• Tartalom

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről1

2018.07.04.

A Kormány célja, hogy a munkaerő-piaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket, valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve kialakítsa azt a korszerű oktatási környezetet, amely növeli a szakképzések tekintélyét, valamint erősíti a minőségi szakképzést. Az ország versenyképessége nagymértékben függ a szaktudástól, a szakképzés minőségétől. Minden eddiginél nagyobb szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre, ezért főként azokat a készségeket kell erősíteni, amelyek képessé teszik a képzésekben részt vevőket, hogy a folyamatosan változó technológiai környezetben is megállják a helyüket. A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1–4. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti képzést, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).

(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.

(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül – a szakképző iskola fenntartója

a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),

b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),

c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).

(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva – az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön – tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

(6) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben

a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,

b) a szakiskolában oktatható szakképesítésre,

c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra az e rendeletben foglalt kivételek figyelembevételével és

d) a büntetés-végrehajtási intézetben

történő beiskolázásra.

(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.

2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2018/2019. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.

(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Az 1. mellékletben szereplő, az Szt. 24. § (1) bekezdése szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés akkor minősül támogatott szakképesítésnek, ha olyan tanulót készít fel az érettségi vizsgára, aki tanulmányait a szakmai vizsga megszerzésének időpontját követő tanévben kezdi vagy a képzés felnőttoktatás keretében történik.

(6) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is.

3. § (1) A fenntartó – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a tankerületi központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével – köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.

(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó – a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával – 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.

4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni a beiskolázás feltételeit

a) a jogutód nélküli megszűnése,

b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,

c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy

d) az a)–c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok

miatt.

(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.

(3) A munkaerőpiaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.

(4) A fenntartók között – a 7. §-ban foglalt kivétellel – keretszámátadásra nincs lehetőség.

(5) Az állami fenntartó az (1)–(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2018. augusztus 31-ig – a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-ig – az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.

(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2018. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.

(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.

(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv – a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján – ellenőrzi.

5. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2018/2019. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

6. § A fenntartó a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 1–4. mellékletben nem szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzés indítására a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélyében megjelölt keretszámmal jogosult, ideértve a Rendészeti ügyintéző szakképesítést (a szakképesítés azonosítószáma: 52-861-11) is.

7. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzítik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszámváltozást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó – annak átadó ás átvevő fenntartó általi aláírását követően – négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.

(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről, és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.

(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.

7/A. §2 (1) A 6. melléklet (a továbbiakban: konverziós táblázat) tartalmazza az 1. és 2. melléklet szerinti, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2018. január 1-jei hatállyal módosított OKJ által érintett szakképesítéseket, valamint azt, hogy ezen szakképesítésekre megállapított támogatási kategóriákat, illetve keretszámokat hogyan kell alkalmazni a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A konverziós táblázat „A” oszlop adott sorában meghatározott szakképesítés adott megyére vagy a fővárosra meghatározott támogatási kategóriái érvényesek a konverziós táblázat „B” oszlopának azonos sorszámú sorában szereplő szakképesítésekre.

(3) A konverziós táblázat „A” oszlop adott sorában meghatározott szakképesítéshez a megyére vagy a fővárosra, valamint fenntartóra meghatározott keretszámokat a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában meghatározott szakképesítések tekintetében kell érvényesíteni azzal, hogy a keretszámnak a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában meghatározott egyes szakképesítései közötti – ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozó – szétosztása a fenntartó döntése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez3

    1.    A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2018/2019. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Bács-Kiskun megye

Baranya megye

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

2

Abroncsgyártó (34-543-01)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

T

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

3

Ács (34-582-01)

T

K

T

K

K

T

K

K

T

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

4

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01)

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

5

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

6

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

7

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

8

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

K

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

K

K

K

K

N

N

N

9

Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

10

Ápoló (55-723-01)

K

K

T

T

K

K

T

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

K

T

T

11

Aranyműves (55-211-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

12

Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

13

Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

14

Asztalos (34-543-02)

T

K

T

K

K

T

T

K

T

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

15

Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

K

N

N

T

K

K

N

N

N

N

N

16

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)

N

K

N

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

K

K

N

K

N

N

17

Autóbuszvezető (35-841-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

18

Autóelektronikai műszerész (54-525-01)

T

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

K

K

K

K

19

Autógyártó (34-521-01)

N

N

N

K

N

N

N

K

K

K

T

T

T

K

N

N

N

N

N

N

20

Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

T

N

T

K

N

N

N

K

N

K

21

Automatikai technikus (54-523-01)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

N

T

N

K

22

Autószerelő (54-525-02)

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

K

T

K

K

T

T

K

23

Autótechnikus (55-525-01)

T

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

N

K

K

T

K

K

24

Avionikus (54-525-03)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

25

Bádogos (34-582-02)

K

T

K

K

T

K

K

K

T

K

T

K

T

K

T

K

K

K

K

K

26

Bányaművelő (34-544-02)

N

N

N

T

N

N

N

N

N

K

N

K

T

N

N

N

N

N

K

N

27

Bányaművelő technikus (54-544-01)

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

K

T

K

N

N

N

N

K

N

28

Belovagló (35-813-01)

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

29

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

30

Biogazdálkodó (35-621-02)

K

N

K

K

N

N

K

N

T

N

K

T

T

K

K

K

K

K

N

N

31

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01)

N

K

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

32

Bőrdíszműves (34-542-01)

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

33

Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

34

Bronzműves és szoboröntő (55-211-02)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

35

Burkoló (34-582-13)

K

K

K

K

K

K

T

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

36

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

37

Cipőkészítő (34-542-02)

T

K

N

K

T

K

K

N

K

N

K

N

T

K

K

K

K

K

N

N

38

CNC gépkezelő (35-521-01)

K

K

T

T

K

T

K

T

T

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

39

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

40

Cukrász (34-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

41

Családi gazdálkodó (34-814-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

42

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

K

K

43

Dekoratőr (54-211-01)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

44

Demencia gondozó (35-762-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

45

Diétás szakács (35-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

46

Díszítő festő (55-211-03)

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

47

Díszlettervező (55-211-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

48

Díszműkovács (34-211-01)

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

49

Dísznövénykertész (34-622-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

50

Divat- és stílustervező (54-211-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

51

Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

52

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

K

N

K

K

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

K

K

N

53

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

54

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

55

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

56

Eladó (34-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

57

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

T

N

K

T

T

K

K

K

N

K

K

K

58

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

K

K

K

N

K

K

K

59

Elektronikai műszerész (34-522-03)

N

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

N

T

K

T

K

K

K

K

K

60

Elektronikai technikus (54-523-02)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

T

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

61

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-01)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

62

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

63

Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01)

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

64

Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01)

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

65

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

K

N

66

Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

T

K

K

K

N

T

N

K

67

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

K

K

T

K

K

K

K

K

T

T

T

K

T

T

T

K

T

T

K

T

68

Épületgépész technikus (54-582-01)

N

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

K

K

K

T

K

K

K

69

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

70

Erdészeti szakmunkás (34-623-01)

N

N

N

K

N

K

N

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

71

Erdésztechnikus (54-623-02)

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

K

K

N

N

K

N

72

Ergoterapeuta (54-726-03)

K

N

N

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

N

73

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

74

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

75

Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

K

K

N

T

T

K

K

76

Ezüstműves (55-211-07)

N

K

N

K

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

77

Faipari technikus (54-543-01)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

N

T

T

K

78

Fegyverműszerész (54-863-01)

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

79

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

80

Férfiszabó (34-542-04)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

T

K

T

K

T

K

N

K

81

Festő (54-211-03)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

82

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

K

T

T

83

Finommechanikai műszerész (34-521-02)

T

T

K

K

K

K

K

K

T

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

84

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

85

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

T

K

K

K

K

K

N

K

86

Fluidumkitermelő technikus (54-544-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

87

Fodrász (54-815-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

88

Fogadós (34-811-06)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

89

Fogászati asszisztens (54-720-02)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

N

90

Foglalkozás-szervező (55-762-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

91

Fogtechnikus (55-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

N

N

K

N

N

K

N

N

92

Fogtechnikus gyakornok (54-724-01)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

N

N

K

N

N

K

N

N

93

Formacikk-gyártó (34-543-03)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

N

T

N

N

K

N

N

N

N

N

94

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

95

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01)

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

K

N

N

96

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

N

T

K

K

K

N

K

K

K

97

Gazda (34-621-01)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

98

Gazdasági informatikus (54-481-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

99

Gázipari technikus (54-544-03)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

100

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

T

K

K

K

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

101

Gépi forgácsoló (34-521-03)

T

K

T

K

K

T

T

T

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

102

Gépjármű mechatronikus (34-525-02)

T

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

T

T

K

K

N

K

N

N

N

103

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01)

T

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

104

Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01)

T

N

N

K

K

K

N

K

K

N

T

N

N

K

N

N

N

T

N

N

105

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

106

Gerontológiai gondozó (55-762-02)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

107

Grafikus (54-211-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

108

Gumiipari technikus (54-543-02)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

109

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

110

Gyakorló ápoló (54-723-02)

K

K

T

K

K

K

T

K

K

T

K

K

T

K

T

K

T

K

T

T

111

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

T

K

T

K

K

K

112

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) (54-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

113

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

114

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

T

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

T

K

K

T

K

T

K

K

K

115

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

116

Gyártósori gépbeállító (34-521-05)

N

N

K

K

K

K

T

K

T

T

T

T

T

K

K

N

K

T

K

N

117

Gyermekotthoni asszisztens (54-761-01)

N

N

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

118

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

K

K

K

N

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

119

Gyógymasszőr (54-726-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

120

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

121

Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

T

N

T

K

K

K

K

K

N

N

K

N

122

Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)

N

N

N

K

K

N

N

N

T

N

T

K

K

K

N

K

N

K

N

N

123

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

T

K

K

K

K

K

K

N

N

K

124

Hajós szakmunkás (34-841-03)

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

125

Hajózási technikus (54-841-01)

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

K

N

N

N

N

126

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

127

Hangmester (54-213-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

128

Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
(55-215-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

129

Hangtárvezető (55-213-01)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

130

Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

131

Hegesztő (34-521-06)

T

K

T

K

T

T

T

K

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

K

T

132

Hídépítő és -fenntartó technikus (54-582-02)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

133

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

K

N

N

K

K

K

N

N

K

N

K

K

T

K

K

K

N

K

N

N

134

Hús- és baromfiipari szaktechnikus (55-541-04)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

135

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

K

T

K

K

K

K

T

136

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

T

T

K

T

K

N

K

N

K

137

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

T

K

K

K

K

N

K

K

K

138

Idegenvezető (54-812-01)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

139

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

140

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

141

Információrendszer-szervező (55-481-02)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

142

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

143

Ipari gépész (34-521-04)

T

K

T

K

K

T

T

K

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

T

T

144

Ipari gumitermék előállító (34-543-04)

N

N

N

N

K

T

N

N

K

K

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

145

Irodai titkár (54-346-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

146

IT mentor (54-482-01)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

147

Járműfényező (34-525-03)

T

K

T

K

T

K

K

K

K

K

T

K

T

K

T

K

K

K

K

K

148

Járműipari fémalkatrész-gyártó (34-521-07)

N

N

K

K

K

N

K

K

T

N

N

K

T

K

N

K

N

K

N

N

149

Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

150

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (34-525-04)

T

N

N

K

K

N

N

K

K

N

K

K

T

K

N

K

N

N

N

N

151

Járműkarosszéria készítő, szerelő (34-525-05)

T

N

N

K

K

N

N

K

K

N

K

K

T

K

N

K

N

N

N

N

152

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

153

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

N

N

N

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

154

Jegyvizsgáló (54-841-10)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

155

Jelmeztervező (55-211-05)

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

156

Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

157

Karosszérialakatos (34-525-06)

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

K

K

T

158

Kárpitos (34-542-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

K

N

T

N

T

159

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) (34-211-02)

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

160

Kerámiaműves (54-211-05)

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

N

N

K

K

K

N

N

N

N

161

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

K

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

N

162

Kereskedő (54-341-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

163

Kertész (34-622-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

164

Kertészeti szaktechnikus (55-622-01)

N

N

N

K

K

K

N

N

T

N

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

165

Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

N

166

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

167

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

168

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

169

Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

170

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

171

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

172

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

K

N

173

Klinikai fogászati higiénikus (55-725-11)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

174

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)

N

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

175

Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)

N

N

N

N

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

176

Kocsivizsgáló (54-525-09)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

177

Kohászati technikus (54-521-04)

N

T

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

178

Korrektor (55-213-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

179

Kozmetikus (54-815-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

180

Kőfaragó, műköves és épületszobrász (34-582-07)

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

N

181

Kőműves (34-582-14)

K

K

K

K

K

T

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

K

182

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

K

K

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

183

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

184

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

K

K

N

185

Közlekedésautomatikai műszerész (54-523-03)

N

K

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

T

N

N

186

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével)
(54-345-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

187

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

K

K

T

K

K

T

T

K

K

T

T

T

T

T

T

K

T

K

T

T

188

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-02)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

K

N

K

N

K

189

Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

190

Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

N

N

N

191

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó (54-841-03)

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

192

Létesítményi energetikus (55-582-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

K

N

K

K

N

N

K

193

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

194

Lovász (34-621-02)

K

N

K

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

N

195

Magasépítő technikus (54-582-03)

T

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

196

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus (55-541-05)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

197

Mechatronikai technikus (54-523-04)

K

K

K

K

K

T

K

K

T

K

K

T

T

K

K

K

K

T

T

K

198

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

K

N

K

K

T

T

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

T

N

N

199

Mélyépítő technikus (54-582-04)

T

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

T

K

K

K

K

N

K

N

N

200

Mentálhigiénés asszisztens (55-762-03)

N

N

K

N

K

K

N

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

201

Mentésirányító (55-723-17)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

202

Mentőápoló (55-723-11)

K

K

K

T

K

K

K

K

K

K

K

K

T

K

T

T

K

K

N

K

203

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

204

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

205

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

K

N

206

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

207

Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

208

Molnár (34-541-04)

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

209

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

K

210

Mozgókép- és animációkészítő (54-213-03)

N

N

N

K

K

N

K

N

K

K

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

211

Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

212

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

K

T

K

K

K

K

K

K

K

T

T

T

T

K

T

K

N

K

K

N

213

Műanyagfeldolgozó technikus (54-521-06)

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

T

T

T

K

K

K

N

N

K

N

214

Műbútorasztalos (35-543-01)

N

N

N

N

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

215

Műemlékfenntartó technikus (55-582-02)

N

K

N

N

K

K

N

K

K

N

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

216

Műemléki díszítőszobrász (35-582-04)

N

N

N

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

217

Műemléki helyreállító (35-582-05)

N

K

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

218

Műszaki informatikus (54-481-05)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

T

K

T

K

N

K

T

K

219

Műszeres analitikus (55-524-03)

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

N

220

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

221

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

222

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

223

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

N

N

K

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

N

224

Női szabó (34-542-06)

K

T

T

K

K

T

K

K

K

K

T

T

T

T

T

K

T

T

T

K

225

Növényvédelmi szaktechnikus (55-621-02)

N

N

K

K

N

K

N

N

K

N

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

226

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-03)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

227

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

K

N

T

K

K

K

N

N

T

K

N

N

K

K

N

N

T

N

N

K

228

Optikai üvegcsiszoló (34-725-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

229

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

230

Orvosi elektronikai technikus (55-523-04)

N

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

231

Ötvös (54-211-06)

N

K

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

232

Pantomimes (54-212-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

233

Papíripari technikus (55-524-04)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

T

K

K

N

N

N

N

N

N

234

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

N

K

K

N

235

Patkolókovács (35-521-03)

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

236

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

237

Pék (34-541-05)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

238

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (54-343-01)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

K

K

N

K

K

N

N

239

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

240

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

K

N

N

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

241

Pincér (34-811-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

242

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

243

Pszichiátriai gondozó (55-762-04)

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

244

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

K

N

N

245

Rehabilitációs nevelő, segítő (54-762-01)

N

N

N

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

246

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló (35-582-06)

N

K

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

247

Rendészeti őr (34-861-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

248

Repülőgép-szerelő (54-525-10)

K

N

N

N

K

N

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

249

Ruhaipari technikus (54-542-02)

K

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

T

N

K

K

K

T

K

N

250

Sommelier (35-811-01)

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

251

Speciális állatfeldolgozó (35-541-01)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

252

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

253

Sportmasszőr (55-726-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

254

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

K

N

N

N

K

K

K

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

K

N

N

255

Szakács (34-811-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

256

Szakközépiskolában folyó kétéves érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzés

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

257

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

258

Szárazépítő (34-582-10)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

K

K

N

K

259

Szenvedélybeteg gondozó (55-762-05)

N

N

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

K

N

K

K

N

N

N

N

260

Szerszámkészítő (34-521-10)

K

N

T

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

261

Színész (55-212-01)

K

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

262

Színháztechnikus, szcenikus (54-521-07)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

263

Színpad- és porond technikus (54-521-08)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

264

Színpadi fénytervező (55-521-02)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

265

Színpadi magasépítő (55-521-03)

N

N

K

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

266

Szobrász (54-211-07)

N

K

N

N

K

K

K

K

K

N

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

267

Szociális asszisztens (54-762-02)

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

268

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

269

Szociális szakgondozó (54-762-03)

N

K

K

K

K

K

N

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

270

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (55-762-06)

N

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

271

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

K

K

K

K

K

K

T

K

K

K

K

T

T

K

T

K

T

K

K

K

272

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-07)

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

273

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)

N

N

K

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

274

Szőlész-borász (34-541-06)

K

K

N

K

K

N

N

K

N

K

N

N

N

N

K

N

K

N

K

N

275

Szövettani szakasszisztens (55-725-21)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

276

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

277

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

N

K

N

K

N

N

K

N

278

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

K

N

K

K

K

K

N

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

N

N

279

Tartósítóipari szaktechnikus (55-541-07)

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

280

Távközlési technikus (54-523-05)

N

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

K

281

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

282

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

K

N

K

K

K

K

K

K

N

K

N

N

T

K

K

K

K

K

N

N

283

Tejipari szaktechnikus (55-541-08)

N

N

N

N

K

N

N

N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

284

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

K

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

N

T

N

K

N

N

N

N

N

285

Térinformatikus (55-481-01)

N

N

K

K

K

K

N

N

K

N

K

N

N

K

K

K

N

N

N

N

286

Térképész szaktechnikus (55-581-03)

N

N

N

N

K

N

N

N

K

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

287

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

K

N

N

K

K

N

N

K

K

N

N

N

T

N

K

N

N

N

N

N

288

Tetőfedő (34-582-15)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

K

K

289

Textilipari technikus (54-542-03)

K

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

N

T

K

K

N

N

N

N

N

290

Textilműves (54-211-08)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

291

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

292

Útépítő (34-582-11)

N

N

K

K

T

K

K

K

K

K

T

K

T

K

K

N

N

N

N

N

293

Útépítő és -fenntartó technikus (54-582-05)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

K

N

T

K

N

K

N

N

N

N

294

Üvegműves (54-211-09)

N

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

K

N

295

Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

296

Vadászpuska műves (55-863-02)

N

N

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

297

Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)

N

N

N

N

N

K

N

N

K

K

N

N

N

K

K

K

N

K

N

N

298

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

299

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

300

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (54-344-03)

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

K

K

K

K

K

N

N

N

301

Vasútépítő és -fenntartó technikus (54-582-06)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

N

N

N

N

N

K

N

K

N

N

302

Vasútforgalmi szolgálattevő (54-841-05)

N

N

N

K

K

K

K

K

K

N

T

N

N

N

N

K

K

N

N

N

303

Vasúti árufuvarozási ügyintéző (54-841-06)

N

N

N

N

K

K

K

K

K

N

T

N

N

K

N

K

N

N

N

N

304

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

T

N

N

K

N

N

N

K

N

N

305

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)

N

N

N

K

K

N

K

K

K

N

T

N

N

N

N

N

N

K

N

N

306

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)

N

N

K

K

K

N

K

K

K

N

T

N

N

K

N

N

T

N

N

N

307

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)

N

N

K

K

K

N

N

K

K

N

N

N

N

N

N

K

K

N

N

N

308

Vegyész technikus (54-524-03)

N

K

N

K

K

K

K

N

T

N

T

T

N

K

N

K

N

K

T

T

309

Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)

N

N

N

K

K

K

K

N

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

310

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)

N

N

N

K

K

N

N

N

K

N

K

K

N

K

N

K

N

N

N

N

311

Vendéglátásszervező (54-811-01)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

312

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

313

Vésnök (55-211-08)

N

N

N

K

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

314

Vidékfejlesztési szaktechnikus (55-581-04)

N

N

N

K

N

N

N

N

K

N

K

T

N

K

K

N

K

N

K

N

315

Villanyszerelő (34-522-04)

T

K

T

K

K

K

T

T

K

K

T

T

T

K

T

K

T

T

T

K

316

Virágdekoratőr (35-215-02)

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

N

N

N

N

K

N

N

317

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

K

K

K

K

K

K

K

K

N

K

K

K

N

K

K

K

K

K

K

N

318

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)

K

T

T

K

K

K

T

K

T

K

K

K

T

K

T

K

N

T

T

T

319

Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)

N

N

K

K

K

K

N

K

K

N

K

T

T

K

N

K

N

N

N

N

320

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

K

N

K

K

K

K

K

K

K

N

K

N

T

K

K

K

N

N

N

N

321

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő (35-582-08)

N

N

K

K

K

T

N

N

T

K

K

N

T

K

K

K

N

N

N

N

322

Vízgépészeti technikus (54-853-03)

N

N

K

K

K

T

K

N

K

K

K

N

T

K

K

K

N

K

N

T

323

Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)

K

N

N

N

K

N

N

K

N

N

N

N

N

K

N

N

N

N

N

N

324

Víziközmű technikus (54-853-04)

K

N

T

K

K

K

T

K

K

N

K

N

N

N

K

K

N

K

N

N

325

Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)

N

N

K

K

K

K

T

N

K

N

K

T

N

K

N

K

N

K

N

N

326

Vízügyi szakmunkás (34-853-02)

T

N

K

K

T

T

K

N

K

K

K

T

T

K

K

K

N

K

N

T

327

Webfejlesztő (55-213-02)

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

K

K

K

K

N

N

K

N

328

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

K

K

N

K

K

K

K

K

K

K

K

N

N

K

N

K

K

K

N

N

2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához
T: támogatott [1. § (2) bekezdés a) pontja szerint]
N: nem támogatott [1. § (2) bekezdés b) pontja szerint]
K: korlátozottan támogatott [1. § (2) bekezdés c) pontja szerint]

2. melléklet a 353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez4

    1.    A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként
1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Szakképesítés megnevezése (száma)

Keretszám

ITM

AM

TK16

EJSZ13

EJSZ15

EJSZ20

EJSZ5

EJSZ9

KA8

MF249

MF70

2

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Államháztartási ügyintéző (54-344-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ápoló (55-723-01)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Autóbuszvezető (35-841-01)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Automatikai technikus (54-523-01)

52

40

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

11

Bádogos (34-582-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Biogazdálkodó (35-621-02)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Burkoló (34-582-13)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

CAD-CAM informatikus (54-481-01)

114

80

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

15

CNC gépkezelő (35-521-01)

144

120

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

16

Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Cukrász (34-811-01)

260

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Családi gazdálkodó (34-814-01)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Dekoratőr (54-211-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Diétás szakács (35-811-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Díszműkovács (34-211-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Dísznövénykertész (34-622-01)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Édesipari termékgyártó (34-541-01)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Eladó (34-341-01)

280

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Elektromechanikai műszerész (34-522-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Elektronikai technikus (54-523-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Élelmiszeripari technikus (54-541-02)

92

 

80

 

 

12

 

 

 

 

 

 

31

Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

230

200

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

33

Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Ergoterapeuta (54-726-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Faipari technikus (54-543-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Fegyverműszerész (54-863-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Férfiszabó (34-542-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

230

200

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

40

Fitness-wellness instruktor (54-813-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Fodrász (54-815-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Fogadós (34-811-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Fogászati asszisztens (54-720-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Gazda (34-621-01)

166

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Gazdasági informatikus (54-481-02)

140

120

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

49

Grafikus (54-211-04)

104

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

50

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03)

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Gyakorló ápoló (54-723-02)

417

400

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

52

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Gyógy- és fűszernövénytermesztő (35-622-01)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Gyógymasszőr (54-726-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Gyógypedagógiai segítő munkatárs (54-140-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Halász, haltenyésztő (34-624-01)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus (55-850-01)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Húsipari termékgyártó (34-541-03)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34-582-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35-582-03)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Idegenvezető (54-812-01)

105

80

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

65

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (54-481-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

161

120

 

 

24

 

 

 

17

 

 

 

67

Irodai titkár (54-346-03)

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Kárpitos (34-542-05)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Kereskedő (54-341-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Kertész (34-622-02)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (35-345-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (55-345-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Kisgyermekgondozó, -nevelő (54-761-02)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Kishajóépítő, -karbantartó (34-543-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

89

 

66

 

 

 

 

23

 

 

 

 

78

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

24

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Kozmetikus (54-815-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Kőműves (34-582-14)

230

200

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

82

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Környezetvédelmi technikus (54-850-01)

52

 

40

 

 

 

12

 

 

 

 

 

84

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (55-850-02)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)

95

80

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

88

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

234

200

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

89

Lovász (34-621-02)

43

 

33

 

 

 

 

 

 

 

10

 

90

Mechatronikai technikus (54-523-04)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Mechatronikus-karbantartó (34-523-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Mentésirányító (55-723-17)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Mentőápoló (55-723-11)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

205

40

165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Mezőgazdasági gépésztechnikus (54-521-05)

80

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Mezőgazdasági gépjavító (35-521-02)

66

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Mezőgazdasági technikus (54-621-02)

64

 

40

 

 

 

 

 

24

 

 

 

98

Motorkerékpár-szerelő (34-525-07)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Műanyagfeldolgozó (34-521-09)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Műszaki informatikus (54-481-05)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (34-215-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Női szabó (34-542-06)

250

220

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

104

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Ortopédiai műszerész (54-726-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Parképítő és fenntartó technikus (54-581-02)

80

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Patkolókovács (35-521-03)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (54-140-02)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

Pék (34-541-05)

146

80

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54-344-01)

433

400

 

 

 

13

 

 

20

 

 

 

111

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Pincér (34-811-03)

240

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Postai üzleti ügyintéző (54-841-09)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Rendészeti őr (34-861-01)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Repülőgép-szerelő (54-525-10)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Ruhaipari technikus (54-542-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Sportedző (a sportág megjelölésével) (54-813-02)

66

40

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

Sportmasszőr (55-726-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus (55-541-06)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Szakács (34-811-04)

280

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Számítógép-szerelő, karbantartó (34-523-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

Szárazépítő (34-582-10)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Szerszámkészítő (34-521-10)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Színész (55-212-01)

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Szociális asszisztens (54-762-02)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

175

160

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

128

Szoftverfejlesztő (54-213-05)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

Szőlész-borász (34-541-06)

45

 

33

 

 

12

 

 

 

 

 

 

130

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

360

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

Települési környezetvédelmi szaktechnikus (55-850-04)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Természetvédelmi szaktechnikus (55-850-05)

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

Tetőfedő (34-582-15)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

Textilipari technikus (54-542-03)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

Turisztikai szervező, értékesítő (54-812-03)

105

80

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

140

Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

Vállalkozási és bérügyintéző (54-344-02)

289

240

 

 

 

 

 

15

34

 

 

 

142

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

Vendéglátásszervező (54-811-01)

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

Vendéglátó-üzletvezető (35-811-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145

Virágdekoratőr (35-215-02)

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

Virágkötő és virágkereskedő (34-215-04)

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő (34-582-12)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

105

80

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

149

Vizi sportmotor-szerelő (35-525-01)

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Víziközmű technikus (54-853-04)

105

80

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

151

Webfejlesztő (55-213-02)

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Zöldség- és gyümölcstermesztő (35-622-02)

33

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében
1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 126. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

A 7/A. §-t a 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. melléklet a 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a 114/2018. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére