• Tartalom

350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

2019.11.22.

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt vagy szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha

a) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 41. § (1) vagy (7) bekezdésében foglaltak alapján állami támogatásban részesül,

b) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesül, és érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik arra az időszakra, amelyre támogatást igényel,

c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására valamely települési önkormányzattal 2018-ra érvényes – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 120–122. §-a, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 97. §-a szerinti – ellátási szerződéssel rendelkezik, az érvényességének időtartama alatt, vagy

d) a szociális ágazatot irányító miniszter által kijelölt diszpécserszolgálat fenntartója, és az a) vagy b) pontban foglaltak alapján támogatásban részesül

(a továbbiakban együtt: egyházi és nem állami szociális fenntartó), a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, illetve 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, 2018. január 1-jétől alkalmazandó minimálbér, illetve garantált bérminimum (a továbbiakban: 2018. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum) kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan az e rendeletben meghatározottak szerint támogatásra jogosult.

(2) Nem jogosult az e rendelet szerinti támogatásra az egyházi és nem állami szociális fenntartó, ha azonos célra más forrásból költségvetési támogatásban részesül.

(3) Az egyházi és nem állami szociális fenntartó a részére e rendelet szerint biztosítandó támogatásról a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: kincstár) az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) szerint illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: igazgatóság) intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(4) A támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. január 1-jétől és 2018. január 1-jétől történt emelkedése miatt

a) a munkaszerződés szerinti alapbér és a munkáltatói döntés alapján járó bér (a továbbiakban együtt: alapbér), valamint az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tekintetében, továbbá

b) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 140., 141. és 142. §-a, a Gyvt. 15. § (10) bekezdése és az Szt. 94/L. § (6) bekezdése szerinti bérpótlékok, valamint az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó tekintetében

keletkezett, ténylegesen felmerülő bérköltségtöbblet kifizetéséhez vehető igénybe azzal, hogy figyelembe kell venni a 2016. évi alapbér mértékéhez kapcsolódó, 2017. és 2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítást.

(5) Az egyházi és nem állami szociális fenntartó a támogatásra az után a minimálbér-, illetve garantáltbérminimum-emelésben érintett foglalkoztatott után jogosult, aki után 2018. évre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlékra vagy 15/B. §-a szerinti bölcsődei pótlékra tekintettel támogatást vesz igénybe. Minimálbér-, illetve garantáltbérminimum-emelésben érintettnek tekintendő az a foglalkoztatott, akinél 2018. január 1-jével alapbéremelést kellett végrehajtani annak érdekében, hogy alapbére megfeleljen a 2018. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum összegének. Nem tekinthető minimálbér-, illetve garantáltbérminimum-emelésben érintettnek az a foglalkoztatott, akinek a 2016 decemberében hatályos munkaszerződése szerinti alapbére a 2018. évi minimálbért, illetve garantált bérminimumot meghaladta, abban az esetben sem, ha besorolása alapján minimálbérben, illetve garantált bérminimumban részesülne.

2. § (1) Az 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: alapbérhez nyújtott támogatás) kizárólag a 2017. december – 2018. november havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetett bérköltségtöbblethez használható fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(2) Az alapbérhez nyújtott támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31.

3. § Az 1. § (4) bekezdés b) pontja szerinti támogatás az Átr. szerinti működési támogatással (a továbbiakban: működési támogatás) való elszámolás során a 2017. december – 2018. november havi foglalkoztatásra tekintettel érvényesíthető az 1. § (5) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő foglalkoztatott tekintetében a 2017. és 2018. évi szociális hozzájárulási adó megtakarítás figyelembevételével.

4. § Az igazgatóság

a) a szociális ágazati összevont pótlékhoz 2018. évre, illetve a bölcsődei pótlékhoz 2017. évre nyújtott támogatás összegét megállapító határozatában foglalt mutatószámok és

b) a 2017. december havi foglalkoztatásra tekintettel az 1. melléklet szerinti összeg, valamint a 2018. január – 2018. május havi foglalkoztatásra tekintettel a 2. melléklet szerinti havi összeg

alapulvételével, az Átr. szerinti 2018. évre vonatkozó támogatásról szóló határozat keretében dönt az alapbérhez nyújtott támogatásként kifizetendő 2017. december havi, valamint a 2018. január – 2018. május havi foglalkoztatásra tekintettel biztosított támogatásról.

5. § (1) Az egyházi és nem állami szociális fenntartó a kincstár által elkészített, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott és a kincstár honlapján közzétett – az alapbérhez nyújtott támogatásként elszámolható bérköltségtöbblet adattartalmú – adatlapon 2018. május 15-éig adatszolgáltatást teljesít az igazgatóság részére a 2018. január – 2018. április havi foglalkoztatásra tekintettel az alapbérhez nyújtott támogatásként e rendelet szerint általa elszámolható bérköltségtöbbletről. Az adatszolgáltatást engedélyesenként és fenntartói összesítővel kell benyújtani.

(2) Az elszámolható bérköltségtöbblet kiszámítása során az érintett foglalkoztatottra irányadó 2018. évi minimálbér vagy garantált bérminimum és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, valamint a foglalkoztatott 2016 decemberében hatályos munkaszerződése szerinti alapbére és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó különbözetét kell alapul venni.

(3) Ha az érintett foglalkoztatottat a 2018. év során más fizetési osztályba sorolják, és ezáltal a rá irányadó minimálbér, illetve garantált bérminimum változik,

a) az átsorolást megelőző nappal bezárólag az átsorolást megelőzően rá irányadó minimálbért, illetve garantált bérminimumot,

b) az átsorolást követő naptól az átsorolást követően rá irányadó minimálbért, illetve garantált bérminimumot

kell figyelembe venni a bérköltségtöbblet kiszámítása során. Ha az átsorolás az adatszolgáltatást követően történik, a különbözetet az Átr. szerinti elszámolás során kell elszámolni.

(4) Ha a foglalkoztatott jogviszonya 2016. december 31-ét követően jött létre, és utána a fenntartó 2018. évre szociális ágazati összevont pótlékra vagy bölcsődei pótlékra tekintettel támogatást vesz igénybe, a bérköltségtöbblet (2) bekezdés szerinti számítása során a 2016 decemberében hatályos munkaszerződés szerinti alapbér helyett azt kell figyelembe venni, hogy a foglalkoztatott jogszabály alapján mekkora alapbérre lett volna jogosult 2016 decemberében.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően,

a) ha a foglalkoztatott jogviszonya 2016. december 31-ét követően jött létre, és alapbére a 2017. év során meghaladta a rá irányadó 2018. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum összegét, vagy

b) ha a foglalkoztatott jogviszonya 2017. december 31-ét követően jött létre, és alapbére az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás időpontjában meghaladta a rá irányadó 2018. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum összegét,

úgy kell tekinteni, mintha a rá irányadó 2018. évi minimálbér, illetve garantált bérminimum részére már 2016 decemberében is biztosításra került volna.

(6) A bérköltségtöbblet kiszámítása és az adatszolgáltatás során a (4) és (5) bekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha

a) az egyházi és nem állami szociális fenntartó a 2017. vagy a 2018. év során jött létre,

b) az egyházi és nem állami szociális fenntartó a 2017. vagy a 2018. év során új intézmény működtetését kezdte meg, vagy

c) a 2017. évben már működő intézmény a 2017. vagy a 2018. év során új engedélyessel bővül.

(7) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban a (6) bekezdés szerinti esetben az alapbérhez nyújtott támogatásként elszámolható havi átlagos összeget csak a működési hónapokat figyelembe véve kell meghatározni.

6. § (1) Az igazgatóság az 5. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásban foglaltak alapján és a 2018. január–május havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetett támogatási összeg figyelembevételével, az Átr. szerinti 2018. évre vonatkozó támogatásról szóló határozat módosításával 2018. június 30-áig dönt az alapbérhez nyújtott támogatásként a 2018. június – 2018. november havi foglalkoztatásra tekintettel biztosított támogatási összegről.

(2) Az alapbérhez nyújtott támogatás éves összege az 5. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatásban szereplő havi átlagos összeg tizenegy hónapra, illetve nem teljes éves működés esetén a működés hónapjaira vetített összege.

(3) A 2018. június – 2018. november havi foglalkoztatásra tekintettel alapbérhez nyújtott támogatásként biztosított támogatási összeg a (2) bekezdés szerinti támogatási összeg és a 4. § szerinti, 2018. január – 2018. május havi foglalkoztatásra tekintettel biztosított támogatás összegének különbözete.

7. § (1) Az alapbérhez nyújtott támogatás folyósítására az e rendeletben foglalt eltérésekkel az Átr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az egyházi és nem állami szociális fenntartó adatszolgáltatását követően, az 5. és 6. §-ban foglaltaknak megfelelően megállapított 2018. június – 2018. november havi foglalkoztatásra tekintettel biztosított támogatás összegét a 2018. július – 2018. decemberben folyósított működési támogatással egyidejűleg, egyenlő részletekben kell folyósítani.

(3) Ha az igazgatóság 6. § szerinti határozata szerint a fenntartónak az alapbérhez nyújtott támogatás tekintetében visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a 2018. július – 2018. december hónapban folyósított működési támogatásból egyenlő részletekben kell levonni. A visszafizetési kötelezettségre tekintettel nem kell ügyleti kamatot felszámítani.

8. § Az 5. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási határidő elmulasztása esetén a 2018. június – 2018. november havi foglalkoztatásra tekintettel biztosított alapbérhez nyújtott támogatás folyósítása a 7. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2018. évi működési támogatással való elszámolás során, annak szabályai szerint történik.

9. § Az egyházi és nem állami szociális fenntartó részére nyújtott támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére az Átr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

9/A. §1 (1) Az 1–9. § alapján támogatásra jogosult egyházi és nem állami szociális fenntartót a 2018. december havi foglalkoztatásra tekintettel is megilleti a minimálbér és garantált bérminimum támogatás, ha 2019 decemberében

a) az engedélyes után az Átr. szerinti működési támogatásban részesül, vagy

b) megfelel az 1. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti feltételeknek.

(2) A 2018. december hónapra járó támogatás összege megegyezik a 2018. évi elszámolás alapján a 2018. november hónapra járó támogatás összegével.

(3) Az igazgatóság a 2018. december hónapra járó támogatás folyósításáról 2019. december 10-éig, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül, hivatalból intézkedik.

(4) Az igazgatóság a támogatás folyósításához szükséges összesített igényt – 2019. november 23-áig – az Átr. 14. § (1) bekezdése szerinti igénnyel együtt küldi meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére. A minisztérium az igényelt támogatást 2019. december 5-éig biztosítja az igazgatóságnak.

(5) Az egyházi és nem állami szociális fenntartónak a 2018. december hónapra járó támogatásról nem kell elszámolást benyújtania.

(6) Az egyházi és nem állami szociális fenntartó a 2018. december hónapra járó támogatásról az igazgatósághoz címzett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez

A 2017. december havi foglalkoztatásra tekintettel az alapbérhez nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)

Sor-
szám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

0–1 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

31 955

16 080

205

2.

1–2 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

31 955

16 080

205

3.

2–3 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

31 955

16 080

205

4.

3–4 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

29 485

23 732

7 965

5.

4–5 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

29 485

23 732

7 965

6.

5–6 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32 590

29 485

23 732

7 965

7.

6–7 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

30 247

23 436

15 509

8.

7–8 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

30 247

23 436

15 509

9.

8–9 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

30 247

23 436

15 509

10.

9–10 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

24 437

17 388

7 285

11.

10–11 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

24 437

17 388

7 285

12.

11–12 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

24 437

17 388

7 285

13.

12–13 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

18 626

11 340

14.

13–14 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

18 626

11 340

15.

14–15 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

18 626

11 340

16.

15–16 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

12 816

5 291

17.

16–17 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

12 816

5 291

18.

17–18 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

12 816

5 291

19.

18–19 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

7 006

20.

19–20 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

7 006

21.

20–21 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

7 006

22.

21–22 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

421

23.

22–23 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

421

24.

23–24 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

421

25.

24–25 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

26.

25–26 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

27.

26–27 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

28.

27–28 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

29.

28–29 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

30.

29–30 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

31.

30–31 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

32.

31–32 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

33.

32–33 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

34.

33–34 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

35.

34–35 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

36.

35–36 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

37.

36–37 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

38.

37–38 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

39.

38–39 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

40.

39–40 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

41.

40–41 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

42.

41–42 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

32 590

43.

42–43 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

29 418

44.

43–44 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

29 418

45.

44–45 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

29 418

46.

45–46 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

25 461

47.

46–47 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

25 461

48.

47–48 év között

14 580

32 590

32 590

32 590

25 461

49.

48 év felett

14 580

32 590

32 590

32 590

21 505

2. melléklet a 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelethez

A 2018. január – 2018. május havi foglalkoztatásra tekintettel az alapbérhez nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)

Sor-
szám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

0–1 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

51 868

51 868

51 233

35 358

19 483

2.

1–2 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

51 868

51 868

51 233

35 358

19 483

3.

2–3 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

51 868

51 868

51 233

35 358

19 483

4.

3–4 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

51 868

48 762

43 009

27 242

7 710

5.

4–5 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

51 868

48 762

43 009

27 242

7 710

6.

5–6 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

51 868

48 762

43 009

27 242

7 710

7.

6–7 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

49 524

42 714

34 786

16 873

8.

7–8 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

49 524

42 714

34 786

16 873

9.

8–9 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

49 524

42 714

34 786

16 873

10.

9–10 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

43 714

36 666

26 563

5 151

11.

10–11 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

43 714

36 666

26 563

5 151

12.

11–12 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

43 714

36 666

26 563

5 151

13.

12–13 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

37 904

30 617

18 340

14.

13–14 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

37 904

30 617

18 340

15.

14–15 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

37 904

30 617

18 340

16.

15–16 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

32 094

24 569

8 472

17.

16–17 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

32 094

24 569

8 472

18.

17–18 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

32 094

24 569

8 472

19.

18–19 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

26 283

18 520

20.

19–20 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

26 283

18 520

21.

20–21 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

26 283

18 520

22.

21–22 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

19 698

10 456

23.

22–23 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

19 698

10 456

24.

23–24 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

19 698

10 456

25.

24–25 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

13 113

779

26.

25–26 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

13 113

779

27.

26–27 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

13 113

779

28.

27–28 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

3 817

29.

28–29 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

3 817

30.

29–30 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

3 817

31.

30–31 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

32.

31–32 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

33.

32–33 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

34.

33–34 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

35.

34–35 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

36.

35–36 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

37.

36–37 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

38.

37–38 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

39.

38–39 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

40.

39–40 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

41.

40–41 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

42.

41–42 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

51 868

43.

42–43 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

48 695

44.

43–44 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

48 695

45.

44–45 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

48 695

46.

45–46 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

44 739

47.

46–47 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

44 739

48.

47–48 év között

23 940

51 868

51 868

51 868

44 739

49.

48 év felett

23 940

51 868

51 868

51 868

40 783

1

A 9/A. §-t a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére