• Tartalom

369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet

a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2018.01.02.

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Vác közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 1899/7, 1899/18, 1899/19 és 1899/20 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve az ezekből az ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2)1 Ha az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben

a) a hatóság és a szakhatóság vagy a szakhatóságok egymással – egészben vagy részben – ellentétes egyedi előírást állapítanak meg vagy feltételt írnak elő, vagy

b) a hatóság megítélése szerint a szakhatóság a hatáskörét túllépte, vagy állásfoglalása ellentétes a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó tartalmi követelményekkel,

a hatóságnak úgy kell egyeztetnie a szakhatósággal, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc nap, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb tizenöt nap áll rendelkezésre.

(3)2

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

(5)3

3. § A Beruházással összefüggésben

a) központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni, és

b) településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni.

4. § A Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. §4

1. melléklet a 369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,

6. tűzvédelmi hatósági eljárások,

7. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

8. rendészeti hatósági eljárások,

9. útügyi hatósági eljárások,

10. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

11. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

14. földmérési hatósági eljárások,

15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. erdészeti hatósági eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. azok az 1–17. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,

19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A 2. § (2) bekezdése a 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdését a 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (5) bekezdését a 7. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére