• Tartalom

2017. évi XXXIX. törvény

2017. évi XXXIX. törvény

az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2018.01.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

2. §3

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

3. §4

4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

4. §5

5. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

5. §6

6. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

6–20. §7

21. §8

a)9

b)10

c)11

d)12

e)13

7. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

22. §14

8. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

23. §15

9. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

24–33. §16

10. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

34. §17

11. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosítása

35. §18

12. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

36. §19

13. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

37. §20

14. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

38–49. §21

15. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény módosítása

50. §22

16. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

51. §23

17. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

52–56. §24

18. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

57. §25

19. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

58. §26

59–66. §27

20. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

67. §28

21. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

68–74. §29

75. §30

76. §31

77. §32

78. §33

79. §34

22. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

80–81. §35

23. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

82. §36

24. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

83. §37

25. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

84. §38

26.39

85. §

27. Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezményéhez fűzött fenntartás visszavonása

86. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazást ad a 2008. évi LXIII. törvénnyel kihirdetett, az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye (a továbbiakban: Varsói Egyezmény) 9. cikk 4. bekezdése alapján tett fenntartás (a továbbiakban: Fenntartás) visszavonására.

(2)40

(3)41

28. Záró rendelkezések

87. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 4–37. §, az 50–56. §, az 59–74. §, a 76. §, a 78. § és a 80–85. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 86. § (2) bekezdése a Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második mondatában meghatározott időpontban lép hatályba.

(4) A 86. § (2) bekezdése hatálybalépésének és a Fenntartás visszavonása hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(5) A 86. § (3) bekezdése a 86. § (2) bekezdése hatálybalépését követő napon lép hatályba.

88. § E törvény 2. §-a és az 5. § a)–d) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

89. § (1) E törvény 10–11. §-a, 24. §-a, 26–27. §-a, 28. § (3) bekezdése, 29–33. §-a és 52–56. §-a az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló, 2008. július 24-i 2008/675/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 3. §-a, 38–49. §-a, 75. §-a, 77. §-a, 79. §-a és az 1–5. számú melléklete a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 76. §-a

1. a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak;

2. a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2006. október 6-i 2006/783/IB tanácsi kerethatározatnak;

3. a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározatnak;

4. a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/947/IB tanácsi kerethatározatnak;

5. a 2002/584/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB és a 2008/947/IB kerethatározat módosításáról a személyek eljárási jogainak megerősítése, valamint a kölcsönös elismerés elvének az érintett személy megjelenése nélkül lefolytatott eljárásokat követően hozott határozatokra való alkalmazásának előmozdítása tekintetében szóló, 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározatnak;

6. az európai védelmi határozatról szóló, 2011. december 13-i 2011/99/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

7. az Európai Unió más tagállamaiban hozott ítéleteknek egy új büntetőeljárásban való figyelembevételéről szóló, 2008. július 24-i 2008/675/IB tanácsi kerethatározatnak

való megfelelést szolgálja.

1–5. melléklet a 2017. évi XXXIX. törvényhez42

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. május 15.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 21. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 21. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 21. § b) pontja a 2017: CXLIV. törvény 137. §-a alapján nem lép hatályba.

11

A 21. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 21. § d) pontja a 2017: CXLIV. törvény 137. §-a alapján nem lép hatályba.

13

A 21. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 24–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 38–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 52–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 59–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 68–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 26. alcím a 2017: CXLV. törvény 217. §-a alapján nem lép hatályba.

40

A 86. § (2) bekezdése a 87. § (3) bekezdése alapján a Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második mondatában meghatározott időpontban lép hatályba.

41

A 86. § (3) bekezdése a 87. § (5) bekezdése alapján a Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második mondatában meghatározott időpontot követő napon lép hatályba.

42

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére