• Tartalom
Oldalmenü

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

2018.01.02.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)

a) 59. § (4) bekezdésében meghatározott engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentéseknél, továbbá

b) 1. melléklet I. pontjában meghatározott ügyekben

a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) és a szervezetek, személyek (a továbbiakban együtt: ügyfél) közötti kapcsolattartásra kell alkalmazni.

(2) E rendeletet a nyomdai úton előállított értékpapírok védelmi tervének engedélyezésével kapcsolatos eljárásokra és az értékpapírok utángyártásával kapcsolatos bejelentésekre nem kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. ÁNYK-űrlap: ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében előállított, kizárólag a benyújtás céljára szolgáló speciális űrlap;

2. ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás: az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet] 115. §-a szerinti szolgáltatás;

3. elektronikus űrlap: a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott fogalom;

4. fokozott biztonságú elektronikus aláírás: a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: eIDAS rendelet) 3. cikk 11. pontjában meghatározott fogalom;

5. fokozott biztonságú elektronikus bélyegző: az eIDAS rendelet 3. cikk 26. pontjában meghatározott fogalom;

6. elektronikus időbélyegző: az eIDAS rendelet 3. cikk 33. pontjában meghatározott fogalom;

7. üzemzavar: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 27. § (3) bekezdésében szabályozott esetkör.

3. § (1) Az MNB tv. 58. § (2) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezet a kérelmét, bejelentését vagy egyéb beadványát (a továbbiakban együtt: beadvány) az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében (a továbbiakban: ERA rendszer) elérhető, az adott beadvány céljára rendszeresített elektronikus űrlapon, az abban meghatározott módon és tartalommal, a jogszabályban előírt melléklet, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével nyújtja be.

(2) Az MNB tv. 58. § (2) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett természetes személy a beadványát az ERA rendszerben elérhető, az adott beadvány céljára rendszeresített elektronikus űrlapon vagy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az adott beadvány céljára rendszeresített ÁNYK űrlapon az azokban meghatározott módon és tartalommal, a jogszabályban előírt melléklet, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentum egyidejű feltöltésével nyújtja be.

4. § (1) Az MNB tv. 58. § (2) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személy a beadványát választása szerint a 3. § (2) bekezdése szerinti módon vagy az MNB által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az abban meghatározott módon és tartalommal, a jogszabályban előírt melléklettel, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentummal együtt nyújtja be.

(2) Az MNB tv. 58. § (2) bekezdése alapján elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személy formanyomtatvány használata esetén a beadványt mellékleteivel postai úton, az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére vagy az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán nyújtja be.

(3) Az alkalmazandó formanyomtatványokat az MNB a honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, valamint az ügyfélszolgálaton papír alapon is elérhetővé teszi.

5. § (1) Amennyiben üzemzavar miatt az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfélnek nincs lehetősége a beadványát, valamint annak mellékletét elektronikus úton benyújtani az MNB-hez, az üzemzavar elhárításáig a beadványt, valamint annak mellékletét elektronikus adathordozón, az MNB által az Eüsztv. 26. § (1) bekezdése alapján közzétett, a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 37. §-a szerinti tájékoztatásában meghatározott dokumentum formátumban, a 4. § (2) bekezdésében meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be, illetve teljesítheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az üzemzavar ideje alatt a bejelentés a 4. § (2) bekezdésében meghatározott elérhetőségeken papír alapon is benyújtható, illetve teljesíthető.

6. § (1) Az ERA rendszer az MNB honlapján keresztül elérhető Regisztrációs Adatbázisban az ügyfél képviseletére a szervezet törvényes képviselője által előzetesen írásban kijelölt természetes személy által teljesített regisztráció során történő azonosítást követően vehető igénybe. A regisztráció történhet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás használatával vagy a Kormányzat által biztosított azonosítási szolgáltatáson keresztül.

(2) Az ERA rendszeren keresztül beadvány benyújtására csak az ügyfél vagy a nevében eljáró, tanúsítvány alapú regisztrációval rendelkező felhasználó jogosult.

(3) Az MNB az ERA rendszeren keresztül – a feltöltött beadvány jogosultsági és technikai ellenőrzésének kedvező eredménye esetén – a beadvány beérkezéséről az érkeztetési számot is tartalmazó automatikus üzenetet küld elektronikus levél formájában az ügyfélnek. A beadvány beérkezéséről szóló tájékoztatásnak az ERA rendszer által küldött, „a feldolgozást megkezdtük” tartalmú üzenet tekintendő.

(4) Ha a beadvány a jogosultsági vagy technikai ellenőrzés eredményeként nem küldhető be, erről az ERA rendszer automatikus üzenetben – elektronikus levélben – értesíti az ügyfelet.

(5) Az ERA rendszer által a beadvány beérkezéséről szóló tájékoztatásként küldött, a (3) bekezdés szerinti automatikus üzenet átvételi elismervénynek minősül, és a határidők számítása szempontjából az automatikus üzenetben megjelölt időpont tekintendő a beadvány MNB-hez történő beérkezése napjának.

7. § (1) Az MNB az eljárása során – az eljárás megindulásától az érdemi döntés véglegessé válásáig, valamint az MNB által saját hatáskörben hivatalból folytatott jogorvoslati eljárásokban – az ügyféllel az ügyfél által a 3–4. § alapján alkalmazott módon tartja a kapcsolatot, beleértve a döntéseinek közlését is.

(2) Az ügyfél az MNB általi felszólítás alapján a beadványát az (1) bekezdés szerinti kapcsolattartási módon köteles teljesíteni a jogszabályban mellékletként meghatározott, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumok egyidejű feltöltésével, illetve benyújtásával.

8. § (1) A beadványt elektronikus űrlap esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel vagy elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel kell ellátni.

(2) A 3. §-ban meghatározott eljárásokban az MNB döntéseit az ügyféllel az elektronikus ügyintézést végző közigazgatási szerv által használható elektronikus aláírásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elektronikus aláírással ellátott hiteles elektronikus irat formájában közli.

9. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

10. § E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

11. §1

1

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.