• Tartalom

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

2020.11.24.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (7) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet

a)1 a büntetőeljárásról szóló törvény alapján elrendelt elővezetés,

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján

ba) elrendelt elővezetés,

bb) elrendelt körözés eredményeként foganatosított hatóság elé állítás,

c) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvény alapján

ca) elrendelt elővezetés,

cb) az elítélt vagy a kényszergyógykezelt meghatározott bíróság, ügyészség vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá

cc) az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére és költségére történő előállítás

során felmerült költség megtérítésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)2 előállítás: az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti tevékenység,

b) kérelemre történő előállítás: az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti tevékenység.

2. Az elővezetés végrehajtása és az előállítás során felmerült költség megtérítésének szabályai

2. § (1) Az elővezetés, illetve az előállítás

a) szolgálati gépkocsi igénybevételével történő foganatosítása esetén 10 500 forint költségátalányt és – szükség esetén – a (2) bekezdésben meghatározott további összegeket,

b)3 szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítása esetén a foganatosításban részt vevő rendőrök, illetve – az 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti tevékenység esetén – pénzügyőrök (a továbbiakban együtt: hatósági személyek) számához mérten – a foganatosítás időtartamához igazodóan – óránként 2000 forint költségátalányt

kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségátalány összegén felül,

a) ha a foganatosítás időtartama a 2 órát meghaladja, a 3. órától kezdve a hatósági személyek számához mérten – a foganatosítás időtartamához igazodóan – óránként 2000 forint,

b) ha az igénybe vett szolgálati gépjárművel megtett távolság a 25 kilométert meghaladja, a 26. kilométertől kezdve kilométerenként 50 forint

további összeget kell költségként megállapítani.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontja és a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetekben a költségtérítés megállapítása során

a) minden megkezdett órát egész óraként kell figyelembe venni, valamint

b) a foganatosítás időtartama szempontjából – szükség esetén – az elővezetés foganatosításának helyére történő utazással töltött időt is figyelembe kell venni.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a költségtérítés megállapítása során legfeljebb két hatósági személyt lehet figyelembe venni, kivéve, ha az elővezetett, illetve az előállított személy által tanúsított magatartás kettőnél több hatósági személy közreműködését tette indokolttá.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kilométerszám megállapítása során a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján

a) az elővezetésre, illetve az előállításra kijelölt hatósági személyeknek a foganatosításhoz szükséges intézkedések megkezdése szerinti tartózkodási helye (a továbbiakban: kiindulási hely),

b) az elővezetett, illetve az előállított személy megtalálásának helye és

c) az elrendelő határozatot kibocsátó hatóság vagy bíróság (a továbbiakban együtt: elrendelő szerv) által meghatározott, az elővezetésre, illetve előállításra megjelölt hely

között ténylegesen megtett távolságot kell figyelembe venni.

(4) Ha az elővezetés, illetve az előállítás eredményes végrehajtása érdekében az érintett visszatartására kerül sor, a kiindulási hely, a visszatartás helye, valamint az elővezetés, illetve az előállítás helye között ténylegesen megtett távolság a megállapítandó kilométerszámba beleszámít.

4. § (1) A 2. és 3. § szerinti költségszámítás során figyelmen kívül kell hagyni a rendőrségen, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foganatosított visszatartás időtartamát.

(2) Ha az elővezetendő személy az elrendelő szerv által meghatározott helyen nem található, vagy az elővezetésre útba indítással kerül sor, az elővezetés során felmerült költség megállapítása során a 2. és a 3. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a kilométerszámot – a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján –

a) az elővezetendő személy meg nem találása esetén a kiindulási hely és az elrendelő szerv által meghatározott hely között ténylegesen megtett távolság,

b) az útba indítással történő elővezetés esetén a kiindulási hely és az útba indítás helye közötti távolság

figyelembevételével kell megállapítani.

(3) Több személy azonos helyről ugyanazon elrendelő szerv elé történő együttes elővezetése esetén a megtérítendő költség az elővezetett személyek között egyenlően oszlik meg.

5. § A költségtérítésre vonatkozó figyelmeztetést – a 2. § szerinti költségelemekről szóló tájékoztatással – az idézésnek vagy az elővezetést elrendelő határozatnak tartalmaznia kell.

6. § (1) Az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összegét az elrendelő szerv a foganatosító szerv igazolása alapján, annak kézhezvételét követő 30 napon belül határozatban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv az elővezetés, illetve az előállítás foganatosításától számított 30 napon belül küldi meg az elrendelő szerv részére.

(3) Egy személy több elrendelő szerv által elrendelt elővezetése, illetve előállítása esetén az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv kizárólag annak az elrendelő szervnek küldi meg, amely elrendelő határozata alapján az elővezetést, illetve az előállítást foganatosították. A foganatosító szerv a többi elrendelő szervet elővezetési, illetve előállítási költséget nem tartalmazó igazolás megküldésével tájékoztatja az elővezetés, illetve az előállítás eredményéről.

(4) Eredménytelen elővezetés, illetve előállítás esetén az elővezetést, illetve az előállítást elrendelő határozatban megjelölt személlyel szemben az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összegét e rendelet szabályai szerint meg kell állapítani.

7. § (1) Az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összege – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevétele.

(2) Ha az elővezetés, illetve az előállítás foganatosítását

a) a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve,

b)4 a rendőrség terrorizmust elhárító szerve,

c)5 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy

d)6 az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetén belül a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján egyes feladatok ellátására törvényben vagy kormányrendeletben létrehozott más rendőri szerv

hajtja végre, a költségként felmerült összeget e szerv számlájára kell befizetni.

(3) Az elővezetés, illetve az előállítás költségeként megállapított összeg befizetésének elmulasztása esetén a költségek behajtása iránt – az ott tett megkülönböztetés szerint – az (1) bekezdésben vagy a (2) bekezdésben meghatározott szerv intézkedik.

3. A kérelemre történő előállítás során felmerült költség megtérítésének külön szabályai

8. § A kérelemre történő előállítás során felmerült költség megtérítésének tekintetében – a 3. § (2) bekezdése, a 6. § és a 7. § kivételével – a 2. alcímben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy

a) több személy azonos helyről ugyanazon helyre történő együttes előállítása esetén a költség az előállított személyek között egyenlően oszlik meg,

b) a kilométerszám megállapításánál az előállítás kiinduló-, illetve végpontjául szolgáló helyszín vagy helyszínek között az előállítás eredményes végrehajtásának érdekében indokoltan megtett, menetlevélben jelzett teljes távolságot kell figyelembe venni, valamint

c) az előállítás során felmerült költség összegét

ca) az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet állapítja meg és

cb) az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet részére kell megfizetni, valamint

d) az előállítás során felmerült költség összege az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet bevétele.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

10. §7

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 40/2020. (XI. 16.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 40/2020. (XI. 16.) BM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 40/2020. (XI. 16.) BM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 40/2020. (XI. 16.) BM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdés c) pontja a 40/2020. (XI. 16.) BM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdés d) pontját a 40/2020. (XI. 16.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére