• Tartalom

362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2017.12.01.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában,

a 3. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § (1) A szakkollégiumi rendszeren belül kiemelten a roma fiatalok tehetségének támogatását szolgálja a roma szakkollégiummá minősített szakkollégium. A roma szakkollégiumi minősítés a minősítésnek az Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vételétől számított három évre szól.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott minősítéshez be kell szerezni
a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához,
b) a Roma Szakkollégiumi Tanács szakmai véleményét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti minősítés során vizsgálni szükséges különösen a szakkollégium által a hallgatók részére nyújtott szolgáltatásokat, a hátrányos helyzetű, illetve roma nemzetiségű hallgatók, valamint a bentlakásos hallgatók minősítési követelményekben meghatározott arányát.”

2. § Az R. a következő 27. §-sal egészül ki:

27. § (1) A 2017. december 31. napján roma szakkollégiumként működő szakkollégiumok – ha e rendeletnek a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelettel módosított 21. §-a alapján roma szakkollégiumi minősítésük Oktatási Hivatal általi nyilvántartásba vételére nem kerül sor – 2018. december 1-jétől szakkollégiumként működnek tovább.
(2) Az (1) bekezdés szerinti az emberi erőforrás fejlesztési operatív program keretében európai uniós forrásból támogatásban részesülő szakkollégiumok jogosultak a 2018. április 1-je előtti roma szakkollégiumi minősítésükre tekintettel kapott európai uniós források 2018. és 2019. évi felhasználására.
(3) A szakkollégium adatainak az (1) bekezdés szerinti változását 15 napon belül köteles bejelenteni az Oktatási Hivatalnak.”

3. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

14/A. § (1) A 14. § szerint nyilvántartásba vett szakkollégium roma szakkollégiumi minősítéséhez kérelmet nyújt be a Hivatalhoz.
(2) A roma szakkollégiumi minősítés nyilvántartásba vételhez – az eljárás megindításához szükséges miniszteri hozzájárulás mellett – a Roma Szakkollégiumi Tanács (a továbbiakban: RSZT) három hónapnál nem régebbi szakmai véleményét kell mellékelni.
(3) A már működő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljárásához kapcsolódó kérelmek értékelési szempontjainak, minősítési követelményeinek a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium ajánlásai alapján az RSZT által kidolgozott szempontrendszere a Hivatal és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére