• Tartalom

378/2017. (XII. 11.) Korm rendelet

378/2017. (XII. 11.) Korm rendelet

a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól

2021.01.01.

A Kormány – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. A kulturális szakemberek szakmai továbbképzését biztosító szakmai továbbképzési programok nyilvántartásba vétele

1. § (1) A kulturális szakemberek szakmai továbbképzését biztosító szakmai továbbképzési programokról (a továbbiakban: program) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatósági nyilvántartást vezet. A program nyilvántartásba vétele legfeljebb öt évre szól.

(2) A program nyilvántartásba vétele iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a miniszter által a kormányzati portálon közzétett adatlap kitöltésével a miniszternél lehet benyújtani.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező cégszerű aláírását,

b) a program egyeztetésére kijelölt személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét, valamint

c) a program megnevezését, célját, szerzői jogi jogosultját.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a programot a hatóság által megjelölt elektronikus formában, valamint

b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló szakmai továbbképzési program felhasználására jogosult.

2. § (1) A programnak tartalmaznia kell:

a) a program megnevezését, célját, célcsoportjait: azoknak a munkaköröknek a megnevezését, amelyekben foglalkoztatottak számára javasolt a részvétel,

b) a jelentkezés feltételeit,

c) a főbb tanulmányi területeket és azok arányait,

d) a szakmai és vizsgáztatási követelményeket,

e) a program teljes óraszámát, amely legalább 30 óra,

f) a program teljesítése során megszerezhető kompetenciákat,

g) a program részletes tematikáját és hálótervét,

h) a képzés módszereit és formáját,

i) a program teljesítésének formai és tartalmi követelményeit,

j) a kötelező és ajánlott szakirodalom-jegyzéket,

k) a program lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek meghatározását, ezen belül az oktatókkal szemben támasztott szakmai követelmények meghatározását is,

l) a program keretében elsajátítottak ellenőrzési és értékelési módjának megnevezését, leírását,

m) a program során indítható csoportlétszámot, valamint

n) a minőségbiztosítási kötelezettségeket, ezen belül a résztvevők elégedettségére, a program megvalósulására, és eredményességére vonatkozó információgyűjtési eljárást, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módját.

(2) A program teljes óraszámának meghatározásakor az elméleti és a gyakorlati képzésben való részvételhez, a konzultációhoz, beszámoláshoz, a vizsgára való felkészüléshez szükséges összes órát 45 perces tanórák alapján kell figyelembe venni.

3. § (1) A program akkor vehető nyilvántartásba, ha

a) tartalmazza a 2. § (1) bekezdésében foglaltakat,

b) megfelel a képzési célnak,

c) tartalmi elemeinek egymásra épülése és összefüggései elősegítik a képzési cél elérését, valamint

d) alkalmas arra, hogy a képzésben részt vevő kulturális szakember elsajátítsa azokat az ismereteket és birtokolja azokat a jártasságokat, készségeket, amelyek megszerzését a program célként tűzte ki.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak elbírálásához szakértő bevonása szükséges, a miniszter a muzeológiai, közművelődési, levéltári vagy könyvtári szakbizottságot rendeli ki szakértőként.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyes szakbizottságokba négy tagot a miniszter, három tagot megegyezés alapján az egyes területek reprezentatív szakmai és érdekképviseleti szervei delegálnak hét évre. A szakbizottság további két tagját a miniszter a kulturális szakértők közül esetenként bízza meg. A szakbizottság elnökét a hét évre delegált tagok közül a miniszter nevezi ki.

(4)1 A szakbizottság tagja nem lehet állami vezető, valamint közszolgálati tisztviselő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott, a Magyar Honvédség vagy fegyveres szerv hivatásos állományú vagy szerződéses tagja.

4. § (1) A programokat tartalmazó hatósági nyilvántartás tartalmazza:

a) a program megnevezését,

b) a program tartására jogosult (a továbbiakban: jogosult) megnevezését,

c) a program alapján megszerezhető kompetencia megnevezését,

d) a program óraszámát,

e) a program nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát,

f) a program érvényességi idejét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat és a nyilvántartásba vett programokat a miniszter a kormányzati portálon közzéteszi.

5. § A jogosult 30 napon belül bejelenti a miniszternek a program 4. § (1) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást. A miniszter a bejelentés alapján módosítja a nyilvántartást.

6. § A miniszter törli a nyilvántartásból a programot

a) hivatalból

aa) ha az érvényességi ideje eltelt,

ab) ha a jogosult jogutód nélkül megszűnt, vagy

ac)2

b) ha a törlést a jogosult kéri.

2. A programok megvalósítása

7. § (1) A jogosult a tanulmányi kötelezettségek, vizsgakövetelmények teljesítését, a program sikeres befejezését tanúsítvány kiadásával igazolja.

(2) A tanúsítvány tartalmazza:

a) a jogosult nevét, székhelyét,

b) a program nyilvántartásba vételéről szóló határozat számát,

c) a program helyszínét,

d) a programban részt vevő személy természetes személyazonosító adatait,

e) a program megnevezését, a program kezdetének és végének időpontját,

f) a tanórai foglalkozások számát,

g) a megszerzett ismeretek, kompetenciák felsorolását,

h) a követelmények teljesítésének minősítését,

i) a tanúsítvány kiállításának helyét, idejét,

j) a programért felelős aláírását, valamint

k) a jogosult bélyegzőjének lenyomatát.

(3) A jogosult a tanúsítványok kiadásáról nyilvántartást vezet.

(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti személy a (2) bekezdés szerinti tanúsítvánnyal és a (3) bekezdés szerinti nyilvántartással összefüggésben a jogosult részére benyújtott nyilatkozatával hozzájárul a (2) bekezdés d) pontja szerinti adatai kezeléséhez.

(5) A jogosult a (3) bekezdés szerinti nyilvántartást, a haladási naplót, a jelenléti ívet, az ismeretek számonkéréséről szóló jegyzőkönyvet, a képzésben részt vevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat és a záródolgozatokat öt évig megőrzi.

(6) A jogosult a program befejezését követően harminc napon belül – a nyilvántartásba vétel hatályának megszűnéséig – a honlapján nyilvánosságra hozza a program résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló – a jogosult által összeállított anonim kérdőív alapján készített – összesítést.

3. A nyilvántartásba vett programok hatósági ellenőrzése

8. § A jogosult a program indításának első éve kivételével minden év március 31-éig elkészíti a program minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzését az 1. mellékletnek megfelelő adattartalommal és azt a honlapján közzéteszi.

9. § (1) A továbbképzés során a program

a) megnevezése,

b) teljesítésére meghatározott összes óraszám,

c) célja, valamint

d) teljesítésének tartalmi követelményei

nem változtatható meg.

(2) A miniszter törli a programot a hatósági nyilvántartásból, ha az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy a jogosult

a) a program címétől, céljától, követelményeitől és óraszámától eltért,

b) nem vezette a továbbképzéssel kapcsolatos előírt dokumentumokat, vagy

c) nem biztosította a továbbképzés helyszínén a programban szereplő tárgyi és személyi feltételeket, és

a hiányosságokat a miniszter által megállapított határidőben nem szüntette meg.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12. § A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 7. §-a alapján akkreditált programot a benne foglalt érvényességi idő elteltét követően törli a hatóság a nyilvántartásból.

1. melléklet a 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A program minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése
a) A jogosult és a program azonosításához szükséges adatok
b) A minőségbiztosítási összesítéssel érintett időszak
c) A vizsgált időszakban indított programok száma, a résztvevők száma
d) A továbbképzési program tartalmának értékelése a résztvevők visszajelzései alapján
da) A továbbképzés által kitűzött célok megvalósítása
db) A képzésen megismert információk újszerűsége
dc) A továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése
dd) Az alkalmazott oktatási módszerek megfelelősége
de) A továbbképzésen támasztott követelmények teljesíthetősége
df) Az ismeretek ellenőrzésének megfelelősége
dg) Az oktatók, gyakorlatvezetők munkájának, szaktudásának értékelése, megítélése
dh) A tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom) értékelése
di) A továbbképzés szervezettségének értékelése
1

A 3. § (4) bekezdése a 671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 6. § a) pont ac) alpontját a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére