• Tartalom

39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet

39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról1

2017.08.08.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

az 1. és 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2017. (XII. 8.) FVM rendelet] a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] megállapított 1. számú mellékletét a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. § A 148/2017. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletébe foglalt táblázat D:25 mezőjében a „250 Ft/alkalom/vakcina” szövegrész helyébe a „300 Ft/alkalom/vakcina” szöveg lép.

2. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

3. § (1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. § (8a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]]

c) a 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő, a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke
ca) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámlahitel esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és ahol a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,
cb) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeretre eső kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,
cc) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára, valamint a ca) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.”

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8b) és (8c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8b) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén a költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó összegére vonatkozik.
(8c) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt költségtámogatás esetén – a kezelési költségtámogatás kivételével – a támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.”

4. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]

c) a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt támogatás, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatás vonatkozásában a KAVOSZ Zrt. részére az igénylőlapon vagy külön dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a magasabb összegű támogatást kívánja igénybe venni azzal, hogy külön dokumentumban történő nyilatkozattétel esetén annak a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2016. augusztus 31-én, a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba), bb), bc) és bd) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2017. május 31-én a 2. § (8a) bekezdés c) pont ca), cb) és cc) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2017. december 31-én a KAVOSZ Zrt.-nél rendelkezésre kell állnia;
d) a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt támogatások, illetve a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költség támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosító adatait összesítő, valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjának – amely esetben az ültetvény területe szempontjából a tábla igényelt területe megnevezésű adat az irányadó – vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapjának benyújtásával igazolja a KAVOSZ Zrt. számára;”

5. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdésének záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„hitelszerződése esetén a Kincstár a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a támogatástartalom-igazolást a mezőgazdasági vállalkozás részére, és a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt, kezelési költségen kívüli költségtámogatás esetén a Kincstár a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról.”

6. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1c) és (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1c) A hitelintézet legkésőbb a 2016. második negyedévi kamatfizetési időponttól és a 2017. évre esedékes kezességi díjfizetés időpontjától kezdődően megelőlegezi és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást. A hitelintézet a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt támogatásból a 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti összeget a fizetések esedékességekor megelőlegezi a hitelfelvevő számára és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt teljes támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, illetve c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást.
(1d) A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költségen kívüli támogatások igénybevételéhez a mezőgazdasági vállalkozás évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon támogatási kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. A Kincstár a támogatási kérelemről döntést hoz, és támogatás megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás folyósításáról a mezőgazdasági vállalkozás részére.”

7. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (7) bekezdésében az „50 millió” szövegrész helyébe a „100 millió” szöveg lép.

3. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

8. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 (a továbbiakban együttesen: hitelprogram) jogosultsági feltételeinek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., 3., illetve 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetében a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

9. § A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és a hitelprogram keretében a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitel kezességi díjai tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére, továbbá a hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

4. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

10. § (1) Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5a. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., 3., illetve 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetén a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

(2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 5b. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely)

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő településen működő és a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében legfeljebb a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik.”

11. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelnek az esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

12. § (1) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § (1a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás a kamatmentesség iránti önálló kamattámogatási kérelmét, a hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelmét vagy az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú kiegészítő kamattámogatási kérelmét a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek]

d) a 4. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2017. december 31-ig”

(a pénzügyi intézményhez egy alkalommal nyújthatja be.)

(2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja)

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja.”

5. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

13. § (1) Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 2a. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a termelői szerveződés által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely)

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő településen működő és a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező termelői szerveződés esetében legfeljebb a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik, és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;”

(2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 4a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4a. kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés: a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1., 3., illetve 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetén 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetén a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

14. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelnek az esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

15. § (1) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés a kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek]

d) a 4. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2017. december 31-ig”

(a Kincstárhoz egy alkalommal nyújthatja be.)

(2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A kamattámogatási kérelemben százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a termelői szerveződés által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét, valamint meg kell adni a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely kamatidőszak első napja lehet azzal, hogy kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja)

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja.”

6. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

16. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefügg miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az 1., 3., illetve 4. mellékletben szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetében a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR '08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetén 2016. június 30-ig,
b) kizárólag a 3. mellékletben szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
c) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
d) a 4. mellékletben szereplő település esetén a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (határnapokat is beleértve)
megkötött hitelszerződéssel rendelkezik;”

17. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alapján)

c) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű földterülettel rendelkező, a 4. mellékletben szereplő településen működő és a hitelprogram keretében a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.”

a) 2. § (3) bekezdésében a „kamattámogatás” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,

b) 3. § a) pontjában, c) pont ca) alpontjában és d) pontjában a „kamattámogatási kérelem” szövegrész helyébe a „támogatási kérelem” szöveg

lép.

7. A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosítása

20. § A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2017. június 12.” szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg lép.

8. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása

21. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] megállapított 7. § (1) bekezdés a) pontját, 7. § (3) bekezdés a) és b) pontját, valamint 8. § (9) bekezdését a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

a) 7. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „harminc” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „hatvan” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg,

c) 8. § (9) bekezdésében a „pályázati felhívásokban, illetve a felhívásokban meghatározott határidőn” szövegrész helyébe a „benyújtási határidő utolsó napját követő kilencven naptári napon” szöveg

lép.

9. Záró rendelkezés

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelethez

Kamat- és költségmentességben részesülő települések listája
Bács-Kiskun megye
Ágasegyháza
Akasztó
Bácsalmás
Bácsszőlős
Baja
Ballószög
Balotaszállás
Bátmonostor
Bátya
Bócsa
Borota
Bugac
Bugacpusztaháza
Császártöltés
Csátalja
Csávoly
Csengőd
Csikéria
Csólyospálos
Dávod
Drágszél
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dunavecse
Érsekhalma
Felsőlajos
Foktő
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Hajós
Harkakötöny
Harta
Helvécia
Hercegszántó
Homokmégy
Imrehegy
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kaskantyú
Kecel
Kecskemét
Kéleshalom
Kerekegyháza
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kunadacs
Kunfehértó
Kunszállás
Kunszentmiklós
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Mélykút
Miske
Móricgát
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Nyárlőrinc
Orgovány
Öregcsertő
Páhi
Petőfiszállás
Pirtó
Soltszentimre
Soltvadkert
Sükösd
Szabadszállás
Szakmár
Szank
Szentkirály
Tabdi
Tass
Tázlár
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Tompa
Újtelek
Uszód
Városföld
Zsana
Összesen: 87 db
Baranya megye
Babarc
Beremend
Feked
Hetvehely
Hobol
Hosszúhetény
Kölked
Magyarbóly
Mozsgó
Nyugotszenterzsébet
Pécsvárad
Szigetvár
Szilvás
Vékény
Összesen: 14 db
Békés megye
Battonya
Békéssámson
Biharugra
Csabacsűd
Csorvás
Geszt
Gyomaendrőd
Gyula
Kertészsziget
Kétegyháza
Kétsoprony
Kondoros
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Kötegyán
Kunágota
Lőkösháza
Magyardombegyház
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Okány
Orosháza
Pusztaföldvár
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szarvas
Újkígyós
Végegyháza
Zsadány
Összesen: 29 db
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Alsóberecki
Alsógagy
Alsóregmec
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Bekecs
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Boldogkőváralja
Bózsva
Büttös
Cigánd
Csobád
Egerlövő
Encs
Felsőzsolca
Fony
Fulókércs
Füzérkomlós
Füzérradvány
Golop
Gönc
Györgytarló
Halmaj
Harsány
Hejce
Hercegkút
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Homrogd
Karcsa
Karos
Kázsmárk
Kenézlő
Keresztéte
Kiskinizs
Kistokaj
Korlát
Krasznokvajda
Lácacséke
Lak
Legyesbénye
Léh
Mád
Mályi
Megyaszó
Mezőnyárád
Mezőzombor
Miskolc
Mogyoróska
Monok
Nagybarca
Nagycsécs
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Ónod
Ózd
Pálháza
Pamlény
Perecse
Prügy
Putnok
Rakaca
Rásonysápberencs
Rátka
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szakácsi
Szalaszend
Szászfa
Szegilong
Szemere
Szomolya
Tállya
Tarcal
Tiszacsermely
Tokaj
Tolcsva
Tomor
Tornaszentjakab
Újcsanálos
Vadna
Vámosújfalu
Vizsoly
Zemplénagárd
Ziliz
Zsujta
Összesen: 95 db
Csongrád megye
Ásotthalom
Balástya
Bordány
Csanádalberti
Csengele
Csongrád
Domaszék
Eperjes
Felgyő
Forráskút
Földeák
Hódmezővásárhely
Királyhegyes
Kistelek
Makó
Maroslele
Mórahalom
Nagyér
Óföldeák
Ópusztaszer
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Szegvár
Székkutas
Szentes
Üllés
Zákányszék
Zsombó
Összesen: 32 db
Fejér megye
Alcsútdoboz
Baracska
Cece
Füle
Kajászó
Kápolnásnyék
Mány
Sárkeresztúr
Szabadegyháza
Szár
Tác
Vajta
Összesen: 12 db
Győr-Moson-Sopron megye
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bezenye
Bogyoszló
Csorna
Dunasziget
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Győr
Győrszemere
Győrújbarát
Harka
Hidegség
Iván
Jánossomorja
Kisfalud
Kópháza
Koroncó
Lövő
Mihályi
Nagycenk
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Osli
Pannonhalma
Pázmándfalu
Rajka
Ravazd
Románd
Sarród
Sopron
Tarjánpuszta
Tényő
Újrónafő
Völcsej
Összesen: 42 db
Hajdú-Bihar megye
Bakonszeg
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bojt
Darvas
Debrecen
Esztár
Furta
Fülöp
Gáborján
Hajdúbagos
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Hosszúpályi
Komádi
Konyár
Mezőpeterd
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Szerep
Téglás
Tépe
Tiszagyulaháza
Vekerd
Összesen: 29 db
Heves megye
Abasár
Adács
Andornaktálya
Atkár
Csány
Detk
Domoszló
Ecséd
Eger
Egerszólát
Erk
Felsőtárkány
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Hatvan
Heves
Hevesvezekény
Kál
Kápolna
Karácsond
Kisköre
Kisnána
Maklár
Markaz
Mátraballa
Nagyfüged
Nagyréde
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Pálosvörösmart
Pély
Pétervására
Recsk
Szűcsi
Tarnaméra
Tenk
Verpelét
Visonta
Zaránk
Összesen: 44 db
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Abádszalók
Besenyszög
Csépa
Cserkeszőlő
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászivány
Jászszentandrás
Karcag
Kenderes
Kétpó
Kisújszállás
Kunmadaras
Mezőhék
Mezőtúr
Pusztamonostor
Rákóczifalva
Szelevény
Szolnok
Tiszabő
Tiszaföldvár
Tiszajenő
Tiszasas
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
Túrkeve
Újszász
Összesen: 30 db
Komárom-Esztergom megye
Baj
Bakonyszombathely
Csép
Gyermely
Kesztölc
Nagysáp
Nyergesújfalu
Pilismarót
Súr
Szomód
Tarján
Tata
Vérteskethely
Összesen: 13 db
Nógrád megye
Balassagyarmat
Bercel
Berkenye
Borsosberény
Buják
Cered
Cserhátsurány
Csitár
Dejtár
Drégelypalánk
Ecseg
Egyházasgerge
Érsekvadkert
Etes
Ipolyvece
Karancsalja
Keszeg
Kisbárkány
Kozárd
Lucfalva
Magyarnándor
Mátraszőlős
Mihálygerge
Mohora
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Palotás
Pásztó
Rimóc
Salgótarján
Szalmatercs
Szátok
Szécsény
Szendehely
Szügy
Tolmács
Vanyarc
Varsány
Összesen: 41 db
Pest megye
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dabas
Dánszentmiklós
Dány
Dömsöd
Dunakeszi
Érd
Farmos
Gomba
Hernád
Inárcs
Kakucs
Kemence
Kerepes
Kiskunlacháza
Kistarcsa
Kocsér
Kosd
Kőröstetétlen
Mende
Mogyoród
Nagybörzsöny
Nagykáta
Nagykőrös
Nyársapát
Ócsa
Örkény
Pécel
Perbál
Perőcsény
Pilis
Pomáz
Pusztavacs
Ráckeve
Rád
Szada
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szob
Táborfalva
Tápióbicske
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tatárszentgyörgy
Tök
Tököl
Törökbálint
Törtel
Újlengyel
Vác
Vácegres
Vácrátót
Vámosmikola
Vecsés
Zsámbék
Összesen: 62 db
Somogy megye
Balatonvilágos
Beleg
Berzence
Gamás
Gyékényes
Igal
Kaposfő
Kiskorpád
Kutas
Lengyeltóti
Nagybajom
Nikla
Ötvöskónyi
Patalom
Porrog
Porrogszentkirály
Pusztakovácsi
Segesd
Somogyacsa
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogytúr
Varászló
Összesen: 25 db
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Ajak
Anarcs
Apagy
Aranyosapáti
Baktalórántháza
Balkány
Barabás
Benk
Beregdaróc
Beregsurány
Berkesz
Besenyőd
Beszterec
Biri
Botpalád
Bököny
Buj
Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Demecser
Dombrád
Döge
Encsencs
Eperjeske
Érpatak
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fényeslitke
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Gávavencsellő
Géberjén
Gelénes
Gemzse
Geszteréd
Gulács
Győröcske
Győrtelek
Gyulaháza
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hetefejércse
Hodász
Ibrány
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Jármi
Jéke
Kállósemjén
Kántorjánosi
Kék
Kékcse
Kemecse
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisvárda
Kisvarsány
Kisszekeres
Kocsord
Komlódtótfalu
Komoró
Kótaj
Kölcse
Kömörő
Laskod
Levelek
Lónya
Lövőpetri
Magy
Mánd
Mándok
Máriapócs
Márokpapi
Mátészalka
Mátyus
Méhtelek
Mérk
Mezőladány
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagycserkesz
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagyhódos
Nagykálló
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Napkor
Nemesborzova
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Ófehértó
Olcsva
Olcsvaapáti
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Panyola
Pap
Papos
Paszab
Pátroha
Pátyod
Penyige
Petneháza
Piricse
Pócspetri
Porcsalma
Pusztadobos
Rakamaz
Ramocsaháza
Rápolt
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényő
Sonkád
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szatmárcseke
Székely
Tákos
Tarpa
Terem
Tiborszállás
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszacsécse
Tiszadada
Tiszadob
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszaszalka
Tiszaszentmárton
Tiszatelek
Tiszavasvári
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tornyospálca
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tuzsér
Tyukod
Újdombrád
Újfehértó
Újkenéz
Ura
Vaja
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Vasmegyer
Záhony
Zajta
Zsarolyán
Zsurk
Összesen: 217 db
Tolna megye
Bátaszék
Bogyiszló
Bölcske
Dunaföldvár
Dúzs
Felsőnyék
Madocsa
Mórágy
Paks
Összesen: 9 db
Vas megye
Alsóújlak
Andrásfa
Bozsok
Bük
Cák
Csehimindszent
Csepreg
Duka
Felsőcsatár
Felsőszölnök
Gencsapáti
Gór
Harasztifalu
Jánosháza
Keléd
Kemeneskápolna
Kissomlyó
Körmend
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Magyarlak
Nádasd
Nagysimonyi
Nárai
Oszkó
Perenye
Petőmihályfa
Pósfa
Pusztacsó
Répceszentgyörgy
Salköveskút
Sárvár
Sótony
Szombathely
Tokorcs
Vassurány
Vasvár
Vép
Vönöck
Összesen: 40 db
Veszprém megye
Adorjánháza
Aszófő
Bakonyszentkirály
Balatonakali
Balatonederics
Balatonfüred
Balatonszőlős
Béb
Borzavár
Dörgicse
Dudar
Egeralja
Felsőörs
Hajmáskér
Hegymagas
Homokbödöge
Káptalantóti
Kemeneshőgyész
Kislőd
Kup
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Monostorapáti
Nagyesztergár
Nemesgulács
Nemesvámos
Nemesvita
Nemesszalók
Olaszfalu
Ősi
Pápa
Pécsely
Pula
Sáska
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Szentgál
Takácsi
Taliándörögd
Tapolca
Tés
Tihany
Tótvázsony
Tüskevár
Ugod
Vászoly
Veszprém
Zirc
Összesen: 49 db
Zala megye
Alsószenterzsébet
Bak
Balatongyörök
Becsvölgye
Bocfölde
Böde
Bödeháza
Cserszegtomaj
Dötk
Egervár
Gősfa
Gutorfölde
Hottó
Kallósd
Karmacs
Kemendollár
Kilimán
Kisgörbő
Kiskutas
Kispáli
Lakhegy
Misefa
Nagykanizsa
Nagykutas
Nagypáli
Nagyrécse
Németfalu
Ortaháza
Pakod
Pethőhenye
Pókaszepetk
Pördefölde
Pusztaszentlászló
Rigyác
Tekenye
Tormafölde
Várvölgy
Vasboldogasszony
Vindornyafok
Vonyarcvashegy
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Összesen: 45 db”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére