• Tartalom

354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről1

2018.01.01.

A Kormány az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselőire és állami ügykezelőire (a továbbiakban együtt: állami tisztviselő) terjed ki.

(2) A teljesítményértékelés elemeinek megállapítása, értékelése, illetve mérése elektronikus formában, az állami tisztviselők teljesítményértékelési informatikai rendszerének (a továbbiakban: informatikai rendszer) használatával – az 1–5. mellékletben meghatározottak figyelembevételével – a 6–8. melléklet, a teljesítmény mérése esetén a 9–10. melléklet alkalmazásával történik.

(3) A teljesítményértékelés szabályainak alkalmazásához a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által – a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter egyetértésével – kiadott módszertani ajánlás nyújt támogatást.

2. § (1) Az informatikai rendszer üzemeltetését a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter – az általa vezetett minisztérium kijelölt szervezeti egysége (a továbbiakban: személyügyi központ) útján – látja el.

(2) A személyügyi központ minden év március 31. napjáig jelentést készít az állami tisztviselők tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól, és arról a minisztert tájékoztatja.

(3) A miniszter – a (2) bekezdésben foglaltak mellett – tájékoztatást kérhet a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős minisztertől a teljesítményértékelések tapasztalatairól.

(4) Az állami tisztviselők teljesítményértékelésének elektronikus formában történő elvégzéséhez a személyügyi központ módszertani és felhasználói támogatást, továbbá technikai segítséget nyújt.

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) alapkompetencia: a feladatkör és munkakör ellátásához szükséges általános felkészültség, tudás, jártasság, készség, képesség, továbbá mindazon személyes jellemzők összessége, amelyek hatnak a munkateljesítményre;

b) értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy – a munkáltatói jogkör gyakorlója által átruházott jogkörben eljárva – az állami tisztviselő közvetlen vezetője;

c) értékelt: állami tisztviselő és állami ügykezelő;

d) informatikai rendszer: az állami tisztviselők egyéni teljesítményértékelésének elvégzését támogató elektronikus rendszer, amely a személyügyi központ által biztosított felületről érhető el;

e) kompetencia alapú munkamagatartás-értékelési tényezői: az alap- és szakmai kompetenciák együtt;

f) mérés: konkrét eredményeken, határidőkön, mérőszámokon, indikátorokon alapuló, a teljesítmény megállapítására irányuló tevékenység;

g) munkaköri követelmény: az értékelt feladatköre és munkaköri leírása alapján megfogalmazott átfogó jellegű meghatározás, amely lefedi az állami tisztviselő feladatait, munkakörét;

h) önértékelés: az értékelt személyes megítélése – a munkaköri követelmény, valamint az alap- és szakmai kompetenciák százalékban meghatározott teljes körű értékelésével – saját munkateljesítményéről, képességeiről és készségeiről, tevékenységéről, magatartásáról, elhivatottságáról;

i) szakmai kompetencia: az alapkompetenciától eltérő, az ügyintézői, ügykezelői, vezetői besoroláshoz rendelt, a munkateljesítményre ható specifikus jártasság, készség, képesség és személyes jellemzők;

j) szervezeti támogató: a munkáltató vezetője által kijelölt állami tisztviselő, aki a teljesítményértékelési rendszer működtetésén keresztül támogatja az értékelő vezető munkáját, valamint az önértékelés végrehajtását;

k) teljesítményértékelés: az állami tisztviselők egyéni teljesítményértékelésének és önértékelésének rendszere; olyan ismétlődő tevékenység, amelynek során az értékelő vezető az értékelt részére meghatározza a teljesítményértékelés elemeit, azokat az önértékelést követően értékeli, illetve méri, és érdemi visszajelzést ad az értékelt részére;

l) teljesítményértékelés elemei: a munkaköri követelmény, valamint a kompetencia alapú munkamagatartás-értékelési tényezők;

m) ügyintéző: az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 1. melléklet 1–3. pontjában meghatározott ügyintézői osztály megfelelő előmeneteli fokozatába sorolt állami tisztviselő;

n) ügykezelő: az Áttv. 1. melléklet 5. pontjában meghatározott ügykezelői osztály megfelelő előmeneteli fokozatába sorolt állami ügykezelő;

o) vezető: az Áttv. 1. melléklet 4. pontjában meghatározott vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő, valamint a járási hivatalvezető;

p) vezetői értékelés: a munkaköri követelmény, valamint az alap- és szakmai kompetenciák százalékban meghatározott értékelése, a teljesítmény mérése.

2. A teljesítményértékelés elemeinek meghatározása

4. § (1) Az értékelt részére

a) – a 17. §-ban foglaltak kivételével – egy munkaköri követelményt kell meghatározni feladatköre és munkaköri leírása alapján, valamint

b) az értékelő lapon elő kell írni a 2–5. melléklet szerinti – az ügyintézői, ügykezelői, vezetői besorolásnak megfelelő alap- és szakmai kompetenciákat tartalmazó – kompetencia alapú munkamagatartás-értékelési tényezők alkalmazását.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti munkaköri követelményt szövegesen úgy kell meghatározni, hogy az átfogja az állami tisztviselő feladatkörét, és alkalmas legyen a munkateljesítmény komplex értékelésére.

5. § (1) Az értékelő vezetőnek a munkaköri követelményt a jogviszony keletkezésétől számított tizenöt napon belül meg kell határoznia.

(2) Ha az állami tisztviselő feladatköre, munkaköre vagy munkaköri leírása – a meghatározott munkaköri követelményt érintően – módosul, a munkaköri követelményt a módosulástól számított tizenöt napon belül újra meg kell határozni.

(3) Az állami tisztviselő javaslatot tehet a munkaköri követelményére vonatkozóan.

(4) A munkaköri követelményt az értékelő vezető a soron következő teljesítményértékelést megelőző három hónapig módosíthatja.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott munkaköri követelmény teljesítését a soron következő teljesítményértékeléskor kell értékelni.

6. § (1) A munkaköri követelmény tudomásulvételéről az állami tisztviselő az informatikai rendszeren keresztül – a követelmény meghatározásától számított öt napon belül – jelez vissza.

(2) Az állami tisztviselő munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte esetén a munkaköri követelmény tudomásulvételéről – az (1) bekezdéstől eltérően – a munkába állás napjától számított három napon belül jelez vissza az informatikai rendszeren keresztül.

(3) Ha az állami tisztviselő az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül visszajelzéssel nem él, úgy kell tekinteni, hogy az állami tisztviselő a munkaköri követelményt tudomásul vette.

3. A teljesítmény értékelése, mérése

7. § Az értékelt teljesítményét 0–100%-ig terjedő, öt teljesítményfokozatra bontott mérőskálán kell értékelni, illetve mérni. A százalékos értéksávokat és a hozzá kapcsolódó teljesítményfokozatokat az 1. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A teljesítményértékelés elemeinek értékelése az önértékelésből és a vezetői értékélésből áll.

(2) A teljesítményértékelés elemeinek értékelése – az önértékelés és a vezetői értékelés során – nullától százig terjedő, egész számban meghatározott, százalékos formában történik.

(3) Az önértékelés és a vezetői értékelés eredményét súlyozottan kell figyelembe venni, amelybe

a) az önértékelés eredménye 10%-os mértékben,

b) a vezetői értékelés eredménye 90%-os mértékben

számít be.

(4) A teljesítményértékelés elemei értékelésének részeredményét súlyozottan kell figyelembe venni, amelybe

a) a munkaköri követelmény értékelése 60%-os mértékben,

b) a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése 40%-os mértékben

számít be.

(5) Az értékelés eredménye a teljesítményértékelés elemei értékelésének – a kerekítés szabályai szerint számított – számtani átlaga.

9. § (1) Az önértékelést és a vezetői értékelést az informatikai rendszerben kell elvégezni.

(2) Ha az értékelt az önértékelést a 13. § (2) bekezdésében foglalt határidőben nem végzi el, a 8. § (3) bekezdésétől eltérően a vezetői értékelés eredményét 100%-ban kell figyelembe venni.

10. § (1) Az értékelt az értékelés eredményének tudomásulvételéről a vezetői értékeléstől számított öt napon belül – az informatikai rendszeren keresztül – jelez vissza.

(2) Az értékelt az értékelés eredményének tudomásulvételéről munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte esetén – az (1) bekezdéstől eltérően – a munkába állás napjától számított három napon belül jelez vissza az informatikai rendszeren keresztül.

(3) Ha az értékelt az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül visszajelzéssel nem él, vagy a 11. § szerinti értékelő megbeszélést nem kezdeményezi, úgy kell tekinteni, hogy az értékelés eredményét tudomásul vette.

(4) Az értékeléssel kapcsolatban az állami tisztviselő az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehet.

11. § (1) Ha az értékelt az értékelés eredményével nem ért egyet, a vezetői értékeléstől számított öt napon belül értékelő megbeszélést kezdeményezhet.

(2) Az értékelő megbeszélést annak kezdeményezésétől számított öt napon belül kell megtartani.

(3) Az értékelő megbeszélésen az értékelő vezető ismerteti és indokolja a vezetői értékelés eredményét.

(4) Az értékelt kérésére a munkavállalói érdekképviseleti szerv képviselője az értékelő megbeszélésen részt vehet, és észrevételt tehet.

(5) Az értékelő megbeszélés eredményét és az értékelt által kért észrevételeket az informatikai rendszerben az értékelő vezetőnek rögzítenie kell.

12. § (1) Ha az értékelő megbeszélés eredményeként a teljesítményértékelés módosítására kerül sor, az értékelés eredményének tudomásulvételére a 10. § (1), (2) és (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A módosított teljesítményértékelésre vonatkozóan értékelő megbeszélés nem kezdeményezhető.

(2) Az értékelő megbeszélés alapján módosított vezetői értékelést az értékelő megbeszélés napján kell rögzíteni az informatikai rendszerben.

(3) Értékelő megbeszélést az értékelő vezető is kezdeményezhet, amelyre a 11. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(4) A nyomtatási záradékkal ellátott, az informatikai rendszerből egyszerű másolatként kinyomtatott értékelő lap az állami tisztviselő személyi anyagának része.

13. § (1) A teljesítményértékelés időszaka évente két félév, amely – az 5. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak kivételével –

a) a tárgyév január 1. napjától tárgyév június 30. napjáig, valamint

b) a tárgyév július 1. napjától tárgyév december 31. napjáig

tart.

(2) A teljesítményértékelés elemeinek önértékelését évente kétszer,

a) a tárgyév június 1. napja és június 20. napja között (a továbbiakban: első félévi önértékelés), valamint

b) a tárgyév december 1. napja és december 20. napja között (a továbbiakban: második félévi önértékelés)

kell elvégezni.

(3) A teljesítményértékelés elemeinek vezetői értékelését évente kétszer,

a) az első félévi önértékelés informatikai rendszerben történő rögzítése és a tárgyév július 15. napja között, valamint

b) a második félévi önértékelés informatikai rendszerben történő rögzítése és a tárgyévet követő év január 15. napja között

kell elvégezni.

(4) Ha az önértékelésre a (2) bekezdésben foglalt határidőben nem kerül sor, a vezetői értékelés az önértékelésre nyitva álló időtartam utolsó napját követő naptól elvégezhető.

(5) A (3) bekezdés szerinti határidők a 10. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerint módosulnak.

14. § (1) Nem kell elvégezni a teljesítményértékelést – a 17. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével –, ha

a) az értékelt jogviszonya az értékelési időszakban megszűnt,

b) a jogviszony keletkezésétől vagy az állami tisztviselő feladatkörének, munkakörének vagy munkaköri leírásának módosulásától a 13. § (3) bekezdése szerinti határidőig három hónap nem telt el,

c) az értékelt az értékelési időszakban három hónapnál rövidebb ideig állt az értékelő vezető irányítása alatt,

d) az értékelési időszakban az értékelt munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte a három hónapot meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetében a munkavégzési kötelezettséggel nem járó távollétek időtartamát össze kell számítani.

15. § (1) Az értékelő vezető – a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyásával – a tárgyévben további teljesítményértékelést is végezhet (a továbbiakban: rendkívüli teljesítményértékelés), különösen

a) vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe történő helyezés esetén vagy

b) kiemelt ügyintézői osztályból az általános ügyintézői osztályba sorolás esetén vagy

c) a 14. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott esetekben.

(2) Két teljesítményértékelés között legalább két hónapnak el kell telnie.

(3) A tárgyévben legfeljebb két rendkívüli teljesítményértékelést lehet végezni.

(4) A rendkívüli teljesítményértékelésre az e rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

16. § (1) Ha az értékelési időszakban az értékelt

a) hivatali érdekből történő átirányítására vagy

b) kinevezésétől eltérő ideiglenes foglalkoztatására

kerül sor, az értékelést az a vezető végzi el, akinek az irányítása alá az állami tisztviselő három hónapot meghaladóan tartozott.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az állami tisztviselő munkavégzésének időtartama egy vezető irányítása alatt sem éri el a három hónapot, akkor a kinevezése szerinti munkáltató értékelő vezetője végzi el az értékelést.

17. § (1) Ha az állami tisztviselő feladatkörének, munkakörének vagy munkaköri leírásának módosulása az értékelő vezető személyének változásával jár, a korábbi feladatköre, munkaköre vagy munkaköri leírása szerinti értékelő vezetőnek a feladatkör, munkakör módosulásától az új munkaköri követelmény meghatározásáig kell elvégeznie az értékelést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékelést akkor is el kell végezni, ha

a) az állami tisztviselő feladatköre, munkaköre vagy munkaköri leírása módosulásától három hónap nem telt el, vagy

b) az értékelt az értékelési időszakban három hónapnál rövidebb ideig állt az értékelő vezető irányítása alatt.

18. § (1) A munkáltató vezetője normatív utasításban rendelkezhet a munkaköri követelmény teljesítésének méréséről.

(2) A normatív utasításban meg kell határozni különösen

a) azokat a feladatköröket vagy munkaköröket, amelyek esetében a munkaköri követelmény teljesítésének megállapítása méréssel történik,

b) a munkaköri követelmény teljesítésének mutatóit,

c) a munkaköri követelmény teljesítése mérésének egyéb szempontjait.

(3) Vezetői munkakörben a munkaköri követelmény teljesítésének mérése nem alkalmazható.

(4) A normatív utasítás kiadásához a miniszter és a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter előzetes jóváhagyása szükséges.

(5) Ha a munkaköri követelmény teljesítésének mérésére kerül sor – a 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően –, legalább két munkaköri követelményt kell meghatározni a 9–10. melléklet szerinti űrlapon.

(6) A munkaköri követelmény teljesítése mérésének esetén önértékelésre nem kerül sor.

(7) A munkaköri követelmény teljesítésének mérésére az e rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy annak eredményét a vezetői értékelés adja.

4. A minősítés

19. § (1) A minősítés az állami tisztviselő tárgyévre vonatkozó teljesítményértékelési eredményeinek százalékban meghatározott – az informatikai rendszer által számított – számtani átlaga.

(2) A minősítési fokozatok azonosak a teljesítményértékelés 1. mellékletben meghatározott fokozataival.

20. § (1) Az értékelő vezetőnek az értékelt tárgyévre vonatkozó minősítését – a 14. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – a második félévi teljesítményértékeléssel egyidejűleg, a 13. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőben kell az informatikai rendszerben rögzítenie.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő a 10. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján módosulhat.

(3) A minősítést a 11. melléklet szerinti minősítő lapon kell elvégezni.

(4) A minősítés tudomásulvételéről az értékelt a minősítéstől számított öt napon belül – az informatikai rendszeren keresztül – jelez vissza.

(5) Az értékelt a minősítés tudomásulvételéről – a (4) bekezdéstől eltérően – munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte esetén a munkába állás napjától számított három napon belül jelez vissza az informatikai rendszeren keresztül.

(6) Ha az értékelt a (4) és (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül visszajelzéssel nem él, úgy kell tekintetni, hogy a minősítést tudomásul vette.

(7) A nyomtatási záradékkal ellátott, az informatikai rendszerből egyszerű másolatként kinyomtatott minősítő lap az állami tisztviselő személyi anyagának része.

21. § Ha az értékelt a tárgyévre vonatkozóan nem rendelkezik legalább két teljesítményértékeléssel, a tárgyévre vonatkozó minősítésére nem kerülhet sor.

5. Az értékelő vezetőre és a szervezeti támogatóra vonatkozó szabályok

22. § (1) Nem lehet értékelő vezető,

a) aki az értékelési időszakban etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy

b) akinek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte az értékelési időszakban a három hónapot meghaladja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a munkavégzési kötelezettséggel nem járó távollétek időtartamát össze kell számítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben, továbbá ha az értékelő vezető jogviszonya az értékelési időszakban megszűnik, vagy munkaköre módosul, a munkáltatói jogkör gyakorlója új értékelő vezetőt jelöl ki.

23. § (1) A teljesítményértékelés szervezeti folyamatának koordinálása érdekében a munkáltató vezetője szervezeti támogató munkatársakat jelöl ki.

(2) A szervezeti támogató feladata különösen

a) a teljesítményértékelés elvégzésének módszertani támogatása,

b) az informatikai rendszer alkalmazásának segítése, lekérdezések elvégzése, valamint

c) a személyügyi központtal történő kapcsolattartás.

(3) A szervezeti támogató munkatársak közül legalább egy fő az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti informatikai feladatkört betöltő állami tisztviselő.

6. Az informatikai rendszer karbantartása, üzemzavar

24. § (1) Ha az informatikai rendszer működése karbantartás miatt szünetel, a karbantartás tényéről a személyügyi központ – a karbantartás tervezett időpontját legalább öt nappal megelőzően – az informatikai felületen tájékoztatást tesz közzé, és értesíti a szervezeti támogatót.

(2) A tájékoztatásban meg kell jelölni a karbantartás kezdetének és befejezésének időpontját.

25. § (1) Az informatikai rendszer korlátozott működőképességét okozó, legalább négy órán át fennálló esemény (a továbbiakban: üzemzavar) bekövetkezése esetén a személyügyi központ – az üzemzavar bekövetkezését követően – az informatikai rendszer felületén tájékoztatást tesz közzé, amelyben fel kell tüntetni az üzemzavar elhárításának várható időpontját.

(2) Az üzemzavar következtében elmaradt, e rendelet szerinti teljesítményértékelési tevékenységeket az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul el kell végezni.

(3) Az e rendeletben meghatározott határidőkbe az üzemzavar időtartama nem számít bele.

(4) Az üzemzavar bekövetkezéséről a személyügyi központ – a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az állami tisztviselő kérésére – igazolást állít ki.

26. § Az informatikai rendszer korlátozott működőképességét okozó, egymást követő tíz napon át fennálló esemény bekövetkezése esetén a munkáltató vezetője elrendelheti a teljesítményértékelés papír alapon történő végrehajtását.

7. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 2017. december 31. napján állami szolgálati jogviszonyban álló állami tisztviselő részére a teljesítményértékelés elemeit 2018. február 28. napjáig kell meghatározni.

(3) Az e rendelet hatálybalépését megelőző félévre vonatkozó teljesítményértékelést, továbbá az e rendelet hatálybalépését megelőző évre vonatkozó minősítést a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek szabályai szerint kell végrehajtani.

1. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

 

A

B

1.

Teljesítményfokozat

Százalékos értéksávok

2.

Kimagasló

100% – 90%

3.

Jól megfelelt

89% – 80%

4.

Megfelelt

79% – 60%

5.

Elfogadható

59% – 50%

6.

Elfogadhatatlan

49% – 0%

2. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Alapkompetenciák
1. Aktivitás, reagálás
2. Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért
3. Eredményorientáció és motiváltság
4. Fejlődés igénye, üteme, innovációs készség
5. Felelősségvállalás, felelősségtudat
6. Szakmai lojalitás
7. Határidők betartása
8. Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége
9. Munkaidő kihasználása
10. Munkatempó és feladatvállalás
11. Önállóság
12. Pontosság, precizitás
13. Stressztűrés, pszichés terhelhetőség
14. Szabálykövetés

3. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Szakmai kompetenciák ügyintézők esetében
1. Csapatmunka, együttműködés, kommunikáció
2. Feladatteljesítés iránti elkötelezettség
3. Munkabírás, kitartás
4. Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás
5. Számítástechnikai ismeretek
6. Ügyfél-orientáltság

4. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Szakmai kompetenciák ügykezelők esetében
1. Eljárásrendi ismeretek
2. Irodai rendszerek, alkalmazások használata
3. Számítástechnikai ismeretek
4. Szervezőkészség, koordináció
5. Munkabírás, terhelhetőség
6. Ügyiratkezelési ismeretek

5. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Szakmai kompetenciák vezetők esetében
1. Elkötelezettség, megbízhatóság, etikus magatartás
2. Konfliktuskezelés
3. Munkatársak fejlesztése, motiválása
4. Összefüggések megértése, stratégiai gondolkodás, rendszerszintű gondolkodás
5. Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás
6. Vezetési, irányítási képesség (döntéshozatali képesség, erőforrásokkal való gazdálkodás, empátia)

6. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Értékelési időszak: …tól -…ig
ÉRTÉKELŐ LAP
ÜGYINTÉZŐK teljesítményének értékelésére

 

Féléves teljesítmény szintje

Teljesítményfokozat

 

Féléves súlyozott eredmény

%

 

SZEMÉLYI ADATOK

Értékelt neve:

 

Azonosító:

 

Értékelő vezető neve:

 

Szervezet:

 

Szervezeti egység:

 

A MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉSE - Σ : %

Sz.

Feladat megnevezése

Önértékelés

%

Vezetői értékelés

%

Súlyozott eredmény

%

1.

1 db munkaköri követelmény meghatározása, amely átfogja az állami tisztviselő feladatkörét, munkakörét.

 

 

 

KOMPETENCIA ALAPÚ MUNKAMAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE -Σ : %

Sz.

Kompetencia megnevezése

Önértékelés

%

Vezetői értékelés

%

Súlyozott eredmény

%

ALAPKOMPETENCIÁK

1.

Aktivitás, reagálás

 

 

 

2.

Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért

 

 

 

3.

Eredményorientáltság és motiváltság

 

 

 

4.

Fejlődés igénye, üteme

 

 

 

5.

Felelősségvállalás, felelősségtudat

 

 

 

6.

Szakmai lojalitás

 

 

 

7.

Határidők betartása

 

 

 

8.

Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége

 

 

 

9.

Munkaidő kihasználása

 

 

 

10.

Munkatempó és feladatvállalás

 

 

 

11.

Önállóság

 

 

 

12.

Pontosság, precizitás

 

 

 

13.

Stressztűrés, pszichés terhelhetőség

 

 

 

14.

Szabálykövetés

 

 

 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK

1.

Csapatmunka, együttműködés, kommunikáció

 

 

 

2.

Feladatteljesítés iránti elkötelezettség

 

 

 

3.

Munkabírás, kitartás

 

 

 

4.

Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás

 

 

 

5.

Számítástechnikai ismeretek

 

 

 

6.

Ügyfél-orientáltság

 

 

 

Az értékelő vezető megjegyzése:

Észrevétel:

Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 16. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Értékelés lezárásának dátuma:
Nyomtatási záradék:

7. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Értékelési időszak: …tól -…ig
ÉRTÉKELŐ LAP
ÜGYKEZELŐK teljesítményének értékelésére

 

Féléves teljesítmény szintje

Teljesítményfokozat

 

Féléves súlyozott eredmény

%

 

SZEMÉLYI ADATOK

Értékelt neve:

 

Azonosító:

 

Értékelő vezető neve:

 

Szervezet:

 

Szervezeti egység:

 

MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉSE - Σ: %

Sz.

Feladat megnevezése

Önértékelés

%

Vezetői értékelés

%

Súlyozott eredmény

%

1.

1 db munkaköri követelmény meghatározása, amely átfogja az állami ügykezelő feladatkörét, munkakörét.

 

 

 

KOMPETENCIA ALAPÚ MUNKAMAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE -Σ : %

Sz.

Kompetencia megnevezése

Önértékelés

%

Vezetői értékelés

%

Súlyozott eredmény

%

ALAPKOMPENETENCIÁK

1.

Aktivitás, reagálás

 

 

 

2.

Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért

 

 

 

3.

Eredményorientáltság és motiváltság

 

 

 

4.

Fejlődés igénye, üteme

 

 

 

5.

Felelősségvállalás, felelősségtudat

 

 

 

6.

Szakmai lojalitás

 

 

 

7.

Határidők betartása

 

 

 

8.

Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége

 

 

 

9.

Munkaidő kihasználása

 

 

 

10.

Munkatempó és feladatvállalás

 

 

 

11.

Önállóság

 

 

 

12.

Pontosság, precizitás

 

 

 

13.

Stressztűrés, pszichés terhelhetőség

 

 

 

14.

Szabálykövetés

 

 

 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK

1.

Eljárásrendi ismeretek

 

 

 

2.

Irodai rendszerek, alkalmazások használata

 

 

 

3.

Számítástechnikai ismeretek

 

 

 

4.

Szervezőkészség, koordináció

 

 

 

5.

Munkabírás, terhelhetőség

 

 

 

6.

Ügyiratkezelési ismeretek

 

 

 

Az értékelő vezető megjegyzése:

Észrevétel:

Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 16. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Értékelés lezárásának dátuma:
Nyomtatási záradék:

8. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Értékelési időszak: …tól -…ig
ÉRTÉKELŐ LAP
VEZETŐK teljesítményének értékelésére

 

Féléves teljesítmény szintje

Teljesítményfokozat

 

Féléves súlyozott eredmény

%

 

SZEMÉLYI ADATOK

Értékelt neve:

 

Azonosító:

 

Értékelő vezető neve:

 

Szervezet:

 

Szervezeti egység:

 

MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNY ÉRTÉKELÉSE - Σ %

Sz.

Feladat megnevezése

Önértékelés

%

Vezetői értékelés

%

Súlyozott eredmény

%

1.

1 db munkaköri követelmény meghatározása, amely átfogja a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő feladatkörét, munkakörét.

 

 

 

KOMPETENCIA ALAPÚ MUNKAMAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE -Σ : %

Sz.

Kompetencia megnevezése

Önértékelés

%

Vezetői értékelés

%

Súlyozott eredmény

%

ALAPKOMPETENCIÁK

1.

Aktivitás, reagálás

 

 

 

2.

Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért

 

 

 

3.

Eredményorientáltság és motiváltság

 

 

 

4.

Fejlődés igénye, üteme

 

 

 

5.

Felelősségvállalás, felelősségtudat

 

 

 

6.

Szakmai lojalitás

 

 

 

7.

Határidők betartása

 

 

 

8.

Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége

 

 

 

9.

Munkaidő kihasználása

 

 

 

10.

Munkatempó és feladatvállalás

 

 

 

11.

Önállóság

 

 

 

12.

Pontosság, precizitás

 

 

 

13.

Stressztűrés, pszichés terhelhetőség

 

 

 

14.

Szabálykövetés

 

 

 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK

1.

Elkötelezettség, megbízhatóság (lojalitás, etikus magatartás)

 

 

 

2.

Konfliktuskezelés

 

 

 

3.

Munkatársak fejlesztése

 

 

 

4.

Összefüggések megértése, stratégiai gondolkodás, rendszerben történő gondolkodás

 

 

 

5.

Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás

 

 

 

6.

Vezetési, irányítási képesség (döntéshozatali képesség, erőforrásokkal való gazdálkodás, empátia)

 

 

 

Az értékelő vezető megjegyzése:

Észrevétel:

Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 16. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Értékelés lezárásának dátuma:
Nyomtatási záradék:

9. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Értékelési időszak: …tól -…ig
ŰRLAP
ÜGYINTÉZŐK teljesítményének mérésére

 

Féléves teljesítmény szintje

Teljesítményfokozat

 

Féléves súlyozott eredmény

%

 

SZEMÉLYI ADATOK

Értékelt neve:

 

Azonosító:

 

Értékelő vezető neve:

 

Szervezet:

 

Szervezeti egység:

 

MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÉRÉSE -Σ : %

Sz.

Munkaköri követelmény megnevezése

Elvárt teljesítmény

Teljesítmény

Mért eredmény %

1.

Az értékelt munkaköri követelmény szöveges meghatározása

 

 

 

 

Az elvárt eredmény meghatározása

 

 

 

 

Az elvárt határidő meghatározása

 

 

 

 

Egyéb elvárás meghatározása

 

 

 

2.

Az értékelt munkaköri követelmény szöveges meghatározása

 

 

 

 

Az elvárt eredmény meghatározása

 

 

 

 

Az elvárt határidő meghatározása

 

 

 

 

Egyéb elvárás meghatározása

 

 

 

KOMPETENCIA ALAPÚ MUNKAMAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE -Σ: %

Sz.

Kompetencia megnevezése

Önértékelés
%

Vezetői értékelés
%

Súlyozott eredmény
%

ALAPKOMPETENCIÁK

1.

Aktivitás, reagálás

 

 

 

2.

Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért

 

 

 

3.

Eredményorientáltság és motiváltság

 

 

 

4.

Fejlődés igénye, üteme

 

 

 

5.

Felelősségvállalás, felelősségtudat

 

 

 

6.

Szakmai lojalitás

 

 

 

7.

Határidők betartása

 

 

 

8.

Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége

 

 

 

9.

Munkaidő kihasználása

 

 

 

10.

Munkatempó és feladatvállalás

 

 

 

11.

Önállóság

 

 

 

12.

Pontosság, precizitás

 

 

 

13.

Stressztűrés, pszichés terhelhetőség

 

 

 

14.

Szabálykövetés

 

 

 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK

1.

Csapatmunka, együttműködés, kommunikáció

 

 

 

2.

Feladatteljesítés iránti elkötelezettség

 

 

 

3.

Munkabírás, kitartás

 

 

 

4.

Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás

 

 

 

5.

Számítástechnikai ismeretek

 

 

 

6.

Ügyfél-orientáltság

 

 

 

Az értékelő vezető megjegyzése:

Észrevétel:

Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 16. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Értékelés lezárásának dátuma:
Nyomtatási záradék:

10. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Értékelési időszak: …tól -…ig
ŰRLAP
ÜGYKEZELŐK teljesítményének mérésére

 

Féléves teljesítmény szintje

Teljesítményfokozat

 

Féléves súlyozott eredmény

%

 

SZEMÉLYI ADATOK

Értékelt neve:

 

Azonosító:

 

Értékelő vezető neve:

 

Szervezet:

 

Szervezeti egység:

 

MUNKAKÖRI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK MÉRÉSE -Σ : %

Sz.

Munkaköri követelmény megnevezése

Elvárt teljesítmény

Teljesítmény

Mért eredmény %

1.

Az értékelt munkaköri követelmény szöveges meghatározása

 

 

 

 

Az elvárt eredmény meghatározása

 

 

 

 

Az elvárt határidő meghatározása

 

 

 

 

Egyéb elvárás meghatározása

 

 

 

2.

Az értékelt munkaköri követelmény szöveges meghatározása

 

 

 

 

Az elvárt eredmény meghatározása

 

 

 

 

Az elvárt határidő meghatározása

 

 

 

 

Egyéb elvárás meghatározása

 

 

 

KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSE - Σ: %

Sz.

Kompetencia megnevezése

Önértékelés

%

Vezetői értékelés

%

Súlyozott eredmény

%

ALAPKOMPETENCIÁK

1.

Aktivitás, reagálás

 

 

 

2.

Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért

 

 

 

3.

Eredményorientáltság és motiváltság

 

 

 

4.

Fejlődés igénye, üteme

 

 

 

5.

Felelősségvállalás, felelősségtudat

 

 

 

6.

Szakmai lojalitás

 

 

 

7.

Határidők betartása

 

 

 

8.

Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége

 

 

 

9.

Munkaidő kihasználása

 

 

 

10.

Munkatempó és feladatvállalás

 

 

 

11.

Önállóság

 

 

 

12.

Pontosság, precizitás

 

 

 

13.

Stressztűrés, pszichés terhelhetőség

 

 

 

14.

Szabálykövetés

 

 

 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK

1.

Eljárásrendi ismeretek

 

 

 

2.

Irodai rendszerek, alkalmazások használata

 

 

 

3.

Számítástechnikai ismeretek

 

 

 

4.

Szervezőkészség, koordináció

 

 

 

5.

Munkabírás, terhelhetőség

 

 

 

6.

Ügyiratkezelési ismeretek

 

 

 

Az értékelő vezető megjegyzése:

Észrevétel:


Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 16. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Értékelés lezárásának dátuma:
Nyomtatási záradék:

11. melléklet a 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez

Minősítés időszaka: …tól -…ig
MINŐSÍTŐ LAP

 

Minősítés szintje

Minősítési fokozat

 

Minősítés eredménye

%

 

 

SZEMÉLYI ADATOK

Értékelt neve:

 

Azonosító:

 

Anyja neve:

 

Születési dátum:

 

Értékelő vezető neve:

 

Szervezet:

 

Szervezeti egység:

 

TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS/MÉRÉS EREDMÉNYE

Időszak ...tól -…ig

%

Időszak ...tól -…ig

%

Σ:

%

Tájékoztatom, hogy a teljesítményértékelésre és minősítésre vonatkozó eljárási szabályok megsértése miatt, valamint a teljesítményértékelés és a minősítés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt 30 napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz közszolgálati panaszt nyújthat be az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 16. § (6) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 190. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Minősítés lezárásának dátuma:
Nyomtatási záradék:
1

A rendeletet a 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte 2019. április 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére