• Tartalom

38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet

a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

2017.12.25.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában, és az 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 8. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – ezzel összefüggésben az NKFI Hivatal elnökének egyetértésével és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Díjfizetési kötelezettség

1. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozó, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektminősítési eljárásért (a továbbiakban: projektminősítési eljárás) e rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A projektminősítési eljárás díján felül külön díjat kell fizetni, ha a kérelmező a minősítési eljárásban kéri a minősíteni kért projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési arányainak meghatározását (a továbbiakban: arány-meghatározás).

(3) A projektminősítési eljárás díján felül külön díjat kell fizetni, ha a kérelmező a projektminősítési eljárásban kéri annak megállapítását is, hogy a minősíteni kért projektet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti saját tevékenységi körben végzi-e (a továbbiakban: saját tevékenység megállapítása).

2. § (1) A KFItv. 37. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektcsoport-minősítési eljárásban (a továbbiakban: projektcsoport-minősítési eljárás) e rendelet szerinti díjakat kell fizetni.

(2) A díjakat az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a szerinti regisztrációs kérelem benyújtásakor, valamint a Korm. rendelet 12. §-a szerinti projektcsoport-minősítési kérelem benyújtásakor kell megfizetni.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének időpontja átutalás útján történő teljesítés esetében a Hivatal pénzforgalmi számláján történő jóváírást megelőző második banki munkanap, külföldről indított átutalás esetében a jóváírást megelőző ötödik banki munkanap. Ha a teljesítés készpénz-átutalási megbízás útján történik, a megfizetés napja a készpénz-átutalási megbízás postára adásának a napja.

(4) Az 1. §-ban és az e §-ban meghatározott díjak a Hivatal bevételét képezik.

2. A minősítési eljárások díjai

3. § (1) A projektminősítési eljárás díja 83 000 forint.

(2) Az arány-meghatározás iránti kérelem díja 20 000 forint.

(3) A saját tevékenység megállapítása iránti kérelem díja 30 000 forint.

4. § A projektcsoport-minősítési eljárásban fizetendő díj:

a) a Korm. rendelet 7. §-ában meghatározott regisztrációs kérelem benyújtásakor 80 000 forint,

b) a Korm. rendelet 12. §-ában meghatározott projektcsoport-minősítési kérelem benyújtásakor 678 000 forint.

3. A díjfizetés módja

5. § A 3. § és 4. § szerint fizetendő díjakat, a minősítési eljárásért, az arány-meghatározás iránti kérelemért és a saját tevékenység megállapítása iránti kérelemért fizetendő díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az azonosítási adatok [a 4. § (1) bekezdés b) pontja esetében: ügyszám] és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével.

4. A díjak kezelése és nyilvántartása

6. § A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint – a 7. és 8. §-ban szabályozott esetek kivételével – visszatérítésére az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

5. A díjak visszafizetése

7. § Ha a befizető nem azonosítható vagy nem értesíthető, illetve a hiánypótlás eredménytelen, de a visszafizetéshez szükséges adatok a Hivatal rendelkezésére állnak, a Hivatal a befizetett összeget visszafizeti.

8. § (1) A 7. §-ban meghatározott esetben a Hivatal a visszafizetendő összeget a visszafizetést megelőzően a Hivatalnak a Magyar Államkincstárban vezetett számlája terhére benyújtott átutalási megbízások jutalékainak, díjainak, illetve a postai pénzforgalmi megbízások után a posta által felszámított díjaknak az összegével csökkenti.

(2) A Hivatal nem téríti vissza azt a befizetést, amelynek összege nem éri el a 300 forintot, vagy amelynek esetében a visszatérítés költségei elérik vagy meghaladják a visszafizetendő összeget.

6. Záró rendelkezések

9. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés a) pontjának első fordulatában, valamint a 28. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv.

a) illetékről rendelkezik, azon díjat,

b) illetékfizetési kötelezettséget vagy illetékkötelezettséget említ, azon díjfizetési kötelezettséget

kell e rendelet alkalmazásában érteni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

11. §1

1

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére