• Tartalom
Oldalmenü

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

2021.09.01.

A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató

a) jogi személyekre,

b) személyes joga szerint jogképes szervezetre,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak és az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre, valamint

d) a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre

terjed ki.

2. § (1)1 A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket az 1–11. melléklet tartalmazza.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

2/A. §2 A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. §3 E rendelet a 12. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.

5. §4 A 2020. évre mint tárgyévre vonatkozó, 2021-ben teljesítendő 1620, 1639, 1707, 1708, 1760, 1994, 1995 nyilvántartási számú közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket e rendelet 2020. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.

6. §5 Az 1. melléklet 1076, 1078 és 1081. sorában foglalt adatgyűjtéshez kapcsolódóan az első fokon eljáró építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok a 2020. év február 28-ig keletkezett ügyek vonatkozásában legkésőbb 2020. február 29-ig szükséges adatot szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal felé.

1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez6

2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez7

3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez8

4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez9

5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez10

6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez11

7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez12

8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez13

9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez14

10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez15

11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez16

12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez17

13. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez18

1

A 2. § (1) bekezdése a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2/A. §-t a 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

3

A 4. § a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. §-t a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 178. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

7

A 2. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdésével megállapított, a 97/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 9. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet az 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (13) bekezdésével megállapított, a 97/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 13. mellékletet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.