap végéig jóváírásra kerüljön. Papíralapú fizetési megbízás esetében a teljesítési határidő egy munkanappal meghosszabbodik.

(2) A 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési művelet esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás 7. § szerinti átvételét és a teljesítéshez vagy részteljesítéshez szükséges fedezet fizető fél fizetési számláján történő rendelkezésre állását követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha

a)28 a fizetési megbízás átutalás teljesítésére szól, ide nem értve az azonnali átutalást, a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történő átutalást, és

ba)29 a fizetési megbízást a fizető fél nem papír alapon nyújtja be, vagy

bb)30 a papír alapon benyújtott rendszeres átutalási megbízás ismételten, az első terhelési napot követően kerül teljesítésre.

(3) Azonnali átutalási megbízás esetében a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy legkésőbb a fizetési megbízás 7. § (4) bekezdése szerinti átvételétől számított öt másodpercen belül a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján jóváírásra kerüljön.

(4) A közvetítő pénzforgalmi szolgáltató az azonnali átutalás teljesítéséből rá háruló feladatokat oly módon teljesíti, hogy az biztosítsa a (3) bekezdés szerinti teljesítési határidő betartását.

18. § A 16. § (4) bekezdése szerinti fizetési művelet esetén a fizető fél és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megállapodása alapján a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési megbízás átvételét követő negyedik munkanap végéig kerül jóváírásra.

19. § (1) A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett fizetési megbízást a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezettel megállapodott határidőn belül továbbítja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának.

(2) Beszedés esetében az (1) bekezdés szerinti határidőt a kedvezményezett és a pénzforgalmi szolgáltatója úgy állapítja meg, hogy az biztosítsa a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére a fizető fél fizetési számlájának az esedékességkori megterheléséhez szükséges időtartamot.

20. § (1) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat korábbi terhelési értéknapot a fizető fél fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegével a fizető fél fizetési számláját megterhelte.

(2) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója nem alkalmazhat későbbi jóváírási értéknapot a kedvezményezett fizetési számláján annál a munkanapnál, mint amikor a fizetési művelet összegét a saját számláján jóváírták.

(3) Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltatónál történik, a pénzforgalmi szolgáltató a terhelést és a jóváírást azonos értéknappal teljesíti.

(4) Azonnali átutalás esetében a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a pénzforgalmi szolgáltató a terhelést és a jóváírást azzal az értéknappal teljesíti, amely munkanapon a fizető fél fizetési számlájának a megterhelése és a kedvezményezett fizetési számlájának a jóváírása ténylegesen megtörténik.

21. § (1)31 A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési művelet összegének a saját számláján történt jóváírását követően haladéktalanul jóváírja a fizetési művelet összegét a kedvezményezett fizetési számláján.

(2)32

(3)33 A 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési művelet esetében, ide nem értve az azonnali átutalást, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója úgy határozza meg a munkanap záró időpontját, hogy az még azon a munkanapon biztosítsa az (1) bekezdésben foglalt követelmény teljesülését, amelyen a fizetési művelet összegét a pénzforgalmi szolgáltató részére vezetett számlán jóváírták.

(4) A 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési művelet esetében a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a munkanap záró időpontjaként 18 óránál korábbi időpontot nem határozhat meg. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás tárgynapi teljesítésének feltételéül a fizetési művelet saját számláján történt jóváírásáról szóló értesítés beérkezési határidejére vonatkozóan a munkanap záró időpontjánál legfeljebb egy órával korábbi időpontot határozhat meg.

(5)34 Ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján való jóváírás nem munkanapon történt, a fizetési művelet összegét a pénzforgalmi szolgáltató a következő munkanapon haladéktalanul jóváírja a kedvezményezett fizetési számláján.

22. § A közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a fizetési művelet összegét

a)35 a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetési művelet esetében, ide nem értve az azonnali átutalást, a részére vezetett számlán történt jóváírás munkanapján,

b) a 16. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési művelet esetében a részére vezetett számlán történt jóváírásról szóló értesülés munkanapján

oly módon írja jóvá a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a fizetési számláján, és annak részére a fizetési művelet adattartalmát oly módon továbbítja, hogy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója ugyanazon a munkanapon eleget tudjon tenni a 21. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének.

23. §36 Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között történik, a pénzforgalmi szolgáltató

a) azonnali átutalás esetében – a 26. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – legkésőbb a fizetési megbízás 7. § (4) bekezdése szerinti átvételétől számított öt másodpercen belül jóváírja a fizetési művelet összegét a kedvezményezett fizetési számláján,

b) egyéb fizetési művelet esetében a 17. § (2) bekezdésében foglalt teljesítési határidő figyelembevételével a fizető fél fizetési számlájának a megterhelését követően a fizetési művelet összegét haladéktalanul jóváírja a kedvezményezett fizetési számláján.

24. §37 (1) A pénzforgalmi szolgáltató a nála befizetett készpénz összegét a számlatulajdonos fizetési számláján – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – aznapi értéknappal haladéktalanul jóváírja, ha a készpénzbefizetés

a) forintban, vagy

b) fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak minősülő számlatulajdonos javára a fizetési számla pénznemével megegyező pénznemben

történik.

(2) Amennyiben a számlatulajdonos nem fogyasztó vagy mikrovállalkozás, és a készpénzbefizetés a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál forinton kívüli, a fizetési számla pénznemével megegyező pénznemben történik, a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti jóváírást legkésőbb a pénzösszeg átvételét követő munkanapon teljesíti.

(3) Automata bankjegykiadó gép útján történő készpénzbefizetés esetén a pénzösszegnek a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírását a befizetés összegszerűségének a befizetést követő három munkanapon belül történő ellenőrzése munkanapján, a jóváírási értéknappal végzi el a pénzforgalmi szolgáltató.

25. § (1) Ha a kedvezményezett nem rendelkezik fizetési számlával annál a pénzforgalmi szolgáltatónál, amely a pénzforgalmi szolgáltatása keretei között a kedvezményezett javára küldött összeget megkapta, a pénzforgalmi szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a fizetési művelet hozzá beérkezett összegét haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja, vagy az átvétel lehetőségét egyéb módon biztosítja.

(2) Az 52. § szerinti kifizetési utalvány, valamint az 53. § (1) bekezdés b) pontja szerinti készpénzátutalás alkalmazása esetén, amennyiben a teljesítés postai kézbesítés útján történik, a határidő két munkanappal meghosszabbodik.

17. A nem EGT-állam pénznemében teljesítendő EGT-n belüli, nem EGT-államba irányuló vagy nem EGT-államból érkező fizetési műveletek lebonyolításának különös szabályai

26. § (1) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a nem EGT-állam pénznemére szóló fizetési megbízás teljesítéséből eredő feladatait – eltérő megállapodás hiányában – legkésőbb a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon végzi el függetlenül attól, hogy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az EGT-n kívül vagy belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.

(2) A 20. § (1) bekezdését a nem EGT-állam pénznemére szóló fizetési műveletek esetében is alkalmazni kell függetlenül attól, hogy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az EGT-n kívül vagy belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.

(3) A 20. § (2) bekezdésében, valamint az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a 21. § (1) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a nem EGT-állam pénznemére szóló fizetési műveletek esetében is alkalmazni kell függetlenül attól, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az EGT-n kívül vagy belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.

(4) A 23. §-ban foglalt rendelkezést az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a nem EGT-állam pénznemére szóló fizetési műveletek esetében is alkalmazni kell.

(5) Ha a fizetési megbízás, fizetési művelet teljesítése során olyan konverziót kell végrehajtani, amelynél bármelyik pénznem nem EGT-állam pénzneme, továbbá, ha bármely pénznemre szóló, nem EGT-államba irányuló fizetési megbízás teljesítése során konverziót kell végrehajtani, a teljesítés határideje két munkanappal meghosszabbodik.

V. Fejezet

KISÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZ-HELYETTESÍTŐ FIZETÉSI ESZKÖZÖK

27. § Kisösszegű készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó keretszerződésben a felek megállapodhatnak arról, hogy

a) a 9. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően a pénzforgalmi szolgáltató nem értesíti az ügyfelet a fizetési megbízás teljesítésének a visszautasításáról, ha a nemteljesítés ténye az ügyfél számára egyértelműen kiderül;

b) a 17., 19. és 25. §-ban foglaltaktól eltérő teljesítési határidőket alkalmaznak.

VI. Fejezet

AZ EGYES FIZETÉSI MÓDOK RÉSZLETES SZABÁLYAI

18. Az egyes fizetési módok

28. § A Pft. 63. §-ában meghatározott, a fizetési műveletek lebonyolítására alkalmazható fizetési módokon belüli altípusok:

a) fizetési számlák közötti fizetési mód különösen:

aa) az átutalás,

ab) a beszedés,

ac) a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés,

ad) az okmányos meghitelezés (akkreditív);

b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési mód különösen:

ba) a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása,

bb) a készpénzbefizetés fizetési számlára,

bc) a készpénzkifizetés fizetési számláról;

c) fizetési számla nélküli fizetési mód különösen a készpénzátutalás.

29. § A fizetési számlák közötti fizetési módok e fejezetben meghatározott szabályai irányadók, ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletet nem a fizető fél fizetési számlájának egyenlege, hanem a részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.

19. Az átutalás általános szabályai

30. § (1) Az átutalásra szóló fizetési megbízással (a továbbiakban: átutalási megbízás) a fizető fél megbízza a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át (számoljon el) a kedvezményezett fizetési számlája javára.

(2) Az átutalási megbízást a fizető fél a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül vagy fizetés-kezdeményezési szolgáltatón keresztül nyújtja be.

(3)38 A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján az átutalási megbízás – az azonnali átutalási megbízás kivételével – a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napjánál későbbi terhelési nap feltüntetésével is benyújtható.

(4) Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanapra esik vagy az adott hónapban nincs olyan nap, akkor az azt követő munkanapot kell terhelési napnak tekinteni.

20. Az átutalás különös szabályai

31. § Átutalás különösen:

a) a csoportos átutalás,

b) a rendszeres átutalás,

c) a hatósági átutalás és az átutalási végzés,

d) az azonnali átutalás.

32. § (1) Csoportos átutalás esetén a fizető fél a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján a keretszerződésben foglalt helyen és meghatározott módon az azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek javára szóló átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában is benyújthatja.

(2) A csoportos átutalási megbízás nemteljesítéséről (jóváírásának meghiúsulásáról) és annak okáról a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót értesíti. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató ezeket az értesítéseket (nem teljesített megbízásokat) a keretszerződésben meghatározott módon továbbítja a fizető fél részére.

33. § (1) Rendszeres átutalási megbízással a fizető fél meghatározott összegnek meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően történő átutalására ad megbízást a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak.

(2) A rendszeres átutalási megbízást a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató mindaddig teljesíti, amíg azt a fizető fél vissza nem vonja, vagy a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem telt.

34. § (1) A hatósági átutalási megbízásban és az átutalási végzésben foglaltak szerint teljesítendő pénzkövetelések esetén a Pft. 64. §-a a (2)–(6) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel alkalmazandó.

(2) A kedvezményezett által saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás esetén a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízás átvételét követően ellenőrzi a hatósági átutalási megbízásban megjelölt kedvezményezett és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, valamint a rendelkezésre jogosultnak a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását.

(3) A hatósági átutalási megbízás adattartalmát a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató – a (2) bekezdésben leírtak ellenőrzése után – továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

(4) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés átvételét követően soron kívül megkezdi a fizetési megbízásban megjelölt fizető fél és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozásának ellenőrzését.

(5) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízásról és az átutalási végzésről annak teljesítése, részteljesítése vagy törvényben meghatározottak szerinti sorba állítása előtt nem értesítheti a fizető fél számlatulajdonost.

(6)39 A fizető felet a pénzforgalmi szolgáltatója a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés teljesítéséről, részteljesítéséről, valamint sorba állításáról a teljesítéssel vagy a sorba állítással egyidejűleg az eredeti fizetési megbízás adattartalmának közlésével írásban értesíti. Ha a hatósági átutalás és az átutalási végzés sorba állításának kezdete nem munkanapra esik, a pénzforgalmi szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következő munkanapon tesz eleget.

35. §40 (1) Azonnali átutalási megbízásnak minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha

a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,

b) összege legfeljebb 20 millió Ft,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,

d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be, és a pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel, valamint

e) benyújtása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem kötegenként történik.

(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali átutalási megbízásnak minősül.

35/A. §41 (1) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója legkésőbb az azonnali átutalási megbízásnak minősülő fizetési megbízás 7. § (4) bekezdése szerinti átvételétől számított öt másodpercen belül eljuttatja a megbízás adattartalmát a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.

(2) Ha az azonnali átutalási megbízáshoz kapcsolódóan azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra került, a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás teljes adattartalmával együtt ezen adatot is továbbítja a fizetési művelet teljesítésében közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.

(3) Ha az azonnali átutalási megbízáshoz kapcsolódóan azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra került, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a keretszerződésben meghatározott utólagos tájékoztatással megegyező módon, azzal egyidejűleg ezen adatot is továbbítja a fogyasztónak nem minősülő fizető fél részére. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Pft. szerinti kedvezményezett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének akként tesz eleget, hogy az azonnali átutalás kiegészítő adatát is továbbítja a kedvezményezett részére.

(4) A pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul visszautasítja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felé a részére egy másik pénzforgalmi szolgáltató által továbbított fizetési művelet teljesítését – a visszautasítás okának közlésével –, ha a 7. § (9) bekezdése alapján részére továbbított adatok szerint a fizetési megbízás fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója által történt átvételének a 7. § (8) bekezdése szerint rögzített időpontjától eltelt időtartam a 20 másodpercet meghaladja.

(5) Ha a fizető fél és a kedvezményezett között a fizetési művelet lebonyolítása ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlák között történik, a pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul visszautasítja a fizetési művelet teljesítését, ha a fizetési megbízás átvételének a 7. § (8) bekezdése szerint rögzített időpontjától eltelt időtartam a 20 másodpercet meghaladja.

(6) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési műveletről történt értesülését követően haladéktalanul elküldi a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak címzett, a fizetési művelet teljesítésének visszautasításáról szóló – a visszautasítás okát is tartalmazó – vagy a fizetési művelet teljesítéséről szóló tájékoztatást.

(7) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (6) bekezdés szerinti tájékoztatást oly módon küldi meg, amely mód biztosítja, hogy a tájékoztatás a fizetési műveletről történt értesülését követően legfeljebb öt másodpercen belül megérkezzen a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

(8) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul értesíti a fizető felet a fizetési művelet teljesítésének visszautasítására vonatkozó, (4), (5) és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – (6) bekezdés szerinti tájékoztatásról, annak beérkezését követően, a keretszerződésben meghatározott módon, a visszautasítás okának közlésével. Ha az azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a pénzforgalmi szolgáltató – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – tájékoztatási kötelezettségét ezen a többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján külön értesítésben is teljesíti.

(9) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési művelet teljesítésére vonatkozó, (6) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmáról haladéktalanul értesíti a fizető felet. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a tájékoztatást a keretszerződésben meghatározott módon teljesíti. Amennyiben az azonnali átutalási megbízás benyújtása többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történt, a pénzforgalmi szolgáltató – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – tájékoztatási kötelezettségét ezen a többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján külön értesítésben is teljesíti.

(10) A fizető fél kifejezett, külön nyilatkozatával kizárhatja a (8) és (9) bekezdésben meghatározott, a pénzforgalmi szolgáltatója által a többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján teljesítendő tájékoztatást.

(11) Ha a fizető fél az azonnali átutalási megbízást a kedvezményezett másodlagos számlaazonosítójának a feltüntetésével nyújtotta be, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a Pft. szerinti utólagos tájékoztatásban a kedvezményezett adataként ezen másodlagos számlaazonosítót tünteti fel.

(12) Az azonnali átutalási szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató az azonnali átutalási megbízás teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtásakor az 5. mellékletben meghatározott egységes arculati elemet alkalmazza.

36. §42 (1) A kedvezményezett a pénzforgalmi szolgáltatóval történt megállapodás alapján, a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való továbbítás céljából benyújtott fizetési kérelem formájában azonnali átutalást kezdeményezhet a fizető félnél.

(2) A kedvezményezett meghatározza a fizetési kérelemben annak érvényességét, amely legfeljebb a fizetési kérelem benyújtását követő két hónap lehet, továbbá feltünteti az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges valamennyi adatot.

(3) A kedvezményezett a fizetési kérelemben az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között a saját neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosítót nem adhat meg.

(4) A kedvezményezett a fizetési kérelmet oly módon is benyújthatja a pénzforgalmi szolgáltatóhoz, hogy abban az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges adatok között a fizető fél neve és pénzforgalmi jelzőszáma helyett a fizető fél fizetési számlájához hozzárendelt másodlagos számlaazonosító szerepel.

(5) A kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató a (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását – a visszautasítás okának közlésével – haladéktalanul visszautasítja. A kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató a fogyasztónak nem minősülő ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem esetében a befogadásból ráháruló feladatokat a beérkezéstől számított 24 órán belül megkezdi, és a (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását a visszautasítás okának közlésével haladéktalanul visszautasítja.

(6) A kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltató – a fogyasztónak nem minősülő ügyfél által kötegelten benyújtott fizetési kérelem kivételével – a fizetési kérelmet, annak beérkezésétől számított öt másodpercen belül eljuttatja a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére.

(7) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul megküldi a fizető fél részére a fizetési kérelmet, a fizető féllel történt megállapodásban meghatározott módon és formában.

(8) A fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél erre irányuló, kifejezett, előzetes lemondó nyilatkozata hiányában kizárólag a fizetéskezdeményezés módjára hivatkozva nem utasíthatja vissza a fizetési kérelemnek a fizető fél részére való megküldését, és nem tagadhatja meg a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalás teljesítéséből rá háruló feladatok elvégzését.

(9) A (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök kezelése céljából megnyitott fizetési számla vonatkozásában a fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója az ügyféllel kötött megállapodás alapján teheti lehetővé a fizetési kérelem fizető fél részére való megküldését és a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízás teljesítését.

(10) Ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója bármely, azonnali átutalási megbízás kezdeményezését lehetővé tévő, többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszközt bocsát a fizető fél rendelkezésére, a (7) bekezdés szerint megküldött fizetési kérelemről elsősorban a hordozható többfunkciós eszközön – amennyiben a fizető fél ilyennel nem rendelkezik, többfunkciós eszközön − elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján haladéktalanul külön értesítésben is tájékoztatja a fizető felet. A fizető fél ezen tájékoztatást kifejezett, külön nyilatkozatával kizárhatja.

(11) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési kérelemnek a fizető fél részére történő megküldéséről vagy annak visszautasításáról a fizetési kérelem beérkezésétől számított öt másodpercen belül értesíti a kedvezményezett fizetési kérelmét továbbító pénzforgalmi szolgáltatót, amely a visszautasításról haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet.

(12) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízás fedezethiánya esetén a fizetési kérelem évényességi ideje alatt biztosítja a fizető fél részére az adott fizetési kérelemmel újabb azonnali átutalási megbízás kezdeményezésének és jóváhagyásának lehetőségét.

(13) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalás esetében az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerben szabványosított módon tájékoztatja a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját a fizetési művelet teljesítéséről a 35/A. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő öt másodpercen belül.

(14) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a (13) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követően haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalási megbízás teljesítéséről.

(15) Ha a kedvezményezett által benyújtott fizetési kérelemhez kapcsolódóan a fizetési kérelem adattartalmán kívül azonnali átutalás kiegészítő adata is megadásra került, a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési kérelem teljes adattartalmával együtt ezen adatot is továbbítja a fizetési kérelemnek a fizető fél részére történő eljuttatásában közreműködő többi pénzforgalmi szolgáltató részére.

(16) E § előírásai alkalmazandók abban az esetben is, ha a kedvezményezett és a fizető fél ugyanazon pénzforgalmi szolgáltató fizetési kérelem szolgáltatását veszi igénybe.

21. A beszedés általános szabályai

37. § (1) A beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót, hogy fizetési számlája javára, a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be.

(2) A kedvezményezett a beszedési megbízást a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz nyújtja be.

(3) A kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a beszedési megbízás átvételét követően ellenőrzi a kedvezményezettre vonatkozó adatokat (ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, akkor az okiraton szereplő kedvezményezett, a beszedési megbízásban megjelölt kedvezményezett számlatulajdonos és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, a rendelkezésre jogosultnak a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását).

(4) A beszedési megbízás adattartalmát a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató – a (3) bekezdésben leírtak ellenőrzése után – továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

(5)43 A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz közvetlenül is benyújthatja a beszedési megbízást.

(6) Ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, vagy azt jogszabály vagy megállapodás alapján ellenjegyzéssel kell ellátni, akkor az így felszerelt beszedési megbízást a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató vagy az (5) bekezdés szerint közvetlen benyújtásra jogosult kedvezményezett a kézbesítés megtörténtének igazolására alkalmas módon továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

22. A beszedés különös szabályai

38. § Beszedés különösen:

a) a felhatalmazó levélen alapuló beszedés,

b) a váltóbeszedés,

c) a csekkbeszedés,

d) a csoportos beszedés,

e) a határidős beszedés,

f) az okmányos beszedés.

39. § (1) A felhatalmazó levélben a fizető fél számlatulajdonos a pénzforgalmi szolgáltatójánál bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. A felhatalmazó levélben a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltatója benyújtási feltételekben is megállapodhat.

(2) A felhatalmazó levél tartalmazza:

a) a fizető fél megnevezését és a felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámát,

b) a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására felhatalmazott kedvezményezett megnevezését és fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámát,

c) a felhatalmazás lejárati idejét,

d) okirat csatolási kötelezettség esetén az okirat pontos megjelölését.

(3) A felhatalmazó levél tartalmazhatja még:

a) a teljesítés felső értékhatárát,

b) a benyújtási gyakoriságot,

c) fedezethiány esetére a sorba állítás időtartamát, a részfizetés lehetőségét és annak legkisebb összegét,

d) a visszavonás módját.

(4)44 A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató – a felhatalmazó levél eltérő rendelkezése hiányában, az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – addig veszi át és addig teljesíti, ameddig az erre vonatkozó felhatalmazást a fizető fél írásban vissza nem vonja.

(5) Ha a fizető fél a Pft. 17. § (1) bekezdése alapján, vagy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a Pft. 17. § (4) bekezdése szerint felmondja a keretszerződést, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a felhatalmazó levél alapján legkésőbb a keretszerződés megszűnésének napján teljesít felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást.

(6) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a felhatalmazó levél lejáratát megelőzően is felmondhatja a keretszerződést.

(7) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet a keretszerződés (5) és (6) bekezdés szerinti felmondásáról, ha a kedvezményezett írásbeli hozzájárulása szükséges a felhatalmazás visszavonásához.

(8) A felhatalmazó levél mintáját a 3. melléklet II.4. pontja tartalmazza.

40. § (1) Ha a beszedési megbízás váltón alapuló követelés beszedésére irányul, és a váltón fizetési helyként a váltó egyenes adósának pénzforgalmi szolgáltatója szerepel, a váltó egyenes adósának a felhatalmazását a váltó testesíti meg.

(2) A váltón alapuló beszedési megbízáshoz a váltó eredeti példányát csatolja a benyújtó.

(3) A váltókezesekkel vagy a megtérítési váltóadósokkal szemben a váltón alapuló követelésre irányuló beszedési megbízás erre vonatkozó, a 3. melléklet II.4. pontja szerinti tartalmú felhatalmazó levél alapján nyújtható be.

(4) Amennyiben a váltót a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtásával fizetés végett bemutatja, de az fedezethiány miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a váltóban fizetési helyként megjelölt pénzforgalmi szolgáltató a váltójogi szabályok szerinti óváspótló nyilatkozatot vesz fel, kivéve, ha a kibocsátó a váltó szövegében közhitelű óvást írt elő, vagy felmentette a váltóbirtokost az óvás felvételének kötelezettsége alól. Amennyiben a váltóbirtokos a terhelendő fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, az óváspótló nyilatkozat felvételére nem jogosult.

(5) A váltójogi szabályokról szóló törvény szerinti leszámolóhelyi fizetés céljából a beszedési megbízás akkor is benyújtható, ha a váltón fizetési helyként nem a leszámolóhely szerepel, de a váltón fel van tüntetve a leszámolóhely. Ha a váltón nincs feltüntetve a leszámolóhely, a beszedési megbízás közvetlenül a leszámolóhelyre nyújtható be.

(6) Az (5) bekezdés szerinti beszedési megbízás esetén nincs helye óváspótló nyilatkozat felvételének.

41. § (1) Ha a beszedési megbízás csekk összegének beszedésére irányul, a csekk kibocsátójának a felhatalmazását a csekk testesíti meg.

(2) A csekkbeszedési megbízáshoz a benyújtó a csekk eredeti példányát csatolja.

(3)45 A csekkjogi szabályok szerinti leszámolóhelyi fizetés céljából a beszedési megbízás akkor is benyújtható, ha a csekken fizetési helyként nem a leszámolóhely szerepel, de a csekken fel van tüntetve a leszámolóhely. Ha a csekken nincs feltüntetve a leszámolóhely, a beszedési megbízás közvetlenül a leszámolóhelyre nyújtható be.

(4)46 Ha a csekket a kedvezményezett beszedési megbízás benyújtásával fizetés végett bemutatja, de az fedezethiány miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a csekkben fizetési helyként megjelölt pénzforgalmi szolgáltató vagy a csekkben megjelölt leszámolóhely a csekkjogi szabályok szerinti óváspótló nyilatkozatot vesz fel, kivéve, ha a kibocsátó a csekk szövegében felmentette a csekkbirtokost az óvás felvételének vagy azzal azonos hatályú nyilatkozat kiállíttatásának kötelezettsége alól. Ha a csekkbirtokos a terhelendő számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató, az óváspótló nyilatkozat felvételére nem jogosult.

42. § (1) Az érintett fizető felek felhatalmazása alapján a kedvezményezett a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás szerint az azonos jogcímű, különböző fizető felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be.

(2) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető féltől átvett, csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról, annak módosításáról vagy annak megszüntetéséről az átvételtől számított négy munkanapon belül a kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján értesítést küld a kedvezményezett részére. A teljesítés felső értékhatáráról kizárólag a fizető fél hozzájárulása esetén értesítheti a pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezettet.

(3) A kedvezményezett a felhatalmazás tudomásulvételéről értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló személyt és a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából a felhatalmazás kedvezményezett általi tudomásulvételének minősül, ha a kedvezményezett megkezdi a beszedést.

(4) A kedvezményezett a felhatalmazás visszautasításáról a (2) bekezdés szerinti értesítés átvételét követő négy munkanapon belül értesíti a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót és – amennyiben a (2) bekezdés szerinti értesítés alapján beazonosítható – a vele szerződéses jogviszonyban álló személyt.

(5) A kedvezményezett a felhatalmazást, annak módosítását és megszüntetését a fizető féltől történt átvételt követő négy munkanapon belül továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak. Szerződési ajánlattal egyidejűleg kiállított felhatalmazás esetén a kedvezményezett az értesítési kötelezettségét az ajánlat elfogadását vagy a módosító ajánlat megtételét követően haladéktalanul teljesíti. A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a beérkező felhatalmazásokat a (2) bekezdésben foglaltak szerint kezeli.

(6) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél kérésére a fizető fél fizetési számláját érintő csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásról igazolást ad ki. Az igazolást a fizető fél másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz új felhatalmazásként benyújthatja, de ezzel a fizető fél erre vonatkozó rendelkezése hiányában a korábbi felhatalmazása nem szűnik meg.

(7) Az új felhatalmazás kedvezményezett általi tudomásulvételével az ugyanebben a tárgyban korábban adott felhatalmazást megszűntnek kell tekinteni.

(8) A felek eltérő megállapodása hiányában a felhatalmazást a 3. melléklet II.5. pontja szerinti PFNY 31 kódú pénzforgalmi nyomtatványon, a (6) bekezdés szerinti igazolást a 3. melléklet II.6. pontja szerinti PFNY 31/A pénzforgalmi nyomtatványon kell kiállítani.

43. § (1) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójával megkötött keretszerződés szerint, a terhelési napot legalább öt munkanappal megelőzően nyújtja be. A kedvezményezett a terhelési napot úgy határozza meg, hogy a 12. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével biztosított legyen a számlában vagy más okmányban megjelölt fizetési határidőre történő teljesülés. Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanap, az azt követő munkanapot kell terhelési napnak tekinteni.

(2) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízást a benyújtás alapjául szolgáló számlával vagy annak hiányában kiállított más okirattal egyező összegben nyújtja be.

(3) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a csoportos beszedési megbízás teljesítéséből rá háruló feladatokat legkésőbb a 6. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak szerinti átvételt követő munkanapon teljesíti.

(4) A kedvezményezett a csoportos beszedési megbízás benyújtásáról a vele szerződéses viszonyban álló személyt a beszedési megbízás alapjául szolgáló számla vagy annak hiányában kiállított más okirat megküldésével legkésőbb a terhelési napot legalább hat munkanappal megelőzően értesíti. A kedvezményezett rendszeresen azonos összegű beszedési megbízás alkalmazása esetén a beszedési megbízás összegének megváltozásakor, ennek hiányában legalább évente köteles az értesítési kötelezettségét teljesíteni.

(5) A pénzforgalmi szolgáltató a csoportos beszedési megbízásról annak teljesítése előtt is értesítheti a fizető felet.

(6) A fizető fél a terhelési napot megelőző munkanap végéig a csoportos beszedés teljesítését letilthatja a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónál. A csoportos beszedést részösszegre nem lehet letiltani. A pénzforgalmi szolgáltató a letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A letiltás a felhatalmazást nem érinti.

(7) A csoportos beszedés teljesítéséről, valamint a nemteljesítésről és annak okáról a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót értesíti. Az értesítéseket és a teljesített megbízások adatait a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben meghatározott módon továbbítja a kedvezményezett részére.

44. § (1) A határidős beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót, hogy pénzforgalmi számlája javára, a kincstárnál számlával rendelkező fizető fél terhére meghatározott összeget szedjen be megállapodás alapján történt fizetési kötelezettségvállalás érvényesítése céljából.

(2) A kedvezményezett a fizető fél számára a fizetés teljesítése elleni kifogás megtételére határidőt (a továbbiakban: kifogásolási határidő) tüntet fel a határidős beszedési megbízáson. A kifogásolási határidő utolsó napjának legkorábbi időpontja a megbízás kedvezményezett által – a pénzforgalmi számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz – történő benyújtását követő tizedik munkanap lehet.

(3) A határidős beszedési megbízás benyújtásáról annak teljesítése előtt a kincstár a fizető felet előzetesen értesíti, és a megbízást a fizető fél rendelkezése szerint teljesíti. Ebből a szempontból rendelkezésnek minősül az is, ha a fizető fél a kifogásolási határidőn belül nem él kifogásolási jogával.

(4) A fizető fél a kincstárnál a határidős beszedési megbízás teljesítése ellen legkésőbb a kifogásolási határidő utolsó napját megelőző munkanapon a kincstár által meghatározott módon és formában részben vagy egészben kifogást tehet.

(5) Ha a fizető fél a határidős beszedési megbízás teljesítésével kapcsolatban nem emel kifogást, ezt a beszedés teljesítéséhez történő hozzájárulásának kell tekinteni.

(6) Kifogásolás esetén a kincstár a kifogásolásban foglaltak szerint jár el, a kifogásolás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja.

45. § Az okmányos beszedésre vonatkozó megbízással az alapügylet kedvezményezettje a követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja át a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak, hogy azokat csak fizetés, váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén szolgáltassa ki a fizető félnek (címzettnek).

23. A fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés

46. § (1)47 Fizetési kártyával belföldön lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg pénzneme megegyezik a fizetési kártya használatának fedezetét biztosító fizetési számla vagy a hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret pénznemével, a fizetési számlára terhelt vagy a hitelkeret terhére elszámolt összegnek minden esetben meg kell egyeznie a bizonylaton szereplő összeggel.

(2) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a belföldön lebonyolított fizetési művelet azonosítását a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója által megküldött, a fizetési megbízást részletező kimutatásban az adott fizetési művelet kapcsán a kedvezményezetthez rendelt országkód alapján végzi el.

24. Okmányos meghitelezés (akkreditív)

47. § (1) Az okmányos meghitelezéssel a pénzforgalmi szolgáltató (nyitó pénzforgalmi szolgáltató) az alapügyletben kötelezett megbízása alapján saját nevében arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat hozzá benyújtja, valamint az okmányos meghitelezésben előírt egyéb feltételeket teljesíti, akkor az okmányos meghitelezésben meghatározott összeget az okmányok megfelelősége esetén részére megfizeti.

(2) A kedvezményezett az okmányos meghitelezésben előírt okmányokat megfelelő igénybejelentő levéllel közvetlenül vagy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján juttatja el a nyitó pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

(3) A nyitó pénzforgalmi szolgáltató az okmányos meghitelezés összegét a kedvezményezettnek az okmányos meghitelezésben vagy az igénybejelentő levélben meghatározott fizetési számlájára átutalással fizeti meg.

25. Készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása

48. § (1) A számlatulajdonos készpénzfizetésre szóló csekket abban az esetben bocsáthat ki, ha a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójával csekkszerződést kötött.

(2) A pénzforgalmi szolgáltató a neki címzett csekket – eltérő megállapodás hiányában – a kibocsátó számlatulajdonos által a csekken feltüntetett fizetési számlán lévő fedezet erejéig váltja be (teljesíti).

(3) A számlatulajdonos a fizetési számlája megszűnésekor a birtokában lévő felhasználatlan csekklapokat (csekkfüzetet) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz visszajuttatja.

(4) A készpénzfizetésre szóló csekk beváltásakor a csekkbirtokos (kedvezményezett) személyazonosságát a pénzforgalmi szolgáltató a következők szerint vizsgálja:

a) megnevezett személyre szóló csekk beváltásánál – ha a csekket nem üresen ruházták át – a pénzforgalmi szolgáltató azt vizsgálja, hogy a csekkbirtokos a csekken megnevezett kedvezményezettel azonos személy-e,

b) a bemutatóra szóló csekk összegét a pénzforgalmi szolgáltató annak fizeti ki, aki a csekket bemutatja.

(5) A pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfizetésre szóló csekken megnevezett kedvezményezettel vagy a csekket bemutató csekkbirtokossal a csekk hátlapját az összeg átvételének elismeréseként aláíratja.

26. Készpénzbefizetés fizetési számlára

49. § (1) Fizetési számlára készpénzbefizetést többek között a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, valamint a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatón kívül – a pénzforgalmi szolgáltatók egymás közötti megállapodása alapján – más pénzforgalmi szolgáltató fogadhat el.

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál készpénzbefizetési célra szolgáló nyomtatvánnyal vagy a pénztárbizonylat aláírásával fizethető be készpénz a fizetési számlára.

(3) A készpénzbefizetési célra szolgáló nyomtatvány vagy a pénztárbizonylat tartalmazza legalább a kedvezményezett számlatulajdonos nevét és pénzforgalmi jelzőszámát, valamint biztosítja a fizető fél kedvezményezett általi beazonosíthatóságát biztosító hivatkozás és egyéb közlemény megadását.

27. Készpénzkifizetés fizetési számláról

50. § (1) Fizetési számláról készpénz többek között a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál, valamint a vele erre szerződött más pénzforgalmi szolgáltatónál vehető fel.

(2) A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató, valamint – az (1) bekezdés szerinti megállapodás alapján – más pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál készpénzkifizetési célra szolgáló nyomtatvánnyal (pl. kifizetési lappal, kivételi bizonylattal), a pénztárbizonylat aláírásával, valamint – csekken kívül – készpénzfelvételi utalvánnyal vehető fel készpénz a fizetési számláról.

(3) A fizetési számla terhére kifizetési utalvánnyal postai úton (postai kézbesítéssel) is történhet készpénzkifizetés.

51. § (1) Készpénzfelvételi utalvány használata esetén a számlatulajdonos és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató közötti megállapodás határozza meg

a) a készpénzfelvételi utalvány (utalványfüzet) igénylésének, rendelkezésre bocsátásának és bevonásának módját, valamint

b) a készpénzfelvételi utalvány formáját, adattartalmát, kiállításának és aláírásának szabályait.

(2) A készpénzfelvételi utalványt az ügyfél a kiállítástól számított nyolc naptári napon belül mutatja be a pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál kifizetés végett. A határidőbe a kiállítás napja nem számít bele. Ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.

(3) A készpénzfelvételi utalványon a számlatulajdonos megnevezheti a készpénzfelvétellel megbízott természetes személyt. Ebben az esetben a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány összegét a megbízottnak fizeti ki. Ha a készpénzfelvételi utalványon a számlatulajdonos nem nevez meg készpénzfelvétellel megbízott személyt, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány összegét a bemutató személynek fizeti ki.

(4) A pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány igazolt vagy az azt bemutató benyújtójával a készpénzfelvételi utalvány hátlapját az összeg átvételének elismeréseként aláíratja.

(5) Ha a határidőn belül bemutatott készpénzfelvételi utalvány összegének kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet a számlatulajdonos fizetési számláján nem áll rendelkezésre, a pénzforgalmi szolgáltató az érvénytelenített készpénzfelvételi utalványt a benyújtó részére teljesítetlenül visszaadja.

(6)48 A készpénzfelvételi utalvány elvesztése, ellopása vagy megsemmisülése esetén a számlatulajdonos ezt a körülményt haladéktalanul írásban bejelenti a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál. Ha a készpénzfelvételi utalvány más pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál is beváltható, a bejelentést egyidejűleg ott is meg kell tenni. A pénzforgalmi szolgáltató a bejelentést 5 évig, de legfeljebb a fizetési számla megszűnéséig tartja nyilván.

(7) A számlatulajdonos a birtokában lévő felhasználatlanul maradt készpénzfelvételi utalványfüzeteket (utalványlapokat) a fizetési számlája megszűnésekor visszajuttatja a pénzforgalmi szolgáltatónak.

52. § (1) Kifizetési utalvány használata esetén a számlatulajdonos a kifizetési utalvány kiállításával megbízza a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a fizetési számlája terhére meghatározott összeget postai úton fizessen ki a címzettnek.

(2) A számlatulajdonos és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató, valamint a postai kézbesítést végző szolgáltató közötti megállapodás határozza meg

a) a kifizetési utalvány és az azt kísérő egyéb nyomtatvány (pl. feladójegyzék, fedezetet igazoló okmány) formáját, adattartalmát és kitöltési szabályait,

b) a kifizetési utalványnak és az azt kísérő egyéb okmánynak, valamint azok adattartalmának az előállítási, továbbítási és feldolgozási módját,

c) a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre bocsátásának a módját,

d) a nem kézbesíthető vagy ki nem fizethető kifizetési utalvány összegének a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató részére történő visszaküldési módját és határidejét,

e) a kifizetési utalvánnyal kapcsolatos felszólamlás módját, ideértve a kifizetése letiltását is.

(3) A postai úton történő kifizetés során a kifizetési utalványon megadott pénzösszeg kézbesítésére és kifizetésére a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendeletnek a könyvelt postai küldeményekre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

28. Készpénzátutalás

53. § (1) A készpénzátutalás olyan fizetési számla használata nélküli pénzátutalás, amelynek során a készpénzátutalás tárgyát képező összeget a pénzforgalmi szolgáltató

a) a pénztáránál való kifizetéssel,

b)49 postai úton (kézbesítéssel) vagy

c)50 egyéb fizetési mód útján

bocsátja a kedvezményezett (címzett) rendelkezésére.

(2) A postai úton történő kifizetés során az átutalt pénzösszeg kézbesítésére és kifizetésére a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendeletnek a könyvelt postai küldeményekre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

VII. Fejezet

AZ ELSZÁMOLÁSFORGALOMMAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

29. A papíralapú fizetési megbízások pénzforgalmi szolgáltatók közötti továbbítása

54. § A pénzforgalmi szolgáltató a hitelesítő táblában megjelölt fiók címen fogadja a részére benyújtott, mellékelt okiratot tartalmazó fizetési megbízásokat.

30. A fizetési megbízás továbbítása a belföldi fizetési rendszerekben

55. § (1) Ha a fizetési megbízások pénzforgalmi szolgáltatók közötti elszámolása vagy teljesítése belföldi fizetési rendszer útján történik, a pénzforgalmi szolgáltató a számlatulajdonosok által benyújtott fizetési megbízásokon szabályszerűen feltüntetett valamennyi számszerű és szöveges adatot – ideértve a „Közlemény” rovat tartalmát is – fizetési megbízásonként, tételenkénti adatközléssel továbbítja.

(2) Ha a beszedési megbízás kedvezményezettje egy belföldi fizetési rendszer közvetlen tagja, megbízását a belföldi fizetési rendszeren keresztül közvetlenül juttatja el a fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójához, és ennek során kedvezményezetti fizetési számlaként a kedvezményezett által vezetett technikai számlát jelölheti meg.

55/A. §51 (1)52 A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a 35. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerinti azonnali átutalási megbízáson kívül korlátozás nélkül kizárólag csak olyan egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízást továbbíthat az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, amely átutalási megbízás a 35. § (1) bekezdés c) és – a fogyasztónak minősülő fizető fél egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízása kivételével – e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

(2)53 Egyedi fizetési kérelmen kívül korlátozás nélkül kizárólag fogyasztónak minősülő kedvezményezett által kezdeményezett, kötegelt fizetési kérelem továbbítható az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe.

55/B. §54 (1) A fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az 55/A. § (1) bekezdésében meghatározott átutalási megbízáson kívül egyéb, forintösszegre szóló fizetési megbízást kizárólag akkor továbbíthat az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, ha biztosítja, hogy a fizetési megbízásban megjelölt kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónként egy másodperc alatt összesen csak egyetlen – kötegelt megbízás esetében a szétbontott kötegből egyetlen – fizetési megbízás továbbítására kerül sor.

(2)55 Az 55/A. § (2) bekezdésében meghatározott kötegelt fizetési kérelmen túl kötegelt fizetési kérelem kizárólag akkor továbbítható az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, ha

a) biztosított, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához – a köteg szétbontását követően – egy másodperc alatt csak egyetlen fizetési kérelem továbbítására kerül sor, vagy

b) a továbbítás az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszer működtetője által biztosított olyan megoldás alkalmazásával történik, amely képes a kötegelt fizetési kérelmek befogadására, valamint folyamatosan biztosítja, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához legfeljebb annyi fizetési kérelem érkezik meg egy másodperc alatt, amely nem haladja meg azt a módosítható mértéket, amelynek feldolgozására a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszer működtetője részére tett bejelentése alapján képes.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. Hatályba léptető rendelkezések

56. § (1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2018. január 13-án lép hatályba.

(2) A 9. § (4) bekezdése és az 59. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

32. Átmeneti rendelkezések

57. § (1) E rendeletet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatálybalépését követően átvett fizetési megbízásokra kell alkalmazni.

(2) A 40. § (5) bekezdését a váltójogi szabályokról szóló törvény hatálybalépését követően kiállított váltók alapján létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni.

(3) A Pft. 66. §-a alapján benyújtott fizetési megbízásokra a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet 2009. augusztus 6-án hatályos rendelkezései az irányadók.

(4) A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet alapján kiállított csoportos beszedési megbízás benyújtását lehetővé tevő felhatalmazás és beszedési megbízás benyújtását lehetővé tevő felhatalmazó levél a felek megjelölésének változásától függetlenül változatlanul érvényes.

33. Az Európai Unió jogának való megfelelés

58. § E rendelet – az egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról szóló 2017. évi CXLV. törvény 31–67., 89–119., 121. és 125. §-ával együtt – a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

34. Módosító rendelkezések

59. §57

60. §58

61. §59

35. Hatályon kívül helyező rendelkezés

62. §60

1. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez

A pénzforgalmi jelzőszám kialakítása

1. A belföldi pénzforgalmi jelzőszámot az alábbi szabályoknak megfelelően kell kialakítani:

a) az első nyolc karakter az irányító kód; az irányító kód első három számjegye a pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódja, amely a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót, a következő négy számjegy a pénzforgalmi szolgáltató fiókját jelöli, a nyolcadik számjegy ellenőrző szám;

b) a 9–16. karakter vagy a 9–24. karakter a fizetési számla azonosító száma; 16 karakter hosszúságú számsor esetében a 16. számjegy, 24 karakter hosszúságú számsor esetében a 24. számjegy ellenőrző szám, és a 24 karakter hosszúságú pénzforgalmi jelzőszám 16. számjegye értelemszerűen szabadon kialakítható;

c) az ellenőrző számok az előttük álló számjegyek ellenőrzésére szolgálnak, melyeket a következő algoritmus szerint kell képezni: külön az 1–7., valamint külön a 9–15. vagy 9–23. számjegyeket helyi értékük csökkenő sorrendjében meg kell szorozni a „9, 7, 3, 1 ... 9, 7, 3, 1” számokkal, a szorzatokat össze kell adni, és az eredmény egyes helyi értékén lévő számot ki kell vonni 10-ből. A különbség az ellenőrző szám. (Ha a különbség „10”, az ellenőrző szám értéke „0”.)

2. Az IBAN-t az alábbi szabályoknak megfelelően kell kialakítani:

a) az első két karakter Magyarország ISO 3166 szabvány szerinti országkódja: HU;

b) a 3. és 4. karakter az ellenőrzőszám, amelynek algoritmusát az Európai Banki Szabványügyi Bizottság [European Committee for Banking Standards (ECBS)] IBAN képzésére vonatkozó szabványa tartalmazza;

c) az 5–28. karakter a belföldi pénzforgalmi jelzőszám (16 karakter hosszúságú pénzforgalmi jelzőszám esetében az IBAN képzésekor az utolsó 8 karaktert nulla számjeggyel kell feltölteni).

2. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez

A fizetési megbízások, valamint a 3. melléklet szerinti pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának szabályai

I. A fizetési megbízások kiállításának általános szabályai

1. A 3. melléklet szerinti pénzforgalmi nyomtatványokon – a PFNY 41 kódú nyomtatvány kivételével – a pénzösszeget forintban kell feltüntetni akkor is, ha az devizaösszeg ellenértéke. Utóbbi esetben a deviza pénznemét és összegét a „Közlemény” rovatba kell beírni.

2. A pénzforgalmi nyomtatványokon a fizetendő összeget forintra kerekítve kell feltüntetni.

3. A külföldi pénznemre szóló fizetési megbízáson a nem egész számra szóló fizetendő összeg pénznemtől függően legfeljebb három tizedesjegyre kerekítve tüntethető fel, és az összeg mellett fel kell tüntetni a fizetési megbízás devizanemének három alfabetikus jegyből álló ISO kódját.

II. A PFNY jelölésű pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának általános szabályai

1. A pénzforgalmi nyomtatvány erre a célra rendszeresített rovataiban kell feltüntetni a fizető fél és a kedvezményezett számlatulajdonos nevét (szükség esetén rövidített formában, legfeljebb 27, illetve 32 karakter terjedelemben), valamint pénzforgalmi jelzőszámát.

2. A forintra kerekített átutalandó összeget csak számmal kell feltüntetni.

3. A „Terhelési nap” rovatába csak akkor kell adatot (év, hó, nap) írni, ha a fizető fél fizetési számláját – a 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerint – a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak nem a tárgynapon, hanem a fizetési megbízás átvételének napját követő valamely munkanapon kell megterhelni.

4. A pénzforgalmi nyomtatvány „Bizonylatszám” rovatában legfeljebb hat számjeggyel lehet a fizetési megbízást sorszámmal ellátni.

5. A „Közlemény” rovatba az átutalni vagy beszedni kívánt összeg rendeltetésére vonatkozó közlést kell beírni (legfeljebb 52 karakter terjedelemben).

6. Ha a fizetési megbízást adó ügyfél a közlemény egy részét ki kívánja emelni mint hivatkozási számot (pl. számlaszám, szerződésszám, fogyasztó azonosító), akkor azt a „Közlemény” rovat első sorában legfeljebb 24 karakter hosszon végzi el, s az első sor első kódkockájába „X” jelet ír.

III. Az egyes PFNY jelölésű pénzforgalmi nyomtatványok kiállításának további szabályai

1. A PFNY 11 kódú átutalási megbízás (3. melléklet II.1. pont szerinti minta) „fizetési rendszer” rovatát, a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott módon, akkor kell kitölteni, ha az átutalási megbízás teljesítését a fizető fél valamely meghatározott fizetési rendszer útján kéri.

2.61 A PFNY 71 kódú hatósági átutalási megbízás (3. melléklet II.2. pont szerinti minta) „Közlemény” rovatában a benyújtás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, annak számát vagy szám hiányában a dokumentum beazonosítását lehetővé tévő hivatkozást, valamint határozat esetén az azt kibocsátó szervet, továbbá gyermektartásdíj iránti végrehajtásnál a „GY”, szüléssel járó költség behajtásánál az „SZ” rövidítést fel kell tüntetni.

3. A PFNY 41 kódú beszedési megbízás (3. melléklet II.3. pontja szerinti minta) „A benyújtás indoka” rovatába

a) felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtása esetén „1”-est,

b) váltón alapuló beszedési megbízás benyújtása esetén „4”-est,

c) csekkbeszedés esetén „5”-öst

kell írni.

4. Ha a PFNY 41 kódú beszedési megbízás csekk beszedésére szolgál, a csekk sorszámát a „Bizonylat” rovatban, ha a csekk sorszáma hosszabb hat karakternél, akkor azt a „Közlemény” rovatban kell feltüntetni, és a „bizonylat” rovatot egyedi sorszámmal kell ellátni.

5. A devizaösszegre szóló PFNY 41 kódú beszedési megbízás „Összeg” rovatában az egész számot a tizedesektől tizedesvesszővel elválasztva kell a kedvezményezettnek megadnia.

6. A PFNY 51 kódú határidős beszedési megbízás (3. melléklet II.7. pontja szerinti minta) „Kifogásolási határidő utolsó napja” rovatának kitöltésénél a 44. § (2) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.

IV. A PFNY jelölésű pénzforgalmi nyomtatványok egyes példányainak rendeltetése

1. A PFNY 11 kódú átutalási megbízás (3. melléklet II.1. pontja szerinti minta) két példányos pénzforgalmi nyomtatvány:

a) az 1. példány a fizető félnek a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása,

b) a 2. példány a fizető fél saját példánya; a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak személyes úton való átadás esetén a pénzforgalmi szolgáltató e példányon igazolja az átutalási megbízás átvételét.

2. A belföldi fizetési rendszerhez közvetetten csatlakozó pénzforgalmi szolgáltató a PFNY 11 kódú átutalási megbízást három példányos formában is rendszeresítheti. Ebben az esetben az 1. és 2. példányt kell a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz benyújtani, és a 3. példány a fizető fél saját példánya.

3. A PFNY 71 hatósági átutalási megbízás (3. melléklet II.2. pontja szerinti minta) három példányos pénzforgalmi nyomtatvány:

a) az 1. példány a kedvezményezettnek a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása, amely vagy amelynek adattartalma, ha a kedvezményezett a hatósági átutalási megbízást saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezi, a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére kerül továbbításra,

b) a 2. és 3. példány rendeltetése megegyezik a 4. pont alatti PFNY 41 beszedési megbízás 2. és 3. példányának a rendeltetésével.

4. A PFNY 41 beszedési megbízás (3. melléklet II.3. pontja szerinti minta) három példányos pénzforgalmi nyomtatvány:

a) az 1. példány a kedvezményezettnek a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása, amely vagy amelynek adattartalma a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója útján a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz kerül továbbításra vagy közvetlen benyújtás esetén részére kerül átadásra,

b) a 2. példánnyal vagy azzal azonos adattartalommal értesíti a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél számlatulajdonos(oka)t,

c) a 3. példány a kedvezményezett saját példánya; a pénzforgalmi szolgáltatónak személyes úton való átadás esetén kérésre a pénzforgalmi szolgáltató e példányon igazolja a megbízás átvételét.

5. A PFNY 51 kódú határidős beszedési megbízás három példányos pénzforgalmi nyomtatvány:

a) az 1. példány a kedvezményezettnek a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére adott megbízása,

b) a 2. példány a kedvezményezett saját példánya; a pénzforgalmi szolgáltatónak személyes úton való átadás esetén kérésre a pénzforgalmi szolgáltató e példányon igazolja a megbízás átvételét,

c) a 3. példánnyal értesíti a kedvezményezett a fizető felet a megbízás benyújtásáról, csatolva az okmányokat.

6. A PFNY 31 kódú csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás (3. melléklet II.5. pontja szerinti minta) pénzforgalmi nyomtatvány mind három példányos (fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, kedvezményezett, fizető fél példánya), mind két példányos (fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és fizető fél példánya) formában alkalmazható.

3. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez


I. A pénzforgalmi nyomtatványok technikai jellemzői

1. A PFNY 11, PFNY 41, PFNY 51 és PFNY 71 kódú pénzforgalmi nyomtatványok a számítógépes képfeldolgozási technológia (OCR-ICR) bevezetésére alkalmas nyomtatványrendszeren alapulnak.

2. Az OCR-ICR rendszerű feldolgozásra alkalmas bizonylatok optikai-technológiai, nyomtatási előírásait legrészletesebben a következő szabványok rögzítik: DIN 66008, DIN 66009, DIN 66223, DIN 6723.

3. Az 1. pontban felsorolt pénzforgalmi nyomtatványok legfontosabb előírásai:
a) a nyomtatványokat a II. pontban bemutatott minták alapján (II.1–3. és 7. pont szerinti minták), magyar nyelvű feliratokkal kell elkészíteni,
b) papírminőség: első példánynál OCR-minőségű 90 gramm/m2, második-harmadik példánynál 56–57 gramm/m2 minőségű önátírós,
c) nyomtatványméret: 101,59 mm × 149,86 mm (4×59/10), a nyomtatványok mind leporelló formátumban, mind egyes méretben is előállíttathatók, a pénzforgalmi szolgáltató előnyomott nevével vagy anélkül, ún. biankó formában is,
d) helyzettűrés: külméret és nyomtatási kép esetén kevesebb mint ń1,0 mm,
e) bal margó mérete 5,08 mm (2 cpi), eltérés kevesebb mint ń0,1 mm lehet,
f) alapszín: az első példányon 580–820 nanométer hullámhosszúságú színképtartományba eső ún. vakszín (ICR rendszerű beolvasáshoz),
g) a hátoldal csak szintén vakszínű előnyomatot tartalmazhat (a beszedési megbízás első példányán),
h) az OCR-sávba (ún. fehér mező) fekete színnel, OCR-B karakterkészlettel nyomtathatók az adatok.

4. A nyomtatványok kézírással vagy írógéppel (nyomtatóval) tölthetők ki. Kézírás esetén az egyes kódkockákba (kb. 4×5,5 mm) egyenként kell beírni a betűket és számokat oly módon, hogy azokat a beírás lehetőleg kitöltse.

5. Gépi kitöltés esetén az egyes mezők vízszintes középvonalában elhelyezkedő sorba kell beírni az adatokat 10 cpi nyomtatási sűrűséggel (vízszintes, duplaszéles karakterek száma 27, sortávolság 6 karakter/inch), míg az egyes mezőkön belüli, kézírásos betűk számára készített beosztás követése szükségtelen.

6. A nyomtatványokon adatokat sem dombornyomással, sem perforációval nem szabad elhelyezni, mivel az az optikai jelfelismerést akadályozza.

7. A hagyományos rendszerű feldolgozásra (manuális adatfelvételezés) alkalmas pénzforgalmi nyomtatványok valamennyi példányát 56–57 gramm/m2 minőségű önátírós papír felhasználásával kell elkészíteni.

8. A 7. pont szerinti feldolgozásra kerülő nyomtatványok alnyomati színelőírásai a következők:
a) átutalási megbízás:
1. pld. piros (pantone Warm Red U),
2. pld. fekete;
b) átutalási megbízás (3 pld.):
1. pld. piros (pantone Warm Red U),
2. pld. lila (pantone 247U),
3. pld. fekete;
c) hatósági átutalási megbízás
1. pld. sárga (pantone 144U),
2. pld. fekete,
3. pld. lila (pantone 247U);
d) beszedési megbízás és határidős beszedési megbízás
1. pld. sárga (pantone 144U),
2. pld. fekete,
3. pld. lila (pantone 247U).

II. Egyes pénzforgalmi nyomtatványok mintája

4. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez62

Azonnali átutalás kiegészítő adatai

Bolt azonosító

Kereskedői eszköz (POS, pénztárgép) azonosító

Számla vagy nyugta azonosító

Ügyfélazonosító

Kedvezményezett belső tranzakcióazonosítója

Törzsvásárlói vagy kedvezményprogram azonosítója

NAV ellenőrző kód

A fizetési kérelemben meghatározott érvényességi idő

5. melléklet a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelethez63

Az azonnali átutalás egységes arculati elemei

1. Az azonnali átutalási megbízás teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása során a pénzforgalmi szolgáltató megjeleníti a következő egységes márka logót:

A pénzforgalmi szolgáltató az egységes márka logót a Pantone színskála következő színeit alkalmazva jeleníti meg:

a) vörös (Pantone 032 C, CMYK 095 88 0, RGB 238 49 50, #EE3031),

b) zöld (Pantone 7480 C, CMYK 86 0 78 0, RGB 0 174 111, #00AE6E),

c) kék (Pantone 2766 C, CMYK 100 97 30 35, RGB 30 31 85, #1E1F54).

1a.64 A fizetési kérelem szolgáltatás nyújtásakor a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója egyértelműen jelöli a fizetési kérelem kezdeményezésének lehetőségét.

2.65 A pénzforgalmi szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az azonnali átutalás elfogadására vonatkozóan a kedvezményezettel készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadási szolgáltatásra kötött szerződésben a kedvezményezett kötelezettségeként meghatározásra kerüljön az azonnali átutalás 1. pont szerinti egységes márka logójának, valamint az 1a. pont szerinti követelménynek az alkalmazása.

1

A 2. § (1) bekezdés 1a. pontját az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

2

A 2. § (1) bekezdés 5. pontja az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 6a. pontját a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 1. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdés 7a. pontját az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (1) bekezdés 8a. pontját a 44/2019. (XII. 17.) MNB rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § (1) bekezdés 9. pontja a 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés 19. pontját az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet - a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított - 1. § (5) bekezdése iktatta be.

8

A 4. alcím (4-4/A. §) az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdését a 23/2022. (VI. 17.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (7) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (2a) bekezdését az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

12

A 7. § (3) bekezdése a 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. § (3a) bekezdését a 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7. § (6) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. § (6) bekezdés b) pontja a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (12) bekezdése a 60. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 8. § nyitó szövegrésze a 61. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9. § (4) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 9. § (11) bekezdése az 59. §-sal megállapított szöveg.

20

A 10. § (6) bekezdése a 61. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 14. § (3) bekezdése a 29/2020. (IX. 16.) MNB rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

22

A 14. § (4) bekezdése a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 14. § (5) bekezdése a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

24

A 14. § (6) bekezdése a 29/2020. (IX. 16.) MNB rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 14. § (6a) bekezdését a 29/2020. (IX. 16.) MNB rendelet 4. §-a iktatta be, szövege az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 10. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

A 15. § (1) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 15. § (2) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 17. § (2) bekezdés a) pontja a 61. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 17. § (2) bekezdés a) pont ba) alpontja az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. [A módosító rendelkezés a 17. § (2) bekezdés b) pontját szabályozta újra ba) alpontként.]

30

A 17. § (2) bekezdés a) pont bb) alpontját az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 4. §-a iktatta be.

31

A 21. § (1) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

32

A 21. § (2) bekezdését az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 21. § (3) bekezdése a 61. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

34

A 21. § (5) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 22. § a) pontja a 61. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 23. § az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

37

A 24. § az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

38

A 30. § (3) bekezdése a 60. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 34. § (6) bekezdése a 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A 35. § a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

41

A 35/A. §-t a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 5. §-a iktatta be.

42

A 36. § a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

43

A 37. § (5) bekezdése a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 39. § (4) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 41. § (3) bekezdését a 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 5. §-a iktatta be.

46

A 41. § (4) bekezdését a 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 5. §-a iktatta be.

47

A 46. § (1) bekezdése a 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

48

Az 51. § (6) bekezdése a 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

49

Az 53. § (1) bekezdés b) pontja a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

50

Az 53. § (1) bekezdés c) pontját a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 10. §-a iktatta be.

51

Az 55/A. §-t a 44/2019. (XII. 17.) MNB rendelet 2. §-a iktatta be.

52

Az 55/A. § (1) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

53

Az 55/A. § (2) bekezdése az 57/2022. (XII. 22.) MNB rendelet 10. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

54

Az 55/B. §-t a 44/2019. (XII. 17.) MNB rendelet 3. §-a iktatta be.

55

Az 55/B. § (2) bekezdése a 29/2020. (IX. 16.) MNB rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

56

Az 56. § (3) bekezdése a 23/2019. (VI. 5.) MNB rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

57

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 2. melléklet III.2. pontja a 10/2019. (II. 21.) MNB rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

63

Az 5. mellékletet a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

64

Az 5. melléklet 1a. pontját a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

65

Az 5. melléklet 2. pontja a 65/2023. (XII. 15.) MNB rendelet 12. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére