• Tartalom

38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel és az országos társ-gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról1

2018.01.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában és (3) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „országos intézettel” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézettel és országos társ-gyógyintézettel” szöveg lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. ESZCSM rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pont cc) és cd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az egészségügyi szolgáltató

a fekvőbeteg-szakellátás körében)

cc) a népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű szakmacsoportokon belül speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre állása, és az ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos gyógyintézet,
cd) ha az egészségügyi szolgáltató a cc) alpont szerinti tevékenységeket részleges formában, az adott szakmacsoport országos gyógyintézetével együttműködve gyakorolja, az országos társ-gyógyintézet,”

(elnevezés használatára jogosult;)

(2) A 60/2003. ESZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:

(Az egészségügyi szolgáltató

a fekvőbeteg-szakellátás körében)

ce) ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika”

(elnevezés használatára jogosult;)

(3) A 60/2003. ESZCSM rendelet 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés c) pont cc) és cd) alpontja alapján működő, állami fenntartásban és tulajdonban álló országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek körét az 5. melléklet határozza meg.”

a) 1. melléklet 1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása részében az „országos intézet” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet” szöveg,

b) 2. melléklet Orvosi laboratóriumi diagnosztika, HLA részében az „országos intézet” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézet, országos társ-gyógyintézet” szöveg,

c) 2. melléklet NUKLEÁRIS MEDICINA részében az „országos intézetek” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetek, illetve országos társ-gyógyintézetek” szöveg,

d) 2. melléklet PSZICHIÁTRIA részében az „országos intézet” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézet” szöveg

lép.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 19. § (2) bekezdésében az „országos intézetek” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek” szöveg lép.

4. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében az „országos intézetének” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetének vagy országos társ-gyógyintézetének” szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az „országos intézetek” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetek, országos társ-gyógyintézetek” szöveg

lép.

5. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

7. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklet 6. rész 1.2. b) pontjában az „országos intézetben” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetben, országos társ-gyógyintézetben” szöveg lép.

6. Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet módosítása

8. § Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:

1/B. § Az 1. § nem alkalmazható az Országos Sportegészségügyi Intézet tekintetében.”

7. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

9. § Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében az „országos intézet” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézet, országos társ-gyógyintézet” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelethez

Az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek köre

A. Az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek:

1.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2.

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

3.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

4.

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

5.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

6.

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

7.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

8.

Országos Onkológiai Intézet

9.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

10.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

11.

Országos Sportegészségügyi Intézet

 

 

B. Az állami fenntartásban működő országos társ-gyógyintézetek:

1.

Mátrai Gyógyintézet

2.

Állami Szívkórház Balatonfüred

3.

Parádfürdői Állami Kórház

1

A rendelet a 2010: CXXX: törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére