• Tartalom

355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről

2023.01.01.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 39. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya kiterjed az országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszaira (a továbbiakban együtt: kerékpárútszakasz).

(2)2 Az illetékes önkormányzat kezelésében lévő önálló kialakítású kerékpárutak, illetve közös vagy elválasztott gyalog- és kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai körébe tartoznak

a) az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/6. mellékletében meghatározott országos kerékpárút-törzshálózatba tartozó kerékpárutak, továbbá

b) az a) pontba nem tartozó, főutakkal párhuzamosan meglévő kerékpárutak.

(3) A kerékpárútszakaszokat a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

2. § A kerékpárútszakaszok vonatkozásában a Kkt. 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.) közútkezelőként látja el a miniszterrel kötött szerződés alapján.

3. § (1) A közútkezeléssel érintett kerékpárútszakaszok vonatkozásában a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) együttműködik a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátásában és az adott kerékpárútszakaszhoz kapcsolódó fejlesztési tervek, programok végrehajtásában.

(2)3 Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kerékpárútszakaszok közútkezelése során keletkezett, önkormányzati tulajdonú vissznyereményi anyagokat (így különösen bontott út-, híd- és vízépítési anyagokat, táblákat, úttartozékokat, faanyagot) az illetékes önkormányzat köteles a közútkezelőtől haladéktalanul átvenni, azok értékét – tulajdonosként – számvitelileg nyilvántartani. Az illetékes önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján jogosult ezen vissznyereményi anyagokat az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorló részére megállapodásban rögzített módon átadni. A kerékpárútszakaszok közútkezelője a részére átadott vissznyereményi anyagokat jogosult – a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel kötött megállapodás alapján – a közútkezelői tevékenysége során felhasználni.

(3) A kerékpárútszakaszokat érintő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett beruházás, illetve felújítás esetén a beruházás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat tulajdonaként jön létre. Ennek a nyilvántartási értéke térítésmentesen kerül átadásra az illetékes önkormányzat részére, amely a beruházás értékét saját könyveiben nyilvántartja, valamint azzal a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel elszámol. A kerékpárútszakaszokat érintő – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján – beruházásnak, illetve felújításnak nem minősülő tevékenység értékét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. költségként számolja el.

(4) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Kkt. 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti feladatait attól a naptól kezdve látja el a kerékpárútszakasz vonatkozásában, amely napon az 1. melléklet szerinti birtokbaadási jegyzőkönyvet az illetékes önkormányzattal kölcsönösen aláírta, és egyben ezen naptól viseli a feladatok ellátásért fennálló felelősséget is.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelethez4


iktatószám

JEGYZŐKÖNYV
Kerékpárútszakasz birtokba adásáról

Készült: ........................ jelű kerékpárút ............................................ szakaszánál ............... év .................... hónap ......... napján,

amelyet aláírtak egyrészről
.................................................. Önkormányzat
Székhelye: ......................................................................................................................................................
Képviseli: .................................................. polgármester
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)

másrészről

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Székhelye: ......................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma: ...........................................................................
Képviseli: Magyar Közút Nonprofit Zrt. .................................................. Vármegyei Igazgatóság,
aláírásra jogosult munkavállalója
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

továbbiakban mint Felek.

Felek rögzítik, hogy az alábbi kerékpárútszakasz vonatkozásában a birtokbaadás napjáig az Átadó látta el a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat:

.................................................. kerékpárútszakasz


Felek előtt ismert tény, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja értelmében az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (4) bekezdése alapján a jelen birtokbaadási jegyzőkönyvvel érintett kerékpárútszakasz vonatkozásában a közútkezelői (fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési) feladatokat jelen jegyzőkönyvben rögzített birtokbaadás napjától az Átvevő látja el.
Felek előtt ismert tény továbbá, hogy Átvevő jogosult a Kormányrendelet rendelkezései és jelen birtokbaadási jegyzőkönyv alapján az Átadó önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulását megelőzően megkezdeni a közútkezelői feladatok ellátását.

Jelenlévők a tárgyi kerékpárútszakasz átadás-átvételi eljárását az útszakasz helyszíni megtekintésével és az arra vonatkozó dokumentumok átadás-átvételével elvégezték.
A helyszíni bejárást és szemlét követően Felek képviselői a kerékpárútszakasz átadás-átvételével kapcsolatban az alábbiakat rögzítik:

A kerékpárútszakasz műszaki állapotával kapcsolatos megállapítások:
Átadó részéről:


Átvevő részéről:


A kerékpárútszakasz műszaki állapotából adódó szükséges intézkedések:


A kerékpárútszakaszon az Átadó tulajdonában és könyveiben nyilvántartott ingóságok listája:Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az Átvevő kezelési tevékenységére vonatkozó jogszabályi feltételek nem állnak fenn, a kerékpárút közútkezelői feladatait az Átadó haladéktalanul köteles visszavenni az Átvevőtől.

A birtokbaadás napja:

Kelt: ...................................................,
........................................................................... ...........................................................................
Átvevő Átadó
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Önkormányzat
képviselik: képviseli:

A jegyzőkönyv mellékletei:
1

Az 1. § (1) bekezdése a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 30. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. melléklet a 289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 263. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére