• Tartalom

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

2023.01.01.

A Kormány a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 15. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A jelnyelvi tolmácsolás folytatásának feltételei

1. §1 A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 8. § (1) bekezdése szerinti jelnyelvi tolmácsolási tevékenység (a továbbiakban: jelnyelvi tolmácsolás) folytatásához a következő szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal kell rendelkezni:

a) a szakértő és a fordító jeltolmács képzésről szóló 8/1983. (VI. 15.) MM–EüM együttes rendelet alapján kiállított szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács bizonyítvány,

b) az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet alapján kiadott 52 8999 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés,

c) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés vagy 52 223 01 0100 31 02 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,

d) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés vagy 52 223 01 0100 52 01 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,

e) az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 azonosító számú jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépülés, 52 223 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés vagy 51 223 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, vagy

f) az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 Jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépülés, 52 223 01 Jelnyelvi tolmács szakképesítés vagy 51 223 01 Relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés.

g)2 a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet alapján kiadott, a jelnyelvi tolmács vagy a siket jelnyelvi tolmács képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány.

2. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásához a jelnyelvi tolmácsnak rendelkeznie kell – a 4. § szerinti bejelentés benyújtását megelőző három év során szerzett – legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlattal (a továbbiakban: tolmácsolási gyakorlat). A tolmácsolási gyakorlatba az 1. § d), e) vagy f) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel rendelkező személy esetében a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként teljesített gyakorlatot is be kell számítani.

(2) A tolmácsolási gyakorlatot az igazolja, aki vagy akinek jogelődje a bejelentőt foglalkoztatja vagy foglalkoztatta. Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, vagy a tolmácsolási gyakorlatot a bejelentő nem foglalkoztatottként teljesítette, a gyakorlatot a tolmácsolásra irányuló szerződéssel és az annak teljesítését igazoló dokumentummal kell igazolni.

(3)3 Az 1. § d)–g) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel vagy tanúsítvánnyal rendelkező személy esetében a képzés keretében, a 4. § szerinti bejelentés benyújtását megelőző három év során a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként teljesített gyakorlatot a képzőhely igazolja.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell kiállítójának nevét, székhelyét, a bejelentő nevét, lakcímét és a tolmácsolási gyakorlat időtartamát.

3. § (1) A jelnyelvi tolmács az 4. § szerinti bejelentés benyújtásakor nyilatkozik az általa vállalt tolmácsolási típusokról.

(2)4 A jelnyelvi tolmács szakképesítéssel, jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépüléssel, a szakértő jeltolmács, a fordító jeltolmács bizonyítvánnyal, továbbá az 1. § g) pontja szerinti tanúsítvánnyal rendelkező jelnyelvi tolmács vagy siket jelnyelvi tolmács a következő tolmácsolási típusokat láthatja el:

a) bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás,

b)5 tanulói jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal vagy felnőttképzési jogviszonnyal összefüggésben végzett tolmácsolás,

c) egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás,

d) foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás,

e) a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás,

f) a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás,

g) nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás,

h) média-tolmácsolás.

(3) A társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkező jelnyelvi tolmács a (2) bekezdés c)–f) pontja szerinti tolmácsolási típusokat láthatja el.

(4) A relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítéssel rendelkező jelnyelvi tolmács – az adott tolmácsolási típus önálló ellátására jogosult jelnyelvi tolmáccsal együttesen – a (2) bekezdés a) és c)–g) pontja szerinti tolmácsolási típusokat láthatja el.

2. A bejelentéssel összefüggő eljárás

4. § (1) A jelnyelvi tolmácsolás folytatásáról szóló bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) kell megtenni.

(2)6 A bejelentést a Hivatal honlapján közzétett, 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. A bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető.

(3) Ha a bejelentés nem felel meg a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Jtv.-ben és az e rendeletben foglalt követelményeknek, a Hivatal a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásával visszaküldi a bejelentő számára az általa mellékelt dokumentumokat.

(4) Ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a bejelentő nem felel meg a jelnyelvi tolmácsolás folytatásához szükséges – a Szolgtv.-ben, a Jtv.-ben és az e rendeletben meghatározott – feltételeknek, ennek közlésével egyidejűleg visszaküldi számára az általa mellékelt dokumentumokat.

3. A Névjegyzék vezetése, változások bejelentése

5. § (1) A jelnyelvi tolmács köteles háromévenként bejelenteni a Hivatalnak az e rendeletben előírt továbbképzés és szakmai gyakorlat teljesítését.

(2) A továbbképzés teljesítésének bejelentéséhez mellékelni kell a továbbképzést szervező személy vagy szervezet által kiállított igazolást. A tolmácsolási gyakorlat teljesítésének igazolása tekintetében a 2. § (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni.

(3) Ha a bejelentést a jelnyelvi tolmács nem teljesíti, vagy az általa benyújtott igazolások hiányosak, a Hivatal határidő tűzésével és a jogkövetkezmények megjelölésével felhívja a jelnyelvi tolmácsot a továbbképzés, illetve a tolmácsolási gyakorlat teljesítésének igazolására.

6. § (1) A jelnyelvi tolmács a Hivatalnál – legfeljebb három évre – kérheti tevékenységének szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével. Visszamenőleges szüneteltetésnek nincs helye. A szüneteltetés időtartama a szüneteltetés ideje alatt módosítható.

(2) A szüneteltetés időtartama a jelnyelvi tolmács továbbképzésen történő részvételi kötelezettségét nem érinti. A szüneteltetés időtartama a tolmácsolási gyakorlat végzéséhez előírt időtartamba nem számít bele.

7. § (1) A Hivatal a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében (a továbbiakban: Névjegyzék) szereplő adatokban folyamatosan átvezeti a változásokat, és az aktuális adatokat teszi közhírré.

(2) A Hivatal a jelnyelvi tolmács Névjegyzékből való törléséről – a Névjegyzék módosulásával egyidejűleg – közleményt jelentet meg saját honlapján a törlés időpontjának feltüntetésével.

(3)7 A szünetelés, valamint a törlés iránti bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető.

4. Továbbképzés és szakmai gyakorlat

8. § (1) A jelnyelvi tolmács köteles továbbképzési időszakonként

a) legalább 60 órában a jelnyelvi tolmácsok szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve képzése érdekében szervezett továbbképzésen részt venni, és

b) legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlatot végezni.

(2) Az első továbbképzési időszak a Névjegyzékbe történő felvétellel kezdődik. A további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak leteltét követő napon kezdődnek.

(3) Az egyes továbbképzési időszakok tartama három év akkor is, ha a jelnyelvi tolmács az előírt továbbképzést és szakmai gyakorlatot korábban teljesíti.

(4) A jelnyelvi tolmácsszolgálat fenntartója éves továbbképzési tervet készít, amely tartalmazza

a) a továbbképzésen részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,

b) a továbbképzésre fordítható összeg megjelölését,

c) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát és

d) a tervezett továbbképzéseket, valamint azok óraszámát.

9. § (1)8 Továbbképzést a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) által pályázati úton hároméves időtartamra kijelölt személyek vagy szervezetek (a továbbiakban: továbbképző szervezet) szervezhetnek a kijelölésben meghatározottak szerint.

(2) Az a személy vagy szervezet,

a) amelyik a 10. § (6) bekezdése szerinti beszámolót határidőre nem nyújtja be, vagy

b)9 amelynek kijelölését az Intézet a 11. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint visszavonta,

a beszámolási határidő lejártától, illetve a kijelölés visszavonásától számított egy évig nem nyújthat be pályázatot.

(3)10 A pályázati kiírást az Intézet a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré tételéről.

(4)11 Az Intézet a kijelölésben meghatározza, hogy a továbbképző szervezet által szervezett és a pályázatban feltüntetett programok közül melyeket ismer el a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzésnek. Az Intézet a kijelölésről szóló döntését a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége véleményének kikérésével hozza meg.

(5)12 A kijelölés feltétele, hogy a továbbképző szervezet a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájáruljon – kijelölése esetén – a nevének és elérhetőségének, a továbbképzések címének, óraszámának, valamint a továbbképzések időpontjával, helyszínével, díjával és tervezett létszámával kapcsolatos adatoknak az Intézet honlapján és a Szociális Ágazati Portálon történő közhírré tételéhez. Az Intézet az adatokat a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré tételükről.

10. § (1) A továbbképző szervezet a továbbképzéseket a pályázati kiírásban és a pályázatában foglaltak szerint köteles megszervezni.

(2)13 A továbbképző szervezet – a továbbképzés megindítását megelőzően legalább tíz nappal – köteles az Intézetnek elektronikus levélben bejelenteni

a) a képzés tényleges időpontját, helyszínét,

b) a képzés díját,

c) előzetes hozzájárulása esetén a szakmai felelős nevét, elérhetőségét és

d) a képzésben részt vevők tervezett létszámát.

(3)14 A (2) bekezdés szerinti adatokban bekövetkező változást haladéktalanul be kell jelenteni az Intézetnek. Az Intézet a bejelentett adatokat a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré tételükről.

(4) A továbbképző szervezet a pályázati kiírásban meghatározott formában köteles

a) a továbbképzés lebonyolításáról nyilvántartást vezetni, és

b) a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolást kiadni.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza

a) előzetes hozzájárulásuk esetén a továbbképzésen részt vevők természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét,

b) a továbbképzés engedélyszámát és címét,

c) a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a jelenléti ívet és a részvételi díjat, tanfolyami naplót,

d) a számonkérésről készült jegyzőkönyveket,

e) a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolásokat és

f) az értékelő kérdőíveket.

(6) A továbbképző szervezet a továbbképzés befejezését követő tizenöt napon belül – a pályázati kiírásban meghatározott formában – beszámolót készít a továbbképzés megvalósításáról.

11. § (1)15 Az Intézet nyomon követi a továbbképzések megvalósítását.

(2)16 Ha a továbbképzés eltér a pályázati kiírásban, a pályázatban vagy a kijelölésben foglaltaktól, az Intézet határidő tűzése mellett felhívja a továbbképző szervezetet a pályázati kiírásban, a pályázatban és a kijelölésben foglaltak betartására.

(3)17 Ha a továbbképző szervezet a (2) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, az Intézet a kijelölést visszavonhatja.

(4)18 Az Intézet a kijelölés visszavonásának tényét a honlapján közhírré teszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közhírré tételéről.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

13. § (1) E rendeletet a 2018. január 1-jén a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet alapján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2017. december 31-én a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet alapján a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékén szereplő szakértők a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe 2018. január 1-jén hivatalból felvételre kerülnek.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak a 2017. december 31-én fennálló továbbképzési kötelezettség teljesítésének határidejét nem érintik.

14. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. §19

1. melléklet a 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelethez

A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történő bejelentés adattartalma

1. A bejelentő családi neve és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, értesítési címe.

2. A bejelentő egyéb elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím), valamint egyéb elérhetőség megadása esetén nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e annak Budapest Főváros Kormányhivatala honlapján való közhírré tételéhez. (Egyéb elérhetőség megadása nem kötelező.)

3.20 A szakképesítés, rész-szakképesítés, bizonyítvány vagy tanúsítvány megnevezése, száma, kiállításának helye, időpontja, a kiállító intézmény megnevezése.

4. A bejelentő nyilatkozata az általa vállalt tolmácsolási típusról, típusokról.

5. A bejelentő nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott adataiban történt változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni Budapest Főváros Kormányhivatalának.

6. A bejelentő nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe történő felvétel időpontjától számítva háromévenként köteles igazolás benyújtásával bejelenteni a továbbképzés, valamint a szakmai gyakorlat teljesítését Budapest Főváros Kormányhivatalának.

7. A bejelentés kiállításának helye, ideje.

8. A bejelentő aláírása.

1

Az 1. § nyitó szövegrésze a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § g) pontját a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 48. §-a iktatta be.

3

A 2. § (3) bekezdése a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 49. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. § (3) bekezdését a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 9. § (2) bekezdés b) pontja a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 9. § (3) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (4) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 9. § (5) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § e) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § f) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 10. § (3) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § g) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 11. § (1) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § h) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 11. § (2) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § i) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 11. § (3) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § j) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 11. § (4) bekezdése a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. § k) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 1. melléklet 3. pontja a 629/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 50. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére