• Tartalom

39/2017. (XII. 1.) NGM rendelet

39/2017. (XII. 1.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról1

2018.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 30. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2., 6. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § A Rendelet 1. §-ában a „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény” szövegrész helyébe a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 39/2017. (XII. 1.) NGM rendelethez

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azono-
sító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. név

Jog-cím név

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebo-nyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

2

Aktív támogatások

3

225146

Foglalkoztatási és képzési támogatások

Az előirányzat célja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján a foglalkoztatás elősegítése, a munkahelyteremtés, a munkahelymegőrzés, a munkaerő alkalmazkodásának és az álláskeresők munkához jutásának támogatása. Az előirányzat terhére nyújtható támogatásokat, és elszámolható egyéb kiadások körét az Flt. határozza meg.

természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek,

egyházi jogi személyek, költségvetési szervek, önkormányzatok, társulások, TB alap

pályázat vagy kérelem alapján

hatósági szerződés, támogatási szerződés, támogatói okirat útján

folyósít-
ható

egy összegben vagy részletekben

visszatérítendő támogatás esetén a hatósági vagy támogatási szerződésben meghatározott határidő

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdése szerint

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormány-
hivatal

-

-

4

278778

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

Az előirányzat célja a képzési rendszer fejlesztésének támogatása, szakképzési és felnőttképzési támogatások nyújtása. Az előirányzat terhére nyújtható támogatásokat a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.), valamint az elszámolható egyéb kiadások körét az Szht. és az Flt. határozza meg. Ennek keretében képzéshez, fejlesztő tevékenységhez, beruházáshoz, tárgyi és technikai feltételek fejlesztéséhez, kutatási tevékenységhez, szakmai tanulmányi versenyekhez, egyes költségvetési szervek és a gazdasági kamarák feladatai ellátásához nyújtható támogatás. Az előirányzat terhére kerülnek biztosításra az ösztöndíjak és a WorldSkills és EuroSkills versenyeken érmet szerző magyar versenyzőket megillető díjak.

szakképzési hozzájárulásra kötelezett, civil szervezet, egyházi jogi személy, költségvetési szerv, önkormányzat, társulás, egyéb közhasznú jogállással rendelkező szervezet, közalapítvány, gazdasági kamara, felnőttképzésben részt vevő felnőtt, nem állami fenntartású szakképző iskola

pályázat vagy kérelem alapján,

támogatási szerződés, támogatói okirat útján

folyósít-
ható

egy összegben vagy részletekben

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint

állami szakképzési és felnőttképzési szervként eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

-

-

5

 

Passzív kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

264590

 

Álláskeresési ellátások

Az előirányzat célja az álláskeresők ellátásának biztosítása. Az előirányzat terhére nyújtható ellátásokat, és elszámolható egyéb kiadások körét az Flt. határozza meg.

természetes személyek, gazdasági társaságok,

EU tagországok munkaügyi szervezetei

kérelem alapján hatósági határozat útján

-

egy összegben vagy részletekben

-

-

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

7

199331

Bérgarancia kifizetések

Az előirányzat célja a felszámolás és kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalói szociális biztonságának elősegítése. Az előirányzat terhére nyújtható támogatást a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bérgarancia törvény) határozza meg, az előirányzat terhére elszámolható egyéb kiadások körét az Flt. szabályozza.

Bérgarancia törvény szerinti felszámolás vagy kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetek, felszámolás alatt álló kölcsönbevevő,

gazdasági társaságok

kérelem alapján hatósági határozat útján

-

egy összegben

A támogatásról szóló határozat véglegessé válását követő 70. napon, vagy, ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 70. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási zárómérleg benyújtását megelőző nap.

-

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

8

278790

Működtetési célú kifizetések

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap működtetési kiadásainak a biztosítása.

Magyar Államkincstár,

Magyar Posta Zrt.

-

-

kincstári terhelés vagy postai utalványdíj alapján

-

-

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, állami szakképzési és felnőttképzési szervként eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

-

-

9

303835

Start-munkaprogram

Az előirányzat célja a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet] szerinti közfoglalkoztatási támogatások biztosítása. Az előirányzat terhére nyújtható támogatásokat a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyéb elszámolható kiadásokat az Flt. határozza meg.

költségvetési szervek, önkormányzatok, társulások,

egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek,

egyházi jogi személyek

kérelem alapján

hatósági szerződéssel

folyósít-
ható

egy összegben vagy részletekben

-

-

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

10

 

EU-s elő- és társfinanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

343117

 

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása

Az előirányzat fedezetet biztosít a GINOP 5. és a VEKOP 8. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok uniós foglalkoztatási programjainak előfinanszírozásához

természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek,

egyházi jogi személyek, költségvetési szervek, önkormányzatok, társulások

pályázat vagy kérelem alapján

hatósági szerződés, támogatási szerződés, támogatói okirat útján

folyósít-
ható

egy összegben vagy részletekben

-

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére