• Tartalom

380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 14. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is.”

2–3. §2

4. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 26. alcíme a következő 56. §-sal egészül ki:

56. § A könyvviteli számlák 2018. évi nyitása során a 2017. december 31-i a 4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai könyvviteli számla záró egyenlegét a 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai számlán kell megnyitni.”

5. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1–2.3

4.4

6.5

szerint módosul.

6. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

1. 1. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában az „a)–d), f) és g)” szövegrész helyébe az „a)–g)” szöveg,

3–13.6

14. 15. melléklet BEVÉTELEK (B) pont, B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont, B35. Termékek és szolgáltatások adói alpont, B352. Fogyasztási adók pont c) alpontjában az „az energiaadót” szövegrész helyébe az „a turizmusfejlesztési hozzájárulást” szöveg,

15–20.7

lép.

7. § (1) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

3.8

4. 5. melléklet FORRÁSOK pont, G) Saját tőke alpont, III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai pont, 1. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása alpontja, 2. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása alpontja és 3. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai alpontja,

5. 5. melléklet FORRÁSOK pont, H) Kötelezettségek alpont, III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások pont, 7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása alpontja,

6. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ pont c) alpontja,

7. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások alpont c) és d) pontja,

8. 15. mellélet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások alpont c) pontja,

9. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, BEVÉTELEK alpont B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK pont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK alpont, B34. Vagyoni típusú adók pont b) alpontja,

10. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont, 36. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK alpont, 367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások pont, 3677. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása alpontja,

11. 16. melléklet 4. FORRÁSOK pont, 41. SAJÁT TŐKE alpont, 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai pont, 4131. Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása alpontja,

12. 16. melléklet 4. FORRÁSOK pont, 41. SAJÁT TŐKE alpont, 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai pont, 4132. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása alpontja,

13. 16. melléklet 4. FORRÁSOK pont, 41. SAJÁT TŐKE alpont, 413. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai pont, 4133. Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai alpontja.

(2) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. 17. melléklet 4. pont a) és c) alpontjában foglalt táblázatban a „3677.,” szövegrész.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (1) bekezdés 3. pontja 2017. december 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 1–3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 1. alcím 2. jogcímcsoportjába tartozó központi kezelésű előirányzatok,
7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok és
10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1 cím, 3. alcím 1. jogcímcsoportjában és a 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok.”

2–3. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez9

4. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 3. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– praxisfinanszírozás,
– indikátorrendszer finanszírozása,
– eseti ellátás díjazása,
– ügyeleti szolgálat.”
„5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók 2017. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése,
– egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,
– fiatal szakorvosok támogatása.”

5. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez10

6. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, KIADÁSOKHOZ pont, K1–8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI pont, K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások alpont a következő c) ponttal egészül ki:
(Ezen a rovaton kell elszámolni)
c) a kivételes rokkantsági ellátást [2011. évi CXCI. tv. 13/A. §-a],”
2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet BEVÉTELEK (B) pont, B1–7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK pont B36. Egyéb közhatalmi bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B36. Egyéb közhatalmi bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a cégnyilvántartás bevételeit,
b) az eljárási illetékeket,
c) az igazgatási szolgáltatási díjakat,
d) a felügyeleti díjakat,
e) az ebrendészeti hozzájárulást,
f) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulást,
g) a környezetvédelmi bírságot,
h) a természetvédelmi bírságot,
i) a műemlékvédelmi bírságot,
j) az építésügyi bírságot,
k) a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részét,
l) az egyéb bírságokat,
m) a vagyoni típusú települési adókat,
n) a jövedelmi típusú települési adókat,
o) az egyéb települési adókat,
p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési díjat,
q) az előrehozott helyi adót és
r) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban az a)–q) pont szerinti bontásban kell szerepeltetni.”

7. melléklet a 380/2017. (XII. 11.) Korm. rendelethez11

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § (2) bekezdés 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (2) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § 3–13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § 15–20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére